Aktualności

85. posiedzenie Senatu – zakończenie obrad

18 października 2019 r. zakończyło się 85. posiedzenie Senatu, ostatnie w IX kadencji. Podsumowując działalność Izby w tym okresie, marszałek Stanisław Karczewski podziękował senatorom za współpracę, zaangażowanie i wysiłek w pracy legislacyjnej, a także na rzecz polskiej demokracji. Marszałek wyraził przekonanie, że wspólna praca dobrze przysłużyła się ojczyźnie i obywatelom.

Podczas 85. posiedzenia senatorowie rozpatrzyli 35 ustaw; do jednej wprowadzili poprawki. Izba poparła m.in. nowelizację prawa o ruchu drogowym, która wprowadza przepisy dotyczące tzw. „korytarza życia” i jazdy „na suwak”. Nowe rozwiązania mają zapewnić krótszy czas przejazdu służb ratowniczych do poszkodowanych oraz zmniejszyć zatory drogowe i poprawić bezpieczeństwo w wypadku wykonywania manewru zmiany pasa ruchu.

Senatorowie podjęli 5 uchwał. Wysłuchali także informacji o działalności w 2018 r. następujących instytucji: Instytutu Pamięci Narodowej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Mediów Narodowych oraz Rady Dialogu Społecznego. Nie wyrażono zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Grzegorza Peczkisa.

Czwartego dnia Izba przeprowadziła 5 drugich czytań projektów uchwał. Rozpatrzyła także 4 ustawy upoważniające prezydenta do ratyfikacji umów międzynarodowych. Przeprowadzono głosowania w sprawie 18 ustaw omówionych 17 i 18 października i przyjęto je bez poprawek, podjęto także 4 uchwały okolicznościowe. Senatorowie zapoznali się ponadto z informacją o działalności Rady Dialogu Społecznego w 2018 r. oraz o działalności Rady za okres kadencji przewodniczącej Forum Związków Zawodowych. Informację przedstawiła przewodnicząca Dorota Gardias.

Ustawy przyjęte bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie (projekt rządowy) ma ułatwić organizacjom uzyskanie statusu polskiego związku sportowego. Zakłada zwiększenie uprawnień ministra sportu i turystyki, który – w drodze rozporządzenia – będzie mógł rozszerzać wykaz międzynarodowych federacji sportowych, do których przynależność umożliwi ubieganie się o zmianę statusu organizacji na polski związek sportowy.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (projekt rządowy) ma zapewnić krótszy czas przejazdu służb ratowniczych do poszkodowanych. W tym celu wprowadza do przepisów tzw. korytarz życia i jazdy „na suwak”, co powinno zmniejszyć zatory drogowe i poprawić bezpieczeństwo przy wykonywaniu manewru zmiany pasa ruchu. W razie zwiększenia natężenia ruchu utrudniającego przejazd pojazdów uprzywilejowanych, szczególnie ratowniczych, kierujący poruszający się drogą z 2 pasami ruchu w tym samym kierunku będą mieli obowiązek zjechać odpowiednio jak najbliżej lewej i prawej krawędzi jezdni. Na jezdni z więcej niż 2 pasami ruchu w tym samym kierunku poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu będzie musiał zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa, a poruszający się pasami sąsiednimi będą zobowiązani zjechać jak najbliżej prawej krawędzi swoich pasów.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (projekt senacki) dostosowuje prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 2018 r. (SK 18/17). W noweli proponuje się, aby bieg 3-letniego terminu wytoczenia przez dziecko powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa albo ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa został określony w tak jak w wypadku zaprzeczenia ojcostwa. Termin 3-letni będzie liczony od osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, chyba że o rozbieżności między ustaloną prawnie więzią a więzią biologiczną dziecko dowie się dopiero po osiągnięciu pełnoletności, wtedy bieg terminu rozpocznie się od daty dowiedzenia się o tej okoliczności.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (projekt rządowy) wprowadza kary za nielegalne lub przeprowadzone z obejściem prawa adopcje dzieci. Od 3 miesięcy do 5 lat więzienia będzie grozić osobie, która, mając władzę rodzicielską nad dzieckiem, wyraża zgodę na jego adopcję w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej z pominięciem postępowania o przysposobienie czy zataja ten fakt przed sądem orzekającym w postępowaniu o przysposobienie. Taka sama kara ma grozić osobie, która wyraża zgodę na adopcję dziecka przez siebie na takich warunkach.

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma na celu unormowanie kwestii minimalnego wynagrodzenia pracowników jednostek naukowych PAN, a także kosztów uzyskiwania przychodów przez pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem działalności naukowej w niektórych podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Nowela przewiduje wprowadzenie minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników naukowych instytutów PAN na poziomie równym stawkom minimalnym dla pracowników państwowych uczelni wyższych. W praktyce minimalne wynagrodzenia pracowników naukowych PAN powinny wzrosnąć.

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (projekt rządowy) dostosowuje przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Doprecyzowuje przepisy dotyczące wykonywania – m.in. przez banki krajowe, w tym spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajową SKOK, spółki prowadzące rynek regulowany, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instytucje pożyczkowe – obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ułatwi to m.in. wymianę informacji między powiązanymi ze sobą instytucjami, co powinno ograniczyć ryzyko wykorzystywania uczciwych przedsiębiorców w procederze prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) dokonuje zmian w krajowym porządku prawnym z uwagi na wejście w życie regulacji prawnych UE, dotyczących zasad publikowania prospektów w związku z emisją papierów wartościowych i zachęcania akcjonariuszy spółek publicznych do długoterminowego zaangażowania. W noweli wprowadzono wymóg ustanowienia przez spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, polityki wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej oraz sporządzania okresowych sprawozdań z jej realizacji. Powinno to zwiększyć przejrzystość działalności spółek giełdowych i wpływ akcjonariuszy na ich sprawy. Założono m.in: wzmocnienie nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad ofertami publicznymi papierów wartościowych; rozszerzenie składu osobowego KNF o trzeciego zastępcę przewodniczącego, aby równomiernie i proporcjonalnie podzielić obowiązki zastępców między podstawowe sektory rynku finansowego: bankowy, ubezpieczeniowy i kapitałowy.

Ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (projekt rządowy) dostosowuje polskie prawo do regulacji unijnych i wprowadza nową procedurę rozstrzygania sporów w kwestii podwójnego opodatkowania dochodów i majątku podatników w UE, zgodnie z dyrektywą w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania (DRM) oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych. Ustawa przewiduje m.in. realizację programu współdziałania fiskusa z największymi i najbardziej wiarygodnymi firmami w celu ułatwienia im prawidłowego rozliczania się z podatków.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (projekt poselski) obniża o 50% stawkę podatku akcyzowego dla pojazdów o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie zewnętrznego źródła zasilania. Zgodnie z nowymi przepisami samochody hybrydowe o pojemności silnika większej niż 2000 cm3, ale nie wyższej niż 3500 cm3, mają być objęte 9,3-procentowym podatkiem akcyzowym. W wypadku pojazdów z silnikami do 2000 cm3 stawka podatku ma wynosić 1,55%. Obecne przepisy przewidują czasowe zwolnienie z podatku akcyzowego dla samochodów hybrydowych.

Ustawa o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (projekt rządowy) umożliwi osobom wykonującym zawody medyczne, m.in. lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, fizjoterapeutom czy diagnostom laboratoryjnym, uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, np. w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Zmiana jest podyktowana koniecznością zwiększenia liczby specjalistów w systemie.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (projekt senacki) określa kryteria ustalania kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna, które są zwracane opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne (lub inne osoby uprawnione) do szkoły lub przedszkola. Nowela stanowi wykonanie wyroku TK sygn. akt S 1/17.

Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) przewiduje utworzenie rejestru danych kontaktowych (RDK), który będzie rejestrem centralnym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, rejestrującym dane w czasie rzeczywistym. Nowe przepisy mają ułatwić i przyspieszyć załatwianie spraw urzędowych, a także pomóc uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji wynikających np. z nieterminowego załatwienia jakiejś sprawy poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu administracji z obywatelem, który zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o stanie prowadzonej sprawy. Będzie to możliwe dzięki powstaniu RDK, w którym gromadzone będą dane kontaktowe obywateli (imię i nazwisko, PESEL, adres e–mail lub numer telefonu). Wprowadzenie danych do RDK przez obywateli będzie dobrowolne. Dostęp do tych danych będą miały tylko wskazane w ustawie instytucje. Zakłada się, że do końca marca 2021 r. w RDK znajdą się dane ok. 2 mln osób.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (projekt rządowy) upraszcza postępowania przed Urzędem Patentowym, a także zwiększenie dostępności pomocy prawnej związanej z ochroną wynalazków. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. doprecyzowania pojęcia wynalazku, eliminacji niejasności w kwestii ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienia z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w początkowej fazie ich działania. Nowe przepisy regulują m.in. kwestie udzielania patentów na wynalazki, przyznawania praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, topografii układu scalonego oraz oznaczeń geograficznych. Nowela realizuje postulaty zgłoszone w Białej Księdze Innowacji z zakresu własności przemysłowej przez zainteresowane środowiska, w szczególności przez przedsiębiorców.

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim wprowadza zasady kontroli i postępowania z wodami balastowymi i osadami ze statków (projekt rządowy) umożliwi stosowanie na polskich obszarach morskich wymogów Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami z 2004 r. Nowe przepisy mają się przyczynić do ochrony środowiska morskiego polskiej części Morza Bałtyckiego przed wprowadzeniem i rozprzestrzenianiem się gatunków obcych i patogenów, powodowanym przez operacje balastowe na statkach. Ma też zapobiegać wprowadzaniu groźnych dla zdrowia i życia człowieka bakterii chorobotwórczych, a także przyczynić się do ochrony różnorodności biologicznej.

Ustawa o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie (projekt rządowy) spowoduje włączenie Polski do grupy państw, które zobowiązują się do podjęcia kompleksowych działań zmierzających do pełnego i skutecznego zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się szkodliwych organizmów wodnych, a także patogenów przenoszonych w wodach balastowych statków.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r. (projekt rządowy) zmierza do dostosowania przepisów w tym zakresie do wyzwań związanych z rozwojem nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Podlegający ratyfikacji Protokół ma wzmocnić standardy ochrony danych osobowych, a jednocześnie ułatwić przepływ danych między państwami będącymi stronami Konwencji.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r. (projekt rządowy) umożliwi uregulowanie kwestii związanych z życiem i pracą na statkach rybackich. Zapisy konwencji mają zapewnić rybakom godziwe warunki pracy, zakwaterowania i wyżywienia, bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych.

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r. (projekt rządowy) umożliwi przystąpienie Polski do tego funduszu, którego głównym celem jest zmniejszenie ubóstwa na obszarach wiejskich, a także poprawa warunków żywnościowych i zwiększenie produkcji żywności. Fundusz (IFAD) jest organizacją wyspecjalizowaną Organizacji Narodów Zjednoczonych, a jednocześnie międzynarodową instytucją finansową, z siedzibą w Rzymie.

Izba podjęła także 5 uchwał okolicznościowych. Uchwałą ustanawiającą rok 2020 Rokiem Fizyki (inicjatywa senatora Kazimierza Wiatra) Senat – w 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego – pragnie podkreślić zasługi polskich fizyków dla światowej nauki i przypomnieć niezwykły rozwój fizyki polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości w 1918 r. Izba uhonorowała polskich fizyków i ich osiągnięcia, a także doceniła cywilizacyjne znaczenie tej dziedziny nauki, jej wkład w rozwój gospodarki i wpływ na życie codzienne.

Uchwałą w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego (inicjatywa senatorów Stanisław Gogacza i Jana Żaryna) Senat pragnie oddać hołd temu wybitnemu naukowcowi, kapłanowi i patriocie w 25. rocznicę jego śmierci. Izba przypomina, że reprezentuje on najważniejszą polską szkołę filozoficzną, zwaną lwowsko-warszawską.

uchwale w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II (inicjatywa senatorów Stanisław Gogacza i Jana Żaryna) Senat wyraża wdzięczność za dar pontyfikatu papieża Polaka, który zajmuje szczególne miejsce w naszej historii.

Uchwałą w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej (inicjatywa senatorów Stanisław Gogacza i Jana Żaryna) Senat przypomina, że odrodzona w 1918 r. Polska musiała jeszcze długo walczyć o swój kształt terytorialny. Latem 1920 r. zawisła nad Polską groźba utraty zdobytej po 123 latach niewoli państwowości. W sierpniu 1920 r. na przedpolach Warszawy stoczyliśmy bitwę, która przeszła do historii jako „cud nad Wisłą” i „18. przełomowa bitwa w historii świata”.

W uchwale z okazji przyznania Oldze Tokarczuk literackiej Nagrody Nobla (inicjatywa senatora Jana Rulewskiego) podkreślono, że nagroda jest efektem długiej i bogatej kariery twórczej pisarki, zapoczątkowanej w 1990 r. Senat uznaje jej wiekopomne zasługi dla literatury na świecie i wzrostu czytelnictwa w Polsce. Życzy pisarce nieprzerwanej pracy twórczej oraz zaangażowania społecznego w kraju i na świecie. Wyraża przekonanie, że przyznana Oldze Tokarczuk Nagroda Nobla pobudzi narodową dumę Polek i Polaków.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,12095,85-posiedzenie-senatu-czwarty-dzien.html

list od Ambasadora Islamskiej Republiki Iranu w Rzeczypospolitej Polskiej, Masouda Edrisiego Kermanshahiego

 Wasza Ekscelencjo,

Kierowanie Polsko-Irańską Grupą Parlamentarną i współpraca z Panem oraz z Parlamentarną Grupą Przyjaźni Islamskiej Republiki Iranu i Rzeczypospolitej Polskiej to był dla mnie prawdziwy zaszczyt. To był bardzo owocny i niezapomniany okres w moim życiu. Mam nadzieję, że podejmowane przeze mnie inicjatywy będą kontynuowane przez mojego następcę. Również życzę Waszej Ekscelencji wszystkiego najlepszego i powodzenia na każdej płaszczyźnie życia. Liczę na dalsze utrzymywanie naszych relacji.

Maciej Grubski

85. posiedzenie Senatu – czwarty dzień

18 października 2019 r. rozpoczął się czwarty dzień 85. posiedzenia Senatu. Zaplanowano 3 drugie czytania projektów uchwał i rozpatrzenie 4 ustaw. Senat podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego (inicjatywa senatorów Stanisław Gogacza i Jana Żaryna). Senat pragnie oddać hołd temu wybitnemu naukowcowi, kapłanowi i patriocie w 25. rocznicę jego śmierci. Izba przypomina, że reprezentuje on najważniejszą polską szkołę filozoficzną, zwaną lwowsko-warszawską.Izba zajęła się projektem uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II (inicjatywa senatorów Stanisław Gogacza i Jana Żaryna), w którym Senat wyraża wdzięczność za dar pontyfikatu papieża Polaka, który zajmuje szczególne miejsce w naszej historii. Przeprowadzono drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej (inicjatywa senatorów Stanisław Gogacza i Jana Żaryna). Senat przypomina w nim, że odrodzona w 1918 r. Polska musiała jeszcze długo walczyć o swój kształt terytorialny. Latem 1920 r. zawisła nad Polską groźba utraty zdobytej po 123 latach niewoli państwowości. W sierpniu 1920 r. na przedpolach Warszawy stoczyliśmy bitwę, która przeszła do historii jako „cud nad Wisłą” i „18. przełomowa bitwa w historii świata.

Senat rozpatrzył projekt uchwały z okazji przyznania Oldze Tokarczuk literackiej Nagrody Nobla (inicjatywa senatora Jana Rulewskiego). Jak podkreślono, nagroda jest efektem długiej i bogatej kariery twórczej pisarki, zapoczątkowanej w 1990 r. Senat uznaje jej wiekopomne zasługi dla literatury na świecie i wzrostu czytelnictwa w Polsce. Wyraża przekonanie, że przyznana Oldze Tokarczuk Nagroda Nobla pobudzi narodową dumę Polek i Polaków.

Omówiono ustawę o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie (projekt rządowy), która spowoduje włączenie Polski do grupy państw, które zobowiązują się do podjęcia kompleksowych działań zmierzających do pełnego i skutecznego zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się szkodliwych organizmów wodnych, a także patogenów przenoszonych w wodach balastowych statków.

Senatorowie zajęli się ustawą o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r. (projekt rządowy), która zmierza do dostosowania przepisów w tym zakresie do wyzwań związanych z rozwojem nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Podlegający ratyfikacji Protokół ma wzmocnić standardy ochrony danych osobowych, a jednocześnie ułatwić przepływ danych między państwami będącymi stronami Konwencji.

Przeprowadzono debatę nad ustawą o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r. (projekt rządowy). Umożliwi ona uregulowanie kwestii związanych z życiem i pracą na statkach rybackich. Zapisy konwencji mają zapewnić rybakom godziwe warunki pracy, zakwaterowania i wyżywienia, bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych.

Izba rozpatrzyła ustawę o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r. (projekt rządowy). Umożliwi ona przystąpienie Polski do tego funduszu, którego głównym celem jest zmniejszenie ubóstwa na obszarach wiejskich, a także poprawa warunków żywnościowych i zwiększenie produkcji żywności. Fundusz (IFAD) jest organizacją wyspecjalizowaną Organizacji Narodów Zjednoczonych, a jednocześnie międzynarodową instytucją finansową, z siedzibą w Rzymie.

Senatorowie zapoznali się z informacją o działalności Rady Dialogu Społecznego w 2018 r. i z informacją o działalności Rady za okres kadencji przewodniczącej Forum Związków Zawodowych. Informację przedstawiła przewodnicząca Dorota Gardias.

Omówiono punkt dotyczący wyrażenia zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Grzegorza Peczkisa.

Po wyczerpaniu porządku 85. posiedzenia zostaną przeprowadzone głosowania w sprawie ustaw rozpatrzonych trzeciego i czwartego dnia obrad oraz projektów uchwał.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,12095,85-posiedzenie-senatu-czwarty-dzien.html

85. posiedzenie Senatu – trzeci dzień

17 października 2019 r. zakończył się trzeci dzień 85. posiedzenia Senatu. Senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć Stefana Pastuszki, senatora III kadencji.

