67. posiedzenie Senatu – zapowiedź

21–23 listopada 2018 r. odbędzie się 67. posiedzenie Senatu. Zaplanowano rozpatrzenie na nim m.in. tzw. ustawy okołobudżetowej, a także tzw. pakietu MŚP, skierowanego głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowi on kolejny etap realizacji rządowej „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Wprowadza prawie 50 uproszczeń, dzięki którym przez 10 lat przedsiębiorcy zaoszczędzą blisko 4 mld zł.

Izba rozpatrzy 28 ustaw.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (projekt rządowy) przewiduje m.in., że z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą finansowane staże podyplomowe i szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych. Zakłada też, że podstawy odpisu na fundusze świadczeń socjalnych: zakładowego, dla nauczycieli oraz emerytów i rencistów służb mundurowych będą naliczane tak jak w 2013 r.

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (projekt rządowy) wdraża przepisy unijnej dyrektywy w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności. Podwyższono kwoty minimalnych sum gwarancyjnych w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników (szkody na osobie – 5210 tys. euro, szkody w mieniu – 1050 tys. euro).

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (projekt rządowy) zmienia sposób finansowania Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Będą one finansowane bezpośrednio z opłat wnoszonych przez nadzorowane podmioty rynku finansowego, a nie jak dotąd, ze składek, ale za pośrednictwem budżetu państwa. Dzięki temu komisja będzie mogła sprawniej zarządzać swoimi środkami. Ustawa wprowadza przepisy, na podstawie których możliwe będzie przejmowanie banków komercyjnych i spółdzielczych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub zagrożonych upadłością, przez banki znajdujące się w lepszej kondycji, z możliwością wsparcia tego procesu przez środki z BFG. Takie przejęcia będą się odbywały na podstawie decyzji KNF za zgodą banku przejmującego. Nowelizacja rozszerza skład KNF o przedstawicieli premiera, ministra koordynatora służb specjalnych oraz prezesów UOKiK i BFG. Przewidziano ponadto utworzenie funduszu edukacji finansowej, który ma zwiększyć świadomość finansową Polaków, w tym wiedzę o oferowanych produktach inwestycyjnych. Wydłużono też bezterminowo pomoc dla tzw. frankowiczów; wsparcie dla osób, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, było przewidziane do 31 grudnia 2018 r.

Nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (projekt rządowy) wprowadza ulgę podatkową wydatków na termomodernizację domów jednorodzinnych. Ogólna kwota odliczeń nie może przekroczyć 53 tys. zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma służyć poprawie organizacji KAS, zapewnieniu jej szerszego dostępu do informacji niezbędnych w realizacji ustawowych zadań, przede wszystkim zwalczaniu „szarej strefy” i wyłudzeń podatkowych.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (projekt senacki) dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 października 2017 r. (sygn. akt SK 31/15) poprzez uniemożliwienie stosowania rozszerzonej wykonalności tytułu egzekucyjnego w odniesieniu do byłych wspólników wszystkich spółek osobowych.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (projekt rządowy) przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, którego zadaniem ma być m.in. usprawnienie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, ułatwienie dostępu do informacji o tych postępowaniach.

Nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (projekt rządowy) dostosowuje polskie prawo do zaleceń Komisji Europejskiej. Umożliwia złożenie odwołania do sądu w sprawie wydania wizy przez konsula.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (projekt rządowy) podwyższa z 20 do 40 tys. zł kwoty przychodów ze sprzedaży żywności zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych; po jej przekroczeniu będzie obowiązywał podatek obrotowy w wysokości 2%. Umożliwia sprzedaż żywności wyprodukowanej przez rolnika także restauracjom, stołówkom czy sklepom.

Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (projekt rządowy) umożliwia natychmiastową spłatę zadłużenia częściowo już zrestrukturyzowanego we wcześniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym, ale tylko związanego z prowadzeniem działalności rolniczej. Rolnicy będą mogli skorzystać z dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych lub pożyczek na spłatę zadłużenia. Łączna wysokość dopłat do kredytu restrukturyzacyjnego wyniesie 40%, a dla młodego rolnika lub dla gospodarstwa położonego np. na terenach Natura 2000 – 60%. Kwota kredytu nie może przekroczyć 5 mln zł, a okres kredytowania nie może być dłuższy niż 10 lat. Pożyczka udzielana będzie na okres do 15 lat w wysokości nieprzekraczającej kwoty zadłużenia gospodarstwa, ale nie więcej niż 5 mln zł dla jednego podmiotu.

Nowelizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (projekt rządowy) zwiększa z 86 l do 100 l limit zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych, do którego przysługiwać będzie zwrot kosztów paliwa. Ze zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwbędą mogli skorzystać także hodowcy bydła dzięki wprowadzonemu limitowi zużycia oleju napędowego w wysokości 30 l na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) określa zasady wdrożenia i powszechnego wydawania dowodów osobistych zawierających warstwę elektroniczną, pozwalającą obywatelowi na korzystanie m.in. z profilu zaufanego w wypadku usług on-line.

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) zakłada m.in. wydzielenie w policji służby odpowiadającej za prowadzenie działań kontrterrorystycznych. Nowo powołana służba składać się będzie z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji Biura Operacji Antyterrorystycznych (podlegającego bezpośrednio komendantowi głównemu) i z samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych policji.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) podwyższa z 30% do 100% obowiązek sprzedaży energii przez giełdę. Umożliwia też stosowanie tzw. kodeksów sieci, dotyczących wymogów związanych z przyłączeniem m.in. jednostek wytwórczych oraz odbiorców do sieci; chodzi o środki służące budowie wspólnego, jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej.

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wydłuża do końca 2023 r. okres obowiązywania ustawy, a tym samym – finansowania ze środków budżetowych restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego w ramach dotychczas obowiązującej puli 7 mld zł. Dotyczy to jednak tylko majątku przekazanego do Spółki Restrukturyzacji Kopalń przed końcem 2018 r. Jeśli zostanie przekazany po tym terminie, za rekultywację terenów poprzemysłowych będą musiały zapłacić spółki węglowe. Nowelizacja stanowi następstwo decyzji Komisji Europejskiej, która zgodziła się, by procesy restrukturyzacyjne w górnictwie były finansowane z budżetu państwa jeszcze przez 5 lat.

Nowela ustawy o dozorze technicznym (projekt rządowy) dostosowuje przepisy do obecnego stanu prawnego w dziedzinach mających wpływ na działania jednostek dozoru technicznego, zwiększa też bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza rozwiązania, które umożliwią termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych zamieszkiwanych przez osoby dotknięte ubóstwem energetycznym, a także wymianę lub likwidację kotłów na paliwo stałe niespełniających standardów emisyjnych. Osoby, które skorzystają z tych możliwości, nie będą ponosiły kosztów z tytułu takiej wymiany. Gmina może jednak ustalić zasadę wniesienia przez nie wkładu własnego w postaci pracy na rzecz gminy lub innego wkładu w wysokości nieprzekraczającej 10% szacowanej wartości przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (projekt rządowy) usprawnia procedury, likwiduje zbędne obciążenia biurokratyczne i wprowadza rozwiązania, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Nowela, tzw. Pakiet MŚP, stanowi kolejny etap realizacji rządowej „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Wprowadza prawie 50 uproszczeń, dzięki którym przez 10 lat przedsiębiorcy zaoszczędzą blisko 4 mld zł. Pakiet skierowany jest głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Nowela przewiduje m.in. zwolnienie z podatku niektórych dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych uzyskanych ze zbycia udziałów/akcji, a także odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku z wyjątkiem samochodu osobowego. Wprowadza możliwość wliczenia pracy małżonka w koszt uzyskania przychodu czy jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do 5 mln zł. Znosi obowiązek okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pracowników najmniej wypadkowych branż. Ujednolica ponadto formularze deklaracji podatkowych w wypadku podatków lokalnych (podatek od nieruchomości czy leśny) i umożliwia składanie ich drogą elektroniczną. Skraca też do 5 lat okres obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych.

Nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (projekt rządowy) wydłuża okres planowania szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP z 10 do 15 lat.

Ustawa o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ujednolica sposób prowadzenia inspekcji podmiotów wykonujących rybołówstwo komercyjne i rekreacyjne. Ustanawia 1 organ powołany do kontroli – głównego inspektora rybołówstwa morskiego, który będzie odpowiedzialny za monitoring przestrzegania przepisów o rybołówstwie morskim i organizację rynku rybnego, a także za koordynację działań Polski w ramach realizacji celów wspólnej polityki rybołówstwa.

Ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (projekt rządowy) ma m.in. poprawić warunki funkcjonowania sektora produkcji audiowizualnej, stworzyć możliwości inwestowania zagranicznego kapitału w produkcje w Polsce i współpracy między polskimi a zagranicznymi producentami audiowizualnymi, zwiększyć aktywność polskich przedsiębiorców działających w sektorze produkcji audiowizualnej. Przewiduje, że Polski Instytut Sztuki Filmowej będzie wspierał finansowo produkcję utworów audiowizualnych powstających w Polsce. Wsparcie finansowe będzie przyznawane w wysokości 30% kosztów poniesionych na produkcję w Polsce, polskie koszty kwalifikowalne, które stanowią podstawę naliczania wsparcia finansowego, nie mogą jednak przekroczyć 80% całkowitych kosztów produkcji audiowizualnej.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (projekt rządowy) ma na celu odbudowę prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce. Samorządy otrzymają większą subwencję na uczniów kształcących się w zawodach, na które jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Uczniowie będą mogli – na podstawie umowy z pracodawcą – realizować staż uczniowski. Koszty świadczeń wypłacanych uczniom podczas stażu zostaną wliczone pracodawcy w koszty uzyskania przychodu. Szkoły będą mogły gromadzić dochody z działalności usługowej prowadzonej w ramach kształcenia w danym zawodzie i finansować z nich wydatki bieżące. Od 1 września 2019 r. wprowadzony zostanie obowiązek przystępowania uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe do egzaminu zawodowego albo czeladniczego, co będzie warunkiem ukończenia szkoły lub promocji do następnej klasy. W nowelizacji znalazły się też nowe przepisy dotyczące uczniów i nauczycieli polonijnych. Szkolne punkty konsultacyjne staną się polskimi szkołami, co umożliwi awans zawodowy nauczycielom języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim pracujących w systemach oświaty innych państw lub w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą.

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (projekt rządowy) zakłada wydzielenie Zakładu Badań Antydopingowych z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego i powołanie Polskiego Laboratorium Antydopingowego, wyposażonego w podmiotowość prawną.

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) umożliwi fizjoterapeutom wykonywanie zawodu w ramach indywidualnej i grupowej praktyki zawodowej.

Ustawa o Instytucie Europy Środkowej (projekt rządowy) powołuje Instytut Europy Środkowej, który ma być strategicznym zapleczem w zakresie polityki zagranicznej państwa w obrębie państw Trójmorza, powadzić m.in. działalność analityczną wspierającą działania polityczne na rzecz współpracy z państwami Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej, współpracę z zagranicznymi podmiotami zajmującymi się stosunkami międzynarodowymi, badania naukowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r. (projekt rządowy) przewiduje ratyfikację dokumentu, który tworzy ramy prawne i zasady wspólnego działania państw na rzecz ochrony warstwy ozonowej. Chodzi o wycofywanie z użycia substancji HFC, stosowanych w klimatyzatorach.

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r. (projekt rządowy) przewiduje ratyfikację porozumienia z Rumuniąo usunięciu z obrotu umów międzynarodowych sprzecznych z porządkiem prawnym UE.

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r. (projekt rządowy) przewiduje ratyfikację porozumienia z Czechamio usunięciu z obrotu umów międzynarodowych sprzecznych z porządkiem prawnym UE.

Planowane jest też drugie czytanie 2 projektów uchwał okolicznościowych. W projekcie uchwały w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie (inicjatywa grupy senatorów) Izba wyraża „solidarność z narodem ukraińskim w zachowaniu pamięci o tych wydarzeniach i dążeniu do upowszechnienia wiedzy o tej tragedii”. Przypomniano, że w efekcie „kolektywizacji i przymusowej egzekucji niewykonalnych kontrybucji produktów rolnych śmierć z głodu poniosło co najmniej 6 mln ludzi”. W projekcie uchwały w 100. rocznicę powołania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (inicjatywa senatora Grzegorza Peczkisa) przypomina się, że urząd – jedną z pierwszych instytucji państwowych – powołano już w grudniu 1918 r., kilkadziesiąt dni po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Zapoczątkowało to instytucjonalne gwarantowanie przez państwo prawnej ochrony własności przemysłowej.

Senatorowie zapoznają się także z informacją o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności rzecznika praw obywatelskich.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11203,67-posiedzenie-senatu-zapowiedz.html