84. posiedzenie – pierwszy dzień

30 sierpnia 2019 r. rozpoczęło się 84. posiedzenie Senatu. Izba przyjęła bez poprawek 2 ustawy i wyraziła zgodę na powołanie Mariana Banasia na stanowisko prezesa NIK.

Obrady zostały przedłużone do 31 sierpnia 2019 r.

Pierwszego dnia obrad Senat rozpatrzył i przyjął bez poprawek:

Ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lutego 2018 r. (projekt rządowy) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do obowiązującego prawa dokumentacji granicznej, która została opracowana na podstawie wyników pierwszej wspólnej kontroli przebiegu granicy państwowej, przeprowadzonej przez Polsko-Litewską Komisję Graniczną.

Ustawę o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (projekt rządowy), która określa zakres, formę i tryb przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, a także prac związanych z jego przygotowaniem i opracowaniem wyników. Spis ma być przeprowadzany od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na 31 marca 2021 r., w podobny sposób, jak w 2011 r., czyli przy użyciu elektronicznego formularza dostępnego na stronie GUS (tzw. samospis). Spis zostanie poprzedzony 2 spisami próbnymi w wybranych gminach.

Senatorowie rozpatrzyli też:

Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (projekt rządowy) przewidującą zwolnienie z PIT dochodów marynarzy pracujących także na statkach pod banderami państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest praca co najmniej przez 183 dni w roku podatkowym na statkach wykorzystywanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej. Z PIT nie będą więc zwolnione dochody z pracy na takich jednostkach, jak platformy, kablowce czy statki specjalistyczne.

Ustawę o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (projekt rządowy) umożliwiającą budowę Centralnego Portu w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni i głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Szacuje się, że łączny koszt wszystkich inwestycji wyniesie 19,5 mld zł. Nowela przewiduje m.in. ułatwienia nabywania gruntów pod inwestycje przy jednoczesnym zapewnieniu odszkodowania z tytułu wywłaszczenia lub odszkodowania za ograniczenie innych niż własność praw do nieruchomości.

Ustawę o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (projekt rządowy) określającą zasady udzielania wsparcia finansowego armatorom śródlądowym oraz funkcjonowanie Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego. Przewiduje, że armatorzy statków pasażerskich i utrzymaniowo-technicznych będą mogli ubiegać się o kredyt preferencyjny na współfinansowanie zakupu, modernizacji lub remontu statku, a także o refinansowanie zakupu składników wyposażenia statków.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11954,84-posiedzenie-pierwszy-dzien.html