58. posiedzenie Senatu – podsumowanie

15 marca 2018 r. zakończyło się 58. posiedzenie Senatu. Tego dnia minutą ciszy uczczono pamięć senator Jadwigi Bałtakis, zmarłej 10 marca 2018 r. Izba podjęła także uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Adama Giedrysa w 100. rocznicę jego urodzin.

Podczas 58. posiedzenia rozpatrzono 9 ustaw, do 2 z nich wprowadzono poprawki. Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw, podjęła także 3 uchwały okolicznościowe. Ponadto Senat zmienił swój regulamin.

Senat wprowadził 20 poprawek do ustawy o komornikach sądowych (projekt rządowy), przede wszystkim o charakterze doprecyzowującym i redakcyjnym, porządkującym zapisy. Ujednolicono m.in. sposób postępowania z zestawami pytań na egzamin komorniczy, a także przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników. Celem ustawy jest m.in. ograniczenie nieprawidłowości w czynnościach komorniczych i zwiększenie nadzoru nad komornikami.

Izba przyjęła z 7 poprawkami ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), odrzucając wcześniej wniosek o jej odrzucenie. Senatorowie postanowili, że osoby posiadające pozwolenie na broń w celach łowieckich będą zobowiązane do przedstawiania co 5 lat właściwemu organowi Policji określonych orzeczeń lekarskich i psychologicznych. Senat zdecydował również, że oprócz osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r., będących pracownikami, funkcjonariuszami lub żołnierzami organów bezpieczeństwa, jak postanowił Sejm, w skład organów Polskiego Związku Łowieckiego nie będzie mogła wejść także osoba, która współpracowała z organami bezpieczeństwa państwa. Kolejna ze zmian przyjętych przez Izbę uchyla przepis karny w odniesieniu do umyślnego utrudniania lub uniemożliwiania polowania. Senatorowie zgodzili się też, by myśliwi w książkach ewidencji polowań nie musieli wskazywać postrzelonych i nieodnalezionych zwierząt (tzw. postrzałków).

Senat przyjął bez poprawek następujące ustawy:

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką przewiduje, że będzie on obchodzony 24 marca i będzie miał charakter państwowy. Datę tę wybrano w związku z przypadającą w tym dniu rocznicą zamordowania w Markowej rodziny Ulmów – Józefa i Wiktorii, ich dzieci oraz ukrywającej się u nich żydowskiej rodziny. Jak napisano w ustawie, dzień ten „będzie wyrazem hołdu złożonego Polakom – bohaterom, którzy w akcie heroicznej odwagi, niebywałego męstwa, współczucia i solidarności międzyludzkiej (…) ratowali swoich żydowskich bliźnich od Zagłady zaplanowanej i realizowanej przez niemieckich okupantów”.

Ustawa o kosztach komorniczych (projekt rządowy)  – nowe przepisy upraszczają m.in. katalog opłat egzekucyjnych, wprowadzając jedną, 10-procentową opłatę zamiast obowiązujących obecnie 8- i 15-procentowej. W wypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego komornik będzie pobierał opłatę od wierzyciela w wysokości 8% egzekwowanego świadczenia. W związku z tym komornik nie będzie pobierał opłaty od dłużnika, a opłatę wyegzekwowaną wcześniej ma zwracać dłużnikowi.

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw powinna zapewnić wzrost konkurencyjności i efektywności rynków finansowych w Polsce i Unii Europejskiej oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich uczestników.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (projekt rządowy) wdraża usługi e-recepty.

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (projekt senacki) obniża osobom niepełnosprawnym opłatę za praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy o koszt udostępnienia pojazdu, gdy egzamin nie odbywa się pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, ale pojazdem osoby niepełnosprawnej, wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne (projekt poselski) doprecyzowuje i uzupełnia obowiązujące przepisy.

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (projekt rządowy) umożliwi udostępnianie danych z rejestru stanu cywilnego służbom specjalnym.

Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym (projekt Komisji Ustawodawczej) umożliwia wznowienie postępowania po postanowieniu sądu wydanym w trybie „referendalnym” w sprawach związanych z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji w wypowiedziach, ulotkach itp. w trakcie kampanii referendalnej. Projekt dostosowuje prawo do wyroku TK z 20 kwietnia 2017 r. (sygn. akt K 10/15).

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze (projekt Komisji Ustawodawczej) dostosowuje prawo do wyroku z 16 czerwca 2015 r. (sygn. akt K 25/12) i postanowienia z 15 lipca 2015 r. (sygn. akt S 5/15) Trybunału Konstytucyjnego. Ma na celu uchylenie przepisów umożliwiających przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę prawa handlowego. Zgodnie z projektem zmiana formy prowadzenia działalności przez spółdzielnię pracy będzie mogła nastąpić wyłącznie po uprzedniej likwidacji spółdzielni.

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (wniosek Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej) określa zasady postępowania z żywnością oraz zobowiązania sprzedawców żywności do przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i gospodarczym wynikającym z marnowania żywności. Proponowana regulacja zmierza do tego, by przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż żywności w jednostkach handlowych o powierzchni powyżej 250 m2, których przychody ze sprzedaży środków spożywczych przekraczają 50% przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów, mogli przekazywać nieodpłatnie niesprzedane produkty żywnościowe z zastosowaniem dotychczasowych ulg podatkowych w tym zakresie.

Podjęto 2 uchwały okolicznościowe:

uchwale w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. (inicjatywa Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Senat zwraca się do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rady, aby w trakcie prac nad unijnym budżetem” przejściowe trudności, przed którymi stoi obecnie Unia Europejska, nie przysłoniły fundamentalnych potrzeb jej obywateli zaspokajanych poprzez prowadzenie wspólnej polityki rolnej”. W ocenie Izby proponowane w ramach debaty na temat europejskiego rolnictwa zmiany sposobu finansowania płatności bezpośrednich, polegające na wprowadzeniu współfinansowania z budżetów krajowych, a szczególnie o charakterze dobrowolnym, mogłyby poważnie zagrozić równym warunkom konkurencji. Izba domaga się także zapewnienia równych warunków konkurowania na jednolitym rynku rolno-żywnościowym, m.in. konieczne jest odejście od historycznych kryteriów podziału środków na płatności bezpośrednie poprzez ostateczne zakończenie procesu wyrównania poziomu płatności bezpośrednich między państwami członkowskimi.

uchwale o współpracy Polski i Węgier w Unii Europejskiej (inicjatywa grupy senatorów) Senat wyraża wdzięczność węgierskiemu parlamentowi za podjęcie uchwały „O wspieraniu Polski wobec presji Brukseli”, wzywającej rząd węgierski do poparcia stanowiska Polski. Zwrócono się też do węgierskich posłów do Parlamentu Europejskiego, by nie popierali propozycji instytucji unijnych wspierających prowadzenie wobec Polski postępowania wszczętego na podstawie art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej. „Senat Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia naszych braci Węgrów o swoim poparciu także dla ich dążeń i działań mających na celu budowę takiej Unii Europejskiej, która jest wspólnotą suwerennych, niepodległych i równych państw, szanujących nawzajem swoje tradycję, kulturę i odrębność” – napisano w projekcie uchwały.

Podczas 58. posiedzenia dokonano także zmiany Regulaminu Senatu (projekt marszałka Senatu) i uregulowano postępowanie w Izbie w sprawie wyboru i odwołania ławników Sądu Najwyższego, zgodnie z ustawą z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.

Więcej o posiedzeniu w Diariuszu Senatu

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10511,58-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html