75. posiedzenie Senatu – drugi dzień

21 marca 2019 r. Senat wznowił obrady. Porządek 75. posiedzenia został rozszerzony o rozpatrzenie nowelizacji 2 ustaw: o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, a także o drogach publicznych.

fot. Katarzyna Czerwińska/Senat

Izba podjęła uchwałę w 100. rocznicę powołania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (inicjatywa grupy senatorów), w której Senat „chce uczcić zasługi i codzienny trud wielu pokoleń pracowników i absolwentów uczelni, którzy dobrze przysłużyli się Polsce”. Przypomniano, że kierując się potrzebą budowania polskiej gospodarki i polskich struktur państwa 8 kwietnia 1919 r. rząd polski podjął decyzję o powołaniu Akademii Górniczej w Krakowie, a 20 października 1919 r. naczelnik państwa Józef Piłsudski dokonał jej uroczystego otwarcia. Uczelnia szybko osiągnęła wysoki poziom kształcenia, wchodząc do grona najlepszych europejskich szkół górniczych.

Senatorowie zapoznali się z informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017 r., którą przedstawiła prezes TK Julia Przyłębska.

Podczas 75. posiedzenia Senat rozpatrzy następujące ustawy:

Ustawę o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (projekt rządowy) regulującą status pobytowy obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin na terytorium Polski.

Ustawę o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (projekt rządowy) wprowadzającą nowy mechanizm finansowania badań naukowych i prac rozwojowych, co ma pomóc w rozwiązaniu problemu niskiej komercjalizacji pomysłów, które powinny być stosowane w produkcji innowacyjnych i konkurencyjnych wyrobów. Fundusz zostanie dofinansowany kwotą 500 mln zł ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Z FPN finansowana będzie nowatorska formuła współpracy naukowej: wirtualny instytut badawczy (WIB).

Ustawę o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (projekt rządowy) regulującą kwestie przejściowe w zakresie uznawania kwalifikacji nabytych w Wielkiej Brytanii i innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej przez obywateli Polski i pozostałych państw UE oraz członków ich rodzin.

Ustawę o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (projekt rządowy) umożliwiającą wykonanie zawartych już umów na dotychczasowych zasadach i ochronę interesów klientów poprzez zapewnienie odpowiedniego okresu na dostosowanie działalności do bezumownego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Ustawę o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która modyfikuje zasady i tryb wymiany informacji podatkowych, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych i kontroli ich wykonywania, a także obowiązki w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów.

Nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (projekt rządowy) przewidującą, że do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będzie można stosować kasy rejestrujące (tzw. kasy on-line), przesyłające dane do centralnego systemu teleinformatycznego, prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Ustawę o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019–2024 (projekt rządowy), która określa zasady, na jakich wskazany zostanie ten z wybranych w najbliższych wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, który nie obejmie mandatu, jeśli okaże się, że w PE znajdą się brytyjscy europosłowie, przez co Polsce przypadnie 51 mandatów, a nie 52. Zgodnie z nowelą spośród kandydatów komitetu, któremu przypadł mandat odpowiadający 52. ilorazowi wyborczemu, za najsłabiej legitymowanego do objęcia mandatu uznaje się tego, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów.

Ustawę o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadzającą nadzór ministra sprawiedliwości nad wykonywaniem czynności przez licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych.

Nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich (projekt poselski) doprecyzowującą zakres regulacji ustawy z 9 listopada 2018 r., w szczególności aby umożliwić faktyczną partycypację w kołach gospodyń wiejskich wszystkim osobom, które działały w kołach funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, niezależnie od obecnego statusu administracyjnego obszaru działania koła, a także wszystkim osobom chcącym działać w danym kole, niezależnie od ich miejsca stałego zamieszkania. Nowela umożliwi działanie kół nie tylko na wsiach, ale także na terenie sołectw w granicach miast i w miastach do 5 tys. mieszkańców.

Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (projekt rządowy) dostosowującą polskie prawo do unijnego rozporządzenia, tzw. RODO. Usuwa przepisy sprzeczne z RODO lub powielające rozwiązania w nim zawarte. W noweli zaproponowano zmiany do 167 ustaw, obejmujących m.in. sektory: ubezpieczeniowy, bankowy, kultury, zdrowia, rodziny i pracy, sportu i turystyki, spraw wewnętrznych i administracji, edukacji narodowej, inwestycji i rozwoju.

Ustawę o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) rozszerzającą uprawnienia kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Nowela przyznaje też inwalidom wojennym, także tym mieszkającym za granicą, corocznie 850 zł dodatku pieniężnego do renty inwalidzkiej.

Nowelizację ustawy o drogach publicznych (projekt rządowy) umożliwiającą  wyznaczenie podmiotu publicznego, który będzie mógł zbudować nowy elektroniczny system poboru opłat.

Izba przeprowadzi ponadto drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (projekt Komisji Ustawodawczej), która ma zapewnić ochronę przed eksmisją „na bruk” z lokalu mieszkalnego w okresie od 1 listopada do 31 marca. Ujednolici reguły w zakresie ochrony osób eksmitowanych w procedurze cywilnej i administracyjnej, pozwoli na przyjęcie odpowiednich regulacji na etapie postępowania egzekucyjnego, których istotą będzie ochrona eksmitowanych przed bezdomnością. Proponowana nowelizacja dostosowuje przepisy do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2017 r. (sygn. akt K 27/15).

Senat stwierdzi także pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników Sądu Najwyższego. Do 25 lutego 2019 r. do Kancelarii Senatu w wpłynęło 28 zgłoszeń. Zgłoszenia kandydatów wniesione po upływie terminu lub niespełniające wymogów formalnych zostaną pozostawione bez dalszego biegu.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11520,75-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html