58. posiedzenie Senatu – trwa drugi dzień obrad

15 marca 2018 r. Senat wznowił obrady. Senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć senator II kadencji Jadwigi Bałtakis, zmarłej 10 marca 2018 r.

Izba podjęła uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Adama Giedrysa w 100. rocznicę jego urodzin (projekt grupy senatorów), w której odda hołd uznanemu w świecie astronomowi – samoukowi, społecznikowi, patriocie walczącemu o niepodległą ojczyznę, więzionemu i represjonowanemu przez władze komunistyczne.

Senat rozpatrzy ustawę o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Nowelizacja obniża osobom niepełnosprawnym opłatę za praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy o koszt udostępnienia pojazdu, gdy egzamin nie odbywa się pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, ale pojazdem osoby niepełnosprawnej, wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia. Ustawa przewiduje ponadto utworzenie strony internetowej z wykazem ośrodków szkolenia kierowców, w dyspozycji których znajdują się pojazdy przystosowane do rodzaju niepełnosprawności.

Senatorowie zajmą się ustawą o zmianie ustawy – Prawo wodne. Przewiduje ona, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie prawa wodnego, czyli 1 stycznia 2018 r., a dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stosować się będzie przepisy obowiązujące przed tą datą. Nowela pozwoli również przedsiębiorcom, którzy nie dotrzymywali warunków udzielonego pozwolenia wodno-prawnego, dotyczących ilości pobieranej wody i jakości odprowadzanych ścieków, zaliczyć na poczet kar rozpoczęte inwestycje środowiskowe.

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (projekt rządowy) umożliwi udostępnianie danych z rejestru stanu cywilnego służbom specjalnym, m.in.: ABW, Agencji Wywiadu, CBA czy Służbie Wywiadu Wojskowego w zakresie niezbędnym do wykonywania ich ustawowych zadań.

Izba przeprowadzi także drugie czytanie 2 projektów ustaw:  o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze.

Izba będzie także pracować nad zmianą Regulaminu Senatu (projekt marszałka Senatu), której projekt reguluje postępowanie w Senacie w sprawie wyboru i odwołania ławników Sądu Najwyższego, zgodnie z ustawą z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.

Zaplanowano też 2. czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r., w którym Senat zwraca się do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rady, aby w trakcie prac nad unijnym budżetem przejściowe trudności, przed którymi stoi obecnie Unia Europejska, nie przysłoniły fundamentalnych potrzeb jej obywateli zaspokajanych poprzez prowadzenie wspólnej polityki rolnej.

Więcej na https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10511,58-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html