Izba podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Jana Kowalewskiego (projekt Komisji Kultury i Środków Przekazu). Uhonorowano w ten sposób zasługi por. Jana Kowalewskiego, którego wiedza kryptologiczna, umiejętnie wykorzystana przez Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego, miała istotny wpływ na zwycięstwo w wojnie z bolszewicką Rosją, „a tym samym na uratowanie Europy przed zalewem komunizmu”. Przeprowadzono drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2020 Rokiem Fizyki (inicjatywa senatora Kazimierza Wiatra). Senat – w 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego – pragnie podkreślić zasługi polskich fizyków dla światowej nauki i przypomnieć niezwykły rozwój fizyki polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości w 1918 r. Izba w uchwale chce uhonorować polskich fizyków i ich osiągnięcia, a także docenić cywilizacyjne znaczenie tej dziedziny nauki, jej wkład w rozwój gospodarki i wpływ na życie codzienne.

Senatorowie omówili ustawę o zmianie ustawy o sporcie (projekt rządowy), która ma ułatwić organizacjom uzyskanie statusu polskiego związku sportowego. Zakłada zwiększenie uprawnień ministra sportu i turystyki, który – w drodze rozporządzenia – będzie mógł rozszerzać wykaz międzynarodowych federacji sportowych, do których przynależność umożliwi ubieganie się o zmianę statusu organizacji na polski związek sportowy.

Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (projekt rządowy). Nowela ma zapewnić krótszy czas przejazdu służb ratowniczych do poszkodowanych. W tym celu wprowadza do przepisów tzw. korytarz życia i jazdy „na suwak”, co powinno zmniejszyć zatory drogowe i poprawić bezpieczeństwo przy wykonywaniu manewru zmiany pasa ruchu. W razie zwiększenia natężenia ruchu utrudniającego przejazd pojazdów uprzywilejowanych, szczególnie ratowniczych, kierujący poruszający się drogą z 2 pasami ruchu w tym samym kierunku będą mieli obowiązek zjechać odpowiednio jak najbliżej lewej i prawej krawędzi jezdni. Na jezdni z więcej niż 2 pasami ruchu w tym samym kierunku poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu będzie musiał zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa, a poruszający się pasami sąsiednimi będą zobowiązani zjechać jak najbliżej prawej krawędzi swoich pasów.

Senatorowie zajęli się ustawą o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (projekt senacki) dostosowuje prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 2018 r. (SK 18/17). W noweli proponuje się, aby bieg 3-letniego terminu wytoczenia przez dziecko powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa albo ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa został określony w tak jak w wypadku zaprzeczenia ojcostwa. Termin 3-letni będzie liczony od osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, chyba że o rozbieżności między ustaloną prawnie więzią a więzią biologiczną dziecko dowie się dopiero po osiągnięciu pełnoletności, wtedy bieg terminu rozpocznie się od daty dowiedzenia się o tej okoliczności.

Rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (projekt rządowy), która wprowadza kary za nielegalne lub przeprowadzone z obejściem prawa adopcje dzieci. Od 3 miesięcy do 5 lat więzienia będzie grozić osobie, która, mając władzę rodzicielską nad dzieckiem, wyraża zgodę na jego adopcję w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej z pominięciem postępowania o przysposobienie czy zataja ten fakt przed sądem orzekającym w postępowaniu o przysposobienie. Taka sama kara ma grozić osobie, która wyraża zgodę na adopcję dziecka przez siebie na takich warunkach.

Senatorowie omówili ustawę o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która ma na celu unormowanie kwestii minimalnego wynagrodzenia pracowników jednostek naukowych PAN, a także kosztów uzyskiwania przychodów przez pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem działalności naukowej w niektórych podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Nowela przewiduje wprowadzenie minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników naukowych instytutów PAN na poziomie równym stawkom minimalnym dla pracowników państwowych uczelni wyższych. W praktyce minimalne wynagrodzenia pracowników naukowych PAN powinny wzrosnąć.

Rozpatrzona została ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (projekt rządowy). Nowelizacja dostosowuje przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Doprecyzowuje przepisy dotyczące wykonywania – m.in. przez banki krajowe, w tym spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajową SKOK, spółki prowadzące rynek regulowany, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instytucje pożyczkowe – obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ułatwi to m.in. wymianę informacji między powiązanymi ze sobą instytucjami, co powinno ograniczyć ryzyko wykorzystywania uczciwych przedsiębiorców w procederze prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Izba zajęła się ustawą o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która dokonuje zmian w krajowym porządku prawnym z uwagi na wejście w życie regulacji prawnych UE, dotyczących zasad publikowania prospektów w związku z emisją papierów wartościowych i zachęcania akcjonariuszy spółek publicznych do długoterminowego zaangażowania. W noweli wprowadzono wymóg ustanowienia przez spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, polityki wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej oraz sporządzania okresowych sprawozdań z jej realizacji. Powinno to zwiększyć przejrzystość działalności spółek giełdowych i wpływ akcjonariuszy na ich sprawy. Założono m.in: wzmocnienie nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad ofertami publicznymi papierów wartościowych; rozszerzenie składu osobowego KNF o trzeciego zastępcę przewodniczącego, aby równomiernie i proporcjonalnie podzielić obowiązki zastępców między podstawowe sektory rynku finansowego: bankowy, ubezpieczeniowy i kapitałowy.

Omówiono ustawę o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (projekt rządowy). Dostosowuje ona polskie prawo do regulacji unijnych i wprowadza nową procedurę rozstrzygania sporów w kwestii podwójnego opodatkowania dochodów i majątku podatników w UE, zgodnie z dyrektywą w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania (DRM) oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych. Ustawa przewiduje m.in. realizację programu współdziałania fiskusa z największymi i najbardziej wiarygodnymi firmami w celu ułatwienia im prawidłowego rozliczania się z podatków.

