Aktualności

Pożegnanie – koniec IX kadencji Senatu RP

11 listopada 2019 roku, ostatniego dnia trwania IX kadencji Izby Wyższej Polskiego Parlamentu, przestaję pełnić mandat Senatora RP. Funkcję tę pełniłem nieprzerwanie przez trzy kadencje – 12 lat. Był to niezwykle intensywny czas w moim życiu, w trakcie którego poznałem wiele interesujących osobowości, wysłuchałem niezliczoną ilość historii potrzebujących, podjąłem mnóstwo interwencji, promowałem Polskę zagranicą (m.in. przewodnicząc grupom bilateralnym)  – w szczególności na Bliskim Wschodzie i w Rosji, czy popularyzowałem sport, w tym sport osób niepełnosprawnych.

Bardzo dziękuję za współpracę środowisku wojskowemu, weteranów, sportowców, dziennikarzy – w tym szczególnie z redakcji Dziennika Łódzkiego. Zrealizowałem z Wami wiele wspaniałych inicjatyw. Mam nadzieję, że będą one kontynuowane – w tym np. International Bench Press League Marcina Laśkiewicza. Liczę na dalszą współpracę zadeklarowaną przez Jego Ekscelencję Ambasadora Islamskiej Republiki Iranu w RP, Masouda Edrisiego Kermanshahiego.

Przez te dwanaście lat zdarzały się także niestety rzeczy nieprzyjemne, ataki na mnie ze strony służb, i to w sytuacji osobistej tragedii, jaką była śmierć moich rodziców, próba kneblowania mi ust przez partię polityczną (Platformę Obywatelską), którą współtworzyłem.  Z tego powodu odchodzę z polityki, czując ulgę. Nie jest już to ten sam świat, w jakim w 1990 roku zaczynałem swoją polityczną, społeczną, obywatelską karierę.

Przede mną dziś stoją nowe wyzwania, a jednym z kluczowych jest wkroczenie w świat biznesu.

Wszystkiego dobrego!

Maciej Grubski,

Senator RP (2007-2019)

fot. Dziennik Łódzki

Artur Szymanik z Widzewa numer jeden w Pucharze Polski [Dziennik Łódzki, 30.10.2019]

W Poznaniu odbył się XXXVII Puchar Polski Juniorów w bok­sie. Triumfował Artur Szymanik bokser Widzewa Łódź. Relacja w Dzienniku Łódzkim z 30.10.2019 roku.

Uważam, że przed tym pięściarzem ry­suje się świetlana przyszłość. Artur Szymanik ma doskonałe wa­runki fizyczne, jest dobrze po­układany technicznie, dyspo­nuje silnym ciosem. Jeśli wyko­rzysta szansę będzie bokserem wielkiego formatu.

85. posiedzenie Senatu – zakończenie obrad

18 października 2019 r. zakończyło się 85. posiedzenie Senatu, ostatnie w IX kadencji. Podsumowując działalność Izby w tym okresie, marszałek Stanisław Karczewski podziękował senatorom za współpracę, zaangażowanie i wysiłek w pracy legislacyjnej, a także na rzecz polskiej demokracji. Marszałek wyraził przekonanie, że wspólna praca dobrze przysłużyła się ojczyźnie i obywatelom.

Podczas 85. posiedzenia senatorowie rozpatrzyli 35 ustaw; do jednej wprowadzili poprawki. Izba poparła m.in. nowelizację prawa o ruchu drogowym, która wprowadza przepisy dotyczące tzw. „korytarza życia” i jazdy „na suwak”. Nowe rozwiązania mają zapewnić krótszy czas przejazdu służb ratowniczych do poszkodowanych oraz zmniejszyć zatory drogowe i poprawić bezpieczeństwo w wypadku wykonywania manewru zmiany pasa ruchu.

Senatorowie podjęli 5 uchwał. Wysłuchali także informacji o działalności w 2018 r. następujących instytucji: Instytutu Pamięci Narodowej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Mediów Narodowych oraz Rady Dialogu Społecznego. Nie wyrażono zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Grzegorza Peczkisa.

Czwartego dnia Izba przeprowadziła 5 drugich czytań projektów uchwał. Rozpatrzyła także 4 ustawy upoważniające prezydenta do ratyfikacji umów międzynarodowych. Przeprowadzono głosowania w sprawie 18 ustaw omówionych 17 i 18 października i przyjęto je bez poprawek, podjęto także 4 uchwały okolicznościowe. Senatorowie zapoznali się ponadto z informacją o działalności Rady Dialogu Społecznego w 2018 r. oraz o działalności Rady za okres kadencji przewodniczącej Forum Związków Zawodowych. Informację przedstawiła przewodnicząca Dorota Gardias.

