76. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień zakończony

11 kwietnia 2019 r.  po południu zakończył się pierwszy dzień obrad 76. posiedzenia Senatu. Izba jednogłośnie podjęła uchwałę upamiętniającą profesora Andrzeja Stelmachowskiego, Marszałka Senatu I kadencji w 10. rocznicą śmierci, a także ustawę o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej.

Senat wznowi obrady 12 kwietnia br. o godz. 10.00 od rozpatrzenia ustawy o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Izba jednogłośnie podjęła uchwałę upamiętniającą profesora dra hab. Andrzeja Stelmachowskiego, Marszałka Senatu I kadencji w związku z 10. rocznicą śmierci przypadającą w roku uroczystych obchodów 30-lecia odrodzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (inicjatywa Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą). W posiedzeniu uczestniczył syn prof. Andrzeja Stelmachowskiego Stanisław, któremu marszałek Stanisław Karczewski wręczył tekst podjętej przez Senat uchwały. Obecna była także marszałek Senatu V kadencji Alicja Grześkowiak i najbliżsi marszałka Andrzeja Stelmachowskiego. W uchwale Izba „składa hołd osobie i dziełu pierwszego Marszałka odrodzonej Izby, który wywarł tak znaczący i pozytywny wpływ na bieg historii Narodu Polskiego”. Senat przypomina, że prof. Andrzej Stelmachowski był m.in. ministrem edukacji narodowej w rządzie premiera Jana Olszewskiego, pierwszym doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. Polonii i Polaków za granicą, współzałożycielem i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, wybitnym politykiem, oddanym sprawom rodaków poza granicami.

Senatorowie poparli ustawę o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r. (projekt rządowy). Dotyczy ona wyrażenia zgody na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji protokołu w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej do NATO. W obradach wziął udział minister spraw zagranicznych Republiki Macedonii Północnej Nikola Dimitrow, któremu marszałek Stanisław Karczewski przekazał tekst uchwały Senatu w tej sprawie.

Izba rozpatrzyła ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (projekt rządowy), która przewiduje, że świadczenie otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, tzw. matczyną emeryturę, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. „Trzynasta emerytura” w wysokości ok. 888,25 zł netto zostanie wypłacona automatycznie, bez dodatkowych formalności ponad 9,8 mln osób. Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń wyniesie 10,8 mld zł.

Senatorowie omówili ustawę o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Ma ona zapewnić skuteczne wykonywanie rozporządzenia PE i Rady (UE) 2017/2402 z 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji. Zgodnie z nowelą organem właściwym do nadzoru przestrzegania przepisów i wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Senatorowie dyskutowali o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (projekt rządowy) wprowadza rozwiązania mające ograniczyć fałszowanie wskazań liczników (drogomierze) w pojazdach, a zwłaszcza w importowanych używanych samochodach osobowych. Proceder ten służy wprowadzeniu kupującego w błąd co do stanu technicznego pojazdu. Nowela przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia dla osoby zmieniającej wskazanie drogomierza lub ingerującej w prawidłowość jego pomiaru.

Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o działalności leczniczej (projekt rządowy). Ma ona przeciwdziałać nielegalnemu wywozowi leków za granicę. Wprowadza rozwiązania pozwalające skutecznie walczyć z nieprawidłowościami na rynku farmaceutycznym, w szczególności z tzw. odwróconym łańcuchem dystrybucji produktów leczniczych. Polega to na pozyskiwaniu leków refundowanych z rynku detalicznego i ich odsprzedaży za granicę za cenę wielokrotnie wyższą niż dopuszczalna cena krajowa, co powoduje niedobory leków, w tym ratujących życie, i poważnie zagraża zdrowiu pacjentów. Nowela precyzuje zakres odpowiedzialności osób biorących udział w obrocie produktami leczniczymi. Wprowadza kary za nielegalną sprzedaż produktów leczniczych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą, a także za nabycie produktów leczniczych niezgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem. Ustawa zakazuje zaopatrywania się przez hurtownie farmaceutyczne w produkty lecznicze od podmiotów prowadzących obrót detaliczny. Doprecyzowuje odpowiedzialność karną za naruszenie zakazu zbycia produktów leczniczych przez apteki. Zakłada sprawniejsze przeprowadzenie inspekcji i kontroli dystrybucji produktów leczniczych i rozszerzenie zakresu współpracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej z Policją i Strażą Graniczną.

Senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć senatora VII kadencji Józefa Bergiera, zmarłego 21 marca 2019 r.

12 kwietnia w porządku obrad są:

Ustawa o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (projekt rządowy) wprowadza rozwiązania mające uprościć i skrócić procedury wzajemnego uznawania dokumentów (np. akty: urodzenia, zgonu, rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa, adopcji) przez urzędy państw UE. Likwiduje m.in. wymóg legalizacji i apostille w odniesieniu do niektórych dokumentów urzędowych wydanych w jednym państwie członkowskim, które mają być przedstawione w innym państwie UE.

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności (projekt rządowy) przewiduje, że dane jednostkowe z rejestru PESEL będą udostępniały podmiotom publicznym i prywatnym gminy, a nie – jak dotychczas – Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Wniosek o udostępnienie danych będzie można złożyć w dowolnym organie gminy. Zmiana powinna przyspieszyć pozyskiwanie danych istotnych m.in. dla sprawnego przebiegu postępowania sądowego.

Na 76. posiedzeniu, 12 kwietnia, planowane jest także podjęcie uchwały w 100. rocznicę powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (projekt grupy senatorów), w której Senat „wyraża szacunek dla pokoleń pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych oraz absolwentów tej uczelni, mających niebagatelny wkład w rozwój naszej Ojczyzny”. Izba przypomina, że 7 maja 1919 r. odbyła się inauguracja pierwszego roku akademickiego nowo powstałej Wszechnicy Piastowskiej, jak początkowo nazywano Uniwersytet Poznański. Uczelnia przez cały okres międzywojenny doskonale się rozwijała. Po zamknięciu przez władze okupacyjne do wybuchu powstania warszawskiego kontynuowała działalność jako tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. Po wojnie uczelnia wznowiła działalność.

Tego dnia zaplanowano także wyrażenie przez Senat zgody na powołanie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dokonanie wyboru ławników Sądu Najwyższego.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11562,76-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html