65. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

26 września 2018 r. rozpoczęło się 65. posiedzenie Senatu. Izba, z inicjatywy  Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, podjęła uchwałę w sprawie upamiętnienia zasług prof. Kazimierza Pelczara w 75. rocznicę śmierci. Senat składa w niej hołd temu „wybitnemu naukowcowi i pionierowi polskiej onkologii, a jednocześnie jednej z najwybitniejszych osobowości międzywojennego Wilna, postaci będącej wzorem cnót patriotycznych i obywatelskich”. Ten wielki patriota został aresztowany w Wilnie i stracony 17 września 1943 r. w egzekucji w Ponarach pod Wilnem.

fot. K. Czerwińska/Senat

Senatorowie rozpatrzyli ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (projekt rządowy). Przewiduje ona, że rozwiązania przewidziane w ustawie z 5 września 2016 r. – oprócz dotychczas wskazanych tam produktów mięsnych – obejmą również mięso zdrowych świń z gospodarstw rolnych położonych na obszarach, na których obowiązują nakazy, zakazy lub ograniczenia w związku z wystąpieniem ASF. Zmiany mają ułatwić sprzedaż świń wolnych od wirusa ASF przez producentów rolnych prowadzących hodowlę na obszarach objętych ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wystąpieniem ASF na terytorium Polski.

Izba rozpatrzyła ustawę o spółdzielniach rolników (projekt rządowy). Reguluje ona zasady i sposób funkcjonowania spółdzielni. Ma też zachęcić rolników do ich zakładania, m.in. dzięki zmniejszeniu obciążeń podatkowych. Spółdzielnie rolników będą mogły wspólnie planować i prowadzić produkcję oraz przetwórstwo produktów dostarczonych przez członków, przechowywać je, konfekcjonować i standaryzować oraz prowadzić handel nimi. Ustawa zakłada też, że spółdzielnie będą mogły upowszechniać wśród swoich członków korzystne dla środowiska metody uprawy i gospodarki odpadami oraz technologie produkcji.

Izba zajmowała się ustawą o zmianie ustawy o sposobie ustalanie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Wprowadza ona gwarantowany próg najniższej płacy zasadniczej dla niemedycznych pracowników działalności podstawowej, np. dyspozytorów medycznych, opiekunów medycznych, sanitariuszy szpitalnych, sekretarek medycznych. W nowelizacji zapisano również korzystniejszy wskaźnik podwyższenia wynagrodzenia dla pielęgniarek z wyższym wykształceniem magisterskim.

Senatorowie omówili ustawę o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (projekt rządowy). Reguluje ona status prawny CMKP i powołanie na mocy ustawy państwowej osoby prawnej, która będzie następcą prawnym dotychczasowego CMKP i zachowa obecną nazwę. Określa również podstawowe zadania (kształcenie podyplomowe w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, prowadzenie badań naukowych i rozwojowych w tej dziedzinie), organy i sposób finansowania CMKP.

Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Zmienia ona zasadę określania, czy popełniona kradzież jest jeszcze wykroczeniem, czy już przestępstwem. Na poziomie 500 zł określa stały próg, od którego kradzież staje się przestępstwem. Nowelizacja wydłuża ponadto z 7 do 14 dni termin na opłacenie mandatu np. za wykroczenie drogowe zarejestrowane fotoradarem, nieprawidłowe parkowanie albo nieodśnieżenie chodnika przy domu. Przewiduje także zaostrzenie kar za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt (podniesienie grzywny do 1 tys. zł i dodanie możliwości kary ograniczenia wolności). Zostanie utworzony elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, osób podejrzanych o popełnienie takich wykroczeń, obwinionych i ukaranych. Nowela umożliwi też policji stosowanie środków przymusu w ramach przeprowadzania czynności wyjaśniających wobec osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia.

Senatorowie omawili ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (projekt rządowy). Nowela zakłada, że zaświadczenie lekarskie będą mogli wystawiać asystenci medyczni. Lekarz, mający profil informacyjny, upoważni do wystawiania zwolnienia lekarskiego – w jego imieniu i na podstawie dokumentacji medycznej – pracownika wykonującego zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (pielęgniarki, ratownicy medyczni, sekretarki medyczne). Upoważnienie będzie można wydać na nie dłużej niż 12 miesięcy. W utworzonym Rejestrze Asystentów Medycznych gromadzone będą dane o osobach mających upoważnienia do wypisywania zwolnień, przekazywane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych do weryfikacji.

Izba zapoznaje się obecnie z informacją o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2018 r. (przewodnictwo Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej), którą prezentuje wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.

Ustawa o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa (projekt prezydencki). Nowelizacja modyfikuje definicję weterana. Stwierdza, że o status weterana misji zagranicznych będą się mogli ubiegać nie tylko służący na nich nieprzerwanie 60 dni, ale też ci, którzy na krótszych misjach spędzili łącznie co najmniej 90 dni. Umożliwi to ubieganie się o przyznanie statusu weterana osobom przebywającym wielokrotnie na misjach krótszych niż przewiduje to ustawa o weteranach z 19 sierpnia 2011 r. Na jej podstawie weteranom poszkodowanym przysługują m.in. dodatki do rent i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją dla będących na rencie inwalidzkiej, dopłaty do nauki i bezpłatną pomoc psychologiczną.

Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r. (projekt rządowy) przewiduje ratyfikację poprawek, mających na celu poprawę warunków zatrudnienia marynarzy, życia na statku, ochrony zdrowia i opieki medycznej oraz zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej marynarzy.

Senat przeprowadzi też drugie czytanie 2 projektów uchwał. W uchwale w 100. rocznicę urodzin księdza Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego (projekt grupy senatorów) Izba przypomina tego „człowieka jednoczącego stale kraj z emigracją, pamięć o historii Polski z teraźniejszością oraz budującego relacje między narodami oparte na prawdzie i pojednaniu” i oddaje mu należną cześć, wpisując się w jego własne słowa: „Jako świadek proszę tylko o prawdę, pamięć i sprawiedliwość”.

Uchwałą w rocznicę 40-lecia wyboru Kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową (projekt grupy senatorów) Izba pragnie uczcić „pierwszego Polaka na urzędzie św. Piotra, Głowę Kościoła Powszechnego, a zarazem syna naszej Ojczyzny, który na Polskę i jej dzieje patrzył oczyma wielkich romantyków”, a do serca przyjął zawołanie swego pontyfikatu, „aby nie lękać się Chrystusa, nie lękać się otworzyć drzwi Chrystusowi”. Wielkość tego pontyfikatu to bezapelacyjny wpływ na wydarzenia końca XX w.

Podczas 65. posiedzenia senatorowie zapoznają się ponadto z informacją o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 r..  z informacją o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2018 r. (przewodnictwo Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej).

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10975,65-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html