31. posiedzenie Senatu 28 listopada – 2 grudnia 2016

Od rozpatrzenia ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 r. rozpoczął się 30 listopada 2016 r. trzeci dzień 31. posiedzenia Senatu. Porządek obrad został uzupełniony o cztery nowelizacje –   ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach, niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, a także o ustawę o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. Więcej na http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9263,31-posiedzenie-senatu-trzeci-dzien.html

senat-30-11

Fot. Michał Józefaciuk

W drugim dniu 31. posiedzenia Senatu Izba podjęła uchwałę w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Z porządku obrad został wykreślony punkt przewidujący drugie czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Kolejna zmiana w porządku przesuwa rozpatrywanie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 na 30 listopada (będzie to pierwszy punkt). Szczegółowa relacja na http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9259,31-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html

Porządek 31. posiedzenia wraz z retransmisjami jest dostępny na http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,475,1.html

senat-29

Fot. Michał Józefaciuk

1 grudnia 2016 r., czwarty dzień 31. posiedzenia Senatu, rozpoczął się od uczczenia pamięci tragicznie zmarłych górników w kopalni Rudna na Dolnym Śląsku. Następnie przeprowadzony został blok głosowań. Porządek obrad został uzupełniony o trzy nowelizacje – ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw, ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw i ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw, a także o ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Więcej na http://www.senat.gov.pl/…/art,9277,31-posiedzenie-senatu-cz…

112
Fot. Michał Józefaciuk

1 grudnia Izba przyjęła 14 ustaw oraz podjęła uchwałę o wniesieniu do Sejmu senackiego projektu ustawy. Senatorowie rozpatrzyli ponadto trzy ustawy. Izba wznowi obrady 2 grudnia o godz. 10.00 od rozpatrzenia wniosku formalnego zgłoszonego w trakcie debaty nad ustawą o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przeprowadzone zostaną głosowania nad rozpatrzonymi w czwartek ustawami.

1-12-1

Fot. Michał Józefaciuk