85. posiedzenie Senatu – drugi dzień

26 września 2019 r. zakończył się drugi dzień 85. posiedzenia Senatu. Tego dnia senatorowie zapoznali się ze sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 r. wraz informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2018 r., które przedstawił przewodniczący Witold Kołodziejskia także z informacją o działalności w 2018 r. Rady Mediów Narodowych, przekazaną przez przewodniczącego Krzysztofa CzabańskiegoSenat nie wprowadził poprawek do nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora rozszerzającej zakres oświadczeń majątkowych składanych przez posłów, senatorów i najważniejszych urzędników w państwie.

W wyniku  głosowań Izba przyjęła 17 ustaw bez poprawek, do jednej wprowadzono zmiany.

Senat wznowi obrady 17 października 2019 r. Przewiduje się, że 17–18 października Izba rozpatrzy ustawy uchwalone na 86. posiedzeniu Sejmu 15 i 16 października. Senatorowie zapoznają się ponadto z informacją o działalności Rady Dialogu Społecznego w 2018 r. (informacja zostanie rozpatrzona 18 października).

Senat wprowadził 3 poprawki do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Pierwsza z nich uzupełnia przepis art. 3 o treść klauzuli składanej przez podmiot obowiązany do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Kolejna zmiana ma na celu rozszerzenie katalogu przypadków, w których podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, który nie jest przyłączony do sieci ciepłowniczej, będzie zwolniony z obowiązku dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej. Postanowiono też, że zmiany w prawie budowlanym i prawie energetycznym wejdą w życie 1 stycznia 2020. Nowelizacja ma na celu uszczelnienie rynku, tak aby do konsumentów nie trafiały pozaklasowe, nieekologiczne kotły grzewcze. Zawarta w noweli definicja „wprowadzania do obrotu” powinna wyeliminować możliwość sprowadzania do Polski nieekologicznych kotłów z innych państw UE, Turcji i krajów EFTA. Nowe przepisy mają też wzmocnić system kontroli sprzedawanych kotłów grzewczych. Kara za wprowadzanie na rynek pozaklasowych kotłów będzie wynosiła do 5% przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, ale nie mniej niż 10 tys. zł. Jeżeli przedsiębiorca nie osiągnął w poprzednim roku przychodu, kara wynosić będzie 10 tys. zł.

Ustawy przyjęte bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne (projekt rządowy) reguluje transgraniczne usługi doręczania paczek. Ma umożliwić prawidłowe stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2018 r. w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek. Nowela wprowadza kary, w wymiarze nieprzekraczającym 2% przychodów z działalności gospodarczej, wobec operatorów świadczących usługi doręczania paczek za uchybienia przepisom rozporządzenia. Uchybienie może polegać na nieprzekazaniu wymaganych informacji lub dokumentów albo na przekazaniu informacji niepełnych lub nieprawdziwych. Gdy operator w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary nie osiągnął przychodu albo gdy okres wykonywania działalności gospodarczej przez ten podmiot był krótszy niż 12 miesięcy, za podstawę wymiaru kary pieniężnej przyjmuje się równowartość 500 tys. euro w zł. O wysokości kary, zgodnie z ustawą, zdecyduje prezes UKE.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (projekt rządowy) wykonuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, który uznał, że Polska naruszyła prawo unijne, gdyż nie zagwarantowała niezależności organizacyjnej i decyzyjnej Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK) od zarządcy infrastruktury kolejowej – PKP Polskich Linii Kolejowych, nad którym nadzór sprawuje minister infrastruktury. Zdaniem TSUE mogło to powodować konflikt interesów. Nowelizacja wyłącza PKBWK ze struktury organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego ds. transportu i włącza ją do struktury obsługującej ministra spraw wewnętrznych, który ma dysponować środkami przeznaczonymi na jej działalność oraz zapewniać jej obsługę administracyjną.

