85. posiedzenie Senatu – czwarty dzień

18 października 2019 r. rozpoczął się czwarty dzień 85. posiedzenia Senatu. Zaplanowano 3 drugie czytania projektów uchwał i rozpatrzenie 4 ustaw. Senat podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego (inicjatywa senatorów Stanisław Gogacza i Jana Żaryna). Senat pragnie oddać hołd temu wybitnemu naukowcowi, kapłanowi i patriocie w 25. rocznicę jego śmierci. Izba przypomina, że reprezentuje on najważniejszą polską szkołę filozoficzną, zwaną lwowsko-warszawską.Izba zajęła się projektem uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II (inicjatywa senatorów Stanisław Gogacza i Jana Żaryna), w którym Senat wyraża wdzięczność za dar pontyfikatu papieża Polaka, który zajmuje szczególne miejsce w naszej historii. Przeprowadzono drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej (inicjatywa senatorów Stanisław Gogacza i Jana Żaryna). Senat przypomina w nim, że odrodzona w 1918 r. Polska musiała jeszcze długo walczyć o swój kształt terytorialny. Latem 1920 r. zawisła nad Polską groźba utraty zdobytej po 123 latach niewoli państwowości. W sierpniu 1920 r. na przedpolach Warszawy stoczyliśmy bitwę, która przeszła do historii jako „cud nad Wisłą” i „18. przełomowa bitwa w historii świata.

Senat rozpatrzył projekt uchwały z okazji przyznania Oldze Tokarczuk literackiej Nagrody Nobla (inicjatywa senatora Jana Rulewskiego). Jak podkreślono, nagroda jest efektem długiej i bogatej kariery twórczej pisarki, zapoczątkowanej w 1990 r. Senat uznaje jej wiekopomne zasługi dla literatury na świecie i wzrostu czytelnictwa w Polsce. Wyraża przekonanie, że przyznana Oldze Tokarczuk Nagroda Nobla pobudzi narodową dumę Polek i Polaków.

Omówiono ustawę o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie (projekt rządowy), która spowoduje włączenie Polski do grupy państw, które zobowiązują się do podjęcia kompleksowych działań zmierzających do pełnego i skutecznego zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się szkodliwych organizmów wodnych, a także patogenów przenoszonych w wodach balastowych statków.

Senatorowie zajęli się ustawą o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r. (projekt rządowy), która zmierza do dostosowania przepisów w tym zakresie do wyzwań związanych z rozwojem nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Podlegający ratyfikacji Protokół ma wzmocnić standardy ochrony danych osobowych, a jednocześnie ułatwić przepływ danych między państwami będącymi stronami Konwencji.

Przeprowadzono debatę nad ustawą o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r. (projekt rządowy). Umożliwi ona uregulowanie kwestii związanych z życiem i pracą na statkach rybackich. Zapisy konwencji mają zapewnić rybakom godziwe warunki pracy, zakwaterowania i wyżywienia, bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych.

Izba rozpatrzyła ustawę o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r. (projekt rządowy). Umożliwi ona przystąpienie Polski do tego funduszu, którego głównym celem jest zmniejszenie ubóstwa na obszarach wiejskich, a także poprawa warunków żywnościowych i zwiększenie produkcji żywności. Fundusz (IFAD) jest organizacją wyspecjalizowaną Organizacji Narodów Zjednoczonych, a jednocześnie międzynarodową instytucją finansową, z siedzibą w Rzymie.

Senatorowie zapoznali się z informacją o działalności Rady Dialogu Społecznego w 2018 r. i z informacją o działalności Rady za okres kadencji przewodniczącej Forum Związków Zawodowych. Informację przedstawiła przewodnicząca Dorota Gardias.

Omówiono punkt dotyczący wyrażenia zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Grzegorza Peczkisa.

Po wyczerpaniu porządku 85. posiedzenia zostaną przeprowadzone głosowania w sprawie ustaw rozpatrzonych trzeciego i czwartego dnia obrad oraz projektów uchwał.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,12095,85-posiedzenie-senatu-czwarty-dzien.html