75. posiedzenie Senatu – zapowiedź

20–22 marca 2019 r. odbędzie się 75. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim m.in. podjęcie uchwały w 10. rocznicę śmierci prof. Zbigniewa Religi, pioniera polskiej transplantacji serca, senatora, ministra zdrowia.

Na tym posiedzeniu Izba podejmie 2 uchwały.

uchwale w 10. rocznicę śmierci prof. Zbigniewa Religi (inicjatywa grupy senatorów) Izba przypomina, że 8 marca 2019 r. minęła 10. rocznica śmierci tego wielkiego człowieka, chirurga, pioniera polskiej transplantacji serca, który „całym swoim życiem zawodowym i politycznym służył chorym”, a „zdobywając szczyty wiedzy i umiejętności zawodowych, zawsze pozostawał czuły na drugiego człowieka”. Kierowany przez niego zespół Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii w Zabrzu w 1983 r. dokonał pierwszego w Polsce udanego przeszczepienia serca. W 2001 r. zaś prof. Zbigniew Religaw Instytucie Kardiologii w Warszawie przeprowadził pierwszy w Polsce zabieg wstrzyknięcia do serca preparatu pobudzającego powstawanie nowych naczyń krwionośnych. Wśród najważniejszych dziedzin jego działalności zawodowo-naukowej znalazły się przeszczepianie serca i płuc, chirurgiczne leczenie niewydolności mięśnia sercowego i zatorowości płucnej, kliniczne zastosowanie sztucznego serca oraz stworzenie polskiej zastawki biologicznej i prototypu sztucznego serca. W 1991 prof. Zbigniew Religa powołał do życia Fundację Rozwoju Kardiochirurgii, która zajmuje się wdrażaniem do praktyki klinicznej innowacyjnych metod leczenia chorób serca. Od 1989 r. brał czynny udział w polityce, m.in. był senatorem III i V kadencji, a w okresie 2005–07 – ministrem zdrowia.

Uchwałą w 100. rocznicę powołania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (inicjatywa grupy senatorów) Senat „chce uczcić zasługi i codzienny trud wielu pokoleń pracowników i absolwentów uczelni, którzy dobrze przysłużyli się Polsce”. Izba przypomina, że kierując się potrzebą budowania polskiej gospodarki i polskich struktur państwa, wkrótce poodzyskaniu niepodległości, 8 kwietnia 1919 r., rząd polski podjął decyzję o powołaniu Akademii Górniczej w Krakowie, a 20 października 1919 r. naczelnik państwa Józef Piłsudski dokonał jej uroczystego otwarcia. Uczelnia szybko osiągnęła wysoki poziom kształcenia, wchodząc do grona najlepszych europejskich szkół górniczych. Jej dalszy rozwój przerwał wybuch II wojny światowej. Tuż po niej uczelnia stała się ośrodkiem pomocy dla innych wyższych szkół technicznych.

