66. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Drugiego dnia posiedzenia 25 października 2018 r. Senat  podjął   uchwałę w 70. rocznicę śmierci kardynała Augusta Hlonda, prymasa Polski, debatował nad trzema ustawami oraz dwoma senackimi projektami ustaw. Izba wysłuchała Agnieszki Dudzińskiej, powołanej przez Sejm na Rzecznika Praw Dziecka.

 

fot.Michał Józefaciuk/Senat

Senatorowie wznowią obrady w piątek o godz. 9.00.  Porządek zostanie rozszerzony o kilka ustaw, m.in. o ustawę o zmianie ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Na zakończenie posiedzenia zostaną przeprowadzone głosowania.

Uchwała w 70. rocznicę śmierci kardynała Augusta Hlonda, prymasa Polski powstała z inicjatywy grupy senatorów. Przypomniano w niej, że prymas Hlond, którego Jan Paweł II nazwał Wielkim Prymasem II Rzeczypospolitej, starał się być zwornikiem jedności państwa i Kościoła, dążył do ożywienia życia religijnego, dbał o potrzebujących, bezrobotnych i najbiedniejszych.

Wiele godzin Izba poświęciła ustawie o kołach gospodyń wiejskich (projekt rządowy), która określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację. Przewiduje ona, że koło gospodyń wiejskich ma być dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Zgodnie z ustawą, koło może założyć dziesięć osób – mieszkańców danej wsi. Koła muszą być wpisane do rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mogą prowadzić działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich, wspierać przedsiębiorczość kobiet, rozwijać kulturę ludową. Dzięki osobowości prawnej koła będą mogły korzystać z różnego rodzaju form wsparcia w postaci środków unijnych czy dotacji celowych z budżetu państwa.

Senatorowie omówili ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw(projekt rządowy),  przewidującą zwiększenie o 50 mln zł wysokości środków przewidzianych na bezpłatne leki dla seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia.

Izba rozpatrzyła ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (projekt rządowy), która  zakłada utworzenie nowego funduszu mającego przynieść dodatkowe 2 mld zł rocznie na przezwyciężenie barier utrudniających osobom z niepełnosprawnościami pełnienie ról społecznych. Głównym źródłem przychodów funduszu ma być obowiązkowa składka stanowiąca 0,15% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także podatek w wysokości 4% od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy. Pieniądze z funduszu zostaną przeznaczone na m.in. wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych, zadania związane z promowaniem i wzmacnianiem systemu wsparcia dla niepełnosprawnych oraz  zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Senat przeprowadził drugie czytanie dwóch projektów ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy, przygotowany przez senacką Komisję Ustawodawczą, stanowi wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Zapewni on możliwość udziału sprawcy w posiedzeniu dotyczącym jego dalszego pobytu w zakładzie psychiatrycznym, jeśli jego stan zdrowia pozwala na ten udział. O dalszym pobycie sprawcy w zakładzie psychiatrycznym ma orzekać sąd, w którego okręgu przebywa sprawca.

Projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, opracowany przez senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych, zwiększa zakres ochrony osób, które poniosły szkodę w wyniku czynów niedozwolonych i korzystają z usług kancelarii odszkodowawczych. Wprowadza ograniczenie wysokości wynagrodzenia za czynności związane z dochodzeniem tych roszczeń, wymóg zatwierdzenia przez klienta czynności prawnych zmierzających do zrzeczenia się roszczenia, wypłacanie odszkodowań bezpośrednio osobie poszkodowanej oraz obowiązkowe ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11086,66-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html