Ustawa o lotach najważniejszych osób w państwie (projekt rządowy) reguluje, jakie loty mają status HEAD, kto może znajdować się na pokładzie rządowych samolotów wraz z najważniejszymi osobami w państwie oraz kto jest odpowiedzialny za prowadzenie Centralnego Rejestru Lotów. Zgodnie z ustawą każdy lot prezydenta będzie lotem „wykonywanym w misji oficjalnej”. Prezydentowi w lotach będą mogli towarzyszyć członkowie rodziny i inne zaproszone przez niego osoby. Lotem w misji oficjalnej premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu będzie tylko lot „odbywany w celu realizacji zadań bezpośrednio związanych z pełnioną funkcją”. Ustawa precyzuje także listę osób, które mogą towarzyszyć najważniejszym osobom w państwie w trakcie lotu. W razie wątpliwości związanych z lotami marszałków Sejmu i Senatu szef kancelarii premiera będzie występować o ich wyjaśnienie.

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) rozszerza zakres oświadczeń majątkowych składanych dotychczas przez posłów i senatorów, tak aby obejmowały one – oprócz informacji o majątku osobistym i majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową – informację o majątku osobistym małżonka oraz majątku osobistym i objętym małżeńską wspólnością majątkową dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia oświadczenia. Na mocy ustawy ujawnić majątek odrębny swych małżonków i dzieci będą musieli m.in. premier, ministrowie, posłowie, senatorowie, europosłowie, prezesi: Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego, a także osoby stojące na czele innych instytucji państwowych

Ustawa – Prawo zamówień publicznych (projekt rządowy) ma zwiększyć konkurencyjność na rynku zamówień publicznych, dostęp do rynku zamówień dla małych i średnich przedsiębiorstw i rolę współpracy zamawiającego i wykonawcy, umożliwić lepsze zarządzanie całym procesem zakupowym, usprawnić systemy odwoławcze i kontroli, pozwolić na identyfikację zamówień strategicznych i tych o charakterze innowacyjnym. Nowe prawo powinno usprawnić procedury udzielania zamówień publicznych szczególnie w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych. Wprowadza też nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia, a także obowiązek stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy. W ustawie przewidziano, że zabezpieczenie należytego wykonania ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej. Dla uproszczenia prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wprowadzono zasadę fakultatywności wadium, stosowaną do wszystkich postępowań prowadzonych na mocy ustawy.

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (projekt rządowy) określa zasady wprowadzenia do systemu prawa ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (projekt rządowy) wdraża do polskiego prawa dyrektywę Komisji Europejskiej (UE) 2015/996, ustanawiającą wspólne metody oceny hałasu, i likwiduje naruszenia prawa wspólnotowego. Przewiduje, że sporządzane będą mapy hałasu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców, a także terenów przy głównych drogach, szlakach kolejowych i lotniskach. Mapy hałasu będą przekazywane do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Pierwsze strategiczne mapy hałasu zostaną sporządzone do 30 czerwca 2022 r. i będą aktualizowane co 5 lat. Programy ochrony środowiska przed hałasem będą uchwalane przez sejmiki województw co 5 lat, począwszy od 2024 r.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (projekt rządowy) ma na celu „odmrożenie” od 1 sierpnia 2019 r. funduszu świadczeń socjalnych w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2019. Proponowane rozwiązania umożliwią zatem przeznaczenie przez pracodawców wyższych środków na działalność socjalną, organizowaną dla pracowników.

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (projekt rządowy) przedłuża na lata 2020 i 2021 moc obowiązującą przepisów ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, regulujących zasady ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposób ich podziału. Nowela wprowadza też mechanizm wyrównania różnic pomiędzy kwotą części: wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej oraz rezerwy subwencji, wyliczonych na dany rok budżetowy, a kwotą należną z tytułu części: wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej, ustaloną według zasad, określonych przed 14 listopada 2014 r. Zastępuje rezerwą subwencji ogólnej dotychczasową rezerwę celową z budżetu państwa, przeznaczoną na dotacje dla województw na dofinansowanie dróg wojewódzkich.

Ustawa o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (projekt rządowy) uchyla ustawę z 25 lipca 2014 roku o specjalnym podatku węglowodorowym, która wprowadziła system opodatkowania ropy i gazu. Państwo miało pobierać rentę surowcową o docelowej wysokości ok. 40%. Miały się na nią składać specjalny podatek węglowodorowy i podatek od wydobycia niektórych kopalin. Nie zostały jednak spełnione założenia ustawy, że podatek, który miał obowiązywać od 2020 r., będzie zapewniał budżetowi państwa odpowiedni udział w zyskach z wydobycia gazu łupkowego. W Polsce nie nastąpił rozwój wydobycia gazu łupkowego, podstawowym źródłem tego surowca pozostają konwencjonalne złoża gazu ziemnego.