Podczas 75. posiedzenia Izba rozpatrzy ponadto 11 ustaw.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (projekt rządowy) dostosowuje polskie prawo do dyrektywy 2014/40/UE. Producent lub importer wyrobów tytoniowych przeznaczonych na polski rynek będzie musiał wystąpić o niepowtarzalny identyfikator i stosować odpowiednie zabezpieczenia, służące do śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych, co umożliwi sprawdzenie, czy pochodzą z legalnego źródła. Nowela zakłada, że dla ciągłej weryfikacji maksymalnego poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosowym prawo poboru próbek papierosów w miejscach ich produkcji będzie miała Państwowa Inspekcja Sanitarna. Próbki ma pobierać 6 państwowych inspektorów sanitarnych w powiatach: augustowskim, grójeckim, poddębickim, poznańskim, radomskim i w Krakowie, czyli tam, gdzie znajdują się przedsiębiorstwa produkujące papierosy. Nowela uszczegółowia również zadania inspektora ds. substancji chemicznych, reguluje m.in. sposób jego komunikacji i współpracy z organami państw spoza Unii Europejskiej, państw członkowskich UE i instytucjami unijnymi, a także organizacjami międzynarodowymi.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (projekt senacki) zapewnia sprawcy osadzonemu na mocy decyzji sądu w zakładzie psychiatrycznym prawo do udziału w posiedzeniu dotyczącym jego dalszego pobytu w tej placówce. W opinii o stanie zdrowia sprawcy i postępach w leczeniu będzie zawarta informacja o tym, czy stan zdrowia sprawcy pozwala na udział w posiedzeniu. Nowela przewiduje także zmianę właściwości miejscowej sądu orzekającego o dalszym pobycie sprawcy w zakładzie psychiatrycznym na sąd, w którego okręgu przebywa sprawca, co zmniejszy obciążenia i uciążliwości związane z konwojowaniem go na posiedzenie sądu. Ustawa umożliwia też, w wyjątkowych wypadkach, np. szczególnej czasochłonności, wypłacenie biegłemu wynagrodzenia przed sporządzeniem przez niego opinii. Nowela wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 marca 2017 r. (sygn. akt SK 13/14), w którym TK orzekł, że przepis, który osadzonemu nie gwarantuje prawa do udziału w posiedzeniu dotyczącym jego dalszego pobytu w zakładzie psychiatrycznym, jest niezgodny z konstytucją.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (projekt rządowy) wprowadza zasadę, iż każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy przysługuje żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Przewiduje ponadto 20-letni termin na złożenie wniosku o zwrot takiej nieruchomości lub jej części, co powinno zamknąć okres niepewności co do sytuacji prawnej zainteresowanych stron. Po upływie tego terminu właściwy organ będzie zwolniony z obowiązku informowania o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w niej. Nowelizacja stanowi wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. (sygn. akt SK 26/14) i 12 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 39/15). Orzeczono w nich niekonstytucyjność przepisu uzależniającego żądanie byłego współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobierców od zgody pozostałych byłych współwłaścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców, a także przepisu, który uniemożliwia żądanie byłego właściciela lub jego spadkobiercę zwrotu nieruchomości nabytej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,gdy nieruchomość stała się zbędna na cel publiczny uzasadniający jej nabycie.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane (projekt senacki) przenosi do ustawy – Prawo budowlane przepisy, zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczące ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych. Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15), który orzekł, że organy władzy wykonawczej nie mogą wydawać aktów prawnych normujących kwestie ograniczania praw i wolności.

Ustawa o ustanowieniu Święta Chrztu Polski (projekt poselski) ustanawia nowe święto państwowe, przypadające 14 kwietnia, „zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (projekt rządowy) dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia, tzw. RODO. Usuwa przepisy sprzeczne z RODO lub powielające rozwiązania w nim zawarte. W noweli zaproponowano zmiany do 167 ustaw, obejmujących m.in. sektory: ubezpieczeniowy, bankowy, kultury, zdrowia, rodziny i pracy, sportu i turystyki, spraw wewnętrznych i administracji, edukacji narodowej, inwestycji i rozwoju.

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (projekt rządowy) wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z 26 października 2016 r., nakazującą zwiększenie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego z wykorzystaniem wspólnych wymogów dostępności, co ma poprawić konkurencyjność podmiotów zajmujących się programowaniem i projektowaniem stron internetowych lub aplikacji mobilnych, zmniejszyć koszty ponoszone przez organy sektora publicznego związane z dostępnością cyfrową i mobilną. Dzięki pełniejszej i skuteczniejszej dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych obywatele uzyskają szerszy dostęp do usług i informacji prezentowanych przez organy sektora publicznego, co ułatwi korzystanie z przysługujących im praw. Ustawa wpisuje się także w założenia rządowego programu Dostępność +, mającego na celu podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności obywateli, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek czy niepełnosprawność napotykają ograniczenia w życiu codziennym.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym (projekt rządowy) dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia 2016/480 z 1 kwietnia 2016, ustanawiającego wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego. Przewiduje, że dane znajdujące się w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), prowadzonym przez głównego inspektora transportu drogowego, będą dostępne dla wszystkich właściwych organów innych państw członkowskich. W ewidencji przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, znajdą się również dane dotyczące numerów rejestracyjnych i kraju rejestracji pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika, a także statusu i rodzaju licencji wspólnotowej oraz liczby pojazdów zgłoszonych do takiej licencji. Główny inspektor transportu drogowego będzie miał dostęp do funkcji kontroli licencji wspólnotowej w systemie europejskich rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego.

Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (projekt rządowy) dokonuje aktualizacji działań PARP w wyniku przeglądu funkcjonowania obecnych zapisów ustawy, dostosowuje je także do zmian w gospodarce i prawie europejskim. Nowelizacja wzmacnia uprawnienia agencji w zakresie weryfikacji podmiotów korzystających z pomocy finansowej, by skutecznie chronić przed wyłudzeniami środków pomocowych. Wprowadza nową formę wsparcia w postaci nagród, szczególnie w obszarze innowacji. Likwiduje radę nadzorczą PARP, której obowiązki przejmie minister ds. gospodarki. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest zaangażowana w pozyskiwanie i dystrybucję m.in. środków pochodzących z funduszy strukturalnych, może udzielać przedsiębiorcom pomocy finansowej, doradczej, szkoleniowej i informacyjnej.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r. (projekt rządowy) upoważnia prezydenta do ratyfikacji międzynarodowej umowy z Królestwem Danii, tworzącej niezbędne ramy prawne dla projektu Baltic Pipe (połączenie Polski ze złożami gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym za pośrednictwem duńskiego systemu przesyłowego) i dzielącej zadania pomiędzy inwestorów. Umowa przewiduje, że polski operator przesyłowy gazu Gaz-System będzie właścicielem i operatorem podmorskiej części gazociągu aż po wybrzeże Danii, do tzw. ostatniego suchego spawu. Właścicielem i operatorem tłoczni gazu Everdrup będzie duński Energinet, Gaz-System ma partycypować w kosztach jej budowy. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie uprawniony do zatwierdzenia taryfy Gaz-Systemu, uwzględniającej poniesione przez spółkę koszty na budowę, utrzymanie i eksploatację części gazociągu i tłoczni Everdrup – elementów infrastruktury znajdujących się poza terytorium Polski. W umowie strony potwierdzają również, że będą wspierać inwestorów w przygotowaniu i realizacji projektu Baltic Pipe, tak aby został on ukończony do 1 października 2022 r.

Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r. (projekt rządowy) dotyczy wypowiedzenia umowy, której przepisy utraciły swoje znaczenie po zastąpieniu ich przez nowe instrumenty współpracy lub z powodu niestosowania w praktyce. Wypowiadana umowa nie jest już praktycznie stosowana.

Podczas 75. posiedzenia Izba przeprowadzi drugie czytanie 2 projektów ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (inicjatywa grupy senatorów) zawiera propozycję, by 2 maja, obchodzony jako Dzień Flagi, stał się Dniem Symboli Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej, czyli Orła Białego, Flagi i Mazurka Dąbrowskiego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (projekt Komisji Ustawodawczej) ma zapewnić ochronę przed eksmisją „na bruk” z lokalu mieszkalnego w okresie od 1 listopada do 31 marca. Ujednolici reguły w zakresie ochrony osób eksmitowanych w procedurze cywilnej i administracyjnej, pozwoli na przyjęcie odpowiednich regulacji na etapie postępowania egzekucyjnego, których istotą będzie ochrona eksmitowanych przed bezdomnością. Proponowana nowelizacja stanowi wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2017 r. (sygn. akt K 27/15), który orzekł, że przepis ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, odnoszący się do egzekucji z lokalu mieszkalnego, jest niezgodny konstytucją, gdyż nie zawiera regulacji gwarantujących minimalną ochronę przed bezdomnością.

Senatorowie zapoznają się również z informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017 r., którą przedstawi prezes TK Julia Przyłębska.

Senat stwierdzi także pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników Sądu Najwyższego. Do 25 lutego 2019 r. do Kancelarii Senatu w wpłynęło 28 zgłoszeń. Zgłoszenia kandydatów wniesione po upływie terminu lub niespełniające wymogów formalnych zostaną pozostawione bez dalszego biegu.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11508,75-posiedzenie-senatu-zapowiedz.html