Aktualności

Widzewiacy najlepsi w boksie. Turniej w MSMS

Wychowankowie trenera Bogdana Sztuby to zdolni bokserzy, mają talent do walki.


fot. Dziennik Łódzki, 17.12.2018 r.

68. posiedzenie Senatu – trzeci dzień

14 grudnia 2018 r. zakończyło się 68. posiedzenie Senatu, podczas którego rozpatrzono 17 ustaw, do 1 Izba wprowadziła poprawki. Senatorowie wyrazili zgodę na powołanie Mikołaja Pawła Pawlaka na rzecznika praw dziecka. Podjęto także 3 uchwały okolicznościowe, zdecydowano o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw, a 1 projekt skierowano do komisji w celu rozpatrzenia zgłoszonych w trakcie debaty wniosków.

Trzeciego dnia obrad Izba podjęła uchwałę w 100. rocznicę dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o statucie tymczasowym Palestry Państwa Polskiego (projekt grupy senatorów). Senat pragnie przypomnieć w ten sposób dekret o adwokaturze – statut tymczasowy Palestry Państwa Polskiego.24 grudnia 1918 r. Józef Piłsudski podpisał ten akt, będący nowoczesną regulacją, ustanawiającą samorząd adwokacki z radami adwokackimi, Naczelną Radą Adwokacką, własnymi sądami dyscyplinarnymi, gwarancją wolności słowa i pisma w wykonywaniu obowiązków zawodowych przez adwokata, ochroną tajemnicy zawodowej. Adwokaci wnieśli olbrzymi wkład w unifikację i kodyfikację prawa II RP, które odziedziczyło po zaborach aż 5 różnych systemów prawnych.

Przeprowadzono także głosowania w sprawie 16 ustaw i 2 projektów ustaw.

Ustawy przyjęte bez poprawek.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym(projekt rządowy) przedłuża obowiązywanie zerowej stawki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie do 30 czerwca 2020 r. Ma to umożliwić przedsiębiorcom przygotowanie się do stosowania nowych przepisów dotyczących płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług(projekt rządowy) dostosowuje aktualny poziom stawek podatku od towarów i usług do stanu finansów publicznych. Zakłada ona, że stawki w wysokości 23% i 8%, a także zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników w wysokości 7% i 4-procentowego ryczałtu dla podatników świadczących usługi w zakresie przewozu taksówkami osobowymi będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po tym, w którym spełnione zostaną określone warunki relacji długu publicznego do PKB (dług utrzyma się na poziomie powyżej 43% PKB, różnica między deficytem sektora finansów publicznych a celem, który Polska zobowiązała się osiągnąć, będzie większa niż 6% PKB).

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług(projekt rządowy) upraszcza, modernizuje i ujednolica przepisy dotyczące VAT, stosowane do bonów na towary i usługi. Nowela wprowadza definicje: bonu, bonu jednego przeznaczenia i bonu różnego przeznaczenia. Reguluje kwestie opodatkowania i podstawy opodatkowania w wypadku bonów różnego przeznaczenia.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej(projekt rządowy) przedłuża okres zawieszenia przepisów ustawy z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej. Zgodnie z nowelizacją, podatek ten ma odnosić się do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od 1 stycznia 2020 r. Obowiązywanie ustawy zawieszono po wszczęciu postępowania przez Komisję Europejską i wezwaniu do przerwania stosowania podatku handlowego. Zdaniem KE, jej przepisy mogły faworyzować mniejsze sklepy, co wskazywałoby na pomoc publiczną. Poprzednia analogiczna ustawa zawieszała obowiązywanie podatku handlowego do końca 2018 r.

Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski(projekt rządowy) określa zasady sprawowania opieki nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, zasady i tryb prowadzenia ich ewidencji przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a także udzielania dotacji celowych i przyznawania świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów opieki sprawowanej nad tymi grobami.

Ustawa o zmianie ustawy o paszach(projekt rządowy) wydłuża o 2 lata, do 1 stycznia 2021 r., okres, w którym można stosować pasze GMO w żywieniu zwierząt. W noweli wskazuje się ponadto na konieczność większego wykorzystywania w karmieniu zwierząt krajowych komponentów paszowych, np. śruty sojowej, roślin bobowatych czy motylkowych.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o lasach(projekt rządowy) ma usprawnić proces wyboru przedsięwzięć, złożonych w drodze konkursu przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), a także zapłaty za ich wykonanie. Dotychczas oceną wniosków zajmowały się Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – pod kątem formalnym oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – merytorycznym. Zgodnie z nowelą, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie będzie oceniało projekty i refundowało środki po realizacji. Powinno to skrócić czas oceny projektu. Nowela wprowadza ponadto zmiany, które umożliwią wsparcie działań służących zwiększeniu odporności systemów leśnych w lasach prywatnych m.in. dzięki przekształceniu niekorzystnej struktury drzewostanów.

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego(projekt rządowy) umożliwi wypłatę 10-tysięcznych rekompensat za utracone prawo do bezpłatnego węgla ponad 24 tys. osób, głównie wdowom i sierotom po górnikach, którym w przeszłości odebrano deputat węglowy. Osoby uprawnione będą miały 90 dni na złożenie wniosków o rekompensaty, których wypłata rozpocznie się 1 czerwca 2019 r. Zgodnie z ustawą, ubiegający się o rekompensatę muszą złożyć oświadczenia, że nie wystąpią na drogę sądową w sprawie odebranego deputatu, a jeśli już wystąpili – wycofać pozwy. Nie można łączyć rekompensaty z jednoczesnym roszczeniem w tej sprawie.

Ustawa o europejskich partiach politycznych i europejskich fundacjach politycznych(projekt rządowy) reguluje – w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1141/2014 – sytuację europejskich partii politycznych (EPP) i europejskich fundacji politycznych (EFP), które chciałyby mieć siedzibę w Polsce. Odnosi się do zasad powstawania, organizacji, działalności i likwidacji EPP i EFP mających siedzibę w Polsce, a także zasady działalności na polskim terytorium  EPP i EFP z siedzibą w innym państwie członkowskim UE. Wyłącza EPP i EFP z grona uprawnionych w Polsce m.in. do udziału w wyborach, do inicjowania referendów lokalnych i ogólnokrajowych oraz uczestnictwa w kampaniach referendalnych. Daje prokuratorowi generalnemu uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o wykreślenie europejskiej partii politycznej z rejestru z powodu poważnego naruszenia obowiązków przewidzianych w prawie krajowym.