Ustawy przyjęte bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie (projekt rządowy) ma ułatwić organizacjom uzyskanie statusu polskiego związku sportowego. Zakłada zwiększenie uprawnień ministra sportu i turystyki, który – w drodze rozporządzenia – będzie mógł rozszerzać wykaz międzynarodowych federacji sportowych, do których przynależność umożliwi ubieganie się o zmianę statusu organizacji na polski związek sportowy.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (projekt rządowy) ma zapewnić krótszy czas przejazdu służb ratowniczych do poszkodowanych. W tym celu wprowadza do przepisów tzw. korytarz życia i jazdy „na suwak”, co powinno zmniejszyć zatory drogowe i poprawić bezpieczeństwo przy wykonywaniu manewru zmiany pasa ruchu. W razie zwiększenia natężenia ruchu utrudniającego przejazd pojazdów uprzywilejowanych, szczególnie ratowniczych, kierujący poruszający się drogą z 2 pasami ruchu w tym samym kierunku będą mieli obowiązek zjechać odpowiednio jak najbliżej lewej i prawej krawędzi jezdni. Na jezdni z więcej niż 2 pasami ruchu w tym samym kierunku poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu będzie musiał zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa, a poruszający się pasami sąsiednimi będą zobowiązani zjechać jak najbliżej prawej krawędzi swoich pasów.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (projekt senacki) dostosowuje prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 2018 r. (SK 18/17). W noweli proponuje się, aby bieg 3-letniego terminu wytoczenia przez dziecko powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa albo ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa został określony w tak jak w wypadku zaprzeczenia ojcostwa. Termin 3-letni będzie liczony od osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, chyba że o rozbieżności między ustaloną prawnie więzią a więzią biologiczną dziecko dowie się dopiero po osiągnięciu pełnoletności, wtedy bieg terminu rozpocznie się od daty dowiedzenia się o tej okoliczności.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (projekt rządowy) wprowadza kary za nielegalne lub przeprowadzone z obejściem prawa adopcje dzieci. Od 3 miesięcy do 5 lat więzienia będzie grozić osobie, która, mając władzę rodzicielską nad dzieckiem, wyraża zgodę na jego adopcję w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej z pominięciem postępowania o przysposobienie czy zataja ten fakt przed sądem orzekającym w postępowaniu o przysposobienie. Taka sama kara ma grozić osobie, która wyraża zgodę na adopcję dziecka przez siebie na takich warunkach.

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma na celu unormowanie kwestii minimalnego wynagrodzenia pracowników jednostek naukowych PAN, a także kosztów uzyskiwania przychodów przez pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem działalności naukowej w niektórych podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Nowela przewiduje wprowadzenie minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników naukowych instytutów PAN na poziomie równym stawkom minimalnym dla pracowników państwowych uczelni wyższych. W praktyce minimalne wynagrodzenia pracowników naukowych PAN powinny wzrosnąć.

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (projekt rządowy) dostosowuje przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Doprecyzowuje przepisy dotyczące wykonywania – m.in. przez banki krajowe, w tym spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajową SKOK, spółki prowadzące rynek regulowany, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instytucje pożyczkowe – obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ułatwi to m.in. wymianę informacji między powiązanymi ze sobą instytucjami, co powinno ograniczyć ryzyko wykorzystywania uczciwych przedsiębiorców w procederze prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) dokonuje zmian w krajowym porządku prawnym z uwagi na wejście w życie regulacji prawnych UE, dotyczących zasad publikowania prospektów w związku z emisją papierów wartościowych i zachęcania akcjonariuszy spółek publicznych do długoterminowego zaangażowania. W noweli wprowadzono wymóg ustanowienia przez spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, polityki wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej oraz sporządzania okresowych sprawozdań z jej realizacji. Powinno to zwiększyć przejrzystość działalności spółek giełdowych i wpływ akcjonariuszy na ich sprawy. Założono m.in: wzmocnienie nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad ofertami publicznymi papierów wartościowych; rozszerzenie składu osobowego KNF o trzeciego zastępcę przewodniczącego, aby równomiernie i proporcjonalnie podzielić obowiązki zastępców między podstawowe sektory rynku finansowego: bankowy, ubezpieczeniowy i kapitałowy.

Ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (projekt rządowy) dostosowuje polskie prawo do regulacji unijnych i wprowadza nową procedurę rozstrzygania sporów w kwestii podwójnego opodatkowania dochodów i majątku podatników w UE, zgodnie z dyrektywą w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania (DRM) oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych. Ustawa przewiduje m.in. realizację programu współdziałania fiskusa z największymi i najbardziej wiarygodnymi firmami w celu ułatwienia im prawidłowego rozliczania się z podatków.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (projekt poselski) obniża o 50% stawkę podatku akcyzowego dla pojazdów o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie zewnętrznego źródła zasilania. Zgodnie z nowymi przepisami samochody hybrydowe o pojemności silnika większej niż 2000 cm3, ale nie wyższej niż 3500 cm3, mają być objęte 9,3-procentowym podatkiem akcyzowym. W wypadku pojazdów z silnikami do 2000 cm3 stawka podatku ma wynosić 1,55%. Obecne przepisy przewidują czasowe zwolnienie z podatku akcyzowego dla samochodów hybrydowych.

