62. posiedzenie Senatu – drugi dzień

28 czerwca 2018 r. zakończył się drugi dzień 62. posiedzenia Senatu. Obrady zdominowała dyskusja nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Tego dnia na sali plenarnej gościła delegacja Parlamentarnej Grupy Przyjaźni Islamskiej Republiki Iranu i Rzeczypospolitej Polskiej w Zgromadzeniu Rady Muzułmańskiej (irański parlament).

fot. Michał Józefaciuk

Senat rozpatrzył następujące ustawy:

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma zapewnić pełną zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej w procedurze notyfikacyjnej „Polski system wspierania rozwoju OZE oraz zwolnienia dla użytkowników energochłonnych”. Nowelizacja ma się przyczynić do efektywnego wykorzystania OZE i zwiększonego stosowania w celach energetycznych produktów ubocznych rolnictwa i przemysłu używającego surowców rolniczych. Przewiduje wydłużenie do połowy 2021 r. czasu na budowę i uruchomienie elektrowni wiatrowych, które mają ważne pozwolenia na budowę, a nie spełniają wymogów tzw. ustawy odległościowej. Usuwa też wątpliwości interpretacyjne co do sposobu opodatkowania wiatraków podatkiem od nieruchomości.

Nowelizacja ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (projekt rządowy) zapewni finansowanie zmian systemowych i organizacyjnych instytutu, a także pozwoli na adaptację budynku pod jego siedzibę. Przewiduje, że dotacja na działalność instytutu w latach 2017–26 wzrośnie z 65,7 mln zł do 387,4 mln zł. Narodowy Instytut Wolności, działający przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powstał na mocy ustawy z 2017 r., aby wspierać organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki.

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (projekt rządowy) zwiększa z 50 do 80% wartość dotacji przyznawanej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania publicznego o charakterze inwestycyjnym. Ma to pozwolić na usprawnienie realizacji zadań istotnych ze względu na ważny interes publiczny czy społeczny lub niezbędnych ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego.

Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r., rozszerzając zakres podmiotowy prawa do tworzenia związków zawodowych i wstępowania do nich. Nowela ustanawia tzw. koalicję związkową, czyli możliwość tworzenia organizacji związkowych i wstępowania do nich, z której będą mogli skorzystać „pracownicy i osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy”, czyli np. osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Ustawa wprowadza też mechanizm weryfikacji liczebności członków związku zawodowego.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych (projekt rządowy) poprawia sposób, w jaki polskie prawo zostało dostosowane do unijnej dyrektywy finansowej w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich z 2011 r., przyjętej jako skutek kryzysu finansowego. Nakłada ona m.in. obowiązek podawania w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej danych dotyczących wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodologii wykorzystywanej przez państwa unijne do raportowania danych statystycznych do Komisji Europejskiej i Europejskiego Urzędu Statystycznego. Choć Polska wdrożyła tę dyrektywę, Komisja Europejska zaliczyła nas  do grupy krajów, które muszą uzupełnić przepisy ją wprowadzające.

Usprawnienie rozbudowy gazoportu i połączenie Polski ze złożami gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym to cele ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Zmiany związane są z planami rozbudowy terminalu w Świnoujściu, a także budową elementów przesyłowych w Polsce oraz gazociągu Baltic Pipe. W noweli doprecyzowano przepisy budzące wątpliwości interpretacyjne i zweryfikowano listę inwestycji objętych ustawą. Wprowadzono też rozwiązania prawne uwzględniające specyfikę projektu Baltic Pipe, dotyczące m.in. objęcia polską taryfą przesyłową inwestycji realizowanej poza terytorium RP i relacji między pozwoleniami przewidzianymi w nowelizowanej ustawie oraz w ustawie o obszarach morskich RP i administracji morskiej.

Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (projekt rządowy) dostosowuje przepisy do zmian wprowadzonych przez ustawę – Prawo wodne. Zgodnie z nimi, to Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a nie – jak dotychczas – marszałkowie województw, odpowiada za wydawanie zgód i pozwoleń wodno-prawnych. Przekop przez Mierzeję Wiślaną ma powstać w miejscowości Nowy Świat i umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m. Przez kanał będą mogły przepływać statki długości 100 m i szerokości 20 m.