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”(projekt rządowy) dostosowuje program modernizacji do większej liczby etatów w poszczególnych służbach. Środki przeznaczone na wzrost uposażeń funkcjonariuszy w ustawie ustanawiającej program ustalono na podstawie liczby etatów funkcjonariuszy w 2016 r. Stąd konieczność uaktualnienia wielkości środków na podwyżki od 1 stycznia 2019 r. i dostosowania przepisów do ustawy budżetowej. Liczba etatów kalkulacyjnych we wszystkich służbach w 2019 r. wzrośnie o 2640.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych(projekt komisyjny) zawiesza do 30 czerwca 2019 r. stosowanie przepisów ustawy w odniesieniu do meczów Turnieju Finałowego FIFA U20 Mistrzostw Świata Polska 2019. Czasowe wyłączenie obowiązku uzyskiwania danych osobowych właścicieli biletów ułatwi zamianę i przekazywanie biletów innym osobom.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (projekt rządowy) przewiduje przeznaczenie w 2018 r. ok. 11 mld zł z tegorocznych oszczędności budżetowych na wzrost wydatków. O 1,8 mld zł zwiększy się fundusz zapasowy Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej; do NFZ trafi ok. 320,2 mln zł na świadczenia m.in. dla osób nieubezpieczonych. Nowela zakłada też przekazanie z budżetu państwa 2,1 mld zł Funduszowi Reprywatyzacji na realizację projektów inwestycyjnych, a także przekazanie dotacji celowej w wysokości 1,1 mld zł na inwestycje w drogi samorządowe. 715,5 mln zł trafi natomiast do Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa na pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku suszy w 2018 r., a dodatkowe 150 mln zł – na restrukturyzację sektora górnictwa węgla kamiennego. Założono ponadto zwiększenie o 2,74 mln zł limitu wydatków budżetowych na finansowanie uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego dla rodziców i małżonków rodziców mających ważną Kartę Dużej Rodziny. Fundusz Emerytur Pomostowych zostanie zasilony kwotą 1 mld zł, a Fundusz Rezerwy Demograficznej – 2 mld zł.

Ustawa o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów(projekt rządowy) wpisuje się w rządowy projekt „Mieszkanie Plus+”. Jego celem jest wspieranie i rozwijanie budownictwa na wynajem dla osób, których nie stać na własne mieszkanie. Nowela umożliwi od 1 stycznia 2019 r. ustawowe przekształcenie we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Dotyczy to gruntów zabudowanych wyłącznie jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią mieszkania. Przekształcenie, zgodnie z ustawą, musi być odpłatne. Odpłatność za przekształcenie na gruntach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego to 20 opłat rocznych. Przy wniesieniu jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa przewidziano bonifikatę (od 10 do 60% w zależności od momentu wniesienia tej opłaty).

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych(projekt rządowy) przewiduje podniesienie od 1 października 2019 r. z 725 zł do 800 zł kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Dzięki temu dodatkowe 60 tys. dzieci uzyska prawo do tych świadczeń. Nowela zakłada także aktywizację dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami, organizatorzy robót publicznych będą mieli obowiązek zatrudniania ich w pierwszej kolejności. Nowelizacja zawiera też rozwiązania służące sprawniejszemu pozyskiwaniu przez komorników sądowych informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dochodach uzyskiwanych przez dłużników alimentacyjnych. Komornicy sądowi będą uzyskiwali te informacje elektronicznie i nieodpłatnie wraz z ich comiesięczną aktualizacją. Nowelizacja wprowadza także kary grzywny wobec nieuczciwych pracodawców zatrudniających „na czarno” dłużników alimentacyjnych. Będzie to możliwe po uruchomieniu Krajowego Rejestru Zadłużonych. Zgodnie z nowymi przepisami, organy egzekucyjne będą mogły prowadzić egzekucje z diet z tytułu podróży służbowych, otrzymywanych przez dłużników alimentacyjnych, w wysokości do 50% tych diet.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej(projekt rządowy) przewiduje, że od 2021 r. pacjenci będą otrzymywać skierowania w wersji elektronicznej, co ma ograniczyć możliwość zapisywania się przez pacjentów na więcej niż jedną listę oczekujących. Lekarz lub pracownik medyczny wpisze skierowanie na badania pacjenta w Systemie Informacji Medycznej. Chory otrzyma informację SMS lub mailem i sam wybierze przychodnię, szpital czy gabinet diagnostyczny, telefonicznie lub mailem zapisze się do kolejki i otrzyma informację o terminie wizyty. E-skierowania będą wystawiane na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, leczenie szpitalne i na wybrane badania diagnostyczne, m.in. medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, endoskopowe przewodu pokarmowego oraz echokardiograficzne płodu. Po dokonaniu pierwszego zapisu skierowanie zostanie automatycznie oznaczone jako „w realizacji”, a nie da się ponownie zapisać się na jego podstawie u innego świadczeniodawcy. Nowela zmienia także termin wejścia w życie wysyłkowej sprzedaży leków z 1 stycznia 2019 r. na 1 lipca 2019 r.

Ustawa o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów(projekt komisyjny) zakłada, że członkowie zarządu związku metropolitalnego, a także jego skarbnik i sekretarz będą mieli obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych na zasadach identycznych jak m.in. członkowie zarządu województwa. Obowiązek lustracyjny będzie dotyczyć osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. Nowela realizuje postulat zawarty w petycji Fundacji Centrum Analiz dla Rozwoju, skierowanej do sejmowej komisji ds. petycji. Wojewoda w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie noweli powiadomi osoby, których zmiany dotyczą, o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego i o skutkach jego niedopełnienia. Osoby, które nie złożą wymaganego od nich oświadczenia lustracyjnego, zostaną pozbawione funkcji publicznej. Jeśli ktoś wcześniej złożył oświadczenie lustracyjne, nie musi ponownie go składać. Wystarczy, że przekaże tę informację wojewodzie.

Trzeciego dnia obrad Izba zdecydowała także o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw. Celem projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego(inicjatywa Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji) jest rozwiązanie problemu nadawania przez obywateli polskich przebywających w krajach Unii Europejskiej listów związanych z postępowaniem administracyjnym. Pismo będzie można nadać w placówce pocztowej operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w innym państwie członkowskim UE, co ma być równoznaczne z wniesieniem pisma do organu i uznaniem, że został zachowany wymagany termin na dokonanie czynności.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (inicjatywa Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji) realizuje postulat zawarty w petycji skierowanej do Senatu. Zgodnie z propozycją w nim zawartą, jeżeli koniec terminu określonego dla dokonania czynności procesowej przypada na dzień wolny od pracy lub sobotę, czynność można wykonać następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. W myśl projektu sobota, zgodnie z kodeksem, jest dniem równorzędnym z dniem wolnym od pracy. Podobne uregulowania stosuje się w postępowaniu cywilnym, administracyjnym i sądowo-administracyjnym.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych(projekt grupy senatorów) skierowano natomiast powtórnie do komisji w celu rozpatrzenia zgłoszonych w toku debaty wniosków. Projekt zakłada utworzenie przez marszałka Sejmu w porozumieniu z marszałkiem Senatu pracowniczego programu emerytalnego, do którego mogą przystąpić posłowie, senatorowie oraz pracownicy biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich, a także pracownicy kancelarii: Sejmu i Senatu. Projektowana nowelizacja przewiduje ponadto utworzenie funduszy wsparcia byłych posłów i senatorów oprócz funduszy świadczeń socjalnych funkcjonujących w Sejmie i Senacie.

Więcej o posiedzeniu w Diariuszu Senatu

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11304,68-posiedzenie-senatu-trzeci-dzien.html

Turniej Mistrzów na Politechnice Łódzkiej

Marcin Laśkiewicz to znakomity trener i organizator. Impreza rzeczywiście bardzo udana. Zapraszam na kolejny rzut, który odbędzie się 14 kwietnia. Więcej w Dzienniku Łódzkim z 14.12.2018 r.

68. posiedzenie Senatu – zakończył się drugi dzień obrad

13 grudnia 2018 r. w godzinach wieczornych zakończył się drugi dzień 68. posiedzenia Senatu.