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) przewiduje uproszenie i usprawnienie postępowania egzekucyjnego w zakresie m.in: egzekucji z pieniędzy poprzez wprowadzenie możliwości korzystania z terminali płatniczych czy wszczęcia postępowania egzekucyjnego poprzez elektroniczne doręczanie organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego.

Ustawę o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) umożliwia przejęcie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa nad śródlądowymi drogami wodnymi o szczególnym znaczeniu transportowym. Nowe przepisy przewidują również rozwiązania usprawniające postępowania administracyjne. Uszczegółowione zostaną wymogi dotyczących wydawania zgód wodnoprawnych, a także decyzji: określających charakter wód, ustalających linię brzegu, zwalniających z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Dzięki temu szybciej mają być wydawane zgody wodnoprawne, również w wypadkach wymagających zgłoszenia, czyli dokonywanych w trybie „milczącej zgody”. 31 grudnia 2026 r. wejdą w życie przepisy dotyczące stosowania przez podmioty do tego zobowiązane przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiar ilości pobranej wody i ilości ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi. W noweli zwiększono z 2 do 3 m głębokość stawu, na którego budowę nie trzeba będzie mieć pozwolenia, wystarczy zgłoszenie wodnoprawnego. Nowelizacja przewiduje także dokładniejsze badanie stanu wód morskich według wystandaryzowanych kryteriów metodologicznych. Działalność Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, Państwowej Służby Hydrogeologicznej i Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących będzie finansowana z budżetu państwa, a nie – jak dotychczas – przez Wody Polskie.

Ustawa o pracy na statkach rybackich (projekt rządowy) określa uprawnienia rybaków i obowiązki armatorów statków rybackich. Ma zapewnić ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników sektora rybołówstwa morskiego, pracujących na statkach rybackich pływających pod polską banderą. Nowelizacja dostosowuje przepisy krajowe do wymogów prawa Unii Europejskiej, wdraża 2 konwencje: o pracy na morzu i dotyczącą pracy w sektorze rybołówstwa.

Ustawa o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (projekt senacki). Poszerza ona zakres podmiotowy ustawy o osoby, które poniosły szkodę lub doznały krzywdy w związku z wydaniem wobec nich niewykonanych orzeczeń sądowych albo niewykonanych decyzji o internowaniu w stanie wojennym. Nowelizacja likwiduje też ograniczony, roczny termin, liczony od dnia uprawomocnienia się stwierdzenia nieważności orzeczenia, na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Osoby pokrzywdzone będą mieć na to 10 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza przepisy umożliwiające prawidłowe stosowanie rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 2016/161, doprecyzowuje i uzupełnia jego przepisy odnoszące się do obowiązków poszczególnych uczestników łańcucha dystrybucji produktu leczniczego. Określa również kompetencje nadzorcze głównego inspektora farmaceutycznego, a także zarządcze w stosunku do tworzonego systemu baz.

Ustawa o zmianie ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (projekt poselski) zmienia zasady tworzenia i funkcjonowania zagranicznych i krajowych oddziałów zamiejscowych Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) oraz zagranicznych podmiotów zależnych. Zmiany zakładają tworzenie, przekształcenia i likwidację oddziałów zamiejscowych PISM za zgodą premiera po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra spraw zagranicznych. Ośrodki zamiejscowe i podmioty zależne PISM mają być finansowane z dotacji z budżetu państwa, spadków, darowizn i środków przeznaczonych na prowadzenie badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 2019 r. (projekt rządowy) przewiduje ratyfikację umowy, której zawarcie jest jednym z warunków niezbędnych do spełnienia w procesie włączenia Polski do amerykańskiego ruchu bezwizowego. Umowa zwiększy skuteczność zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji, zawiera rozwiązania dotyczące dostępu do baz danych biometrycznych, określa też sposób przekazywania danych osobowych między Polską a USA.

Więcej o posiedzeniu w Diariuszu Senatu

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,12055,85-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html