72. posiedzenie Senatu – zapowiedź

1 lutego 2019 r. odbędzie się 72. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzy na nim m.in. ustawę o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym(projekt rządowy), która ma m.in. usprawnić funkcjonowanie przepisów dotyczących przymusowej restrukturyzacji i systemu gwarantowania depozytów. Nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, w szczególności do dyrektywy dotyczącej stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym. Wprowadza nową kategorię zobowiązań w hierarchii zaspokajania wierzytelności. Zakłada m.in. systemowe wyłączenie banków hipotecznych z regulacji dotyczących systemu gwarantowania depozytów i związanych z tym obowiązków, gdyż banki hipoteczne nie przyjmują depozytów. Umożliwia też wykorzystanie instrumentu tzw. instytucji pomostowej przy restrukturyzacji banku zrzeszającego, a także porządkuje i koryguje przepisy dotyczące warunków działań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) w zakresie restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Nowelizacja rozszerza ponadto warianty zarządzania środkami finansowymi BFG w zakresie inwestycyjnym, wprowadzając możliwość lokowania wolnych środków BFG w depozycie u ministra finansów. Ma także m.in. zapewnić ochronę gwarancyjną środkom gromadzonym na rachunkach bankowych rad rodziców działających przy szkołach.

Senat rozpatrzy ponadto 5 ustaw, jeśli Sejm uchwali je na 77. posiedzeniu, 30 stycznia 2019 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (projekty poselskie) m.in. wprowadza zmiany w zakresie wynagrodzeń osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w Narodowym Banku Polskim, w tym osób kierujących komórkami organizacyjnymi i ich zastępców, prezesa, wiceprezesów i członków zarządu NBP.

Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (projekt rządowy) określa warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, mającego zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (projekt poselski) dostosowuje do zmian, wprowadzonych przez ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych z 11 stycznia 2018 r., przepisy prawa wyborczego, regulujące sposób przeprowadzania wyborów parlamentarnych, prezydenckich i do Parlamentu Europejskiego.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (projekt senacki) ma zapewnić mieszkańcom ochronę przed nieuzasadnionym zwiększeniem opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Wprowadza maksymalny poziomu wzrostu opłaty rocznej z tytułu użytkowania nieruchomości gruntowej i bonifikaty od tej opłaty. Przewiduje, że aktualizacja wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości nie może być wyższa niż suma zwiększeń lub zmniejszeń cen lokali mieszkalnych w danym województwie z 4 kwartałów poprzedzających kwartał, w którym dokonano aktualizacji, określonych według wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych, ogłaszanych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Proponowane rozwiązania będą stosowane w sprawach aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego wszczętychod 5 października 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) umożliwia prezesowi Rady Ministrów przyznawanie osobom fizycznym w szczególnie uzasadnionych wypadkach (wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), po zasięgnięciu opinii właściwego ministra, nagród specjalnych ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11386,72-posiedzenie-senatu-zapowiedz.html