Izba wznowi obrady w piątek o godz. 9.00 od rozpatrzenia dwóch punktów – projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, a także uchwały w 100. rocznicę dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o statucie tymczasowym Palestry Państwa Polskiego. Na zakończenie posiedzenia zostaną przeprowadzone głosowania.

Na początku czwartkowych obrad senatorowie oddali cześć ofiarom komunistycznej władzy w 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Następnie Izba rozszerzyła porządek posiedzenia o rozpatrzenie pięciu ustaw: o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018; o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów; o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych; o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej; o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.

Senatorowie podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Marii Szymanowskiej (inicjatywa komisji: Kultury i Środków Przekazu oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej), w której Izba wyraża szacunek dla wkładu w kulturę Polski i całej Europy, a także dla oddania sprawie polskiej tej pierwszej zawodowej pianistki i kompozytorki o europejskiej sławie, najwybitniejszej i najskuteczniej działającej ambasadorki kultury polskiej w latach dwudziestych XIX w.

Senatorowie omówili ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (projekt rządowy), która przedłuża obowiązywanie zerowej stawki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie do 30 czerwca 2020 r. Ma to umożliwić przedsiębiorcom przygotowanie się do stosowania nowych przepisów dotyczących płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (projekt rządowy), która dostosowuje aktualny poziom stawek podatku od towarów i usług do stanu finansów publicznych. Zakłada ona, że stawki w wysokości 23% i 8%, a także zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników w wysokości 7% i 4-procentowego ryczałtu dla podatników świadczących usługi w zakresie przewozu taksówkami osobowymi będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po tym, w którym spełnione zostaną określone warunki relacji długu publicznego do PKB (dług utrzyma się na poziomie powyżej 43% PKB, różnica między deficytem sektora finansów publicznych a celem, który Polska zobowiązała się osiągnąć, będzie większa niż 6% PKB).

Zajęto się także kolejną ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (projekt rządowy), która upraszcza, modernizuje i ujednolica przepisy dotyczące VAT, stosowane do bonów na towary i usługi. Nowela wprowadza definicje: bonu, bonu jednego przeznaczenia i bonu różnego przeznaczenia. Reguluje kwestie opodatkowania i podstawy opodatkowania w wypadku bonów różnego przeznaczenia.

Senat pracował nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (projekt rządowy). Przedłuża ona okres zawieszenia przepisów ustawy z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej. Zgodnie z nowelizacją, podatek ten ma odnosić się do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od 1 stycznia 2020 r. Obowiązywanie ustawy zawieszono po wszczęciu postępowania przez Komisję Europejską i wezwaniu do przerwania stosowania podatku handlowego. Zdaniem KE, jej przepisy mogły faworyzować mniejsze sklepy, co wskazywałoby na pomoc publiczną. Poprzednia analogiczna ustawa zawieszała obowiązywanie podatku handlowego do końca 2018 r.

Izba omówiła ustawę o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (projekt rządowy), która określa zasady sprawowania opieki nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, zasady i tryb prowadzenia ich ewidencji przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a także udzielania dotacji celowych i przyznawania świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów opieki sprawowanej nad tymi grobami.

Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o paszach (projekt rządowy). Wydłuża ona o dwa lata, do 1 stycznia 2021 r., okres, w którym można stosować pasze GMO w żywieniu zwierząt. W noweli wskazuje się ponadto na konieczność większego wykorzystywania w karmieniu zwierząt krajowych komponentów paszowych, np. śruty sojowej, roślin bobowatych czy motylkowych.

Senatorowie omówili ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o lasach (projekt rządowy), która ma usprawnić proces wyboru przedsięwzięć, złożonych w drodze konkursu przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), a także zapłaty za ich wykonanie. Dotychczas oceną wniosków zajmowały się Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – pod kątem formalnym oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – merytorycznym. Zgodnie z nowelą, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie będzie oceniało projekty i refundowało środki po realizacji. Powinno to skrócić czas oceny projektu. Nowela wprowadza ponadto zmiany, które umożliwią wsparcie działań służących zwiększeniu odporności systemów leśnych w lasach prywatnych m.in. dzięki przekształceniu niekorzystnej struktury drzewostanów.

Izba debatowała nad ustawą o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego (projekt rządowy), która umożliwi wypłatę 10-tysięcznych rekompensat za utracone prawo do bezpłatnego węgla ponad 24 tys. osób, głównie wdowom i sierotom po górnikach, którym w przeszłości odebrano deputat węglowy. Osoby uprawnione będą miały 90 dni na złożenie wniosków o rekompensaty, których wypłata rozpocznie się 1 czerwca 2019 r. Zgodnie z ustawą, ubiegający się o rekompensatę muszą złożyć oświadczenia, że nie wystąpią na drogę sądową w sprawie odebranego deputatu, a jeśli już wystąpili – wycofać pozwy. Nie można łączyć rekompensaty z jednoczesnym roszczeniem w tej sprawie.

Senatorowie zajęli się ustawą o europejskich partiach politycznych i europejskich fundacjach politycznych (projekt rządowy). Reguluje ona – w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1141/2014 – sytuację europejskich partii politycznych (EPP) i europejskich fundacji politycznych (EFP), które chciałyby mieć siedzibę w Polsce. Odnosi się do zasad powstawania, organizacji, działalności i likwidacji EPP i EFP mających siedzibę w Polsce, a także zasady działalności na polskim terytorium  EPP i EFP z siedzibą w innym państwie członkowskim UE. Wyłącza EPP i EFP z grona uprawnionych w Polsce m.in. do udziału w wyborach, do inicjowania referendów lokalnych i ogólnokrajowych oraz uczestnictwa w kampaniach referendalnych. Daje prokuratorowi generalnemu uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o wykreślenie europejskiej partii politycznej z rejestru z powodu poważnego naruszenia obowiązków przewidzianych w prawie krajowym.

Senat dyskutował nad ustawą o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” (projekt rządowy), dostosowującą program modernizacji do większej liczby etatów w poszczególnych służbach. Środki przeznaczone na wzrost uposażeń funkcjonariuszy w ustawie ustanawiającej program ustalono na podstawie liczby etatów funkcjonariuszy w 2016 r. Stąd konieczność uaktualnienia wielkości środków na podwyżki od 1 stycznia 2019 r. i dostosowania przepisów do ustawy budżetowej. Liczba etatów kalkulacyjnych we wszystkich służbach w 2019 r. wzrośnie o 2640.

Senatorowie pracowali nad ustawą o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (projekt komisyjny), która zawiesza do 30 czerwca 2019 r. stosowanie przepisów ustawy w odniesieniu do meczów Turnieju Finałowego FIFA U20 Mistrzostw Świata Polska 2019. Czasowe wyłączenie obowiązku uzyskiwania danych osobowych właścicieli biletów ułatwi zamianę i przekazywanie biletów innym osobom.