Ustawa o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (projekt rządowy) umożliwi osobom wykonującym zawody medyczne, m.in. lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, fizjoterapeutom czy diagnostom laboratoryjnym, uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, np. w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Zmiana jest podyktowana koniecznością zwiększenia liczby specjalistów w systemie.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (projekt senacki) określa kryteria ustalania kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna, które są zwracane opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne (lub inne osoby uprawnione) do szkoły lub przedszkola. Nowela stanowi wykonanie wyroku TK sygn. akt S 1/17.

Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) przewiduje utworzenie rejestru danych kontaktowych (RDK), który będzie rejestrem centralnym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, rejestrującym dane w czasie rzeczywistym. Nowe przepisy mają ułatwić i przyspieszyć załatwianie spraw urzędowych, a także pomóc uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji wynikających np. z nieterminowego załatwienia jakiejś sprawy poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu administracji z obywatelem, który zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o stanie prowadzonej sprawy. Będzie to możliwe dzięki powstaniu RDK, w którym gromadzone będą dane kontaktowe obywateli (imię i nazwisko, PESEL, adres e–mail lub numer telefonu). Wprowadzenie danych do RDK przez obywateli będzie dobrowolne. Dostęp do tych danych będą miały tylko wskazane w ustawie instytucje. Zakłada się, że do końca marca 2021 r. w RDK znajdą się dane ok. 2 mln osób.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (projekt rządowy) upraszcza postępowania przed Urzędem Patentowym, a także zwiększenie dostępności pomocy prawnej związanej z ochroną wynalazków. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. doprecyzowania pojęcia wynalazku, eliminacji niejasności w kwestii ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienia z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w początkowej fazie ich działania. Nowe przepisy regulują m.in. kwestie udzielania patentów na wynalazki, przyznawania praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, topografii układu scalonego oraz oznaczeń geograficznych. Nowela realizuje postulaty zgłoszone w Białej Księdze Innowacji z zakresu własności przemysłowej przez zainteresowane środowiska, w szczególności przez przedsiębiorców.

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim wprowadza zasady kontroli i postępowania z wodami balastowymi i osadami ze statków (projekt rządowy) umożliwi stosowanie na polskich obszarach morskich wymogów Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami z 2004 r. Nowe przepisy mają się przyczynić do ochrony środowiska morskiego polskiej części Morza Bałtyckiego przed wprowadzeniem i rozprzestrzenianiem się gatunków obcych i patogenów, powodowanym przez operacje balastowe na statkach. Ma też zapobiegać wprowadzaniu groźnych dla zdrowia i życia człowieka bakterii chorobotwórczych, a także przyczynić się do ochrony różnorodności biologicznej.

Ustawa o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie (projekt rządowy) spowoduje włączenie Polski do grupy państw, które zobowiązują się do podjęcia kompleksowych działań zmierzających do pełnego i skutecznego zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się szkodliwych organizmów wodnych, a także patogenów przenoszonych w wodach balastowych statków.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r. (projekt rządowy) zmierza do dostosowania przepisów w tym zakresie do wyzwań związanych z rozwojem nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Podlegający ratyfikacji Protokół ma wzmocnić standardy ochrony danych osobowych, a jednocześnie ułatwić przepływ danych między państwami będącymi stronami Konwencji.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r. (projekt rządowy) umożliwi uregulowanie kwestii związanych z życiem i pracą na statkach rybackich. Zapisy konwencji mają zapewnić rybakom godziwe warunki pracy, zakwaterowania i wyżywienia, bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych.

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r. (projekt rządowy) umożliwi przystąpienie Polski do tego funduszu, którego głównym celem jest zmniejszenie ubóstwa na obszarach wiejskich, a także poprawa warunków żywnościowych i zwiększenie produkcji żywności. Fundusz (IFAD) jest organizacją wyspecjalizowaną Organizacji Narodów Zjednoczonych, a jednocześnie międzynarodową instytucją finansową, z siedzibą w Rzymie.

Izba podjęła także 5 uchwał okolicznościowych. Uchwałą ustanawiającą rok 2020 Rokiem Fizyki (inicjatywa senatora Kazimierza Wiatra) Senat – w 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego – pragnie podkreślić zasługi polskich fizyków dla światowej nauki i przypomnieć niezwykły rozwój fizyki polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości w 1918 r. Izba uhonorowała polskich fizyków i ich osiągnięcia, a także doceniła cywilizacyjne znaczenie tej dziedziny nauki, jej wkład w rozwój gospodarki i wpływ na życie codzienne.

