67. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Wieczorem 21 listopada 2018 r. zakończył się pierwszy dzień 67. posiedzenia Senatu. Tego dnia Izba przyjęła z 8 zmianami nowelizację prawa oświatowego i bez poprawek nowelę ustawy o działalności leczniczej. Podjęła też uchwałę w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie.

Senatorowie przed przystąpieniem do obrad uczcili minutą ciszy zmarłych w listopadzie 2018 r. senatorów V kadencji Klemensa Ścierskiego i Tadeusza Wnuka.

fot. Katarzyna Czerwińska/Senat

Izba, w obecności ambasadora Ukrainy Andrija Deszczycii, jednogłośnie podjęła uchwałę w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie. Przypomniano w niej, że w efekcie kolektywizacji i przymusowej egzekucji niewykonalnych kontrybucji produktów rolnych śmierć z głodu poniosło co najmniej 6 mln ludzi. Senat solidaryzuje się z narodem ukraińskim w zachowaniu pamięci o tych wydarzeniach i dążeniu do upowszechnienia wiedzy o tej tragedii.

Senat wprowadził 8 poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (projekt rządowy). Senatorowie zrezygnowali m.in. z przepisów dotyczących ustalania regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli. Nowela ma na celu odbudowę prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce. Samorządy otrzymają większą subwencję na uczniów kształcących się w zawodach, na które jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Uczniowie będą mogli – na podstawie umowy z pracodawcą – realizować staż uczniowski. Koszty świadczeń wypłacanych uczniom podczas stażu zostaną wliczone pracodawcy w koszty uzyskania przychodu. Szkoły będą mogły gromadzić dochody z działalności usługowej prowadzonej w ramach kształcenia w danym zawodzie i finansować z nich wydatki bieżące. Od 1 września 2019 r. wprowadzony zostanie obowiązek przystępowania uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe do egzaminu zawodowego albo czeladniczego, co będzie warunkiem ukończenia szkoły lub promocji do następnej klasy. W nowelizacji znalazły się też nowe przepisy dotyczące uczniów i nauczycieli polonijnych. Szkolne punkty konsultacyjne staną się polskimi szkołami, co umożliwi awans zawodowy nauczycielom języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim pracujących w systemach oświaty innych państw lub w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą.

Bez poprawek przyjęto ustawę o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która umożliwi fizjoterapeutom wykonywanie zawodu w ramach indywidualnej i grupowej praktyki zawodowej.

Senat rozpatrzył też 9 ustaw.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (projekt rządowy) przewiduje m.in., że z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą finansowane staże podyplomowe i szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych. Zakłada też, że podstawy odpisu na fundusze świadczeń socjalnych: zakładowego, dla nauczycieli oraz emerytów i rencistów służb mundurowych będą naliczane tak jak w 2013 r.

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (projekt rządowy) wdraża przepisy unijnej dyrektywy w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności. Podwyższono kwoty minimalnych sum gwarancyjnych w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników (szkody na osobie – 5210 tys. euro, szkody w mieniu – 1050 tys. euro).

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (projekt rządowy) zmienia sposób finansowania Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Będą one finansowane bezpośrednio z opłat wnoszonych przez nadzorowane podmioty rynku finansowego, a nie jak dotąd, ze składek, ale za pośrednictwem budżetu państwa. Dzięki temu komisja będzie mogła sprawniej zarządzać swoimi środkami. Ustawa wprowadza przepisy, na podstawie których możliwe będzie przejmowanie banków komercyjnych i spółdzielczych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub zagrożonych upadłością, przez banki znajdujące się w lepszej kondycji, z możliwością wsparcia tego procesu przez środki z BFG. Takie przejęcia będą się odbywały na podstawie decyzji KNF za zgodą banku przejmującego. Nowelizacja rozszerza skład KNF o przedstawicieli premiera, ministra koordynatora służb specjalnych oraz prezesów UOKiK i BFG. Przewidziano ponadto utworzenie funduszu edukacji finansowej, który ma zwiększyć świadomość finansową Polaków, w tym wiedzę o oferowanych produktach inwestycyjnych. Wydłużono też bezterminowo pomoc dla tzw. frankowiczów; wsparcie dla osób, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, było przewidziane do 31 grudnia 2018 r.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (projekt rządowy) wprowadza ulgę podatkową wydatków na termomodernizację domów jednorodzinnych. Ogólna kwota odliczeń nie może przekroczyć 53 tys. zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma służyć poprawie organizacji KAS, zapewnieniu jej szerszego dostępu do informacji niezbędnych w realizacji ustawowych zadań, przede wszystkim zwalczaniu „szarej strefy” i wyłudzeń podatkowych.

Nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (projekt rządowy) dostosowuje polskie prawo do zaleceń Komisji Europejskiej. Umożliwia złożenie odwołania do sądu w sprawie wydania wizy przez konsula.

Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r. (projekt rządowy) przewiduje ratyfikację dokumentu, który tworzy ramy prawne i zasady wspólnego działania państw na rzecz ochrony warstwy ozonowej. Chodzi o wycofywanie z użycia substancji HFC, stosowanych w klimatyzatorach.

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r. (projekt rządowy) przewiduje ratyfikację porozumienia z Rumunią o usunięciu z obrotu umów międzynarodowych sprzecznych z porządkiem prawnym UE.

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r. (projekt rządowy) przewiduje ratyfikację porozumienia z Czechamio usunięciu z obrotu umów międzynarodowych sprzecznych z porządkiem prawnym UE.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11203,67-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html