82. posiedzenie – drugi dzień

11 lipca 2019 r. Senat wznowił obrady.

Senatorowie zapoznali się z informacją o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2018 r., którą przedstawił jego szef Ernest Bejda.

Senat rozpatrzył:

Nowelizację prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (projekt rządowy) wdrażającą do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE, dotyczącą drogowej kontroli technicznej pojazdów wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób, w tym systemu drogowych kontroli technicznych, procedur kontrolnych oraz współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi UE w sprawie stwierdzenia poważnych lub niebezpiecznych usterek pojazdu. Nowela wprowadza mobilne kontrole techniczne pojazdów do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą oraz pojazdów do przewozu ładunków o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo drogowe, przyczynić się do utrzymania pojazdów w stanie akceptowalnym pod względem ochrony środowiska.

Ustawę o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która ma na celu uszczelnienie systemu obrotu olejem opałowym. Nowela umożliwi monitorowanie przewozu i obrót olejów opałowych, a także usprawnienie kontroli nad jego wykorzystywaniem oraz szybsze wykrywanie przeznaczenia oleju opałowego do celów napędowych bez uiszczenia należnej akcyzy.

Ustawę o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (projekt rządowy) zobowiązującą pracownicze towarzystwa emerytalne do wprowadzenia systemu zarządzania, kontroli wewnętrznej, planów awaryjnych oraz dokumentowania własnej oceny ryzyka. Implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2341, tzw. dyrektywę IORP 2, mającą na celu harmonizację zasad dotyczących nadzoru nad pracowniczymi programami emerytalnymi (IORP), ich organizacji i zarządzania nimi, a także uregulowanie zasad ich działalności.

Ustawę o zmianie ustawy  Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (projekt rządowy), która ma zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce. Dostosowuje go do europejskich i światowych standardów, które wciąż są podnoszone. Nowela wprowadza m.in. ograniczniki dawek promieniowania jonizującego, zmiany wartości dawek granicznych dla pracowników i wymagania dla jednostek organizacyjnych odprowadzających odpady promieniotwórcze do środowiska.

Ustawę o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wdrażającą unijne przepisy dyrektywy NEC w sprawie redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego, a także częściowo wdraża przepisy dyrektywy, która określa zakres i sposób funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) po 2020 r. Ustawa określa m.in. zasady przydziału uprawnień do emisji na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym 2021–30 oraz kolejnych okresach.

Ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) przewidującą m.in. wyższą opłatę dla osób, które nie segregują odpadów; wyniesie ona dwukrotność, ale nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej. Nowela zakłada ponadto niższe opłaty śmieciowe dla osób kompostujących część produkowanych przez siebie odpadów. Nowe przepisy regulują również kwestię odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady, czyli np. sklepów. Właściciele takich nieruchomości będą przystępowali do zorganizowanego przez gminę systemu odbioru odpadów komunalnych dobrowolnie. Nowela określa też stawki opłat za śmieci dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata będzie ryczałtowa, nie wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu na 1 osobę. Nowela wprowadza także odpłatność za wszystkie plastikowe torby poza tzw. zrywkami.

Ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (projekt poselski), która uprawnia prezesa URE do wydania decyzji zastępującej umowę między właścicielem gazociągu jamalskiego a operatorem jeśli nie zawrą oni nowej umowy na 90 dni przed wygaśnięciem obecnej. Decyzja bedzie obowiązywała do czasu zawarcia nowej umowy.

Nowelizację ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości (projekt prezydencki) wydłuża okres nadawania Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości do 2022 r.

Izba przeprowadziła drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) określającej zasady ustalania kosztów przejazdu do szkoły lub przedszkola niepełnosprawnych dzieci i ich opiekunów. Uwzgledniają one tzw. kilometrówkę, cenę paliwa i jego średnie zużycie. Projekt wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 17 października 2017 r. (sygn. akt S 1/17).

Senat przeprowadza drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) przywracającego wyższą podstawę obliczenia emerytury ubezpieczonym, którzy pobrali wcześniejszą emeryturę bez wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną. Projekt stanowi wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. (sygn. akt P 20/16).

Odbędzie się też drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (inicjatywa grupy senatorów), który ma na celu poprawę sytuacji materialnej rodzin działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych. Przewiduje przyznawanie wdowom i wdowcom po działaczach i osobach represjonowanych połowy świadczenia przysługującego tym osobom na mocy obecnie obowiązującej ustawy, a także dodatkowego świadczenia opozycjonistom, którzy ze względu na represje nie mieli możliwości podjęcia pracy zawodowej.

Senatorowie zapoznają się ponadto ze sprawozdaniem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z petycji rozpatrzonych w 2018 r., a także z informacją o działalności w 2018 r. Krajowej Rady Sądownictwa.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11829,82-posiedzenie-drugi-dzien.html