71. posiedzenie Senatu – trwa drugi dzień obrad

24 stycznia 2019 r. Senat wznowił obrady.

Izba, w obecności Krystyny Małkowskiej-Żaby, wnuczki Olgi i Andrzeja Małkowskich oraz licznych przedstawicieli organizacji harcerskich, podjęła uchwałę w 100. rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego i 40. rocznicę śmierci Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej (projekt grupy senatorów). Senat – wyrażając uznanie dla działalności polskiego harcerstwa i jego wartości wychowawczych, które kształtują osobowości i postawy kolejnych pokoleń polskiej młodzieży – pragnie uczcić pamięć Andrzeja i Olgi Małkowskich, dwojga wybitnych twórców polskiego harcerstwa.

Izba, w obecności marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, podjęła uchwałę w 100. rocznicę inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego (inicjatywa grupy senatorów). Senat przypomina, że wybory do Sejmu Ustawodawczego na terenach podległych władzy centralnej w Warszawie odbyły się 26 stycznia 1919 r. Wyłoniony w ich wyniku parlament wolnej i suwerennej Polski po 127 latach przerwy zebrał się w Warszawie w gmachu przy ulicy Wiejskiej 10 lutego 1919 r. Senat, „doceniając patriotyzm, wysiłek i twórczą pracę posłów Sejmu Ustawodawczego, składa im w imieniu narodu polskiego podziękowanie za przyczynienie się do odbudowy Niepodległej. Jednocześnie, czując się wraz z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej sukcesorem pierwszego parlamentu Polski Odrodzonej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla, że stoi na straży ciągłości bogatej tradycji polskiego parlamentaryzmu i wolności obywatelskich”.

Marszałek Stanisław Karczewski zapowiedział, że jeśli Komisja Ustawodawcza przygotuje sprawozdanie w sprawie projektów uchwał upamiętniających prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, to na tym posiedzeniu odbędzie ich drugie czytanie.

Senat rozpatrzy też:

Ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która przedłuża na 2019 r. możliwość złożenia przez rolników oświadczenia zamiast wniosku o przyznanie płatnościbezpośrednich lub obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nowelizację prawa własności przemysłowej (projekt rządowy), implementującą unijną dyrektywę, która ma na celu ustanowienie trwałego i komplementarnego współistnienia wspólnotowego znaku towarowego i krajowych systemów ochrony znaków towarowych.

Senat ustosunkuje się ponadto do 2 projektów ustaw.

Projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 2018 r. (sygn. akt K 12/15). Przewiduje, że każde postanowienie sądu, pozbawiające oskarżycieli posiłkowych możliwości udziału w postępowaniu sądowym, będzie mogło być przez nich zaskarżone. Z kolei projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane (inicjatywa Komisji Ustawodawczej), wykonujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15), przenosi do ustawy – Prawo budowlane przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczących ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.

Izba dokona też zmian w składzie komisji senackich.

fot. Senat RP

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11374,71-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html