Senat omówił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (projekt rządowy), która przewiduje przeznaczenie w 2018 r. ok. 11 mld zł z tegorocznych oszczędności budżetowych na wzrost wydatków. O 1,8 mld zł zwiększy się fundusz zapasowy Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej; do NFZ trafi ok. 320,2 mln zł na świadczenia m.in. dla osób nieubezpieczonych. Nowela zakłada też przekazanie z budżetu państwa 2,1 mld zł Funduszowi Reprywatyzacji na realizację projektów inwestycyjnych, a także przekazanie dotacji celowej w wysokości 1,1 mld zł na inwestycje w drogi samorządowe. 715,5 mln zł trafi natomiast do Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa na pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku suszy w 2018 r., a dodatkowe 150 mln zł – na restrukturyzację sektora górnictwa węgla kamiennego. Założono ponadto zwiększenie o 2,74 mln zł limitu wydatków budżetowych na finansowanie uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego dla rodziców i małżonków rodziców mających ważną Kartę Dużej Rodziny. Fundusz Emerytur Pomostowych zostanie zasilony kwotą 1 mld zł, a Fundusz Rezerwy Demograficznej – 2 mld zł.

Izba zajęła się ustawą o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów(projekt rządowy), która wpisuje się w rządowy projekt „Mieszkanie Plus+”. Jego celem jest wspieranie i rozwijanie budownictwa na wynajem dla osób, których nie stać na własne mieszkanie. Nowela umożliwi od 1 stycznia 2019 r. ustawowe przekształcenie we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Dotyczy to gruntów zabudowanych wyłącznie jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią mieszkania. Przekształcenie, zgodnie z ustawą, musi być odpłatne. Odpłatność za przekształcenie na gruntach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego to 20 opłat rocznych. Przy wniesieniu jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa przewidziano bonifikatę (od 10 do 60% w zależności od momentu wniesienia tej opłaty).

Omówiona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (projekt rządowy), przewidująca podniesienie od 1 października 2019 r. z 725 zł do 800 zł kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Dzięki temu dodatkowe 60 tys. dzieci uzyska prawo do tych świadczeń. Nowela zakłada także aktywizację dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami, organizatorzy robót publicznych będą mieli obowiązek zatrudniania ich w pierwszej kolejności. Nowelizacja zawiera też rozwiązania służące sprawniejszemu pozyskiwaniu przez komorników sądowych informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dochodach uzyskiwanych przez dłużników alimentacyjnych. Komornicy sądowi będą uzyskiwali te informacje elektronicznie i nieodpłatnie wraz z ich comiesięczną aktualizacją. Nowelizacja wprowadza także kary grzywny wobec nieuczciwych pracodawców zatrudniających „na czarno” dłużników alimentacyjnych. Będzie to możliwe po uruchomieniu Krajowego Rejestru Zadłużonych. Zgodnie z nowymi przepisami, organy egzekucyjne będą mogły prowadzić egzekucje z diet z tytułu podróży służbowych, otrzymywanych przez dłużników alimentacyjnych, w wysokości do 50% tych diet.

Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (projekt rządowy), która przewiduje, że od 2021 r. pacjenci będą otrzymywać skierowania w wersji elektronicznej, co ma ograniczyć możliwość zapisywania się przez pacjentów na więcej niż jedną listę oczekujących. Lekarz lub pracownik medyczny wpisze skierowanie na badania pacjenta w Systemie Informacji Medycznej. Chory otrzyma informację SMS lub mailem i sam wybierze przychodnię, szpital czy gabinet diagnostyczny, telefonicznie lub mailem zapisze się do kolejki i otrzyma informację o terminie wizyty. E-skierowania będą wystawiane na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, leczenie szpitalne i na wybrane badania diagnostyczne, m.in. medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, endoskopowe przewodu pokarmowego oraz echokardiograficzne płodu. Po dokonaniu pierwszego zapisu skierowanie zostanie automatycznie oznaczone jako „w realizacji”, a nie da się ponownie zapisać się na jego podstawie u innego świadczeniodawcy. Nowela zmienia także termin wejścia w życie wysyłkowej sprzedaży leków z 1 stycznia 2019 r. na 1 lipca 2019 r.

Senat debatował nad ustawą o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów(projekt komisyjny). Zakłada ona, że członkowie zarządu związku metropolitalnego, a także jego skarbnik i sekretarz będą mieli obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych na zasadach identycznych jak m.in. członkowie zarządu województwa. Obowiązek lustracyjny będzie dotyczyć osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. Nowela realizuje postulat zawarty w petycji Fundacji Centrum Analiz dla Rozwoju, skierowanej do sejmowej komisji ds. petycji. Wojewoda w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie noweli powiadomi osoby, których zmiany dotyczą, o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego i o skutkach jego niedopełnienia. Osoby, które nie złożą wymaganego od nich oświadczenia lustracyjnego, zostaną pozbawione funkcji publicznej. Jeśli ktoś wcześniej złożył oświadczenie lustracyjne, nie musi ponownie go składać. Wystarczy, że przekaże tę informację wojewodzie.

Izba przeprowadziła drugie czytanie dwóch projektów ustaw. Celem projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (inicjatywa Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji) jest rozwiązanie problemu nadawania przez obywateli polskich przebywających w krajach Unii Europejskiej listów związanych z postępowaniem administracyjnym. Pismo będzie można nadać w placówce pocztowej operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w innym państwie członkowskim UE, co ma być równoznaczne z wniesieniem pisma do organu i uznaniem, że został zachowany wymagany termin na dokonanie czynności.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego(inicjatywa Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji) realizuje postulat zawarty w petycji skierowanej do Senatu. Zgodnie z propozycją w nim zawartą, jeżeli koniec terminu określonego dla dokonania czynności procesowej przypada na dzień wolny od pracy lub sobotę, czynność można wykonać następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. W myśl projektu sobota, zgodnie z kodeksem, jest dniem równorzędnym z dniem wolnym od pracy. Podobne uregulowania stosuje się w postępowaniu cywilnym, administracyjnym i sądowo-administracyjnym.

W piątek Senat rozpatrzy projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (projekt grupy senatorów), który zakłada utworzenie przez marszałka Sejmu w porozumieniu z marszałkiem Senatu pracowniczego programu emerytalnego, do którego mogą przystąpić posłowie, senatorowie oraz pracownicy biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich, a także pracownicy kancelarii: Sejmu i Senatu. Projektowana nowelizacja przewiduje ponadto utworzenie funduszy wsparcia byłych posłów i senatorów oprócz funduszy świadczeń socjalnych funkcjonujących w Sejmie i Senacie.

Izba zamierza również podjąć uchwałę w 100. rocznicę dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o statucie tymczasowym Palestry Państwa Polskiego (projekt grupy senatorów). Senat pragnie przypomnieć w ten sposób dekret o adwokaturze – statut tymczasowy Palestry Państwa Polskiego.24 grudnia 1918 r. Józef Piłsudski podpisał ten akt, będący nowoczesną regulacją, ustanawiającą samorząd adwokacki z radami adwokackimi, Naczelną Radą Adwokacką, własnymi sądami dyscyplinarnymi, gwarancją wolności słowa i pisma w wykonywaniu obowiązków zawodowych przez adwokata, ochroną tajemnicy zawodowej. Adwokaci wnieśli olbrzymi wkład w unifikację i kodyfikację prawa II RP, które odziedziczyło po zaborach aż 5 różnych systemów prawnych.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11300,68-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html

68. posiedzenie Senatu – drugi dzień

13 grudnia 2018 r. Senat wznowił obrady. W 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego senatorowie oddali cześć ofiarom komunistycznej władzy.

