71. posiedzenie Senatu – zakończono obrady

24 stycznia 2019 r. zakończyło się   71. dwudniowe posiedzenie Senatu. Izba przyjęła ustawę budżetową, której założenia przedstawił premier Mateusz Morawiecki i której został poświęcony pierwszy dzień senackiej debaty. Senat podjął uchwałę w związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Przed przystąpieniem do obrad w środę senatorowie uczcili minutą ciszy tragicznie zmarłego 14 stycznia 2019 r. prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i zmarłego 3 stycznia br. senatora III kadencji Leszka Lackorzyńskiego.

W czwartek Izba, w obecności Krystyny Małkowskiej-Żaby, wnuczki Olgi i Andrzeja Małkowskich oraz licznych przedstawicieli organizacji harcerskich, podjęła uchwałę w 100. rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego i 40. rocznicę śmierci Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej – twórców polskiego harcerstwa (projekt grupy senatorów). „Chcemy, aby kolejne pokolenia harcerek i harcerzy kontynuowały ich dzieło w duchu służby Bogu, Polsce i bliźnim” – napisano w uchwale. Senat,  pragnąc uczcić Andrzeja i Olgę Małkowskich, wyraził uznanie dla działalności polskiego harcerstwa i jego wartości wychowawczych, które kształtują osobowości i postawy kolejnych pokoleń polskiej młodzieży.

Senatorowie, w obecności marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, podjęli uchwałę w 100. rocznicę inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego (inicjatywa grupy senatorów). Senat przypomina, że wybory do Sejmu Ustawodawczego na terenach podległych władzy centralnej w Warszawie odbyły się 26 stycznia 1919 r. Wyłoniony w ich wyniku parlament wolnej i suwerennej Polski po 127 latach przerwy zebrał się w Warszawie w gmachu przy ulicy Wiejskiej 10 lutego 1919 r. Senat, „doceniając patriotyzm, wysiłek i twórczą pracę posłów Sejmu Ustawodawczego, składa im w imieniu narodu polskiego podziękowanie za przyczynienie się do odbudowy Niepodległej. Jednocześnie, czując się wraz z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej sukcesorem pierwszego parlamentu Polski Odrodzonej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla, że stoi na straży ciągłości bogatej tradycji polskiego parlamentaryzmu i wolności obywatelskich” – czytamy w uchwale.

Izba podjęła uchwałę upamiętniająca Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska (1965-2019). W debacie ścierały się głosy zwolenników projektów uchwały przygotowanych przez senatorów PiS i senatorów PO. W uchwale zaproponowanej przez Komisję Ustawodawczą czytamy: „14 stycznia 2019 roku zmarł w wyniku ciężkich ran zadanych przez zamachowca Paweł Adamowicz – długoletni Prezydent Gdańska, samorządowiec i działacz demokratycznej opozycji. Zginął po ataku w czasie wystąpienia na zgromadzeniu publicznym w Gdańsku, na którym jego mieszkańcy wyrażali swoją solidarność z potrzebującymi w naszym kraju. Ta tragiczna śmierć wstrząsnęła Polską i odbiła się szerokim echem za granicą, wywołując współczucie dla Bliskich Zmarłego Prezydenta oraz powszechne potępienie zbrodni, której padł ofiarą”. Podkreślono w niej, że budował on przyszłość Gdańska, nie zapominając, jak ważne dla współczesnych są historia i korzenie. „Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla zasług Pana Prezydenta Pawła Adamowicza, które położył w swojej działalności publicznej. Senat apeluje o poszanowanie demokratycznych metod oraz okazywanie wzajemnego szacunku przez wszystkich uczestników życia publicznego w Polsce. Wyrażamy głębokie przekonanie, że tylko pod tym warunkiem można służyć godnie i skutecznie dobru wspólnemu i budowie pomyślności Naszej Ojczyzny” – napisano w uchwale.

Bez poprawek Senat przyjął ustawę budżetową na rok 2019 (projekt rządowy), która zakłada utrzymanie stabilności finansów publicznych przy wspieraniu wzrostu gospodarczego i solidarnościowej polityki społecznej. W ustawie zaplanowano dochody budżetu w wysokości 388 mld 294 mln 520 tys. zł, a wydatki – 416 mld 794 mln zł, czyli deficyt nie większy niż 28 mld 500 mln zł. Prognozowany deficyt sektora finansów publicznych, liczony według metodologii Unii Europejskiej, wyniesie 1,7% PKB, a PKB z kolei powinien wzrosnąć o 3,8%. Ustawa przewiduje ponadto, że średnioroczna inflacja nie przekroczy 2,3%, przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent wzrośnie nominalnie o 6%, a konsumpcja prywatna – o 5,9%. Uwzględnia wprowadzenie nowej, 9-procentowej stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zapewnia środki na m.in. kontynuację programów „Rodzina 500 +” i „Dobry start”, podniesienie renty socjalnej, waloryzację rent i emerytur, darmowe leki dla seniorów.

Przyjęta bez poprawek została ustawa zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw(projekt rządowy), która przedłuża na 2019 r. możliwość złożenia przez rolników oświadczenia zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Senatorowie przyjęli z 17. poprawkami, głównie doprecyzowującymi,  nowelizację prawa własności przemysłowej (projekt rządowy), implementującą unijną dyrektywę, która ma na celu ustanowienie trwałego i komplementarnego współistnienia wspólnotowego znaku towarowego i krajowych systemów ochrony znaków towarowych. Wprowadzono poprawkę proponującą przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy: z dnia po ogłoszeniu – na 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Senat przyjął dwa senackie projekty ustaw i wniósł je do Sejmu. Pierwszy to projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego (inicjatywa Komisji Ustawodawczej), który dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 2018 r. Przewiduje on, że każde postanowienie sądu pozbawiające oskarżycieli posiłkowych możliwości udziału w postępowaniu sądowym będzie mogło być przez nich zaskarżone.

Drugi to projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane (inicjatywa Komisji Ustawodawczej), wykonujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r., który  przenosi do ustawy – Prawo budowlane przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczących ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11374,71-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html