Senat zajmował się ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (projekt poselski). Nowela obniża o 50% stawkę podatku akcyzowego dla pojazdów o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie zewnętrznego źródła zasilania. Zgodnie z nowymi przepisami samochody hybrydowe o pojemności silnika większej niż 2000 cm3, ale nie wyższej niż 3500 cm3, mają być objęte 9,3-procentowym podatkiem akcyzowym. W wypadku pojazdów z silnikami do 2000 cm3 stawka podatku ma wynosić 1,55%. Obecne przepisy przewidują czasowe zwolnienie z podatku akcyzowego dla samochodów hybrydowych.

Rozpatrywana była ustawa o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (projekt rządowy), któa umożliwi osobom wykonującym zawody medyczne, m.in. lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, fizjoterapeutom czy diagnostom laboratoryjnym, uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, np. w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Zmiana jest podyktowana koniecznością zwiększenia liczby specjalistów w systemie.

Senatorowie debatowali nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (projekt senacki). Określa ona kryteria ustalania kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna, które są zwracane opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne (lub inne osoby uprawnione) do szkoły lub przedszkola. Nowela stanowi wykonanie wyroku TK sygn. akt S 1/17.

Omówiono ustawę o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) przewidującą utworzenie rejestru danych kontaktowych (RDK), który będzie rejestrem centralnym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, rejestrującym dane w czasie rzeczywistym. Nowe przepisy mają ułatwić i przyspieszyć załatwianie spraw urzędowych, a także pomóc uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji wynikających np. z nieterminowego załatwienia jakiejś sprawy poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu administracji z obywatelem, który zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o stanie prowadzonej sprawy. Będzie to możliwe dzięki powstaniu RDK, w którym gromadzone będą dane kontaktowe obywateli (imię i nazwisko, PESEL, adres e–mail lub numer telefonu). Wprowadzenie danych do RDK przez obywateli będzie dobrowolne. Dostęp do tych danych będą miały tylko wskazane w ustawie instytucje. Zakłada się, że do końca marca 2021 r. w RDK znajdą się dane ok. 2 mln osób.

Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (projekt rządowy), która przewiduje uproszczenie postępowania przed Urzędem Patentowym, a także zwiększenie dostępności pomocy prawnej związanej z ochroną wynalazków. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. doprecyzowania pojęcia wynalazku, eliminacji niejasności w kwestii ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienia z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w początkowej fazie ich działania. Nowe przepisy regulują m.in. kwestie udzielania patentów na wynalazki, przyznawania praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, topografii układu scalonego oraz oznaczeń geograficznych. Nowela realizuje postulaty zgłoszone w Białej Księdze Innowacji z zakresu własności przemysłowej przez zainteresowane środowiska, w szczególności przez przedsiębiorców.

Senatorowie zajęli się ustawą o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim wprowadza zasady kontroli i postępowania z wodami balastowymi i osadami ze statków (projekt rządowy). Nowelizacja umożliwi stosowanie na polskich obszarach morskich wymogów Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami z 2004 r. Nowe przepisy mają się przyczynić do ochrony środowiska morskiego polskiej części Morza Bałtyckiego przed wprowadzeniem i rozprzestrzenianiem się gatunków obcych i patogenów, powodowanym przez operacje balastowe na statkach. Ma też zapobiegać wprowadzaniu groźnych dla zdrowia i życia człowieka bakterii chorobotwórczych, a także przyczynić się do ochrony różnorodności biologicznej.

 

Izba wznowi obrady 18 października i rozpatrzy następujące ustawy.

 

Ustawa o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie (projekt rządowy) spowoduje włączenie Polski do grupy państw, które zobowiązują się do podjęcia kompleksowych działań zmierzających do pełnego i skutecznego zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się szkodliwych organizmów wodnych, a także patogenów przenoszonych w wodach balastowych statków.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r. (projekt rządowy) zmierza do dostosowania przepisów w tym zakresie do wyzwań związanych z rozwojem nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Podlegający ratyfikacji Protokół ma wzmocnić standardy ochrony danych osobowych, a jednocześnie ułatwić przepływ danych między państwami będącymi stronami Konwencji.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r. (projekt rządowy) umożliwi uregulowanie kwestii związanych z życiem i pracą na statkach rybackich. Zapisy konwencji mają zapewnić rybakom godziwe warunki pracy, zakwaterowania i wyżywienia, bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych.

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r. (projekt rządowy) umożliwi przystąpienie Polski do tego funduszu, którego głównym celem jest zmniejszenie ubóstwa na obszarach wiejskich, a także poprawa warunków żywnościowych i zwiększenie produkcji żywności. Fundusz (IFAD) jest organizacją wyspecjalizowaną Organizacji Narodów Zjednoczonych, a jednocześnie międzynarodową instytucją finansową, z siedzibą w Rzymie.

 

Zaplanowano też podjęcie 3 uchwał. Uchwałą w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego (inicjatywa senatorów Stanisław Gogacza i Jana Żaryna) Senat pragnie oddać hołd temu wybitnemu naukowcowi, kapłanowi i patriocie w 25. rocznicę jego śmierci. Izba przypomina, że reprezentuje on najważniejszą polską szkołę filozoficzną, zwaną lwowsko-warszawską.

uchwale w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II (inicjatywa senatorów Stanisław Gogacza i Jana Żaryna) Senat wyraża wdzięczność za dar pontyfikatu papieża Polaka, który zajmuje szczególne miejsce w naszej historii.

Uchwałą w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej (inicjatywa senatorów Stanisław Gogacza i Jana Żaryna) Senat przypomina, że odrodzona w 1918 r. Polska musiała jeszcze długo walczyć o swój kształt terytorialny. Latem 1920 r. zawisła nad Polską groźba utraty zdobytej po 123 latach niewoli państwowości. W sierpniu 1920 r. na przedpolach Warszawy stoczyliśmy bitwę, która przeszła do historii jako „cud nad Wisłą” i „18. przełomowa bitwa w historii świata”.

Senatorowie zapoznają się ponadto z informacją o działalności Rady Dialogu Społecznego w 2018 r. i z informacją o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres kadencji przewodniczącej Forum Związków Zawodowych. Podejmą również decyzję w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Grzegorza Peczkisa.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,12094,85-posiedzenie-senatu-trzeci-dzien.html

86. posiedzenie Senatu – 17 października 2019 roku [zapowiedź]

26 września 2019 r. zakończył się drugi dzień 85. posiedzenia Senatu. Tego dnia senatorowie zapoznali się ze sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 r. wraz informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2018 r., które przedstawił przewodniczący Witold Kołodziejskia także z informacją o działalności w 2018 r. Rady Mediów Narodowych, przekazaną przez przewodniczącego Krzysztofa CzabańskiegoSenat nie wprowadził poprawek do nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora rozszerzającej zakres oświadczeń majątkowych składanych przez posłów, senatorów i najważniejszych urzędników w państwie.

