60. posiedzenie Senatu. Trwa piąty dzień obrad. Podsumowanie czwartego dnia

15 maja 2018 r. zakończył się 4. dzień 60. posiedzenia Senatu. Tego dnia Izba rozpatrzyła nowelizację ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (projekt rządowy) dostosowującą przepisy polskiego prawa do unijnej dyrektywy, która ma ułatwić korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników między państwami UE.  Chodzi o ograniczenie przeszkód wynikających z niektórych zasad dotyczących dodatkowych programów emerytalnych związanych ze stosunkiem pracy. Zgodnie z nowelą maksymalny okres, który ma poprzedzać przystąpienie do dodatkowego programu emerytalnego, bedzie wynosił 3 lata. Ustawa rozszerza też obowiązki informacyjne pracodawców względem uczestników programu, byłych pracowników oraz osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych przez uczestnika programu w przypadku jego

Omówiono także ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (projekt rządowy), która określa m.in. zasady i warunki przygotowania, finansowania i budowy portu lotniczego w Stanisławowie koło Grodziska Mazowieckiego, ok. 40 km od Warszawy. Ma to być jedno z największych lotnisk w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a lotnisko ma być wybudowane do końca 2027 r.

Senat rozpatrzył ustawę o ochronie danych osobowych (projekt rządowy) dostosowującą polskie prawo do unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO), które zacznie obowiązywać w UE 25 maja 2018 r. Ustawa zastąpi regulację z 1997 r. Zgodnie z nowymi przepisami funkcjonującego dotychczas generalnego inspektora ochrony danych osobowych zastąpi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, powoływany na 4-letnią kadencję przez Sejm za zgodą Senatu. Będzie on mógł m.in. kierować do organów państwowych, samorządu terytorialnego, państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne, osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz innych podmiotów wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych. Będzie mógł również nakładać kary finansowe na administrację publiczną za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (maksymalna wynosi 100 tys. zł, dla instytucji kultury 10 tys. zł). Ustawa znosi też 2-instancyjność postępowania w sprawach o naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Senatorowie dyskutowali nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski). Zmienia ona przepisy dotyczące skargi nadzwyczajnej i mianowania asesorów. Nowela przewiduje m.in., że skarga nadzwyczajna na prawomocne wyroki sądów, które uprawomocniły się przed wejściem w życie ustawy, będzie mogła zostać złożona wyłącznie przez prokuratora generalnego lub rzecznika praw obywatelskich (obecnie złożyć może ją 8 podmiotów). Zgodnie z ustawą asesorów sądowych ma mianować prezydent, a nie jak obecnie minister sprawiedliwości. Krajowa Rada Sądownictwa będzie mogła wyrazić sprzeciw wobec kandydata na stanowisko asesorskie na etapie procedury poprzedzającej mianowanie.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10662,60-posiedzenie-dzien-czwarty.html

16 maja 2018 r. Izba wznowiła obrady. Porządek 60. posiedzenia został rozszerzony o rozpatrzenie następujących ustaw.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji (projekt rządowy) umożliwia zwolnienia podatkowe dla inwestorów przez 10–15 lat w całym kraju, a nie tylko, jak obecnie w 14 specjalnych strefach ekonomicznych. Preferencje podatkowe będą uzależnione m.in. od miejsca inwestycji, jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy. Premiowane mają być inwestycje w rejonach o najwyższym bezrobociu, w małych i średnich miastach, tracących funkcje gospodarcze i społeczne. Z ulg będą mogły korzystać nie tylko duże, ale także średnie i małe firmy.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski) wydłuża do 30 listopada 2018 r. okres wystawiania zwolnień lekarskich w wersji papierowej. Ponadto zmienia z 1 lipca 2018 r. na 1 grudnia 2018 r. termin uchylenia przepisu, na podstawie którego prezes KRUS zwraca ZUS-owi koszty związane z wyprodukowaniem i dystrybucją druków zwolnień lekarskich.

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) przewiduje, że osoby niepełnosprawne opuszczające warsztaty terapii zajęciowej będą mogły zgłaszać potrzebę kontynuowania wsparcia udzielanego w warsztacie bez względu na utratę zatrudnienia lub jego zmianę. Zajęcia mają być finansowane ze środków PFRON. Ponadto pracodawca rodziców osób niepełnosprawnych będzie mógł odmówić realizacji wniosku takich pracowników o telepracę lub elastyczne godziny pracy jedynie w sytuacji, gdy zgoda na taką zmianę jest niemożliwa ze względu na organizację pracy lub jej rodzaj. Wydłużono również z 14 do 30 dni zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych między 14. a 18. rokiem życia. Osoby, na których utrzymaniu pozostają najbliżsi członkowie rodziny z niepełnosprawnością, będą mogli skorzystać z ulg podatkowych, jeżeli w roku podatkowym dochody osób niepełnosprawnych nie przekraczają 12-krotności kwoty renty socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10667,60-posiedzenie-dzien-piaty.html