79. posiedzenie Senatu – zakończył się pierwszy dzień obrad

24 maja 2019 r. późnym wieczorem zakończył się pierwszy dzień 79. posiedzenia Senatu. Izba przyjęła 4 ustawy, z których największe kontrowersje wywołała nowelizacja kodeksu karnego m.in. zaostrzająca kary za przestępstwa pedofilii. Odbyła się nad nią burzliwa 5-godzinna debata  z udziałem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Nowelizację przyjęto z 42 poprawkami.

Przed przystąpieniem do obrad senatorowie uczcili minutą ciszy zmarłego 15 maja senatora IV kadencji Jana Cimanowskiego.

W wyniku głosowań Senat wprowadził 42 poprawki do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Zgodnie z jedną z senackich poprawek sąd będzie mógł orzec bezwzględne dożywocie za najcięższe zbrodnie, ale nie będzie miał takiego obowiązku. Utrzymano obowiązujący okres niezbędny do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary sprawców skazanych na najsurowsze kary pozbawienia wolności. W katalogu okoliczności łagodzących karę uwzględniono pojednanie się pokrzywdzonego ze sprawcą. Od 2 do 15 lat więzieniabędzie groziło nie tylko za obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15 lat, ale także czyn polegający na doprowadzeniu go do obcowania płciowego. Wydłużono też okres, przed upływem którego nie może nastąpić przedawnienie występków przeciwko życiu i zdrowiu popełnionych na szkodę małoletniego; pokrzywdzony będzie mógł zgłosić przestępstwo do 40., a nie do 30. roku życia. Przedawnieniu nie będzie ulegało przestępstwo gwałtu na dorosłych ze szczególnym okrucieństwem. Zgodnie z inną senacką poprawką karane będzie też niezawiadomienie o zleceniu zabójstwa. Kolejna zmiana zwiększyła do 300 stawek dziennych lub do 300 tys. zł grzywny, orzekane wyrokiem nakazowym.

W noweli podwyższono wiek prawnokarnej ochrony dzieci z 15 do 16 lat. Zlikwidowano przedawnienie za gwałcenie dziecka. Zwiększono także kary za pedofilię. Gwałcicielowi dziecka grozić będzie od 5 do 30 lat więzienia. Jeżeli natomiast osoba małoletnia pozostawała pod pieczą sprawcy, dolna granica kary zostanie podwyższona do 8 lat. Gdy następstwem gwałtu będzie śmierć dziecka, sprawcy ma grozić kara dożywocia. Nowe przepisy podwyższają również kary za seksualne wykorzystanie dzieci – od 2 do 15 lat więzienia (dotychczas od 2 do 12 lat). Sprawcy brutalnych zbrodni pedofilskich nie będą mogli skorzystać z przedterminowego zwolnienia. W najcięższych wypadkach sąd będzie mógł wyłączyć możliwość wcześniejszego warunkowego zwolnienia. Zakres informacji ujawnianych w tzw. rejestrze pedofilów zostanie uzupełniony o dane dotyczące zawodu wyuczonego i wykonywanego przez sprawcę w chwili popełnienia przestępstwa. Pozostałe zmiany dotyczą m.in. elastycznego wymiaru kar. Nowelizacja przewiduje likwidację osobnej kary 25 lat więzienia i wprowadzenie elastycznego wymiaru kar: od 15 dni do 30 lat pozbawienia wolności i dożywocia.

Z 4 poprawkami legislacyjnymi i doprecyzowującymi przyjęto nowelizację ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej (projekt rządowy). Jedna z nich dookreśla okoliczności zastosowania fakultatywnego odwołania prezesa agencji przed upływem kadencji. Nowela ma na celu m.in. uporządkowanie i doprecyzowanie zakresu zadań Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK), dostosowanie nadzoru nad nią do rozwiązań obowiązujących w innych krajach europejskich, a także usprawnienie jej organizacji. PAK ma w większym stopniu wspierać polski przemysł kosmiczny i użytkowanie przestrzeni kosmicznej oraz rozwój technik kosmicznych i badań. Będzie eksperckim zapleczem dla instytucji państwowych związanych z polityką kosmiczną. Do zadań PAK w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa dodano dwie nowe dziedziny: technologie rakietowe i analizę zagrożeń w przestrzeni kosmicznej. Agencja będzie też wspierać promocję polskiej gospodarki i myśli naukowej na arenie międzynarodowej.

Bez poprawek przyjęto:

Ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która ujednolica charakter i wysokość kar z tytułu błędnego określenia poziomu refundacji recept, np. niezgodnego z uprawnieniami świadczeniobiorcy lub osoby uprawnionej czy nieuzasadnionego udokumentowanymi względami medycznymi.

Ustawę o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (projekt rządowy) przywracającą zlikwidowane połączenia w małych miejscowościach, co ma przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu. Odtwarzanie połączeń będzie się odbywać we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi. Fundusz rozwoju przewozów będzie państwowym funduszem celowym, pozostającym w dyspozycji ministra ds. transportu, a obsługiwanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na dofinansowanie tego funduszu w 2019 r. wyniesie 300 mln zł, a w latach kolejnych, od 2020 do 2028 r. – 800 mln zł.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11688,79-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html