77. posiedzenie Senatu

Po wielogodzinnej burzliwej debacie po północy 26 kwietnia 2019 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe.

Nowelizacja, przygotowana przez rząd w związku ze strajkami nauczycieli, zakłada, że w szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, będzie mógł o tym zdecydować dyrektor szkoły, a w szczególnych wypadkach nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący. Ma to umożliwić klasyfikację uczniów i przeprowadzenie matur. W nowelizacji zapisano także, że jeżeli dyrektor lub nauczyciel nie zdąży przeprowadzić klasyfikacji, to w tym roku szkolnym uczniowie ostatnich klas techników i liceów ogólnokształcących dostaną świadectwa po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli po 26 kwietnia 2019 r. Przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Senat wznowi obrady w piątek o godz. 12.00. Planowane jest rozszerzenie porządku o rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11611,77-posiedzenie-senatu.html