Uchwałą w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego (inicjatywa senatorów Stanisław Gogacza i Jana Żaryna) Senat pragnie oddać hołd temu wybitnemu naukowcowi, kapłanowi i patriocie w 25. rocznicę jego śmierci. Izba przypomina, że reprezentuje on najważniejszą polską szkołę filozoficzną, zwaną lwowsko-warszawską.

uchwale w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II (inicjatywa senatorów Stanisław Gogacza i Jana Żaryna) Senat wyraża wdzięczność za dar pontyfikatu papieża Polaka, który zajmuje szczególne miejsce w naszej historii.

Uchwałą w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej (inicjatywa senatorów Stanisław Gogacza i Jana Żaryna) Senat przypomina, że odrodzona w 1918 r. Polska musiała jeszcze długo walczyć o swój kształt terytorialny. Latem 1920 r. zawisła nad Polską groźba utraty zdobytej po 123 latach niewoli państwowości. W sierpniu 1920 r. na przedpolach Warszawy stoczyliśmy bitwę, która przeszła do historii jako „cud nad Wisłą” i „18. przełomowa bitwa w historii świata”.

W uchwale z okazji przyznania Oldze Tokarczuk literackiej Nagrody Nobla (inicjatywa senatora Jana Rulewskiego) podkreślono, że nagroda jest efektem długiej i bogatej kariery twórczej pisarki, zapoczątkowanej w 1990 r. Senat uznaje jej wiekopomne zasługi dla literatury na świecie i wzrostu czytelnictwa w Polsce. Życzy pisarce nieprzerwanej pracy twórczej oraz zaangażowania społecznego w kraju i na świecie. Wyraża przekonanie, że przyznana Oldze Tokarczuk Nagroda Nobla pobudzi narodową dumę Polek i Polaków.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,12095,85-posiedzenie-senatu-czwarty-dzien.html

list od Ambasadora Islamskiej Republiki Iranu w Rzeczypospolitej Polskiej, Masouda Edrisiego Kermanshahiego

 Wasza Ekscelencjo,

Kierowanie Polsko-Irańską Grupą Parlamentarną i współpraca z Panem oraz z Parlamentarną Grupą Przyjaźni Islamskiej Republiki Iranu i Rzeczypospolitej Polskiej to był dla mnie prawdziwy zaszczyt. To był bardzo owocny i niezapomniany okres w moim życiu. Mam nadzieję, że podejmowane przeze mnie inicjatywy będą kontynuowane przez mojego następcę. Również życzę Waszej Ekscelencji wszystkiego najlepszego i powodzenia na każdej płaszczyźnie życia. Liczę na dalsze utrzymywanie naszych relacji.

Maciej Grubski

85. posiedzenie Senatu – czwarty dzień

18 października 2019 r. rozpoczął się czwarty dzień 85. posiedzenia Senatu. Zaplanowano 3 drugie czytania projektów uchwał i rozpatrzenie 4 ustaw. Senat podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego (inicjatywa senatorów Stanisław Gogacza i Jana Żaryna). Senat pragnie oddać hołd temu wybitnemu naukowcowi, kapłanowi i patriocie w 25. rocznicę jego śmierci. Izba przypomina, że reprezentuje on najważniejszą polską szkołę filozoficzną, zwaną lwowsko-warszawską.Izba zajęła się projektem uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II (inicjatywa senatorów Stanisław Gogacza i Jana Żaryna), w którym Senat wyraża wdzięczność za dar pontyfikatu papieża Polaka, który zajmuje szczególne miejsce w naszej historii. Przeprowadzono drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej (inicjatywa senatorów Stanisław Gogacza i Jana Żaryna). Senat przypomina w nim, że odrodzona w 1918 r. Polska musiała jeszcze długo walczyć o swój kształt terytorialny. Latem 1920 r. zawisła nad Polską groźba utraty zdobytej po 123 latach niewoli państwowości. W sierpniu 1920 r. na przedpolach Warszawy stoczyliśmy bitwę, która przeszła do historii jako „cud nad Wisłą” i „18. przełomowa bitwa w historii świata.

Senat rozpatrzył projekt uchwały z okazji przyznania Oldze Tokarczuk literackiej Nagrody Nobla (inicjatywa senatora Jana Rulewskiego). Jak podkreślono, nagroda jest efektem długiej i bogatej kariery twórczej pisarki, zapoczątkowanej w 1990 r. Senat uznaje jej wiekopomne zasługi dla literatury na świecie i wzrostu czytelnictwa w Polsce. Wyraża przekonanie, że przyznana Oldze Tokarczuk Nagroda Nobla pobudzi narodową dumę Polek i Polaków.

Omówiono ustawę o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie (projekt rządowy), która spowoduje włączenie Polski do grupy państw, które zobowiązują się do podjęcia kompleksowych działań zmierzających do pełnego i skutecznego zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się szkodliwych organizmów wodnych, a także patogenów przenoszonych w wodach balastowych statków.

