82. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Wieczorem 10 lipca 2019 r. zakończył się pierwszy dzień 82. posiedzenia Senatu. Gorącą dyskusję wywołała rozpatrywana w tym dniu specustawa, która ma zapewnić usprawnienie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku.

Porządek 82. posiedzenia został rozszerzony o 13 ustaw, m.in. o nowelę, która ma na celu ograniczenie zatorów płatniczych, ustawę przewidującą zerowy PIT dla osób do 26. roku życia, osiągających dochody do 85,5 tys. zł, a także nowelizację wprowadzającą wyższą opłatę dla osób, które nie segregują śmieci.

Tego dnia Senat rozpatrzył:

Nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (projekt rządowy) umożliwiającą kształcenie na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo także na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia. Zgodnie z ustawą pielęgniarki i położne będą mogły skorzystać z płatnego urlopu szkoleniowego – do 6 dni rocznie.

Ustawę o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (projekt poselski), która ma usprawnić budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku.

Ustawę o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na podstawie umowy (projekt rządowy), która ma na celu potwierdzenie traktowania Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jak państwa członkowskiego Unii Europejskiej w okresie przejściowym, który rozpoczyna się w dniu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, a kończy 31 grudnia 2020 r. Nowe przepisy potwierdzają m.in., że obecnie obowiązujące przepisy dotyczące europejskiego nakazu aresztowania będą stosowane także w okresie przejściowym.

Ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadzającą do polskiego prawa nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną (PSA), której działalność reguluje kodeks spółek handlowych. Ma to ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej i zwiększyć możliwości inwestycyjne polskich przedsiębiorców, często konkurujących z firmami zagranicznymi, działającymi na podstawie korzystniejszych przepisów. PSA jest nowoczesną formą niepublicznej spółki kapitałowej przeznaczoną dla innowacyjnych przedsięwzięć. Ma łączyć korporacyjny charakter spółki jako osoby prawnej i jego podstawowe cechy, czyli wyłączenie osobistej odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania ze znaczną swobodą kształtowania stosunku spółki, zarówno jeśli chodzi o wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami, jak i system zarządzania i nadzoru nad nim.

Ustawę o systemie instytucji rozwoju (projekt rządowy) regulującą zasady współpracy między głównymi instytucjami państwa realizującymi działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego. System instytucji rozwoju mają tworzyć: Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Agencja Rozwoju Przemysłu.

Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (projekt rządowy), która m.in. skraca do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury terminy zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych) oraz do maksymalnie 60 dni – terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem duża firma (tzw. transakcja asymetryczna). Największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązano do corocznego przekazywania ministrowi ds. gospodarki sprawozdań o stosowanych przez siebie terminach zapłaty. Ponadto na firmy, które najbardziej opóźniają regulowanie swoich zobowiązań, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma nakładać kary pieniężne. Ustawa wprowadza też tzw. ulgę na złe długi w podatkach PIT i CIT. Wierzyciel, który nie otrzyma zapłaty w ciągu 90 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze, będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności; jednocześnie dłużnik będzie miał obowiązek podniesienia podstawy opodatkowania o kwotę, której nie zapłacił. Zwiększono też wysokość odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych (z wyjątkiem podmiotów leczniczych) z 9,5 do 11,5%, tak aby kredytowanie się kosztem firm było droższe niż uzyskanie pieniędzy np. z kredytu komercyjnego.

Ustawę o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która ma na celu wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich. Przewiduje też powołanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, która zastąpi Komisję Nadzoru Audytowego.

Ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) dostosowującą przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2016 r. Nowela zmienia system kosztów egzekucyjnych. Nowe przepisy uzależniają wysokość opłaty manipulacyjnej od działań organów egzekucyjnych i wydatków, jakie ponoszą. Wysokość opłaty egzekucyjnej ma być zaś związana z efektem działania organu egzekucyjnego, tj. z wyegzekwowaniem lub zapłatą należności. Jej wysokość to 10% od wyegzekwowanych środków pieniężnych i nie może przekroczyć 40 tys. zł. Nowela wprowadza też jednolity, 3-letni okres przedawnienia kosztów.

Ustawę o zmianie ustawyo podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która ma na celu m.in zastąpienie deklaracji VAT plikami JPK, a także uszczelnienie VAT m.in. w handlu internetowym oraz eliminację nieprawidłowości w akcyzie związanej z obrotem preparatami smarowymi. Zgodnie z nowelą podatnicy podatku od towarów i usług będą składać do urzędu skarbowego deklarację VAT w formie nowego pliku JPK_VAT – przesyłaną tylko w formie elektronicznej, co ma być prostszym narzędziem do rozliczania VAT z urzędem skarbowym. Podatnicy nie będą musieli składać osobno pliku JPK_VAT i deklaracji VAT oraz załączników. Podatnicy rozliczający się kwartalnie co miesiąc będą przekazywać tylko część ewidencyjną VAT w nowej formie, a raz na 3 miesiące – ewidencję VAT wraz z deklaracją VAT w formie nowego JPK_VAT.

Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(projekt rządowy) przewidującą zerowy PIT dla osób do 26. roku życia osiągających dochody roczne do 85,5 tys. zł.

Ponadto Senat przeprowadził drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (inicjatywa Komisji Ustawodawczej), umożliwiający uprawnionym osobom dochodzenie przed sądem roszczeń o ustanowienie odrębnej własności lokalu, który należał dotychczas do spółdzielni mieszkaniowej, gdy stwierdzenie samodzielności lokalu wymaga wykonania robót adaptacyjnych. Projekt stanowi wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 14 marca 2018 r. (sygn. akt P 7/16).

Odbyło się też drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego (inicjatywa senatora Jana Żaryna), w której przypomniano, że 28 czerwca 1919 r. został podpisany traktat kończący formalnie I wojnę światową i ustanawiający pokój. „Mimo że nie wszystkie polskie postulaty graniczne zostały spełnione, zgodnie stwierdzano wówczas, iż dzięki determinacji polskiej delegacji i wsparciu Francji byliśmy największymi beneficjentami podpisanego traktatu” – napisano w uchwale. Senat w uchwale „oddaje cześć polskiej delegacji reprezentującej państwo polskie podczas konferencji paryskiej, w uznaniu jej zasług w dziele odzyskania przez Polskę niepodległości”.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11817,82-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html