60. posiedzenie Senatu – dzień trzeci

11 maja 2018 r. zakończył się 3. dzień 60. posiedzenia Senatu. Izba wznowi obrady 15 maja o 11.00. Planowane jest rozszerzenie porządku posiedzenia o rozpatrzenie następujących ustaw: o ochronie danych osobowych; o Centralnym Porcie Komunikacyjnym; o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw; o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

Trzeciego dnia obrad Izba jednomyślnie opowiedziała się za podwyższeniem wysokości renty socjalnej z 84 do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli z 865,03 zł do 1029,80 zł, co przewiduje nowelizacja ustawy o rencie socjalnej (projekty rządowy i poselski). Nowa stawka ma obowiązywać od 1 czerwca 2018 r.

Tego dnia rozpatrzono też i przyjęto bez zmian 4 ustawy (projekty rządowe) dotyczące rozwiązania umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji ze względu na ich niezgodność z prawem Unii Europejskiej wszystkich umów tego typu (tzw. umowy intra-EU BIT): ustawę o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.ustawę o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r.ustawę o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.ustawę o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r.

W wersji uchwalonej przez Sejm przyjęto też następujące ustawy.

Ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (projekt rządowy) ma na celu ochronę bezpieczeństwa sektora finansowego i klientów. Nowe regulacje prawne pozwolą pracodawcy z sektora finansowego żądać oświadczenia o niekaralności od osoby ubiegającej się o zatrudnienie i od osoby zatrudnionej na określonych w ustawie stanowiskach pracy, związanych m.in. z zarządzaniem mieniem, dostępem do informacji wrażliwych i innych, które wiążą się z podejmowaniem decyzji obarczonych dużym ryzykiem. Pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy dana osoba była karana za popełnienie określonych w ustawie poważnych przestępstw związanych z rynkiem finansowym (m.in. przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, ochronie informacji czy obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, niektóre przestępstwa skarbowe). Informacje o niekaralności będą udostępniane w formie oświadczenia. W wypadku osób już zatrudnionych pracodawca będzie mógł żądać informacji o niekaralności nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Będzie też można sprawdzić niekaralność, gdy pracownik przejdzie na inne stanowisko, a jego nowe obowiązki wymagają zweryfikowania niekaralności, lub też istnieje uzasadnione podejrzenie, że pracownik został skazany w trakcie zatrudnienia.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) zmienia przepisy dotyczące m.in. tzw. Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), czyli opiniowania inwestycji dla podmiotów leczniczych. Korzystają one z takich opinii, starając się o dofinansowanie inwestycji w ochronie zdrowia ze środków publicznych i europejskich. Nowela umożliwia uzyskanie opinii podmiotom leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej we wszystkich zakresach. Przewiduje ponadto m.in. wprowadzenie odrębnych kryteriów oceny dla inwestycji niewpływających na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiany obejmą także procedurę składania i oceny wniosków inwestycyjnych. Gdy inwestycja dotyczy więcej niż 1 dziedziny medycyny, podmioty chcące wystąpić o opinię o jej celowości będą musiały dostarczyć informacje o szerszym zakresie na temat planowanego przedsięwzięcia.

Nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (projekt rządowy) stanowi konsekwencję przejęcia przez ministra inwestycji i rozwoju kierowania działem „budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) skraca z 10 do 6 lat podstawowe terminy przedawnienia roszczeń. Nie zmienia jednak terminu przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe i tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zmiana ma skłonić wierzycieli do szybszego inicjowania postępowań, przyczyniając się do stabilności i pewności obrotu prawnego.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (projekt senacki) wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 października 2016 r. (sygn. akt SK 71/13). Nowela wprowadza przepisy mające skuteczniej chronić prawa wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia na majątku dłużnika: hipoteki przymusowej, zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości niemającej księgi wieczystej, hipoteki morskiej, zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego i ustawy o Służbie Więziennej (projekt rządowy) umożliwi Służbie Więziennej wykonywanie zadań związanych z odbywaniem kary w systemie dozoru elektronicznego poprzez poszerzenie jej kompetencji.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (projekt senacki) dostosowuje przepisy prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 października 2016 r. (sygn. akt K 24/15). Zgodnie z nowelą kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h lub przewożący zbyt dużą liczbę pasażerów nie będzie karany zatrzymaniem prawa jazdy, jeżeli działał w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem grożącym dobru chronionemu prawem. W wypadku zatrzymania przez policjanta prawa jazdy nowela zobowiązuje starostę do wydania decyzji w tej sprawie w ciągu 21 dni.

Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami (projekt poselski) przesądza, że ograniczenia słuchu nie są przeciwskazaniem zdrowotnym w możliwości zdobycia prawa jazdy w kategorii C i C1 (samochody ciężarowe). Stwarza osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym, dla których podstawowym sposobem komunikowania się jest język migowy, możliwość zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy przy pomocy tłumacza języka migowego.

Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (projekt senacki) umożliwi tworzenie państwowych i samorządowych instytucji kultury przez ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zakłada rozszerzenie mecenatu państwa nad działalnością kulturalną o ochronę dziedzictwa narodowego poza granicami kraju. Zgodnie z nowelą sprawowany przez państwo mecenat, polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami, będzie obejmować inicjatywy nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (projekt rządowy) ma na celu uproszczenie przepisów i procedur oraz ujednolicenie wymogów dla jednostek morskich i śródlądowych. Dotychczas rejestry jednostek prowadziło kilka podmiotów, a regulacje dotyczące obowiązku rejestracji, procedur, wymaganych dokumentów i opłat były różne. Na mocy nowelizacji wnioski o rejestrację jednostki i informację w razie aktualizacji danych będzie można składać za pośrednictwem e-PUAP. Sama rejestracja jednostki pływającej będzie odbywać się w starostwach. Dowód rejestracyjny jednostki, w formie plastikowej karty, będzie zawierał dane na temat jachtu, jego właściciela i podstawowe informacje w zakresie bezpieczeństwa (maksymalna liczba osób mogących się znajdować na jednostce, maksymalna siła wiatru i wysokość fali, przy których można żeglować).

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (projekt poselski) wprowadza szereg szczególnych uprawnień dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Będą one mogły korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych w aptekach. Nie będą też potrzebowały skierowania na świadczenia specjalistyczne. Ustawa przewiduje ponadto zniesienie limitów finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz okresów użytkowania wyrobów medycznych.

Ustawa o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (projekt rządowy) ma na celu transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2016 r. w sprawie wykorzystania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych i ich ścigania. Zgodnie z projektem przewoźnicy lotniczy będą przekazywać Straży Granicznej dane dotyczące przelotu pasażerów korzystających z ich linii. Informacje te będzie można przetwarzać wyłącznie w celu zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępstw oraz ścigania sprawców m.in. terroryzmu, przestępstw skarbowych, handlu ludźmi, nielegalnego obrotu bronią i amunicją, handlu narkotykami, rozbojów, czy obrotu kradzionymi pojazdami.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) przewiduje, że kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i dokumentu ubezpieczenia OC. Jeśli samochód zostanie zatrzymany do kontroli, dane te sprawdzą funkcjonariusze policji czy Inspekcji Transportu Drogowego w centralnej ewidencji pojazdów. Tradycyjny dowód rejestracyjny trzeba będzie przedstawiać w stacji kontroli pojazdów.

fot. Katarzyna Czerwińska

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10643,60-posiedzenie-senatu-dzien-trzeci.html