Senatorowie zajęli się ustawą o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r. (projekt rządowy), która zmierza do dostosowania przepisów w tym zakresie do wyzwań związanych z rozwojem nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Podlegający ratyfikacji Protokół ma wzmocnić standardy ochrony danych osobowych, a jednocześnie ułatwić przepływ danych między państwami będącymi stronami Konwencji.

Przeprowadzono debatę nad ustawą o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r. (projekt rządowy). Umożliwi ona uregulowanie kwestii związanych z życiem i pracą na statkach rybackich. Zapisy konwencji mają zapewnić rybakom godziwe warunki pracy, zakwaterowania i wyżywienia, bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych.

Izba rozpatrzyła ustawę o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r. (projekt rządowy). Umożliwi ona przystąpienie Polski do tego funduszu, którego głównym celem jest zmniejszenie ubóstwa na obszarach wiejskich, a także poprawa warunków żywnościowych i zwiększenie produkcji żywności. Fundusz (IFAD) jest organizacją wyspecjalizowaną Organizacji Narodów Zjednoczonych, a jednocześnie międzynarodową instytucją finansową, z siedzibą w Rzymie.

Senatorowie zapoznali się z informacją o działalności Rady Dialogu Społecznego w 2018 r. i z informacją o działalności Rady za okres kadencji przewodniczącej Forum Związków Zawodowych. Informację przedstawiła przewodnicząca Dorota Gardias.

Omówiono punkt dotyczący wyrażenia zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Grzegorza Peczkisa.

Po wyczerpaniu porządku 85. posiedzenia zostaną przeprowadzone głosowania w sprawie ustaw rozpatrzonych trzeciego i czwartego dnia obrad oraz projektów uchwał.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,12095,85-posiedzenie-senatu-czwarty-dzien.html

85. posiedzenie Senatu – trzeci dzień

17 października 2019 r. zakończył się trzeci dzień 85. posiedzenia Senatu. Senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć Stefana Pastuszki, senatora III kadencji.

Izba podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Jana Kowalewskiego (projekt Komisji Kultury i Środków Przekazu). Uhonorowano w ten sposób zasługi por. Jana Kowalewskiego, którego wiedza kryptologiczna, umiejętnie wykorzystana przez Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego, miała istotny wpływ na zwycięstwo w wojnie z bolszewicką Rosją, „a tym samym na uratowanie Europy przed zalewem komunizmu”. Przeprowadzono drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2020 Rokiem Fizyki (inicjatywa senatora Kazimierza Wiatra). Senat – w 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego – pragnie podkreślić zasługi polskich fizyków dla światowej nauki i przypomnieć niezwykły rozwój fizyki polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości w 1918 r. Izba w uchwale chce uhonorować polskich fizyków i ich osiągnięcia, a także docenić cywilizacyjne znaczenie tej dziedziny nauki, jej wkład w rozwój gospodarki i wpływ na życie codzienne.

Senatorowie omówili ustawę o zmianie ustawy o sporcie (projekt rządowy), która ma ułatwić organizacjom uzyskanie statusu polskiego związku sportowego. Zakłada zwiększenie uprawnień ministra sportu i turystyki, który – w drodze rozporządzenia – będzie mógł rozszerzać wykaz międzynarodowych federacji sportowych, do których przynależność umożliwi ubieganie się o zmianę statusu organizacji na polski związek sportowy.

Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (projekt rządowy). Nowela ma zapewnić krótszy czas przejazdu służb ratowniczych do poszkodowanych. W tym celu wprowadza do przepisów tzw. korytarz życia i jazdy „na suwak”, co powinno zmniejszyć zatory drogowe i poprawić bezpieczeństwo przy wykonywaniu manewru zmiany pasa ruchu. W razie zwiększenia natężenia ruchu utrudniającego przejazd pojazdów uprzywilejowanych, szczególnie ratowniczych, kierujący poruszający się drogą z 2 pasami ruchu w tym samym kierunku będą mieli obowiązek zjechać odpowiednio jak najbliżej lewej i prawej krawędzi jezdni. Na jezdni z więcej niż 2 pasami ruchu w tym samym kierunku poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu będzie musiał zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa, a poruszający się pasami sąsiednimi będą zobowiązani zjechać jak najbliżej prawej krawędzi swoich pasów.

Senatorowie zajęli się ustawą o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (projekt senacki) dostosowuje prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 2018 r. (SK 18/17). W noweli proponuje się, aby bieg 3-letniego terminu wytoczenia przez dziecko powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa albo ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa został określony w tak jak w wypadku zaprzeczenia ojcostwa. Termin 3-letni będzie liczony od osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, chyba że o rozbieżności między ustaloną prawnie więzią a więzią biologiczną dziecko dowie się dopiero po osiągnięciu pełnoletności, wtedy bieg terminu rozpocznie się od daty dowiedzenia się o tej okoliczności.

Rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (projekt rządowy), która wprowadza kary za nielegalne lub przeprowadzone z obejściem prawa adopcje dzieci. Od 3 miesięcy do 5 lat więzienia będzie grozić osobie, która, mając władzę rodzicielską nad dzieckiem, wyraża zgodę na jego adopcję w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej z pominięciem postępowania o przysposobienie czy zataja ten fakt przed sądem orzekającym w postępowaniu o przysposobienie. Taka sama kara ma grozić osobie, która wyraża zgodę na adopcję dziecka przez siebie na takich warunkach.

Senatorowie omówili ustawę o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która ma na celu unormowanie kwestii minimalnego wynagrodzenia pracowników jednostek naukowych PAN, a także kosztów uzyskiwania przychodów przez pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem działalności naukowej w niektórych podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Nowela przewiduje wprowadzenie minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników naukowych instytutów PAN na poziomie równym stawkom minimalnym dla pracowników państwowych uczelni wyższych. W praktyce minimalne wynagrodzenia pracowników naukowych PAN powinny wzrosnąć.

Rozpatrzona została ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (projekt rządowy). Nowelizacja dostosowuje przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Doprecyzowuje przepisy dotyczące wykonywania – m.in. przez banki krajowe, w tym spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajową SKOK, spółki prowadzące rynek regulowany, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instytucje pożyczkowe – obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ułatwi to m.in. wymianę informacji między powiązanymi ze sobą instytucjami, co powinno ograniczyć ryzyko wykorzystywania uczciwych przedsiębiorców w procederze prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Izba zajęła się ustawą o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która dokonuje zmian w krajowym porządku prawnym z uwagi na wejście w życie regulacji prawnych UE, dotyczących zasad publikowania prospektów w związku z emisją papierów wartościowych i zachęcania akcjonariuszy spółek publicznych do długoterminowego zaangażowania. W noweli wprowadzono wymóg ustanowienia przez spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, polityki wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej oraz sporządzania okresowych sprawozdań z jej realizacji. Powinno to zwiększyć przejrzystość działalności spółek giełdowych i wpływ akcjonariuszy na ich sprawy. Założono m.in: wzmocnienie nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad ofertami publicznymi papierów wartościowych; rozszerzenie składu osobowego KNF o trzeciego zastępcę przewodniczącego, aby równomiernie i proporcjonalnie podzielić obowiązki zastępców między podstawowe sektory rynku finansowego: bankowy, ubezpieczeniowy i kapitałowy.

Omówiono ustawę o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (projekt rządowy). Dostosowuje ona polskie prawo do regulacji unijnych i wprowadza nową procedurę rozstrzygania sporów w kwestii podwójnego opodatkowania dochodów i majątku podatników w UE, zgodnie z dyrektywą w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania (DRM) oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych. Ustawa przewiduje m.in. realizację programu współdziałania fiskusa z największymi i najbardziej wiarygodnymi firmami w celu ułatwienia im prawidłowego rozliczania się z podatków.

Senat zajmował się ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (projekt poselski). Nowela obniża o 50% stawkę podatku akcyzowego dla pojazdów o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie zewnętrznego źródła zasilania. Zgodnie z nowymi przepisami samochody hybrydowe o pojemności silnika większej niż 2000 cm3, ale nie wyższej niż 3500 cm3, mają być objęte 9,3-procentowym podatkiem akcyzowym. W wypadku pojazdów z silnikami do 2000 cm3 stawka podatku ma wynosić 1,55%. Obecne przepisy przewidują czasowe zwolnienie z podatku akcyzowego dla samochodów hybrydowych.

Rozpatrywana była ustawa o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (projekt rządowy), któa umożliwi osobom wykonującym zawody medyczne, m.in. lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, fizjoterapeutom czy diagnostom laboratoryjnym, uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, np. w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Zmiana jest podyktowana koniecznością zwiększenia liczby specjalistów w systemie.

Senatorowie debatowali nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (projekt senacki). Określa ona kryteria ustalania kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna, które są zwracane opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne (lub inne osoby uprawnione) do szkoły lub przedszkola. Nowela stanowi wykonanie wyroku TK sygn. akt S 1/17.

Omówiono ustawę o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) przewidującą utworzenie rejestru danych kontaktowych (RDK), który będzie rejestrem centralnym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, rejestrującym dane w czasie rzeczywistym. Nowe przepisy mają ułatwić i przyspieszyć załatwianie spraw urzędowych, a także pomóc uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji wynikających np. z nieterminowego załatwienia jakiejś sprawy poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu administracji z obywatelem, który zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o stanie prowadzonej sprawy. Będzie to możliwe dzięki powstaniu RDK, w którym gromadzone będą dane kontaktowe obywateli (imię i nazwisko, PESEL, adres e–mail lub numer telefonu). Wprowadzenie danych do RDK przez obywateli będzie dobrowolne. Dostęp do tych danych będą miały tylko wskazane w ustawie instytucje. Zakłada się, że do końca marca 2021 r. w RDK znajdą się dane ok. 2 mln osób.

Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (projekt rządowy), która przewiduje uproszczenie postępowania przed Urzędem Patentowym, a także zwiększenie dostępności pomocy prawnej związanej z ochroną wynalazków. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. doprecyzowania pojęcia wynalazku, eliminacji niejasności w kwestii ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienia z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w początkowej fazie ich działania. Nowe przepisy regulują m.in. kwestie udzielania patentów na wynalazki, przyznawania praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, topografii układu scalonego oraz oznaczeń geograficznych. Nowela realizuje postulaty zgłoszone w Białej Księdze Innowacji z zakresu własności przemysłowej przez zainteresowane środowiska, w szczególności przez przedsiębiorców.

Senatorowie zajęli się ustawą o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim wprowadza zasady kontroli i postępowania z wodami balastowymi i osadami ze statków (projekt rządowy). Nowelizacja umożliwi stosowanie na polskich obszarach morskich wymogów Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami z 2004 r. Nowe przepisy mają się przyczynić do ochrony środowiska morskiego polskiej części Morza Bałtyckiego przed wprowadzeniem i rozprzestrzenianiem się gatunków obcych i patogenów, powodowanym przez operacje balastowe na statkach. Ma też zapobiegać wprowadzaniu groźnych dla zdrowia i życia człowieka bakterii chorobotwórczych, a także przyczynić się do ochrony różnorodności biologicznej.

 

Izba wznowi obrady 18 października i rozpatrzy następujące ustawy.

 

Ustawa o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie (projekt rządowy) spowoduje włączenie Polski do grupy państw, które zobowiązują się do podjęcia kompleksowych działań zmierzających do pełnego i skutecznego zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się szkodliwych organizmów wodnych, a także patogenów przenoszonych w wodach balastowych statków.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r. (projekt rządowy) zmierza do dostosowania przepisów w tym zakresie do wyzwań związanych z rozwojem nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Podlegający ratyfikacji Protokół ma wzmocnić standardy ochrony danych osobowych, a jednocześnie ułatwić przepływ danych między państwami będącymi stronami Konwencji.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r. (projekt rządowy) umożliwi uregulowanie kwestii związanych z życiem i pracą na statkach rybackich. Zapisy konwencji mają zapewnić rybakom godziwe warunki pracy, zakwaterowania i wyżywienia, bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych.

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r. (projekt rządowy) umożliwi przystąpienie Polski do tego funduszu, którego głównym celem jest zmniejszenie ubóstwa na obszarach wiejskich, a także poprawa warunków żywnościowych i zwiększenie produkcji żywności. Fundusz (IFAD) jest organizacją wyspecjalizowaną Organizacji Narodów Zjednoczonych, a jednocześnie międzynarodową instytucją finansową, z siedzibą w Rzymie.

 

Zaplanowano też podjęcie 3 uchwał. Uchwałą w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego (inicjatywa senatorów Stanisław Gogacza i Jana Żaryna) Senat pragnie oddać hołd temu wybitnemu naukowcowi, kapłanowi i patriocie w 25. rocznicę jego śmierci. Izba przypomina, że reprezentuje on najważniejszą polską szkołę filozoficzną, zwaną lwowsko-warszawską.

uchwale w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II (inicjatywa senatorów Stanisław Gogacza i Jana Żaryna) Senat wyraża wdzięczność za dar pontyfikatu papieża Polaka, który zajmuje szczególne miejsce w naszej historii.

Uchwałą w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej (inicjatywa senatorów Stanisław Gogacza i Jana Żaryna) Senat przypomina, że odrodzona w 1918 r. Polska musiała jeszcze długo walczyć o swój kształt terytorialny. Latem 1920 r. zawisła nad Polską groźba utraty zdobytej po 123 latach niewoli państwowości. W sierpniu 1920 r. na przedpolach Warszawy stoczyliśmy bitwę, która przeszła do historii jako „cud nad Wisłą” i „18. przełomowa bitwa w historii świata”.

Senatorowie zapoznają się ponadto z informacją o działalności Rady Dialogu Społecznego w 2018 r. i z informacją o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres kadencji przewodniczącej Forum Związków Zawodowych. Podejmą również decyzję w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Grzegorza Peczkisa.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,12094,85-posiedzenie-senatu-trzeci-dzien.html

86. posiedzenie Senatu – 17 października 2019 roku [zapowiedź]

26 września 2019 r. zakończył się drugi dzień 85. posiedzenia Senatu. Tego dnia senatorowie zapoznali się ze sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 r. wraz informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2018 r., które przedstawił przewodniczący Witold Kołodziejskia także z informacją o działalności w 2018 r. Rady Mediów Narodowych, przekazaną przez przewodniczącego Krzysztofa CzabańskiegoSenat nie wprowadził poprawek do nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora rozszerzającej zakres oświadczeń majątkowych składanych przez posłów, senatorów i najważniejszych urzędników w państwie.