W wyniku  głosowań Izba przyjęła 17 ustaw bez poprawek, do jednej wprowadzono zmiany.

Senat wznowi obrady 17 października 2019 r. Przewiduje się, że 17–18 października Izba rozpatrzy ustawy uchwalone na 86. posiedzeniu Sejmu, 15 i 16 października. Senatorowie zapoznają się ponadto z informacją o działalności Rady Dialogu Społecznego w 2018 r. (informacja zostanie rozpatrzona 18 października).

Więcej na: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,12055,85-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html

Czarne chmury nad Koalicją Obywatelską: „Wyniki są fatalne” [Sputnik,14.10.2015]

„Wynik wyborów parlamentarnych był oczekiwany. Maszyna agitacyjna zadziałała i większa liczba ludzi przy dużej frekwencji poparła Prawo i Sprawiedliwość” – stwierdził senator Maciej Grubski.

W rozmowie ze Sputnikiem senator pogratulował kolegom z PiS i skomentował wstępne wyniki głosowania.

„Była to dobra kampania wyborcza, skierowana do ludzi. Już mamy rzędu 45 proc. dla PiS. Przypuszczam, że ostatecznie zdobędą około 50%. Platforma w tej kampanii kompletnie się pogubiła. SLD poruszył nowe pokłady młodych ludzi. I są wyniki. Ci, co dużo pracowali i rozmawiali z ludźmi, wygrywali. W Łodzi, na przykład mocne wyniki są po stronie SLD” – powiedział Maciej Grubski.

Przyznał, że jest bardzo zaskoczony wynikami PSL i Konfederacji, które weszły do Sejmu. Nie zaś Lewicy: „napęd” połączonego lewicowego elektoratu skutkował dla niej sporym wynikiem, bo ponad 12 proc.

Zaznaczył, że jeśli chodzi o Konfederację, to widać było, że tylko 1 proc. wyborców było w starszym wieku. To świadczy o tym, że Konfederacja jest partią buntu. PiS świetnie zagrał do elektoratu w wieku powyżej 50 lat. Ma największy wynik w historii partii, która idzie na drugą kadencję. To jest duży sukces.

Na pytanie, dlaczego duże miasta nie głosują na faworyta kampanii wyborczej, tzn. na Prawo i Sprawiedliwość, a wybierają jednak Koalicję Obywatelską, senator Grubski wyjaśnia, że w miastach są ośrodki akademickie i wiadomo, że wokół takich ośrodków gromadzą się środowiska wykształcone – naukowe, sędziowskie, lekarskie. Te warstwy społeczeństwa najczęściej głosują na partie liberalne lub lewicowe.

Zdaniem senatora Grubskiego, bardzo trudna sytuacja będzie z Koalicją Obywatelską. Wyniki PO razem z Nowoczesną są fatalne.

„Przypuszczam, że KO się rozpadnie. Grzegorz Schetyna musi wykonać jakieś ruchy, by pozbyć się pewnych osób, które będą stawiały warunki” – podsumował Maciej Grubski.

Źródło: https://pl.sputniknews.com/polska/2019101411193989-senator-wyniki-po-w-polaczeniu-z-nowoczesna-sa-fatalne/

Wyniki wyborów parlamentarnych 2019

Frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu w Łodzi wyniosła 68,66%.

Wyniki wyborów w Łodzi (89 procent podliczonych kart do głosowania)
KO – 37,53%
PiS – 30,82%
Lewica – 21,23%
Konfederacja – 6,53%
PSL – 3,90%

Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP w Łodzi:
Dane z 319 na 319 obwodowych komisji wyborczych (100%)

 Waldemar Buda otrzymał ponad 50 114 głosów. Piotr Gliński – 43 626, Włodzimierz Tomaszewski 6884, a na profesora Raua zagłosowało 6833.

Głosy na kandydatów Koalicji Obywatelskiej.
Tomasz Zimoch – 47 648. Krzysztof Piątkowski otrzymał ponad 25 663 głosów, a Iwona Śledzińska Katarasińska 17 254 i Małgorzata Niemczyk – 13 421.

Lewica w Łodzi uzyskała ponad 21 procent poparcia.
Tomasz Trela – 40 811, Hanna Gill-Piątek ponad 14 422 głosów, a Wojciech Kwiatkowski 6319.

Na Konfederację zagłosowało 6,53 procent wyborców. Michał Garbarczyk zdobył 13 137 głosów, Anna Korwin-Mikke uzyskała 2480 głosów (Anna jest synową Janusza).

 Ludowcy uzyskali poparcie 3,9 procent poparcia w łódzkim okręgu wyborczym. Elżbieta Bińczycka zdobyła 6032 głosów.

Wyniki wyborów 2019 do Senatu RP

Dane z 180 na 184 obwodowych komisji wyborczych (97,83%):
Artur Dunin (KO) zdobył 134 tysiące głosów, a Dominik Sankowski (PiS) 65 tysięcy.
Krzysztof Kwiatkowski 79 tysięcy (niezależny), 73 tysiące Marek Markiewicz (PiS) a Małgorzata Niewiadomska -Cudak 55 tysiące.

Gratuluję zwycięzcom!

Więcej na: https://dzienniklodzki.pl/wybory-2019-wyniki-wyborow-parlamentarnych-w-lodzi-i-regionie-frekwencja-w-wyborach-do-sejmu-i-senatu-w-wojewodztwie-lodzkim/ar/c1-14500379

Postscriptum TV TBC 12.10.2019

Minuty 13:35 – 22:30

https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0ynGua5eBlYoOrGb-iT4QHwGf3WJqbjWbHGypXDaDEsUVAGpkyP9lHaiU&feature=share&v=HVA2KOMEQ-A

Dzień Edukacji Narodowej

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę podziękować wszystkim pedagogom za Waszą ciężką pracę, za to, że kształcicie nowe pokolenia. Serdecznie gratuluję osobom wyróżnionym nagrodami przez Kuratora Oświaty i nagrodami szefa Ministerstwa Edukacji Narodowej!