Izba rozszerzyła porządek 68. posiedzenia o rozpatrzenie 5 ustaw: o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018; o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów; o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych; o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej; o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.

Senatorowie podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Marii Szymanowskiej (inicjatywa komisji: Kultury i Środków Przekazu oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej), w której Izba wyraża szacunek dla wkładu w kulturę Polski i całej Europy, a także oddania sprawie polskiej tej pierwszej zawodowej pianistki i kompozytorki o europejskiej sławie, najwybitniejszej i najskuteczniej działającej ambasadorki kultury polskiej w latach dwudziestych XIX w.

Senat powrócił do rozpatrywania ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (projekt rządowy), która dostosowuje ona aktualny poziom stawek podatku od towarów i usług do stanu finansów publicznych. Zakłada, że stawki w wysokości 23% i 8%, a także zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników w wysokości 7% i 4-procentowego ryczałtu dla podatników świadczących usługi w zakresie przewozu taksówkami osobowymi będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po tym, w którym spełnione zostaną określone warunki relacji długu publicznego do PKB (dług utrzyma się na poziomie powyżej 43% PKB, różnica między deficytem sektora finansów publicznych a celem, który Polska zobowiązała się osiągnąć, będzie większa niż 6% PKB).

W porządku 68. posiedzenia przewidziano rozpatrzenie 14 kolejnych ustaw.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (projekt rządowy) przedłuża obowiązywanie zerowej stawki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie do 30 czerwca 2020 r., co umożliwi przedsiębiorcom przygotowanie do stosowania nowych przepisów dotyczących płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (projekt rządowy) upraszcza, modernizuje i ujednolica przepisy dotyczące VAT, stosowane do bonów na towary i usługi. Nowela wprowadza definicje: bonu, bonu jednego przeznaczenia i bonu różnego przeznaczenia. Reguluje kwestie opodatkowania i podstawy opodatkowania w wypadku bonów różnego przeznaczenia.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (projekt rządowy) przedłuża okres zawieszenia przepisów ustawy z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej. Zgodnie z nowelizacją podatek ten ma odnosić się do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od 1 stycznia 2020 r. Obowiązywanie ustawy zawieszono po wszczęciu postępowania przez Komisję Europejską i wezwaniu do przerwania stosowania podatku handlowego. Zdaniem KE jej przepisy mogły faworyzować mniejsze sklepy, co wskazywałoby na pomoc publiczną. Poprzednia analogiczna ustawa zawieszała obowiązywanie podatku handlowego do końca 2018 r.

Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (projekt rządowy) określa zasady sprawowania opieki nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, zasady i tryb prowadzenia ich ewidencji przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a także udzielania dotacji celowych i przyznawania świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów opieki sprawowanej nad tymi grobami.

Ustawa o zmianie ustawy o paszach (projekt rządowy) wydłuża o 2 lata, do 1 stycznia 2021 r., okres, w którym można stosować pasze GMO w żywieniu zwierząt. W noweli wskazuje się ponadto na konieczność większego wykorzystywania w karmieniu zwierząt krajowych komponentów paszowych, np. śruty sojowej, roślin bobowatych czy motylkowych.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o lasach (projekt rządowy) ma usprawnić proces wyboru operacji, złożonych w drodze konkursu przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), a także zapłaty za wykonanie tych operacji. Dotychczas oceną wniosków zajmowały się Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – pod kątem formalnym oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – merytorycznym. Zgodnie z nowelą Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie będzie oceniało projekty i refundowało środki po realizacji. Powinno to skrócić czas oceny projektu. Nowela wprowadza ponadto zmiany, które umożliwią wsparcie działań służących zwiększeniu odporności systemów leśnych w lasach prywatnych m.in. dzięki przekształceniu niekorzystnej struktury drzewostanów.

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego (projekt rządowy) umożliwi wypłatę 10-tysięcznych rekompensat za utracone prawo do bezpłatnego węgla ponad 24 tys. osób, głównie wdowom i sierotom po górnikach, którym w przeszłości odebrano deputat węglowy. Osoby uprawnione będą miały 90 dni na złożenie wniosków o rekompensaty, których wypłata rozpocznie się 1 czerwca 2019 r. Zgodnie z ustawą ubiegający się o rekompensatę muszą złożyć oświadczenia, że nie wystąpią na drogę sądową w sprawie odebranego deputatu, a jeśli już wystąpili – wycofać pozwy. Nie można łączyć rekompensaty z jednoczesnym roszczeniem w tej sprawie.

Ustawa o europejskich partiach politycznych i europejskich fundacjach politycznych (projekt rządowy) reguluje – w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1141/2014 – sytuację europejskich partii politycznych (EPP) i europejskich fundacji politycznych (EFP), które chciałyby mieć siedzibę w Polsce. Odnosi się do zasad powstawania, organizacji, działalności i likwidacji EPP i EFP mających siedzibę w Polsce, a także zasady działalności na terytorium RP EPP i EFP z siedzibą w innym państwie członkowskim UE. Wyłącza EPP i EFP z grona uprawnionych w Polsce m.in. do udziału w wyborach, do inicjowania referendów lokalnych i ogólnokrajowych oraz uczestnictwa w kampaniach referendalnych. Daje prokuratorowi generalnemu uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o wykreślenie europejskiej partii politycznej z rejestru z powodu poważnego naruszenia obowiązków przewidzianych w prawie krajowym.

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” (projekt rządowy) dostosowuje program modernizacji do większej liczby etatów w poszczególnych służbach. Środki przeznaczone na wzrost uposażeń funkcjonariuszy w ustawie ustanawiającej program ustalono na podstawie liczby etatów funkcjonariuszy w 2016 r. Stąd konieczność uaktualnienia wielkości środków na podwyżki od 1 stycznia 2019 r. i dostosowania przepisów do ustawy budżetowej. Liczba etatów kalkulacyjnych we wszystkich służbach w 2019 r. wzrośnie o 2640.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (projekt komisyjny) zawiesza do 30 czerwca 2019 r. stosowanie przepisów ustawy w odniesieniu do meczów Turnieju Finałowego FIFA U20 Mistrzostw Świata Polska 2019. Czasowe wyłączenie obowiązku uzyskiwania danych osobowych właścicieli biletów ułatwi zamianę i przekazywanie biletów innym osobom.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (projekt rządowy) przewiduje przeznaczenie w 2018 r. ok. 11 mld zł z tegorocznych oszczędności budżetowych na wzrost wydatków. O 1,8 mld zł zwiększy się fundusz zapasowy Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej; do NFZ trafi ok. 320,2 mln zł na świadczenia m.in. dla osób nieubezpieczonych. Nowela zakłada też przekazanie z budżetu państwa 2,1 mld zł Funduszowi Reprywatyzacji na realizację projektów inwestycyjnych, a także przekazanie dotacji celowej w wysokości 1,1 mld zł na inwestycje w drogi samorządowe. 715,5 mln zł trafi natomiast do Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa na pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku suszy w 2018 r., a dodatkowe 150 mln zł – na restrukturyzację sektora górnictwa węgla kamiennego. Założono ponadto zwiększenie o 2,74 mln zł limitu wydatków budżetowych na finansowanie uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego dla rodziców i małżonków rodziców mających ważną Kartę Dużej Rodziny. Fundusz Emerytur Pomostowych zostanie zasilony kwotą 1 mld zł, a Fundusz Rezerwy Demograficznej – 2 mld zł.

