59. posiedzenie Senatu ‒ zapowiedź

11‒13 kwietnia 2018 r. odbędzie się 59. posiedzenie Senatu. W planowanym porządku obrad znalazła się ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (projekt prezydencki), która zmienia przepisy regulujące sprawy transakcji płatniczych wykonanych z użyciem błędnych numerów rachunków płatniczych. Ma to umożliwić obywatelom skuteczne odzyskiwanie kwot transakcji płatniczych wykonanych z użyciem błędnych numerów rachunków, których to kwot zlecającym przelew nie udało się odzyskać w wyniku działań podejmowanych przez ich bank lub SKOK. W myśl nowelizacji właściciel konta, na które trafiła błędna wpłata, otrzyma od banku natychmiast informację, że to nie jego pieniądze. Ustawa wprowadza też możliwość egzekucji tych środków, jeśli błędny adresat nie będzie chciał ich dobrowolnie oddać.

Izba rozpatrzy też nowelizację ustawy o usługach płatniczych (projekt rządowy), wdrażającą do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę w sprawie usług płatniczych (tzw. dyrektywa PSD2), mającą na celu utworzenie jednolitego rynku płatności w UE. Powinno to zwiększyć rozwój obrotu bezgotówkowego i szybkość realizacji płatności bezgotówkowych. Po wdrożeniu dyrektywy konsumenci będą lepiej chronieni przed nadużyciami finansowymi w obrocie bezgotówkowym. Ustawa tworzy ramy prawne działania nowych usługodawców na rynku usług płatniczych. Rozszerza katalog usług płatniczych o usługi inicjowania transakcji płatniczej i dostępu do informacji o rachunku, modyfikuje zasady odpowiedzialności za nieautoryzowaną transakcję, wprowadza tzw. małą instytucję płatniczą, nakłada na operatorów bankowych nowe obowiązki w zakresie zapewnienia przejrzystości. Zwiększa także prawa konsumentów wysyłających przelewy i przekazy pieniężne poza UE.

Celem ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) jest stworzenie systemu monitorowania kolejowych przewozów tzw. towarów wrażliwych (paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony; susz tytoniowy), a także produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zagrożonych brakiem dostępności w Polsce w związku z ich wywozem za granicę. Ze względu na specyfikę przewozów kolejowych kontrola będzie prowadzona np. na bocznicach kolejowych, w miejscu dostarczenia towarów lub w kolejowych oddziałach celnych (tzw. oddziały graniczne). Jeśli chodzi o monitorowanie przewozu produktów leczniczych, to każdy przedsiębiorca będzie musiał zgłosić głównemu inspektorowi farmaceutycznemu zamiar wywozu tych towarów z Polski lub ich zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza naszym krajem. Ma to ograniczyć wywóz specjalistycznych i nowoczesnych leków, głównie ratujących życie, za granicę. Jeśli środek transportu wraz z towarem nie zostanie przedstawiony do wskazanego miejsca w określonym czasie, na przewoźnika zostanie nałożona kara 20 tys. zł. Jeżeli transport zarejestrowany w ramach tranzytu przez Polskę zginie, kara wyniesie 100 tys. zł.

Istotę zmian zawartych w nowelizacji kodeksu wykroczeń (projekt poselski) stanowi modyfikacja przepisów, które nie spełniają zasady prawidłowej legislacji, wskazanej w art. 2 konstytucji. Dotyczy to zapisu mówiącego o wykonywaniu działalności leczniczej i prowadzeniu zakładu opieki zdrowotnej bez wymaganego wpisu do rejestru lub ewidencji, za co grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Kolejna zmiana modyfikuje zapis odnoszący się do przepisów o wykroczeniach przeciwko mieniu, który określa, że przepisów tych nie stosuje się, jeżeli przedmiotem czynu jest broń, amunicja, materiały lub przyrządy wybuchowe. W takiej sytuacji sprawca popełnia bowiem przestępstwo. Modyfikacja polega na uporządkowaniu odesłań do poszczególnych artykułów kodeksu.

Izba będzie też pracować nad ustawą o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (projekt poselski). Przewiduje ona zwolnienie z opłat od pozwów o ochronę dobrego imienia RP lub narodu polskiego, gdy „sprawa dotyczy patriotycznych tradycji zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem, wniesionego przez kombatanta (…) lub jego zstępnego, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, których statutowym celem jest ochrona patriotycznych tradycji zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem”. Zwolnione z opłat będą też pozwy o roszczenie majątkowe z tytułu zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennej lub zbrodni agresji, a także o ochronę dobrego imienia RP lub narodu polskiego.