„Dla mnie Kaczyński jest takim Gandhim” [Sputnik, 11.10.2019]

Senator Maciej Grubski, wybrany niegdyś z listy PO, w najbliższych wyborach parlamentarnych nie startuje. Oświadczył, że odchodzi z polityki, by zająć się biznesem. Zapowiedział przy tym, że zagłosuje na partię rządzącą.

fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu

Maciej Grubski jest dziś senatorem niezrzeszonym. Współtworzył Platformę Obywatelską w Łodzi i w regionie, ale odszedł z niej w zeszłym roku po tym, jak zawieszono go za sympatie do Władimira Putina wyrażone na portalu Sputnik.

Co spowodowało, że Maciej Grubski podjął decyzję o poparciu kandydata PiS? Co sądzi o opozycji? Jak ocenia nastroje przedwyborcze?

Na przedwyborczej szachownicy

„PiS jest mocnym faworytem, który ma pomysł na modelowanie państwa w inny sposób. Można z tym się zgadzać czy nie zgadzać, ale ma ten pomysł. Dzisiaj Platforma jak i Koalicja Obywatelska nie mają żadnego pomysłu. To jest szarpanie się od prawa do lewa. Mam nadzieję, że w PSL-u zwycięży kierunek, w jakim dążył były premier Pawlak, że dojdzie do koalicji z PiS i wtedy pewne resorty zostaną przejęte przez PSL, mam nadzieje, że gospodarcze i kulturalne. Na tej kanwie pomalutku, pomalutku będziemy prostowali relacje z Rosją” – uważa Maciej Grubski.

Oceniając lewicę senator zauważył, że SLD próbowało „podgryzać” Platformę. I również Platforma w stosunku do PSL-u dawała tego typu sygnały.

„Oni odbierają sobie głosy, żeby wyjaśnić, kto z nich jest najlepszy i kto będzie liderem opozycji. Czy Platforma przetrwa w tej formule? Moim zdaniem, jako ojca-założyciela tego projektu, nie przetrwa. Więc, jeżeli nie przetrwa, to się rozbije. Pytanie, w jakim kierunku. Być może, skonsumuje te głosy lewica? Być może też, oni jak zobaczą, że mają swoje mandaty i mają taką ilość posłów, że będą mogli utworzyć nową strukturę i być może ją utworzą. Ciekawe, czy pójdzie to w tym kierunku orbanowskim, takiego twardego stanowiska wobec Unii? Bo tak może być” – przypuszcza senator Grubski.

Jego zdaniem, powrót na 15 % głosów, a być może i więcej – to dla lewicy duży sukces. Przyznał, że gdyby był osobą lewicową, najbliższy byłby mu Adrian Zandberg.

„Dlatego, że dla mnie jest to taki typowy komunista, który myśli i mówi to, co myśli. Bo niestety, z SLD różnie bywa. Ja do nich nie do końca mam zaufanie. Bo ja uważam, że jak się mówi coś, to trzeba dotrzymywać słowa. Zandberg to jest dla mnie taki czysty, lewicowy, nawet z charyzmą” – stwierdził senator.

Maciej Grubski nie wierzy w mrzonki o tym, że opozycja stworzy ewentualnie jakiś bufor dla dyskusji o prawie w Polsce wbrew PiS-owi i rządowi.

Dlaczego wygrywa PiS?

Senator Grubski jest pewny, że PiS wygra i będzie druga kadencja. Odpowiadając na pytanie, dlaczego Platforma Obywatelska nie potrafiła zrobić tego samego, zauważył, że PiS zastosował socjotechnikę podobną do socjotechniki w Rosji.

„Putin rozmawia z całym społeczeństwem. A Platforma rozmawiała z oligarchami, z Kulczykiem, Solorzem, tego typu ludźmi, którzy razem z rodzinami tworzą może milion, może 2 mln ludzi spośród 38 mln obywateli Polski. I załóżmy, że te osoby na nią głosowały. Kaczyński zaczął rozmawiać z całym społeczeństwem. On pokazał, że taki Kowalski, żyjący gdzieś na wsi koło Białorusi, gdzie telewizja praktycznie nie dociera, a jedyna rozrywka to radio albo telewizja publiczna jest dla niego ważnym człowiekiem, że on go docenia. I ci ludzie poczuli, że ktoś z nimi rozmawia”– powiedział senator.

Za co się kocha polityka?

Zdaniem Macieja Grubskiego mało potrzeba, żeby starsza osoba pokochała polityka – wystarczy pogłaskanie babci po głowie, przytulenie, powiedzenie czegoś fajnego – i ci ludzie już cię kochają.

Donald Tusk i całe środowisko liberalne uważało, że to nie ma znaczenia. Że damy ludziom ciepłą wodę w kranie i to wystarczy do tego, żeby oni na ciebie głosowali, a my będziemy przy drogim winie za 1,5 tysiąca złotych omawiali sytuację polityczną. I ci panowie się przejechali.”

A Kaczyński zbudował konstrukcję, która dzisiaj powoduje, że ci ludzie są zachwyceni. Dostali, co chcieli. Wróćmy do sytuacji z 2015 roku. Chyba przed wyborami, wypowiedzi ministra finansów Rostowskiego. I on taką złą polszczyzną powiedział: ”Ni ma pieniędzy i ni będzie pieniędzy”. To był skandal. Kaczyński dwa, trzy, cztery miesiące później wprowadził program, który daje ludziom pieniądze – podkreślił Grubski.

„Dla mnie Kaczyński jest takim Gandhim. Działa powolutku. Najpierw się z niego śmiano, później go zauważono, a potem zaczęto się go bać”- dodał.

Wspomina rok 2007, debatę między Kaczyńskim a Tuskiem. Wtedy Kaczyński występował delikatnie, pytał na przykład o ceny warzyw, i to napotykało na nonszalancję ze strony Tuska.