Ustawa o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (projekt rządowy) wpisuje się w rządowy projekt „Mieszkanie Plus+”. Jego celem jest wspieranie i rozwijanie budownictwa na wynajem dla osób, których nie stać na własne mieszkanie. Nowela umożliwi ustawowe przekształcenie od 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Dotyczy to gruntów zabudowanych wyłącznie jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią mieszkania. Przekształcenie, zgodnie z ustawą, musi być odpłatne. Odpłatność za przekształcenie na gruntach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego to 20 opłat rocznych. Przy wniesieniu jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa przewidziano bonifikatę (od 10 do 60% w zależności od momentu wniesienia tej opłaty).

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (projekt rządowy) przewiduje podniesienie od 1 października 2019 r. z 725 zł do 800 zł kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Dzięki temu dodatkowe 60 tys. dzieci uzyska prawo do tych świadczeń. Nowela zakłada także aktywizację dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami organizatorzy robót publicznych będą mieli obowiązek zatrudniania ich w pierwszej kolejności. Nowelizacja zawiera też rozwiązania służące sprawniejszemu pozyskiwaniu przez komorników sądowych informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dochodach uzyskiwanych przez dłużników alimentacyjnych. Komornicy sądowi będą uzyskiwali te informacje elektronicznie i nieodpłatnie wraz z ich comiesięczną aktualizacją. Nowelizacja wprowadza także kary grzywny wobec nieuczciwych pracodawców zatrudniających „na czarno” dłużników alimentacyjnych. Będzie to możliwe po uruchomieniu Krajowego Rejestru Zadłużonych. Zgodnie z nowymi przepisami organy egzekucyjne będą mogły prowadzić egzekucje z diet z tytułu podróży służbowych, otrzymywanych przez dłużników alimentacyjnych, w wysokości do 50% tych diet.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (projekt rządowy) przewiduje, że od 2021 r. pacjenci będą otrzymywać skierowania w wersji elektronicznej, co ma ograniczyć możliwość zapisywania się przez pacjentów na więcej niż 1 listę oczekujących. Lekarz lub pracownik medyczny wpisze skierowanie na badania pacjenta w Systemie Informacji Medycznej. Chory otrzyma informację SMS lub mailem i sam wybierze przychodnię, szpital czy gabinet diagnostyczny, telefonicznie lub mailem zapisze się do kolejki i otrzyma informację o terminie wizyty. E-skierowania będą wystawiane na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, leczenie szpitalne i na wybrane badania diagnostyczne, m.in. medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, endoskopowe przewodu pokarmowego oraz echokardiograficzne płodu. Po dokonaniu pierwszego zapisu skierowanie zostanie automatycznie oznaczone jako „w realizacji”, a nie da się ponownie zapisać się na jego podstawie u innego świadczeniodawcy. Nowela zmienia także termin wejścia w życie wysyłkowej sprzedaży leków z 1 stycznia 2019 r. na 1 lipca 2019 r.

Ustawa o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (projekt komisyjny) zakłada, że członkowie zarządu związku metropolitalnego, a także jego skarbnik i sekretarz będą mieli obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych na zasadach identycznych jak m.in. członkowie zarządu województwa. Obowiązek lustracyjny będzie dotyczyć osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. Nowela realizuje postulat zawarty w petycji Fundacji Centrum Analiz dla Rozwoju, skierowanej do sejmowej komisji ds. petycji. Wojewoda w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie noweli powiadomi osoby, których zmiany dotyczą, o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego i o skutkach jego niedopełnienia. Osoby, które nie złożą wymaganego od nich oświadczenia lustracyjnego, zostaną pozbawione funkcji publicznej. Jeśli ktoś wcześniej złożył oświadczenie lustracyjne, nie musi ponownie go składać. Wystarczy, że przekaże tę informację wojewodzie.

Podczas 68. posiedzenia Izba przeprowadzi ponadto drugie czytanie 3 projektów ustaw. Celem projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego(inicjatywa Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji) jest rozwiązanie problemu nadawania przez obywateli polskich przebywających w krajach UE listów związanych z postępowaniem administracyjnym. Pismo będzie można nadać w placówce pocztowej operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w innym państwie członkowskim UE, co ma być równoznaczne z wniesieniem pisma do organu i uznaniem, że został zachowany wymagany termin na dokonanie czynności.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (inicjatywa Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji) realizuje postulat zawarty w petycji P9-49/17. Zgodnie z propozycją w nim zawartą jeżeli koniec terminu określonego dla dokonania czynności procesowej przypada na dzień wolny od pracy lub sobotę, czynność można wykonać następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. W myśl projektu sobota, zgodnie z kodeksem, jest dniem równorzędnym z dniem wolnym od pracy. Podobne uregulowania stosuje się w postępowaniu cywilnym, administracyjnym i sądowo-administracyjnym.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (projekt grupy senatorów) zakłada utworzenie przez marszałka Sejmu w porozumieniu z marszałkiem Senatu pracowniczego programu emerytalnego, do którego mogą przystąpić posłowie, senatorowie oraz pracownicy biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich, a także pracownicy kancelarii: Sejmu i Senatu. Projektowana nowelizacja przewiduje ponadto utworzenie funduszy wsparcia byłych posłów i senatorów oprócz funduszy świadczeń socjalnych funkcjonujących w Sejmie i Senacie.

Podczas tego posiedzenia zaplanowano również podjęcie uchwały w 100. rocznicę dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o statucie tymczasowym Palestry Państwa Polskiego (projekt grupy senatorów). Senat pragnie przypomnieć w ten sposób dekret o adwokaturze – statut tymczasowy Palestry Państwa Polskiego.24 grudnia 1918 r. Józef Piłsudski podpisał ten akt, będący nowoczesną regulacją, ustanawiającą samorząd adwokacki z radami adwokackimi, Naczelną Radą Adwokacką, własnymi sądami dyscyplinarnymi, gwarancją wolności słowa i pisma w wykonywaniu obowiązków zawodowych przez adwokata, ochroną tajemnicy zawodowej. Adwokaci wnieśli olbrzymi wkład w unifikację i kodyfikację prawa II RP, które odziedziczyło po zaborach aż 5 różnych systemów prawnych.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11300,68-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html

68. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

12 grudnia 2018 r. rozpoczęło się 68. posiedzenie Senatu. W tym dniu Izba wyraziła zgodę na powołanie Mikołaja Pawła Pawlaka na rzecznika praw dzieckapodjęła uchwałę o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej oraz przyjęła z poprawkami nowelizacjęustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.

Senat podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej (inicjatywa grupy senatorów). Przypomina w niej, że 1 października 1918 r. w Warszawie powołano Stowarzyszenie Pracowników na Polu Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”, które w 1924 r. przyjęło nazwę „Liga Morska i Rzeczna”. Liga od 100 lat konsekwentnie skupia się na sprawach morskich i rzecznych, na promowaniu rozwoju gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, turystyki wodnej i bezpieczeństwa powodziowego. Dba o rozwijanie świadomości morskiej polskiego społeczeństwa, umacnianie polskiego patriotyzmu i podtrzymywanie tradycji narodowych. Zainicjowała m.in. działania na rzecz rozwoju dróg wodnych w Polsce.