Umożliwienie dochodzenia do własności w wypadku lokali mieszkalnych budowanych przed 1995 r. zakłada nowela ustawy o własności lokali (projekty poselskie). Ma to zlikwidować lukę prawną powstałą po wejściu w życie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która wprowadziła zasadę, że ustalenie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i z pozwoleniem na budowę. Oba te warunki muszą być spełnione, jeżeli ktoś będzie chciał wyodrębnić własność lokalu. Problem pojawia się w odniesieniu do budynków wybudowanych przed 1995 r., bowiem nie wydawano wówczas pozwoleń na budowę. Zablokowało to wielu mieszkańcom wykupienie lokalu w starych zasobach gminy, w spółdzielniach mieszkaniowych. Przed 1995 r. nie było też obowiązku przechowywania dokumentacji.

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (projekt rządowy) umożliwi działanie jednoosobowych firm po śmierci ich właścicieli. Obecnie, kiedy umiera właściciel firmy wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jego spadkobiercy nie mogą kontynuować prowadzenia biznesu, wygasa bowiem wiele uprawnień firmy, np. do korzystania z NIP, zezwoleń i koncesji. Na mocy nowelizacji po śmierci właściciela firma będzie mogła zachować pracowników, NIP i ciągłość rozliczeń podatkowych, korzystać z koncesji czy zezwoleń uzyskanych przez przedsiębiorcę, a także zawartych przez niego kontraktów handlowych. Ustawa umożliwi przedsiębiorcom powołanie tzw. zarządcy sukcesyjnego, który przejmie prowadzenie firmy po śmierci właściciela, zgodnie z tzw. mechanizmem awaryjnym zarządcę sukcesyjnego będą też mogli ustanowić spadkobiercy lub małżonek przedsiębiorcy w terminie dwóch miesięcy od jego śmierci. Zarządca sukcesyjny będzie mógł prowadzić firmę co do zasady aż do działu spadku, maksymalnie przez dwa lata.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (projekt komisyjny) zmienia przepisy dotyczące m.in. transmisji i nagrywania przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych.

Ustawa o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma umożliwić uwierzytelnianie użytkowników usług online z wykorzystaniem różnych środków identyfikacji elektronicznej dostarczanych przez podmioty publiczne i komercyjne. Dostęp do wszystkich e-usług publicznych ma być możliwy przy pomocy jednego bezpłatnego sposobu potwierdzenia tożsamości w sieci.

Nowelizacja ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie( projekt poselski) przewiduje utworzenie kierunku lekarskiego w wyodrębnionej jednostce – Collegium Medicum, działającej w UKSW.

Izba przeprowadziła też drugie czytanie 4 projektów ustaw:

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (projekt grupy senatorów) ma na celu przywrócenie stanu prawnego obowiązującego przed wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach z 13 grudnia 2016 r. Przewiduje usunięcie z ustawy przepisów dotyczących zgromadzeń cyklicznych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) stanowi wykonanie obowiązku dostosowania prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 3 października 2017 r., stwierdzającego niezgodność przepisu kodeksu postępowania cywilnego z konstytucją w zakresie, w jakim dopuszcza nadanie przez sąd tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko spółce jawnej, klauzuli wykonalności przeciwko byłemu wspólnikowi tej spółki, niebędącemu już wspólnikiem w chwili wszczęcia postępowania w sprawie. W projekcie dodaje się zapis, który wykluczy taką możliwość.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) wykonuje wyrok TK z 23 listopada 2016 r., stwierdzający niezgodność z konstytucją przepisu ustawy z 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Przewiduje on podwyższenie standardu procedury orzekania o zasadności przedłużenia pobytu osoby umieszczonej w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Opinię o stanie zdrowia osoby poddanej tej procedurze będzie wydawać dwóch lekarzy psychiatrów, a jeżeli osoba ta wykazuje zaburzenia osobowości lub preferencji seksualnych – dodatkowo również biegły psycholog lub biegły lekarz seksuolog albo certyfikowany psycholog seksuolog.

Nałożenie obowiązku udostępniania usługi komunikowania się i świadczenia usług tłumacza języka migowego również na jednostki systemu ratownictwa medycznego, Policję, straż gminną i Państwową Straż Pożarną przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (inicjatywa Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej). Te podmioty i organy administracji publicznej zostaną zobowiązane do zapewnienia czytelnej informacji o możliwości komunikacji w języku migowym; zdalnego dostępu do tłumacza języka migowego w formie komunikatora internetowego; dostępu do tłumacza języka migowego lub pracownika urzędu, jeśli w odpowiednim stopniu opanował polski język migowy lub system językowo-migowy; dostępu do dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy w formie odpowiedniej dla osób uprawnionych, w tym przetłumaczonych na język migowy, oraz wszystkich niezbędnych informacji o tych instytucjach w formie komunikatu audiowizualnego nagranego w języku migowym.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10793,62-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html