„On go właściwie ośmieszał, bo mówił: „Panie Jarku, Pan miał mały pistolecik”… Traktował go jako „Jareczka” – „Jarusiu, idź do kąta”. A Jaruś siedział, myślał, analizował, budował, stworzył pomysł na państwo. Można z nim się nie zgadzać, ale on ma pomysł na konkretną koncepcję państwa. Ja bym przeciwko tej koncepcji nie miał nic, z tym, że on buduje w zarysie peerelowskim, w myśl takich działań, że państwo bardzo mocno ingeruje. Ja nie mam nic przeciwko takiej koncepcji państwa polskiego. Mnie męczy tylko to, że PiS buduje, stojąc za Amerykanami, zamiast, na przykład, budować relacje z Rosjanami, – powiedział senator Grubski.

Recepta na Rosję

W ciągu ostatniego roku po opuszczeniu Platformy Obywatelskiej Maciej Grubski analizując sytuację, zastanawiał się, jak należy postępować w stosunku do Rosji.

Czasy dla nas trudne, chociaż niechęć do siebie ma odchodzić w przeszłość, bo nowe pokolenia wchodzą do życia. I my musimy te pokolenia przekonywać, że Rosja to jest wielki partner, wielki kraj bogaty w surowce, z bogatą kulturą. Rosja tak naprawdę dzisiaj stabilizuje sytuację na świecie. Przez jej wysiłki świat unika tych czy innych wojen lub konfliktów. Bardzo dobrą politykę prowadzi w Syrii – mówi Maciej Grubski. Wiąże to z sylwetką Władimira Putina.

„On jest niesamowity. To jest polityk, który potrafi się uśmiechnąć, pożartować, być na luzie, wziąć udział w zawodach sportowych. To jest nowa epoka ludzi, którzy potrafią stworzyć fajną atmosferę, czego świadkiem byłem w czasie spotkania Putina z Tuskiem na molo w 2009 roku. Wtedy to budowało. A potem było puszczone niestety w gruzy. To był błąd” – przekonuje Grubski.

Senator ubolewa z powodu śmierci Kornela Morawieckiego, który jego zdaniem bardzo mocno akcentował potrzebę dobrych relacji z Rosją.

„Są ludzie, którzy też tę idee popierają. Między innymi prezes Stronnictwa Ludowego Kosiniak-Kamysz, który jest przekonany, że trzeba rozwijać relacje gospodarcze z Rosją, szczególnie w rolnictwie. Owoce żeby były na porządku dziennym. Teraz w Polsce jest olbrzymia nadprodukcja żywności, a Rosja w tej części gospodarki nie do końca sobie radzi. To olbrzymi rynek. I tu, myślę, że można by było kolegów z Prawa i Sprawiedliwości „zmiękczać”. Zacząć od omawiania spraw żywnościowych, a potem przejść do innych spraw. Obie strony oczywiście muszą chcieć w tej grze zagrać” – sugeruje Grubski.

Wśród ludzi, którzy chcą budować dobre relacje z Rosją, wymienia też polityka Mateusza Piskorskiego, którego przez prawie trzy lata przetrzymywano w areszcie. Zdaniem Grubskiego, Piskorski popełnia duży błąd, idąc na wojnę z obecną władzą w Polsce.

„Moim zdaniem nie da się tak zrobić, dlatego, że on tę grę w mojej ocenie przegra, albo zrobi sobie krzywdę. Ja mu mówię: „Chcesz zrobić coś pozytywnego dla kraju, nie możesz „iść na ścianę” z władzą. Ja podjąłem trochę inne działania. Uważam, że tę myśl o Rosji nieść, próbując przekonywać naszych dzisiejszych rządzących, moich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj, moim zdaniem, trzeba, i ja będę robić wszystko, żeby utrzymać relacje z PiS-em bardzo dobre ze względu na to, że chcę mieć dostęp do kolegów, do ich ucha, i szeptać im do ucha, że relacje z Rosją powinny być dobre. My pomalutku przekonujmy od spodu, pokazujmy fajne rzeczy, pokazujmy fajnych ludzi. Musimy wchodzić z biznesami, pokazywać, że Rosja jest naprawdę ciekawym i świetnym partnerem z jej bogatą kulturą. Strona rosyjska też musi bardziej się angażować, namawiać przedsiębiorców z Rosji do tego, żeby inwestowali w Polsce. To jest gra na wiele lat. Ale warta” – przekonuje Maciej Grubski.

Oby sojusznik nie zdradził

Niestety, dzisiejszy rząd polski jest bardzo nakierowany na USA, ale sytuacja jest taka, że obecna władza musi się zastanowić nad tym, co się dzieje w Kurdystanie i wyciągnąć wnioski, jak to może być w przyszłości, gdyby doszło do sytuacji newralgicznej – ostrzega senator Grubski.

Powtarzam i podkreślam: niech politycy uważnie obserwują sytuację w Syrii i w Kurdystanie i wyciągają wnioski, co warte są sojusze dzisiaj z odległym państwem, jakim są Stany Zjednoczone. USA nie raz pokazywały, jak dotrzymują słowa. Na tle rozkręconej idei wolności, samoistności dla Kurdów, tych Kurdów zostawiono na pastwę losu, co w konsekwencji doprowadzi do tego, że zaczną ginąć od kul tureckich. Już zaczęli. Taki sojusznik mi się nie podoba. Polska postawiła nie na Amerykę, tylko na Trumpa. A Trump nie jest wieczny. Będzie nowy prezydent, będą nowe rozliczenia. Kongres powie, zapłaćcie więcej, i naprawdę będziemy płacić właściwie za nic. Bo czy tarcza antyrakietowa w Redzikowie jest tarczą broniąca Polski? Jeśli jest tarcza broniąca Polski, to ja rozumiem. Ale to jest tarcza do przechwytywania rakiet irańskich, które mogą polecieć do Stanów. Jaki jest w tym interes, dla mnie, jako Polaka? Żaden – przekonany jest senator Grubski.

Zapewnił na zakończenie: mimo że przechodzi z polityki do biznesu (a podkreślił, że były senator też ma coś do powiedzenia), będzie promował w Polsce kierunek na dobre relację z Rosją.

Źródło: https://pl.sputniknews.com/opinie/2019101111178179-senator-grubski-dla-mnie-kaczynski-jest-takim-gandhim/