Senat wprowadził 4 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (projekt poselski). Według jednej z nich osoby zajmujące wysokie stanowiska w urzędzie obsługującym ministra właściwego ds. zagranicznych wchodzą w skład korpusu służby zagranicznej i podlegają przepisom tej ustawy. Kolejna zmiana dodaje brakujący przepis, określający, w którym momencie wygasa stosunek pracy osoby objętej, która nie złożyła w terminie oświadczenia lustracyjnego. Pozostałe poprawki ujednolicają terminologię. Nowela rozciąga obowiązek lustracyjny na wszystkie kategorie pracowników zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w polskich placówkach zagranicznych i w jednostkach nadzorowanych przez ministra spraw zagranicznych powołanych na podstawie odrębnych przepisów. Zakłada m.in., że w MSZ nie będą mogły być zatrudnione osoby, które między 22 lipca 1944 r. a 31 lipca 1990 r. pracowały lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub były ich współpracownikami. Zgodnie z nowelą umowy o pracę osób zatrudnionych w służbie zagranicznej, które przed dniem wejścia w życie ustawy złożą dokumenty potwierdzające ich pracę lub służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracę z nimi, wygasną po upływie 60 dni od dnia jej wejścia w życie. Z kolei umowy o pracę osób, które złożą oświadczenie na mocy nowych przepisów, wygasną po upływie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Senat zaczął rozpatrywać ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (projekt rządowy), która dostosowuje aktualny poziom stawek podatku od towarów i usług do stanu finansów publicznych. Nowelizacja zakłada, że stawki w wysokości 23% i 8%, a także zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników w wysokości 7% i 4-procentowego ryczałtu dla podatników świadczących usługi w zakresie przewozu taksówkami osobowymi będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po tym, w którym spełnione zostaną określone warunki relacji długu publicznego do PKB (dług utrzyma się na poziomie powyżej 43% PKB, różnica między deficytem sektora finansów publicznych a celem, który Polska zobowiązała się osiągnąć, będzie większa niż 6% PKB).

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11276,68-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html

68. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

12 grudnia 2018 r. rozpoczęło się 68. posiedzenie Senatu. Izba podjęła uchwałę o ustanowieniu roku 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej (inicjatywa grupy senatorów).Przypomina w niej, że 1 października 1918 r. w Warszawie powołano Stowarzyszenie Pracowników na Polu Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”, które w 1924 r. przyjęło nazwę „Liga Morska i Rzeczna”. Liga od 100 lat konsekwentnie skupia się na sprawach morskich i rzecznych, na promowaniu rozwoju gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, turystyki wodnej i bezpieczeństwa powodziowego. Dba o rozwijanie świadomości morskiej polskiego społeczeństwa, umacnianie polskiego patriotyzmu i podtrzymywanie tradycji narodowych. Zainicjowała m.in. działania na rzecz rozwoju dróg wodnych w Polsce.

W 2. punkcie porządku senatorowie wyrażą zgodę na powołanie Mikołaja Pawła Pawlaka na rzecznika praw dziecka.

Podczas 68. posiedzenia planowane jest rozpatrzenie 12 ustaw.

Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (projekt poselski) rozciąga obowiązek lustracyjny na wszystkie kategorie pracowników zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w polskich placówkach zagranicznych i w jednostkach nadzorowanych przez ministra spraw zagranicznych powołanych na podstawie odrębnych przepisów. Zakłada m.in., że w MSZ nie będą mogły być zatrudnione osoby, które między 22 lipca 1944 r. a 31 lipca 1990 r. pracowały lub pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub były ich współpracownikami. Zgodnie z nowelą umowy o pracę osób zatrudnionych w służbie zagranicznej, które przed dniem wejścia w życie ustawy złożą dokumenty potwierdzające ich pracę lub służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracę z nimi, wygasną po upływie 60 dni od dnia jej wejścia w życie. Z kolei umowy o pracę osób, które złożą oświadczenie na mocy nowych przepisów, wygasną po upływie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (projekt rządowy) przedłuża obowiązywanie zerowej stawki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie do 30 czerwca 2020 r., co umożliwi przedsiębiorcom przygotowanie do stosowania nowych przepisów dotyczących płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (projekt rządowy) dostosowuje aktualny poziom stawek podatku od towarów i usług do stanu finansów publicznych. Zakłada, że stawki w wysokości 23% i 8%, a także zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników w wysokości 7% i 4-procentowego ryczałtu dla podatników świadczących usługi w zakresie przewozu taksówkami osobowymi będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po tym, w którym spełnione zostaną określone warunki relacji długu publicznego do PKB (dług utrzyma się na poziomie powyżej 43% PKB, różnica między deficytem sektora finansów publicznych a celem, który Polska zobowiązała się osiągnąć, będzie większa niż 6% PKB).

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (projekt rządowy) upraszcza, modernizuje i ujednolica przepisy dotyczące VAT, stosowane do bonów na towary i usługi. Nowela wprowadza definicje: bonu, bonu jednego przeznaczenia i bonu różnego przeznaczenia. Reguluje kwestie opodatkowania i podstawy opodatkowania w wypadku bonów różnego przeznaczenia.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (projekt rządowy) przedłuża okres zawieszenia przepisów ustawy z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej. Zgodnie z nowelizacją podatek ten ma odnosić się do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od 1 stycznia 2020 r. Obowiązywanie ustawy zawieszono po wszczęciu postępowania przez Komisję Europejską i wezwaniu do przerwania stosowania podatku handlowego. Zdaniem KE jej przepisy mogły faworyzować mniejsze sklepy, co wskazywałoby na pomoc publiczną. Poprzednia analogiczna ustawa zawieszała obowiązywanie podatku handlowego do końca 2018 r.

Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (projekt rządowy) określa zasady sprawowania opieki nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, zasady i tryb prowadzenia ich ewidencji przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a także udzielania dotacji celowych i przyznawania świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów opieki sprawowanej nad tymi grobami.

Ustawa o zmianie ustawy o paszach (projekt rządowy) wydłuża o 2 lata, do 1 stycznia 2021 r., okres, w którym można stosować pasze GMO w żywieniu zwierząt. W noweli wskazuje się ponadto na konieczność większego wykorzystywania w karmieniu zwierząt krajowych komponentów paszowych, np. śruty sojowej, roślin bobowatych czy motylkowych.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o lasach (projekt rządowy) ma usprawnić proces wyboru operacji, złożonych w drodze konkursu przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), a także zapłaty za wykonanie tych operacji. Dotychczas oceną wniosków zajmowały się Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – pod kątem formalnym oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – merytorycznym. Zgodnie z nowelą Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie będzie oceniało projekty i refundowało środki po realizacji. Powinno to skrócić czas oceny projektu. Nowela wprowadza ponadto zmiany, które umożliwią wsparcie działań służących zwiększeniu odporności systemów leśnych w lasach prywatnych m.in. dzięki przekształceniu niekorzystnej struktury drzewostanów.

