67. posiedzenie Senatu – trzeci dzień

23 listopada 2018 r. Senat wznowił obrady. Porządek 67. posiedzenia został rozszerzony o rozpatrzenie 2 ustaw: o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

fot. Katarzyna Czerwińska/Senat

Izba podjęła uchwałę w 100. rocznicę powołania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (inicjatywa senatora Grzegorza Peczkisa). Przypomniano w niej, że urząd powołano już w grudniu 1918 r., co było „wyrazem przyjęcia przez najwyższe władze odrodzonej Polski zasady wspierania rozwoju technicznego i gospodarczego poprzez zagwarantowanie twórcy prawa do stworzonego wynalazku oraz bezpieczeństwa prawnego w obrocie”. W ciągu 100 lat nieprzerwanej działalności Urząd Patentowy udzielił ponad 220 tys. patentów na wynalazki, zarejestrował ponad 60 tys. wzorów użytkowych, 23 tys. wzorów przemysłowych oraz ok. 300 tys. znaków towarowych. „Senat wyraża podziw dla wynalazców, innowatorów oraz twórców, którzy swoją pracą intelektualną przyczynili się do gospodarczego rozwoju Polski. Jesteśmy wdzięczni pokoleniom pracowników Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, którzy stali i stoją na straży własności intelektualnej” – napisano w uchwale.

Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (projekt rządowy), która zakłada wydzielenie Zakładu Badań Antydopingowych z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego i powołanie Polskiego Laboratorium Antydopingowego.

Senatorowie zapoznają się obecnie z informacją o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności rzecznika praw obywatelskich, którą przedstawia rzecznik Adam Bodnar.

Izba omówi ustawę o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych (projekt rządowy), która wdraża prawo unijne, przewiduje zniesienie przeszkód uniemożliwiających osobom niewidomym, słabowidzącym i z innymi niepełnosprawnościami dostęp do utworów drukowanych. Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady. Dzięki ustawie łatwiejsza będzie transgraniczna wymiana kopii utworów i innych przedmiotów objętych prawem pokrewnym w odpowiednich dla nich formatach. Chodzi np. o druk alfabetem Braille’a, duży druk, książki elektroniczne i książki mówione ze specjalną nawigacją, audiodeskrypcję i transmisje radiowe.

Senat zajmie się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym (projekt poselski), która umożliwia sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrót do pełnienia urzędu. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym z grudnia 2017, która weszła w życie 3 kwietnia 2018 r. z mocy prawa przeszli w stan spoczynku i od 4 lipca przestali pełnić funkcję sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogli dalej orzekać, jeśli złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyraził zgodę na dalsze zajmowanie przez nich stanowiska sędziego SN. Zgodnie z nowelą sędzia SN albo sędzia NSA, który przeszedł w stan spoczynku na podstawie obecnych przepisów, z dniem wejścia w życie tej nowelizacji powraca do pełnienia urzędu na stanowisku zajmowanym 3 kwietnia 2018 r. Sędziowie ci, mogą jednak pozostać w stanie spoczynku jeśli w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji złożą oświadczenie, że mają taką wolę; oświadczenie ma być składane prezydentowi za pośrednictwem Krajowej Rady Sądownictwa. W ocenie rządu nowelizacja wdraża wstępne postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 października 2018 r. przychylające się do wniosku Komisji Europejskiej o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych, w ramach których znalazło się m.in. zawieszenie stosowania przepisów ustawy o SN dotyczących przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia w stan spoczynku i przywrócenie do orzekania sędziów, którzy w świetle nowych przepisów już zostali wysłani w stan spoczynku.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11235,67-posiedzenie-senatu-trzeci-dzien.html