83. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień obrad zakończony

31 lipca 2019 r. zakończył się pierwszy dzień 83. posiedzenia Senatu. Izba podjęła jedną uchwałę okolicznościową i przyjęła dwie ustawy, m.in. ustawę przyznającą świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł osobom niepełnosprawnym niezdolnym do samodzielnej egzystencji, a także rozpatrzyła siedem innych ustaw.

Na początku posiedzenia Senat, w obecności członków Związku Podhalan z jego prezesem Andrzejem Skupniem na czele, podjął uchwałę w 100. rocznicę utworzenia Związku Podhalan (projekt grupy senatorów). Przypomniano w niej, że zanim góralski ruch regionalny przyjął formę organizacji, nieformalnie kształtował się wśród pierwszych góralskich inteligentów, dumnych ze swego pochodzenia i kultury. W 1919 r. powołano Związek Podhalan, organizujący życie społeczne i gospodarcze w regionie do wybuchu wojny. Odtworzony w 1957 r., działa do dziś. Jak podkreślono w uchwale, związek „służy dobru Rzeczypospolitej oraz gospodarczemu i kulturalnemu rozwojowi ziem górskich, pozostając w bliskich relacjach z powołanym przez emigrantów w 1929 r. w Chicago Związkiem Podhalan w Ameryce Północnej (…) Zrzesza nie tylko rodowitych górali pielęgnujących odrębność kulturową i obyczajową, lecz również sympatyków zauroczonych tradycją i współczesnością tej ziemi”. Senat w uchwale wyraża szacunek dla założycieli i działaczy związku i „apeluje do wszystkich instytucji publicznych i organizacji społecznych o wsparcie wielkiego dzieła, jakim jest kultywowanie tradycji i kultury góralskiej – dla Polski”.

Senatorowie przyjęli z 10 poprawkami ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (projekt rządowy). Zaproponowane zmiany przewidują, że świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało „w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie”, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł. Oznacza to, że osoby otrzymujące obecnie świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (czyli 1100 zł), nie zostaną pozbawione możliwości uzyskania świadczenia uzupełniającego, zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Ustawa określa warunki nabywania prawa, trybu przyznawania oraz zasad wypłacania i finansowania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. O świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie będą się mogły starać osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji. Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe.

Izba wprowadziła 3 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (projekt rządowy). Zakładają one powrót do pierwotnego brzmienia rządowego projektu ustawy. Oznaczają, że środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych będą rozdzielane przez ministra spraw wewnętrznych na podstawie wniosków złożonych przez OSP za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a nie przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Nowelizacja nakłada na ochotnicze straże pożarne nowe zadania o charakterze społeczno-edukacyjnym, m.in. krzewienie sportu i kultury fizycznej w celu rozwinięcia sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych związanych z ochroną przeciwpożarową, propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia. Mają być one finansowane z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także ze środków przekazywanych przez stowarzyszenia, fundacje czy instytucje ubezpieczeniowe.

Pierwszego dnia obrad Senat rozpatrzył 7 ustaw.

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw(projekt rządowy) ma na celu usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych w sprawie realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nowela m.in. likwiduje postanowienie o braku obowiązku oceny oddziaływania na środowisko i obowiązek udziału organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w procedurze oceny oddziaływania na środowisko, jeśli nie stwierdził on konieczności jej przeprowadzenia.

Ustawa o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw(projekt rządowy) zwiększa uprawnienia weteranów misji wojskowych, w tym pracowników w jednostkach wojskowych i funkcjonariuszy innych służb mundurowych. Weterani poszkodowani z orzeczonym co najmniej 30-procentowym uszczerbkiem na zdrowiu m.in. będą mogli skorzystać z bezpłatnych turnusów readaptacyjno-kondycyjnych wraz z pełnoletnim członkiem rodziny, pomocy finansowej na 2 formy kształcenia, z samorządowych obiektów sportowych. Podwyższono ponadto wysokość dodatku weterana poszkodowanego.

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności(projekt senacki) nakłada na sklepy o powierzchni powyżej 250 m2 i z co najmniej 50-procentowymi przychodami ze sprzedaży żywności obowiązek zawarcia z organizacjami pozarządowymi umowy dotyczącej przekazywania żywności nieprzeznaczonej do sprzedaży, w szczególności ze względu na wady jej wyglądu lub jej opakowań, z wyjątkiem napojów alkoholowych. Organizacje przekażą tę żywność potrzebującym. Jeżeli sklep nie wywiąże się z tego obowiązku, to będzie musiał wnieść opłatę za marnowanie żywności w wysokości 10 gr za 1 kg marnowanej żywności.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatoweoraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (projekt poselski) umożliwia utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego, tzw. wojskowych klas mundurowych, w szkołach publicznych i niepublicznych.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim(projekt rządowy) wprowadza jednolite zasady przeprowadzania inspekcji na statkach pasażerskich przystosowanych do wtaczania i wytaczania pojazdów drogowych lub szynowych oraz na szybkich statkach pasażerskich przewożących powyżej 12 pasażerów w trakcie żeglugi na linii regularnej. Inspekcje przeprowadzane na tego typu statkach zostaną włączone do systemu inspekcji przeprowadzanych przez państwo bandery i państwo portu. Nowe przepisy zapewnią morskim służbom ratowniczym natychmiastowy dostęp do danych osób podróżujących na statkach pasażerskich, co jest niezwykle istotne w razie prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych pasażerów, członków załóg tych statków albo tzw. masowych operacji ratowniczych. Ustawa stanowi transpozycje 2 dyrektyw PE i Rady UE z 2017 r., dotyczących statków pasażerskich.

Ustawa o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw(projekt rządowy) dostosowuje przepisy do unijnego rozporządzenia z 2017 r. ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów morskich. Przewiduje, że za organizację usług portowych odpowiadać będzie podmiot zarządzający portem. Ministra ds. spraw gospodarki morskiej uprawnia do kontroli obrotu nieruchomościami położonymi na terenie portów morskich.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw(projekt rządowy), która umożliwia prezesowi UOKiK bardziej elastyczne kształtowanie struktury wewnętrznej UOKiK, szczególnie w delegaturach, poprawę skuteczności wykrywania naruszeń przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dzięki dostępowi do tajemnic prawnie chronionych (tajemnice skarbowa i bankowa). Dostosowuje prawo krajowe do rozporządzenia PE i Rady w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11905,83-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html