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego (projekt rządowy) umożliwi wypłatę 10-tysięcznych rekompensat za utracone prawo do bezpłatnego węgla ponad 24 tys. osób, głównie wdowom i sierotom po górnikach, którym w przeszłości odebrano deputat węglowy. Osoby uprawnione będą miały 90 dni na złożenie wniosków o rekompensaty, których wypłata rozpocznie się 1 czerwca 2019 r. Zgodnie z ustawą ubiegający się o rekompensatę muszą złożyć oświadczenia, że nie wystąpią na drogę sądową w sprawie odebranego deputatu, a jeśli już wystąpili – wycofać pozwy. Nie można łączyć rekompensaty z jednoczesnym roszczeniem w tej sprawie.

Ustawa o europejskich partiach politycznych i europejskich fundacjach politycznych (projekt rządowy) reguluje – w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1141/2014 – sytuację europejskich partii politycznych (EPP) i europejskich fundacji politycznych (EFP), które chciałyby mieć siedzibę w Polsce. Odnosi się do zasad powstawania, organizacji, działalności i likwidacji EPP i EFP mających siedzibę w Polsce, a także zasady działalności na terytorium RP EPP i EFP z siedzibą w innym państwie członkowskim UE. Wyłącza EPP i EFP z grona uprawnionych w Polsce m.in. do udziału w wyborach, do inicjowania referendów lokalnych i ogólnokrajowych oraz uczestnictwa w kampaniach referendalnych. Daje prokuratorowi generalnemu uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o wykreślenie europejskiej partii politycznej z rejestru z powodu poważnego naruszenia obowiązków przewidzianych w prawie krajowym.

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” (projekt rządowy) dostosowuje program modernizacji do większej liczby etatów w poszczególnych służbach. Środki przeznaczone na wzrost uposażeń funkcjonariuszy w ustawie ustanawiającej program ustalono na podstawie liczby etatów funkcjonariuszy w 2016 r. Stąd konieczność uaktualnienia wielkości środków na podwyżki od 1 stycznia 2019 r. i dostosowania przepisów do ustawy budżetowej. Liczba etatów kalkulacyjnych we wszystkich służbach w 2019 r. wzrośnie o 2640.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (projekt komisyjny) zawiesza do 30 czerwca 2019 r. stosowanie przepisów ustawy w odniesieniu do meczów Turnieju Finałowego FIFA U20 Mistrzostw Świata Polska 2019. Czasowe wyłączenie obowiązku uzyskiwania danych osobowych właścicieli biletów ułatwi zamianę i przekazywanie biletów innym osobom.

Marszałek Stanisław Karczewski zapowiedział, że 13 grudnia 2018 r. porządek 68. posiedzenia zostanie uzupełniony o rozpatrzenie 5 ustaw: o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018; o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów; o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych; o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej; o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.

Podczas 68. posiedzenia Izba przeprowadzi ponadto drugie czytanie 3 projektów ustaw. Celem projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego(inicjatywa Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji) jest rozwiązanie problemu nadawania przez obywateli polskich przebywających w krajach UE listów związanych z postępowaniem administracyjnym. Pismo będzie można nadać w placówce pocztowej operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w innym państwie członkowskim UE, co ma być równoznaczne z wniesieniem pisma do organu i uznaniem, że został zachowany wymagany termin na dokonanie czynności.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (inicjatywa Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji) realizuje postulat zawarty w petycji P9-49/17. Zgodnie z propozycją w nim zawartą jeżeli koniec terminu określonego dla dokonania czynności procesowej przypada na dzień wolny od pracy lub sobotę, czynność można wykonać następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. W myśl projektu sobota, zgodnie z kodeksem, jest dniem równorzędnym z dniem wolnym od pracy. Podobne uregulowania stosuje się w postępowaniu cywilnym, administracyjnym i sądowo-administracyjnym.

Projektustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (projekt grupy senatorów) zakłada utworzenie przez marszałka Sejmu w porozumieniu z marszałkiem Senatu pracowniczego programu emerytalnego, do którego mogą przystąpić posłowie, senatorowie oraz pracownicy biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich, a także pracownicy kancelarii: Sejmu i Senatu. Projektowana nowelizacja przewiduje ponadto utworzenie funduszy wsparcia byłych posłów i senatorów oprócz funduszy świadczeń socjalnych funkcjonujących w Sejmie i Senacie.

Podczas tego posiedzenia zaplanowano również podjęcie 2 uchwał.

Uchwałąw 100. rocznicę dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o statucie tymczasowym Palestry Państwa Polskiego (projekt grupy senatorów) Senat pragnie przypomnieć dekret o adwokaturze – statut tymczasowy Palestry Państwa Polskiego.24 grudnia 1918 r. Józef Piłsudski podpisał ten akt, będący nowoczesną regulacją, ustanawiającą samorząd adwokacki z radami adwokackimi, Naczelną Radą Adwokacką, własnymi sądami dyscyplinarnymi, gwarancją wolności słowa i pisma w wykonywaniu obowiązków zawodowych przez adwokata, ochroną tajemnicy zawodowej. Adwokaci wnieśli olbrzymi wkład w unifikację i kodyfikację prawa II RP, które odziedziczyło po zaborach aż 5 różnych systemów prawnych.

uchwale w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Marii Szymanowskiej (inicjatywa komisji: Kultury i Środków Przekazu oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej) Izba wyraża szacunek dla wkładu w kulturę Polski i całej Europy, a także oddanie sprawie polskiej tej pierwszej zawodowej pianistki i kompozytorki o europejskiej sławie, najwybitniejszej i najskuteczniej działającej ambasadorki kultury polskiej w latach dwudziestych XIX w.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11276,68-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html

Bokserzy Widzewa Łódź deklasowali swoich rywali

Niezwykle cieszą mnie takie wysokie wyniki łódzkich bokserów. Dmytro Dobrowolski (Widzew Łódź) został najlepszym zawodnikiem VIII Turnieju im. Adama Walczaka. Jestem także zadowolony, że zdolny trener Bogdan Sztuba pracuje w Widzewie i odnosi sukcesy.


Więcej w Dzienniku Łódzkim z 11 grudnia 2018 r.

Międzynarodowa Liga Wyciskania Sztangi Leżąc

W niedzielę 9 grudnia 2018 r. miałem zaszczyt kibicować w zawodach wyciskaniu sztangi leżąc organizowanych przy al. Politechniki 11 przez wielkiego trenera Marcina Laśkiewicza. Kocham te zawody, tą atmosferę. Jestem zaszczycony, że go znam.

Serdecznie dziękuję za wspaniałą pamiątkę!

Z fantastycznym Marcinem Laśkiewiczem

Z wielkim mistrzem sztangi Hovhannesem Yazichyanem, praktycznie z marszu wyciska 220 kg

V Ogólnopolski Turniej Bokserski o Puchar Włókiennika Łódź

W sobotę 1 grudnia 2018 r. odbył się Ogólnopolski Turniej Bokserski o Puchar Włókiennika Łódź. Imprezę zorganizowano w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Wystartowało w niej 62 zawodników i zawodniczek z 18 klubów z całej Polski. Najlepszą zawodniczką została Natalia Izdebska (Włókiennik), zawodnikiem Mariusz Koch (RKS Łódź), a najlepszym klubem – Włókiennik. Więcej w Dzienniku Łódzkim z 8 grudnia 2018 r. oraz na fanpage Włókiennika.

Jak zwykle poziom zawodów był bardzo wysoki, gratuluję walczącym, trenerom oraz organizatorom!