53. posiedzenie Senatu – trzeci dzień

Wieczorem 21 grudnia 2017 r. zakończyło się ostatnie w tym roku 53. posiedzenie Senatu. Senatorowie w tym dniu kilka godzin debatowali nad nowelizacją niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych i wprowadzili do niej 16 poprawek, przywracając m.in. głosowanie korespondencyjne dla osób niepełnosprawnych.

Podczas tego, trwającego trzy dni posiedzenia, Senat podjął uchwałę o odwołaniu senatora Stanisława Koguta z funkcji przewodniczącego Komisji Infrastruktury i powołaniu dotychczasowego wiceprzewodniczącego, senatora Andrzeja Misiołka na to stanowisko.

Izba na tym posiedzeniu rozpatrzyła 14 ustaw, do 3 z nich wprowadziła poprawki, podjęła uchwałę ustanawiającą Rok 2018 Rokiem Harcerstwa, przeprowadziła drugie czytanie dwóch projektów ustaw i projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Senatorowie wprowadzili 16 poprawek do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Senatorowie bez poprawek przyjęli:

  • ustawę o Służbie Ochrony Państwa
  • ustawę o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
  • ustawę o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw
  • ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
  • ustawę zmieniającą ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
  • nowelizację kodeksu karnego
  • ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych
  • ustawę o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy ‒ Prawo ochrony środowiska
  •  ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
  • nowelizację ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  

Z jedną poprawką senatorowie przyjęli ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, a z 5 poprawkami ustawę o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

Więcej na http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10347,53-posiedzenie-senatu-trzeci-dzien.html oraz na http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,498,1.html.