60. posiedzenie Senatu – dzień pierwszy. Spotkanie z Ambasadorem Palestyny

Wieczorem 9 maja 2018 r. zakończył się pierwszy dzień obrad Senatu. Tego dnia senatorowie  wprowadzili 14 poprawek do noweli ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Głosowania nad pozostałymi rozpatrzonymi ustawami odbędą się pod koniec posiedzenia. Przed przystąpieniem do obrad senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć ofiar wypadku w kopalni Zofiówka.

Izba wznowi obrady 10 maja br. o godz. 10.00. Drugi dzień obrad senatorowie rozpoczną od zapoznania się z informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2016 r., którą przedstawi prezes TK Julia Przyłębska.

Izba rozpatrzyła i przyjęła z 14 poprawkami ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Senatorowie zdecydowali m.in., że ratownik medyczny i pielęgniarka systemu będą mogli udzielić świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody. Wydłużono też do końca pierwszego kwartału 2019 r. okres obowiązywania umów firm prywatnych na zadania zespołów ratownictwa medycznego; Sejm uchwalił, że przestaną one obowiązywać 31 grudnia 2018 r. Zgodnie z nowelą umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego (karetki z obsadą) będą powierzane wyłącznie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom budżetowym i spółkom kapitałowym co najmniej z większościowym udziałem Skarbu Państwa lub jednostkom samorządu terytorialnego. Nowelizacja zwiększa też katalog osób, którym będzie przysługiwała ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych, o osoby udzielające pomocy medycznej w szpitalnym oddziale ratunkowym, dyspozytorów medycznych i wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego. Ma to zapobiegać znieważaniu, groźbom lub fizycznym atakom na personel medyczny.

Senatorowie pracowali też nad ustawą o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (projekt rządowy), która ma na celu ochronę bezpieczeństwa sektora finansowego i klientów. Ustawa tworzy regulacje prawne, pozwalające pracodawcy z sektora finansowego żądać oświadczenia o niekaralności od osoby ubiegającej się o zatrudnienie i od osoby zatrudnionej na określonych w ustawie stanowiskach pracy, związanych m.in. z zarządzaniem mieniem, dostępem do informacji wrażliwych i innych, które wiążą się z podejmowaniem decyzji obarczonych dużym ryzykiem. Pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy dana osoba była karana za popełnienie określonych w ustawie poważnych przestępstw związanych z rynkiem finansowym (m.in. przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, ochronie informacji czy obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, niektóre przestępstwa skarbowe). Informacje o niekaralności będą udostępniane w formie oświadczenia. W wypadku osób już zatrudnionych pracodawca będzie mógł żądać informacji o niekaralności nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Będzie też można sprawdzić niekaralność, gdy pracownik przejdzie na inne stanowisko, a jego nowe obowiązki wymagają zweryfikowania niekaralności, lub też istnieje uzasadnione podejrzenie, że pracownik został skazany w trakcie zatrudnienia.

Rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) nowelizującą przepisy dotyczące m.in. tzw. Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), czyli opiniowania inwestycji dla podmiotów leczniczych. Korzystają one z takich opinii, starając się o dofinansowanie inwestycji w ochronie zdrowia ze środków publicznych i europejskich. Nowela umożliwia uzyskanie opinii podmiotom leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej we wszystkich zakresach. Przewiduje ponadto m.in. wprowadzenie odrębnych kryteriów oceny dla inwestycji niewpływających na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiany obejmą także procedurę składania i oceny wniosków inwestycyjnych. Gdy inwestycja dotyczy więcej niż 1 dziedziny medycyny, podmioty chcące wystąpić o opinię o jej celowości będą musiały dostarczyć informacje o szerszym zakresie na temat planowanego przedsięwzięcia. Wiele zmian ma też na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych.

Izba omówiła też ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (projekt rządowy) regulującą kwestię przeniesienia spraw z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej z działu: „informatyzacja” do działu: „budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”. Stanowi to konsekwencję przejęcia przez ministra inwestycji i rozwoju kierowania działem „budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo” na podstawie rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra inwestycji i rozwoju. Zmiana ta pozwoli na skupienie w jednym resorcie wszystkich instrumentów niezbędnych do utworzenia centrum usług geoinformacyjnych rządu.

