57. posiedzenie Senatu – trwa trzeci dzień obrad

8 marca 2018 r. Senat wznowił obrady. Na ten dzień zaplanowano drugie czytanie projektu uchwały w 50. rocznicę wydarzeń marcowych z 1968 r. (projekty senatora Jana Żaryna i grupy senatorów).

fot. Michał Józefaciuk/Senat

Podczas pierwszego czytania Komisja Ustawodawcza zdecydowała rekomendować Senatowi przyjęcie uchwały takiej samej treści, jaką podjął Sejm 6 marca 2018 r. W projekcie uchwały przypomniano, że Marzec’68 rozpoczął się od protestów przeciwko zdjęciu ze sceny Teatru Narodowego „Dziadów” w inscenizacji Kazimierza Dejmka, spektaklu będącego „sprzeciwem wobec totalitarnej dyktatury, cenzury i prześladowań politycznych”. Odpowiedzią władz stało się uruchomienie represji wobec uczestników demonstracji, rozpoczęcie fali antysemickich czystek oraz nagonki prasowej. Jak napisano w projekcie, „komuniści użyli całego szeregu kłamstw, dokonując publicznych spektakli nienawiści w środkach masowego przekazu”. Doszło także do brutalnych działań służb specjalnych państwa policyjnego: aresztowań, procesów politycznych, masowych zwolnień z pracy i relegacji z uczelni. W projekcie uchwały Izba potępia komunistycznych organizatorów antysemickich prześladowań i dziękuje za solidarność z prześladowanymi. Zdecydowanie sprzeciwia się także wobec jakichkolwiek przejawów antysemityzmu, pamiętając o dramatycznych losach Żydów polskich, zmuszanych przez władze komunistyczne do opuszczenia Polski w 1968 r. W projekcie uchwały podkreślono również, że Senat „solidaryzuje się z obywatelami polskimi, niezależnie od ich narodowości i wyznania, mieszkającymi w kraju i za granicą, prześladowanymi przez reżim komunistyczny oraz wyraża najwyższy szacunek dla odwagi i poświęcenia tych, którzy podjęli walkę z komunizmem”.

Izba przeprowadzi też drugie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (projekt Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej), który określa zasady postępowania z żywnością oraz zobowiązania sprzedawców żywności do przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i gospodarczym wynikającym z marnowania żywności.

Senatorowie rozpatrzą ponadto ustawę o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (projekt senacki). Przyznaje ona dzieciom matek pozbawionych wolności na podstawie uznanych za nieważne orzeczeń, urodzonych w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia lub których matka w okresie ciąży przebywała w takich miejscach, uprawnienia do odszkodowania lub zadośćuczynienia od Skarbu Państwa. Nowela ustawy uchyla zapisy, że odszkodowanie takie nie zostaje przyznane, gdy osoba ubiegająca się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie była represjonowana z powodu działalności mającej miejsce przed 31 grudnia 1956 r., a także wtedy, gdy ‒ w wyniku wykonania orzeczeń albo decyzji o internowaniu ‒ osoba poszkodowana poniosła śmierć. Zgodnie z nowelą w razie śmierci dziecka osoby represjonowanej stwierdzenie nieważności orzeczenia może nastąpić także na wniosek jego małżonka, dzieci i rodziców. Nowela przewiduje też, że odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę od Skarbu Państwa przysługuje także osobie o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych na podstawie ustawy z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10482,57-posiedzenie-senatu-trzeci-dzien.html