67. posiedzenie Senatu – drugi dzień

22 listopada 2018 r. zakończył się drugi dzień 67. posiedzenia Senatu, podczas którego rozpatrzono 16 ustaw.

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego (projekt senacki) dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 października 2017 r. (sygn. akt SK 31/15) poprzez uniemożliwienie stosowania rozszerzonej wykonalności tytułu egzekucyjnego w odniesieniu do byłych wspólników wszystkich spółek osobowych; oznacza to, że osoby, które w chwili wszczęcia postępowania wobec spółki nie byli już jej wspólnikami, nie będą odpowiadać za jej zobowiązania.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (projekt rządowy) przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, którego zadaniem ma być m.in. usprawnienie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, ułatwienie dostępu do informacji o tych postępowaniach.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (projekt rządowy) umożliwi sprzedaż żywności wyprodukowanej przez rolnika także restauracjom, stołówkom czy sklepom. Podwyższono ponadto z 20 do 40 tys. zł kwoty przychodów ze sprzedaży żywności zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych; po jej przekroczeniu będzie obowiązywał podatek obrotowy w wysokości 2%. .

Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (projekt rządowy), dzięki której będzie możliwa natychmiastowa spłata zadłużenia częściowo już zrestrukturyzowanego we wcześniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym, ale tylko związanego z prowadzeniem działalności rolniczej. Rolnicy będą mogli skorzystać z dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych lub pożyczek na spłatę zadłużenia. Łączna wysokość dopłat do kredytu restrukturyzacyjnego wyniesie 40%, a dla młodego rolnika lub dla gospodarstwa położonego np. na terenach Natura 2000 – 60%. Kwota kredytu nie może przekroczyć 5 mln zł, a okres kredytowania nie może być dłuższy niż 10 lat. Pożyczka udzielana będzie na okres do 15 lat w wysokości nieprzekraczającej kwoty zadłużenia gospodarstwa, ale nie więcej niż 5 mln zł dla jednego podmiotu.

Nowelizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (projekt rządowy) zwiększa z 86 l do 100 l limit zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych, do którego przysługiwać będzie zwrot kosztów paliwa; ze zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw będą mogli skorzystać także hodowcy bydła dzięki wprowadzonemu limitowi zużycia oleju napędowego w wysokości 30 l na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) podwyższa z 30% do 100% obowiązek sprzedaży energii przez giełdę. Umożliwia też stosowanie tzw. kodeksów sieci, dotyczących wymogów związanych z przyłączeniem m.in. jednostek wytwórczych oraz odbiorców do sieci; chodzi o środki służące budowie wspólnego, jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej.

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wydłuża do końca 2023 r. okres obowiązywania ustawy, a tym samym – finansowania ze środków budżetowych restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego w ramach dotychczas obowiązującej puli 7 mld zł. Dotyczy to jednak tylko majątku przekazanego do Spółki Restrukturyzacji Kopalń przed końcem 2018 r. Jeśli zostanie przekazany po tym terminie, za rekultywację terenów poprzemysłowych będą musiały zapłacić spółki węglowe.

Nowela ustawy o dozorze technicznym (projekt rządowy) dostosowuje przepisy do obecnego stanu prawnego w dziedzinach mających wpływ na działania jednostek dozoru technicznego, zwiększa też bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) umożliwia termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych zamieszkiwanych przez osoby dotknięte ubóstwem energetycznym, a także wymianę lub likwidację kotłów na paliwo stałe niespełniających standardów emisyjnych. Osoby, które skorzystają z tych możliwości, nie będą ponosiły kosztów z tytułu takiej wymiany. Gmina może jednak ustalić zasadę wniesienia przez nie wkładu własnego w postaci pracy na rzecz gminy lub innego wkładu w wysokości nieprzekraczającej 10% szacowanej wartości przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (projekt rządowy) usprawnia procedury, likwiduje zbędne obciążenia biurokratyczne i wprowadza rozwiązania, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Nowela, tzw. pakiet MŚP, stanowi kolejny etap realizacji rządowej „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Wprowadza prawie 50 uproszczeń, dzięki którym przez 10 lat przedsiębiorcy zaoszczędzą blisko 4 mld zł. Pakiet skierowany jest głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Nowela przewiduje m.in. zwolnienie z podatku niektórych dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych uzyskanych ze zbycia udziałów/akcji, a także odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku z wyjątkiem samochodu osobowego. Wprowadza możliwość wliczenia pracy małżonka w koszt uzyskania przychodu czy jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do 5 mln zł. Znosi obowiązek okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pracowników najmniej wypadkowych branż. Ujednolica ponadto formularze deklaracji podatkowych w wypadku podatków lokalnych (podatek od nieruchomości czy leśny) i umożliwia składanie ich drogą elektroniczną. Skraca też do 5 lat okres obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych.

Nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (projekt rządowy) wydłuża okres planowania szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP z 10 do 15 lat.

Ustawa o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ujednolica sposób prowadzenia inspekcji podmiotów wykonujących rybołówstwo komercyjne i rekreacyjne. Ustanawia 1 organ powołany do kontroli – głównego inspektora rybołówstwa morskiego, który będzie odpowiedzialny za monitoring przestrzegania przepisów o rybołówstwie morskim i organizację rynku rybnego, a także za koordynację działań Polski w ramach realizacji celów wspólnej polityki rybołówstwa.

Ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (projekt rządowy) ma m.in. poprawić warunki funkcjonowania sektora produkcji audiowizualnej, stworzyć możliwości inwestowania zagranicznego kapitału w produkcje w Polsce i współpracy między polskimi a zagranicznymi producentami audiowizualnymi, zwiększyć aktywność polskich przedsiębiorców działających w sektorze produkcji audiowizualnej. Przewiduje, że Polski Instytut Sztuki Filmowej będzie wspierał finansowo produkcję utworów audiowizualnych powstających w Polsce. Wsparcie finansowe będzie przyznawane w wysokości 30% kosztów poniesionych na produkcję w Polsce, polskie koszty kwalifikowalne, które stanowią podstawę naliczania wsparcia finansowego, nie mogą jednak przekroczyć 80% całkowitych kosztów produkcji audiowizualnej.

Ustawa o Instytucie Europy Środkowej (projekt rządowy) powołuje w miejsce Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Instytut Europy Środkowej, który ma być strategicznym zapleczem w zakresie polityki zagranicznej państwa w obrębie państw Trójmorza, powadzić m.in. działalność analityczną wspierającą działania polityczne na rzecz współpracy z państwami Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej, współpracę z zagranicznymi podmiotami zajmującymi się stosunkami międzynarodowymi, badania naukowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw przewiduje wdrożenie i powszechne wydawanie dowodów osobistych zawierających warstwę elektroniczną pozwalającą obywatelowi na posługiwanie się uwzględnionymi w niej środkami elektronicznymi oraz wyposażenie dowodu osobistego w środek identyfikacji elektronicznej nazywany „profilem osobistym” zapewniający wysoki poziom zaufania, który będzie dawał możliwość potwierdzenia swojej tożsamości w usługach online..

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw przewiduje wydzielenie w policji służby odpowiadającej za prowadzenie działań  kontrterrorystycznych, składającej się z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „Biuro Operacji Antyterrorystycznych” oraz samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11230,67-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html