Senatorowie rozpatrzyli ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Skraca ona z 10 do 6 lat podstawowe terminy przedawnienia roszczeń. Nie zmienia jednak terminu przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe i tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zmiana ma skłonić wierzycieli do szybszego inicjowania postępowań, przyczyniając się do stabilności i pewności obrotu prawnego.

Senat zajmował się ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawą o księgach wieczystych i hipotece (projekt senacki). Jej celem jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 października 2016 r. (sygn. akt SK 71/13), w którym orzeczono, że przepis ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim odnosi się do zabezpieczenia przez obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową, jest niezgodny z konstytucją. Nowela wprowadza przepisy mające skuteczniej chronić prawa wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia na majątku dłużnika: hipoteki przymusowej, zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości niemającej księgi wieczystej, hipoteki morskiej, zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Izba rozpatrzyła także ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej (projekt rządowy), która umożliwi Służbie Więziennej wykonywanie zadań związanych z odbywaniem kary w systemie dozoru elektronicznego poprzez poszerzenie jej kompetencji. Ma to poprawić skuteczność i bezpieczeństwo odbywania kar w tym systemie.

Senatorowie omówili ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (projekt senacki). Dostosowuje ona przepisy prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 października 2016 r. (sygn. akt K 24/15), w którym uznano za niezgodny z konstytucją brak okoliczności usprawiedliwiających – ze względu na stan wyższej konieczności – kierowanie pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Zgodnie z nowelą kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h lub przewożący zbyt dużą liczbę pasażerów nie będzie karany zatrzymaniem prawa jazdy, jeżeli działał w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem grożącym dobru chronionemu prawem. W wypadku zatrzymania przez policjanta prawa jazdy nowela zobowiązuje starostę do wydania decyzji w tej sprawie w ciągu 21 dni.

Rozpatrzono także ustawę o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (projekt poselski), przesądzającej, że ograniczenia słuchu nie są przeciwskazaniem zdrowotnym w możliwości zdobycia prawa jazdy w kategorii C i C1 (samochody ciężarowe). Stwarza osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym, dla których podstawowym sposobem komunikowania się jest język migowy, możliwość zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy przy pomocy tłumacza języka migowego.

Izba zajmowała się ustawą o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (projekt rządowy).Jej celem jest znaczne uproszczenie przepisów i procedur, a także ujednolicenie wymogów dla jednostek morskich i śródlądowych. Dotychczas rejestry jednostek prowadziło kilka podmiotów, a regulacje dotyczące obowiązku rejestracji, procedur, wymaganych dokumentów i opłat były różne. Na mocy nowelizacji wnioski o rejestrację jednostki i informację w razie aktualizacji danych będzie można składać za pośrednictwem e-PUAP. Sama rejestracja jednostki pływającej będzie odbywać się w starostwach. Dowód rejestracyjny jednostki, w formie plastikowej karty, będzie zawierał dane na temat jachtu, jego właściciela i podstawowe informacje w zakresie bezpieczeństwa (maksymalna liczba osób mogących się znajdować na jednostce, maksymalna siła wiatru i wysokość fali, przy których można żeglować). Nowela umożliwi także stały dostęp do elektronicznej bazy danych, poprawiający skuteczność akcji ratowniczych, służący zapobieganiu kradzieży i powtórnej legalizacji skradzionych jednostek czy silników.

Drugiego dnia (10 maja br.) senatorowie zajmą się ustawą o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (projekt senacki). Umożliwi ona tworzenie państwowych i samorządowych instytucji kultury przez ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zakłada rozszerzenie mecenatu państwa nad działalnością kulturalną o ochronę dziedzictwa narodowego poza granicami kraju. Zgodnie z nowelą sprawowany przez państwo mecenat, polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami, będzie obejmować inicjatywy nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Na piątek 11 maja br. zaplanowano rozpatrzenie 4 ustaw (projekty rządowe) dotyczących rozwiązania umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji ze względu na ich niezgodność z prawem Unii Europejskiej wszystkich umów tego typu (tzw. umowy intra-EU BIT). Są to: ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.;ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r.ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10620,60-posiedzenie-senatu-dzien-pierwszy.html

Dziś spotkałem się z JE Mahmoudem Khalifa (po prawej), nowym Ambasadorem Palestyny w Polsce