83. posiedzenie Senatu – trwa trzeci dzień obrad

2 sierpnia 2019 r. rozpoczął się trzeci dzień 83. posiedzenia Senatu. Porządek obrad uzupełniono o rozpatrzenie ustawy spis rolny w 2020 r., a także o odwołanie przewodniczącego Komisji Zdrowia i zmiany w składzie komisji senackich. Pod koniec obrad zostaną przeprowadzone głosowania.

Izba zapoznała się z informacją o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej), którą przedstawił sekretarz stanu ds. europejskich w MSZ Konrad Szymański.

Senat omówił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (projekt prezydencki), która usprawnia procedury organizacyjne w spółkach z o.o., m.in. wprowadza możliwość udziału wspólników spółki w zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (telezgromadzenia i wideokonferencje).

Senatorowie zajęli się ustawą o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (projekt prezydencki), która umożliwia tworzenie przez samorządy centrów, które zapewnią mieszkańcom kompleksową organizację usług społecznych, m.in. działań z zakresu polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, wspierania osób niepełnosprawnych, edukacji publicznej, przeciwdziałania bezrobociu.

Rozpatrzona została ustawa o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (projekt prezydencki) rozszerza prawo policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Więziennej do tworzenia związków zawodowych i wstępowania do nich.

Senatorowie omówili ustawę o zmianie ustawy – Prawo konsularne (projekt poselski). Zakłada ona m.in. zwolnienie w określonych wypadkach z obowiązku zdawania egzaminu konsularnego, a także zwolnienie kandydata na urzędnika konsularnego przez dyrektora generalnego służby zagranicznej z uczestniczenia w szkoleniu przedwyjazdowym.

Izba rozpatrzyła ustawę o spisie rolnym w 2020 r. (projekt rządowy), która przewiduje przeprowadzenie od 1 września do 30 listopada 2020 r powszechnego spisu rolnego. Będzie on obowiązkowy, a zebrane dane będą poufne i objęte tajemnicą statystyczną. Celem spisu rolnego jest m.in. zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i gospodarstwach domowych, koniecznej do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi, a także analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2010–20.

Zaplanowano ponadto odwołanie przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11918,83-posiedzenie-senatu-trzeci-dzien.html