37. posiedzenie Senatu 15-16 marca 2017 (zapowiedź)

W dniach 15‒16 marca 2017 r. odbędzie się 37. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzy na nim ustawę o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, uchwaloną na podstawie projektu rządu. Jej cele to implementacja prawa unijnego, określenie zasad i trybu zawierania umów o kredyt hipoteczny, praw i obowiązków: kredytodawców, pośredników kredytu hipotecznego i agentów ‒ w zakresie informacji udzielanych przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny oraz w związku z zawartą umową o kredyt hipoteczny ‒ oraz konsumentów, a także skutków uchybienia tym obowiązkom. Ustawa określa też sposób sprawowania nadzoru nad pośrednikami i agentami. Przewiduje, że kredytów hipotecznych będą mogły udzielać tylko instytucje kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (banki i SKOK) w walucie, w której klienci uzyskują większość dochodów. Ustawa zakazuje ponadto uzależniania udzielenia kredytu od zakupu innego produktu finansowego (tzw. sprzedaż wiązana). Na Komisję Nadzoru Finansowego zaś nakłada obowiązek prowadzenia rejestru pośredników kredytowych.
Izba rozpatrzy również 2 nowelizacje kodeksu karnego. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego, którą Sejm uchwalił z inicjatywy prezydenta, ma na celu zwiększenie ochrony małoletnich, szczególnie poniżej 15. roku życia, a także osób nieporadnych ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny. Nowelizacja zaostrza kary za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, rodzinie i opiece. Uzupełnia katalog okoliczności uwzględnianych przez sąd przy wymierzaniu kary. Zwiększa m.in. odpowiedzialność za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ‒ przewiduje za to karę od 3 do 15 lat więzienia (obecnie od 1 roku do 10 lat). Za spowodowanie śmierci człowieka ma to być kara więzienia od 5 do 15 lat, 25 lat lub dożywocie. Za pozbawienie wolności osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia będzie grozić od 2 do 12 lat więzienia, a w wypadku szczególnego udręczenia – od 3 do 15 lat. Za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą nieporadną ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny może zostać nałożona kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
Z kolei uchwalona z przedłożenia rządu ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie do polskiego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego zmian zwiększających efektywność mechanizmów pozbawiania sprawców przestępstw korzyści osiągniętych w wyniku ich popełnienia. Nowelizacja zawiera też zmiany dotyczące procedur europejskiego nakazu aresztowania i ekstradycji, przekazywania i przejmowania wykonania orzeczeń o skazaniu na karę pozbawienia wolności oraz zwalczania finasowania terroryzmu, a także zmiany porządkujące w przepisach odnoszących się do tzw. przestępstw komputerowych.
Precyzyjne oddzielenie zadań orzeczniczych wykonywanych przez prezesów sądów od czynności administracyjnych należących do kompetencji dyrektorów sądów przewiduje natomiast ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, uchwalona na podstawie projektu rządowego. Zawiera też zmiany odnoszące się do zasad powoływania i odwoływania dyrektorów sądów oraz ich zastępców, zasad podległości służbowej dyrektorów sądów, a także podejmowania przez prezesów sądów czynności mających skutki finansowe.
Uchwalona również z inicjatywy rządu ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów ma na celu przeniesienie przepisów dotyczących stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu i zgonu wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia z ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Zwiększenie praw pacjenta w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochronę zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących niektórych praw pacjenta, uprawnień Rzecznika Praw Pacjenta oraz funkcjonowania wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych to główne cele ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej na podstawie projektu rządowego.
Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw, także uchwalona z inicjatywy rządu, m.in. wdraża do polskiego prawa dyrektywę Rady nr 1999/32/WE, ustanawiającą zasady dotyczące pobierania próbek do badania zawartości siarki w paliwach żeglugowych, a także dyrektywę Rady nr 2014/89/UE, ustanawiającą ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (konwencja SOLAS). Zmiany mają umożliwić właściwe egzekwowanie przepisów unijnych dotyczących m.in. recyklingu statków; monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego. W nowelizacji określono również zasady pobierania próbek do badania zawartości siarki w paliwach żeglugowych.
Senat rozpatrzy też ustawę o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, którą Sejm uchwalił z przedłożenia rządu. Głównym celem budowy kanału żeglugowego jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w regionie. Nowa droga wodna umożliwi też swobodną i całoroczną żeglugę statków morskich wszystkich bander do portu w Elblągu i pozostałych portów Zalewu Wiślanego, dzięki czemu będzie można utworzyć 5. duży polski port na Bałtyku. Ustawa określa zasady przygotowywania, realizacji i finansowania budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, wymaganych ze względu na istotny interes bezpieczeństwa państwa.
Uchwalona z inicjatywy posłów ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych uzupełnia wykaz strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, określony w załączniku do ustawy, o kilka nowych inwestycji, m.in. budowę linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami oraz na odcinku Kozienice – Miłosna. Wprowadzona zmiana umożliwi wsparcie i objęcie szczególnym nadzorem zadań inwestycyjnych, które wymagają priorytetowej, przyspieszonej ścieżki wydawania decyzji i zezwoleń, niezbędnych do ich realizacji. Uznanie inwestycji wskazanych w załączniku do ustawy za inwestycje o charakterze strategicznym umożliwi skorzystanie z wszelkich instrumentów prawnych przewidzianych ustawą.
Podczas tego posiedzenia senatorowie przeprowadzą ponadto drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wniesionego przez Komisję Ustawodawczą, stanowiącego wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnegoz 13 października 2015 r. (sygn. akt P3/14). Trybunał orzekł, że przepis ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie, w jakim nie przewiduje odrębnej stawki opłaty stałej za opróżnienie lokalu mieszkalnego z rzeczy i osób w sytuacji, gdy dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał ten obowiązek w wyznaczonym terminie, jest niezgodny z konstytucją. W projekcie zaproponowano obniżenie wysokości opłaty stałej do 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, przy czym za opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób odrębna opłata byłaby pobierana od każdej izby. Projekt przewiduje też ustanowienie zaliczki w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na poczet opłaty stałej, której uiszczenie przez wierzyciela umożliwi wszczęcie egzekucji, jej nieuiszczenie w terminie 7 dni od otrzymania przez wierzyciela wezwania do zapłaty będzie powodować zwrot wniosku lub odmowę dokonania czynności. W projekcie zaproponowano także obniżenie wysokości opłaty za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie, w wypadkach innych niż wymienione w kwestionowanym przepisie ustawy, do wysokości 15% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Senat pusta sala

fot. senat.gov.pl