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) stanowi kolejny etap reformy więziennictwa. Przewiduje m.in. utworzenie uczelni wyższej Służby Więziennej, kształcącej na studiach I i II stopnia jej przyszłą kadrę. Uczelnia ma być nadzorowana przez ministra sprawiedliwości i działać na wzór sprawdzonych rozwiązań, czyli specjalistycznych uczelni Policji, Straży Pożarnej oraz Sił Zbrojnych. Na mocy nowelizacji zmienią się również zasady rekrutacji kandydatów do SW, m.in. poprzez wprowadzenie częściowego naboru do służby kandydackiej w ramach powołanej uczelni. Scentralizowany nabór do Służby Więziennej będzie przeprowadzał dyrektor generalny lub dyrektor okręgowy Służby Więziennej, a nie – jak obecnie ‒ kierownik jednostki, do której planowane jest przyjęcie kandydata.

Cele ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) to kompleksowa ochrona konsumentów na rynku telekomunikacyjnym i wyposażenie prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dodatkowe skuteczne narzędzia. Nowela ma też usprawnić system ostrzegania o możliwych zagrożeniach, takich jak np. możliwe klęski żywiołowe. Zmiany dotyczą usług tzw. premium rate, czyli drogich, dodatkowo płatnych sms. Na podstawie noweli możliwe będzie ustalenie dodatkowych progów kwotowych. Jeśli abonent nie określi żadnego progu, progiem domyślnym będzie 35 zł. Nowela przewiduje konieczność poinformowania abonenta o przekroczeniu przez niego tego progu i automatycznej blokady połączeń na numery premium. Ustawa wprowadza także całkowity zakaz usług premium rate niewpisanych do rejestru usług, prowadzonego przez prezesa UKE. Za nieprzestrzeganie go będą grozić kary.

W planowanym porządku znalazła się także nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (projekt rządowy), dostosowująca polskie prawo do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego. Ustawa zmienia zasady bezpośredniego zawierania umów w transporcie kolejowym, w trybie bezprzetargowym będzie to możliwe na dotychczasowych zasadach do 24 grudnia 2023 r. Po tej dacie bezpośrednie udzielanie zamówień możliwe będzie tylko w wypadkach wymienionych w ustawie. Organizator publicznego transportu zbiorowego zostanie zobowiązany do udostępniania zainteresowanym podmiotom informacji istotnych przy przygotowywaniu oferty, w tym specyfikacji infrastruktury. Na mocy noweli rozszerzono informacje, jakie powinno zawierać ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego lub o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług publicznych.

Zmiany zawarte w ustawie o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym (projekt rządowy) mają usprawnić budowę tuneli kolejowych i poprawić opiekę nad zabytkami kolejnictwa. W noweli przewidziano ułatwienia w prowadzeniu inwestycji związanych z budową tuneli kolejowych. Nie trzeba będzie wywłaszczać właścicieli nieruchomości znajdujących się nad tunelem. Wprowadzono także zapisy dotyczące definicji pojazdu turystycznego i pojazdu historycznego, a także ułatwiające dopuszczenie tego typu pojazdów do eksploatacji. Nowela przewiduje też nowe rodzaje wsparcia dla funkcjonowania kolei historycznych i turystycznych ‒ nieodpłatne przekazywanie przez PKP zbędnego mienia ruchomego i materiałów pozostałych po remontach i modernizacji infrastruktury kolejowej na rzecz organizacji pozarządowych działających w danym obszarze.

Zwiększenie dostępności programów telewizyjnych dla osób niedowidzących i niedosłyszących to główne cele ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (projekt senacki). Obecnie nadawcy programów telewizyjnych są obowiązani do zapewniania dostępności programów dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządów wzroku i słuchu poprzez odpowiednie udogodnienia: audiodeskrypcję, napisy dla niesłyszących i tłumaczenia na język migowy, tak aby co najmniej 10% kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, miało takie udogodnienia. Na mocy nowelizacji wartość ta zostaje zwiększona co najmniej do 50% kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży. Ma być osiągana stopniowo do 2024 r.

Podczas 59. posiedzenia zaplanowano także przeprowadzenie drugiego czytania 2 projektów ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (projekt Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji) stanowi realizację wystąpienie rzecznika praw obywatelskich do marszałka Senatu z 21 stycznia 2017 r. Dzięki proponowanej nowelizacji członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, legitymujący się kartą kombatanta, kierujący pojazdem oznaczonym taką kartą, będą mogli nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju na zasadach określonych dla osoby niepełnosprawnej posiadającej kartę parkingową, a kierującej pojazdem oznaczonym taką kartą. Projekt ustawy reguluje także m.in. wydawanie karty kombatanta i przesłanki utraty jej ważności.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (projekt Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji) jest realizacją postulatu, zawartego w petycji (P9-14/17) Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a odnoszącego się do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie przedłużania pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich. Projekt nowelizacji wprowadza rozróżnienie postanowienia o umieszczeniu nieletniego w schronisku od postanowień o przedłużeniu jego pobytu w takiej placówce. Postanowienie o przedłużeniu pobytu nieletniego w schronisku przed skierowaniem sprawy na rozprawę mogłoby przedłużyć ten pobyt na łączny okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10556,59-posiedzenie-senatu-zapowiedz.html