74. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

26 lutego 2019 r. rozpoczęło się 74. posiedzenie Senatu.

Przed przystąpieniem do obrad senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w lutym 2019 r.: senatora I i II kadencji Ryszarda Juszkiewicza i senatora II kadencji Franciszka Połomskiego oraz biskupa Alojzego Orszulika, uczestnika obrad Okrągłego Stołu, kawalera Orderu Orła Białego.

Izba rozpatruje ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (projekt poselski), który zakłada m.in. likwidację obowiązku utrzymania cen na poziomie nie wyższym niż na koniec 2018 r. przez przedsiębiorstwa przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną określą ceny i stawki na 2019 r. w wysokości cen stosowanych 31 grudnia 2018 r., ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane dla odbiorcy końcowego 30 czerwca 2018 r., ustalone przez to przedsiębiorstwo w inny sposób. Zgodnie z nowelą 20% środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych będzie przekazywane Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Senat zajmie się też następującymi ustawami:

Ustawa o Agencji Badań Medycznych (projekt rządowy) przewiduje utworzenie Agencji Badań Medycznych, zrzeszającej krajowych i zagranicznych ekspertów, którzy będą pracować nad innowacyjnością polskiej medycyny.

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) zakłada m.in. rozszerzenie i doprecyzowanie kompetencji prezesa Rady Ministrów w zakresie koordynowania wykonywania uprawnień w spółkach objętych ustawą, modyfikuje mechanizm przekazywania uprawnień do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa. Wprowadza też zmiany przepisów regulujących zbywanie udziałów i akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. Zmiany pozwolą na usunięcie wątpliwości interpretacyjnych i doprecyzowanie niektórych przepisów ustawy.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza nowe rozwiązania związane z gospodarowaniem częstotliwościami, urządzeniami radiowymi i opłatami za częstotliwości. Wprowadzone zmiany m.in. rozszerzają katalog wypadków, w których zmiana decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości wymaga przeprowadzenia konsultacji z rynkiem telekomunikacyjnym, usprawniają postępowanie związane z rezerwacją częstotliwości, modyfikują zasady przyznawania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, przyznają też nowe kompetencje prezesowi UKE. Ustawa dostosowuje prawo polskie do wymogów prawa Unii Europejskiej.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (projekt senacki) z 2 do 3 lat wydłuża termin na wystąpienie z roszczeniem o wykupienie nieruchomości lub jej części bądź o odszkodowanie za poniesioną szkodę w wypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska. Ten czas będzie liczony od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego, powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Po tym czasie nie będzie można wystąpić już z takim roszczeniem. Nie będzie można dochodzić roszczeń, które wygasły przed wejściem w życie przepisów noweli. Nowelizacja realizuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 7 marca 2018 r. (sygn. akt K 2/17).

Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (projekt poselski) umożliwia uzyskanie zwrotu części podatku akcyzowego od wszystkich rodzajów oleju napędowego, zakupionego i wykorzystanego do produkcji rolnej, dzięki dodaniu do katalogu olejów objętych zwrotem akcyzy oleju napędowego klasyfikowanego do kodu CN 2710 20 11. Nowela przewiduje też przedłużenie do końca marca terminu składania wniosków o zwrot akcyzy. Dzięki temu zakończyłyby problemy rolników z odzyskaniem zwrotu podatku.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza nowe formy wsparcia – gwarancje do kredytów, z których będą mogli skorzystać rolnicy oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego.

Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim (projekt rządowy) ma na celu podniesienie polskich standardów bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej i ujednolicenie systemu wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej, a także doprecyzowanie procedury administracyjnej w tym zakresie. Nowela dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy europejskiej 2016/1629, ustanawiającej wymagania techniczne, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa statkom pływającym po śródlądowych drogach wodnych w Polsce i państwach europejskich, oraz klasyfikację śródlądowych dróg wodnych. Zmiany dotyczą wydawania unijnych świadectw zdolności żeglugowej, także dla określonych kategorii statków morskich, statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r. (projekt rządowy) dotyczy ratyfikacji umowy ustanawiającej precyzyjne współrzędne geograficzne, określające zewnętrzny przebieg polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, zwłaszcza w pobliżu wyspy Bornholm. Umowa rozwiązuje trwający od lat 70. XX w. spór z Danią.

Ustawa o ratyfikacji Decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniającej Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. (projekt rządowy) dotyczy ratyfikacji decyzji Rady, wprowadzającej zmiany w procedurze wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Decyzja przewiduje m.in. możliwość przeprowadzenia głosowania z wyprzedzeniem, głosowania korespondencyjnego, elektronicznego czy internetowego, a także zakaz głosowania więcej niż raz. Umożliwia też nakładanie przez państwa członkowskie sankcji za złamanie tego zakazu.

Marszałek Stanisław Karczewski poinformował, że porządek 74. posiedzenia może zostać rozszerzony o rozpztrzenie ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz (projekt poselski), który przewiduje połączenie w sieć 38 instytutów badawczych. Ma ona stanowić zaplecze naukowe do realizacji strategicznych programów rządowych. Do zadań sieci należeć będzie także transfer wiedzy oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki.