6 czerwca rozpoczęło się 61. posiedzenie Senatu

6 czerwca 2018 r. rozpoczęło się 61. posiedzenie Senatu. Izba podjęła jednogłośnie uchwałę w 70. rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego(inicjatywa senatora Jana Żaryna), w której przypomniano jego biografię, m.in. dobrowolne uwięzienie w KL Auschwitz, ponowne włączenie się w konspirację po ucieczce z obozu, walkę w powstaniu warszawskim i w szeregach Armii gen. Władysława Andersa, nielegalną misję powrotu do kraju, aresztowanie przez UB, tortury, haniebny proces i wyrok śmierci, wykonany 25 maja 1948 r. „W 70. rocznicę śmierci Bohatera Narodu Polskiego rotmistrza Witolda Pileckiego Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd Jego pamięci i wzywa wszystkich Polaków, by co roku tego dnia wywieszali biało-czerwone flagi” – napisano w uchwale. Marszałek Stanisław Karczewski uroczyście przekazał tekst uchwały córce rotmistrza Zofii Pileckiej-Optułowicz.

Zaplanowano również rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (projekt poselski), która zakłada obniżenie uposażenia posła i senatora o 20%. Będzie ono wynosiło 80% wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat. Wysokość diety parlamentarnej na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju pozostanie bez zmian (25% wynagrodzenia podsekretarza stanu).

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (projekt sejmowej Komisji do Spraw Petycji), realizująca postulaty zawarte w petycji wniesionej do Sejmu, wprowadza możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób, które ubiegając się o prawo jazdy lub o pozwolenie na kierowanie tramwajem, złożyły nieprawdziwe oświadczenia dotyczące m.in: cofnięcia im uprawnień do kierowania pojazdem, orzeczenia wobec nich zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych czy zatrzymania prawa jazdy.

Celem ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (projekt poselski) jest doprecyzowanie regulacji dotyczących udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, a także utajnienie głosowań rad pedagogicznychw szkołach i placówkach oświatowych, jeśli dotyczą one osób pełniących w nich funkcje kierownicze.

Izba rozpatrzy także ustawę o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), mającą na celu wypełnienie przez państwa członkowskie UE obowiązku ustanowienia przepisów dotyczących sankcji za naruszanie przez podmioty gospodarcze przepisów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawach urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób, środków ochrony indywidulanej, urządzeń spalających paliwa gazowe. Nowela wprowadza m.in. nowy system administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia przepisów związanych z wprowadzaniem do obrotu wyrobów niezgodnych z normami. Ma to poprawić warunki uczciwej konkurencji.

Cel ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (projekt rządowy) to złagodzenie zasad dotyczących opodatkowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny. W odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku przewidziano powrót do zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r., a w wypadku tych nabytych w drodze darowizny wprowadzono możliwość kontynuacji amortyzacji. Nowela przewiduje ponadto zwolnienie od podatku dochodowego przychodów z tytułu umorzenia zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym. Wprowadza również ulgę podatkową dla twórców (możliwość odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów), która będzie odnosić się także do działalności twórczej w obszarach: inżynierii budowlanej, tłumaczeń, gier komputerowych oraz działalności naukowej i pracy dydaktycznej na uczelni.

Izba rozpatrzy także ustawę o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (projekt rządowy), która przewiduje wprowadzenie dla Wojsk Obrony Terytorialnej symboliki przysługującej rodzajowi Sił Zbrojnych RP – orła wojskowego i flagi. Zgodnie z nowelą symbol Wojsk Obrony Terytorialnej to orzeł w koronie zamkniętej, ze wzniesionymi skrzydłami, głową zwróconą w prawo, siedzący na tarczy amazonek, na której widnieje znak Polski Walczącej („Kotwica”). Nawiązuje to do dziedzictwa, do którego odwołują się współcześni żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej – bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej i Żołnierzy Wyklętych.

Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (projekt rządowy) określa zasady działania organizacji zbiorowego zarządzania tymi prawami oraz innych podmiotów zarządzających prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Reguluje także kwestie udzielania zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi; nadzór nad organizacjami zbiorowego zarządzania tymi prawami oraz działania Komisji Prawa Autorskiego. Jej przepisy odnoszą się do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi; podmiotów, które wykonują czynności z zakresu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na podstawie tytułu prawnego udzielonego im przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Izba zapozna się także z informacjami: o działalności rzecznika praw dziecka za rok 2017 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka oraz o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2017 r.

Podczas 61. posiedzenia przewidziano też zmianę Regulaminu Senatu (inicjatywa grupy senatorów), dostosowującą jego przepisy w zakresie trybu głosowania w sprawie wyborów ławników do nowelizacjiustawy o Sądzie Najwyższym, która wprowadziła jawny tryb głosowania Senatu w czasie wyboru ławników Sądu Najwyższego. Projekt przewiduje, że jawny wybór ławników będzie przeprowadzany przy użyciu kart do głosowania, podpisanych imieniem i nazwiskiem senatora. Zaplanowano również drugie czytanie projektu uchwały stwierdzającej pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławnika Sądu Najwyższego. 24 maja 2018 r. upłynął termin zgłaszania kandydatów na ławników Sądu Najwyższego. Do tego czasu do Kancelarii Senatu dotarło 19 zgłoszeń. Zgłoszenia kandydatów wniesione po upływie terminu lub niespełniające wymogów formalnych zostaną pozostawione bez dalszego biegu. Pozostawienie zgłoszeń bez dalszego biegu Senat stwierdza w drodze uchwały.

Izba dokona także zmian w składzie komisji senackich.