W wyniku  głosowań Izba przyjęła 17 ustaw bez poprawek, do jednej wprowadzono zmiany.

Senat wznowi obrady 17 października 2019 r. Przewiduje się, że 17–18 października Izba rozpatrzy ustawy uchwalone na 86. posiedzeniu Sejmu, 15 i 16 października. Senatorowie zapoznają się ponadto z informacją o działalności Rady Dialogu Społecznego w 2018 r. (informacja zostanie rozpatrzona 18 października).

Więcej na: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,12055,85-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html

Czarne chmury nad Koalicją Obywatelską: „Wyniki są fatalne” [Sputnik,14.10.2015]

„Wynik wyborów parlamentarnych był oczekiwany. Maszyna agitacyjna zadziałała i większa liczba ludzi przy dużej frekwencji poparła Prawo i Sprawiedliwość” – stwierdził senator Maciej Grubski.

W rozmowie ze Sputnikiem senator pogratulował kolegom z PiS i skomentował wstępne wyniki głosowania.

„Była to dobra kampania wyborcza, skierowana do ludzi. Już mamy rzędu 45 proc. dla PiS. Przypuszczam, że ostatecznie zdobędą około 50%. Platforma w tej kampanii kompletnie się pogubiła. SLD poruszył nowe pokłady młodych ludzi. I są wyniki. Ci, co dużo pracowali i rozmawiali z ludźmi, wygrywali. W Łodzi, na przykład mocne wyniki są po stronie SLD” – powiedział Maciej Grubski.

Przyznał, że jest bardzo zaskoczony wynikami PSL i Konfederacji, które weszły do Sejmu. Nie zaś Lewicy: „napęd” połączonego lewicowego elektoratu skutkował dla niej sporym wynikiem, bo ponad 12 proc.

Zaznaczył, że jeśli chodzi o Konfederację, to widać było, że tylko 1 proc. wyborców było w starszym wieku. To świadczy o tym, że Konfederacja jest partią buntu. PiS świetnie zagrał do elektoratu w wieku powyżej 50 lat. Ma największy wynik w historii partii, która idzie na drugą kadencję. To jest duży sukces.

Na pytanie, dlaczego duże miasta nie głosują na faworyta kampanii wyborczej, tzn. na Prawo i Sprawiedliwość, a wybierają jednak Koalicję Obywatelską, senator Grubski wyjaśnia, że w miastach są ośrodki akademickie i wiadomo, że wokół takich ośrodków gromadzą się środowiska wykształcone – naukowe, sędziowskie, lekarskie. Te warstwy społeczeństwa najczęściej głosują na partie liberalne lub lewicowe.

Zdaniem senatora Grubskiego, bardzo trudna sytuacja będzie z Koalicją Obywatelską. Wyniki PO razem z Nowoczesną są fatalne.

„Przypuszczam, że KO się rozpadnie. Grzegorz Schetyna musi wykonać jakieś ruchy, by pozbyć się pewnych osób, które będą stawiały warunki” – podsumował Maciej Grubski.

Źródło: https://pl.sputniknews.com/polska/2019101411193989-senator-wyniki-po-w-polaczeniu-z-nowoczesna-sa-fatalne/

Wyniki wyborów parlamentarnych 2019

Frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu w Łodzi wyniosła 68,66%.

Wyniki wyborów w Łodzi (89 procent podliczonych kart do głosowania)
KO – 37,53%
PiS – 30,82%
Lewica – 21,23%
Konfederacja – 6,53%
PSL – 3,90%

Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP w Łodzi:
Dane z 319 na 319 obwodowych komisji wyborczych (100%)

 Waldemar Buda otrzymał ponad 50 114 głosów. Piotr Gliński – 43 626, Włodzimierz Tomaszewski 6884, a na profesora Raua zagłosowało 6833.

Głosy na kandydatów Koalicji Obywatelskiej.
Tomasz Zimoch – 47 648. Krzysztof Piątkowski otrzymał ponad 25 663 głosów, a Iwona Śledzińska Katarasińska 17 254 i Małgorzata Niemczyk – 13 421.

Lewica w Łodzi uzyskała ponad 21 procent poparcia.
Tomasz Trela – 40 811, Hanna Gill-Piątek ponad 14 422 głosów, a Wojciech Kwiatkowski 6319.

Na Konfederację zagłosowało 6,53 procent wyborców. Michał Garbarczyk zdobył 13 137 głosów, Anna Korwin-Mikke uzyskała 2480 głosów (Anna jest synową Janusza).

 Ludowcy uzyskali poparcie 3,9 procent poparcia w łódzkim okręgu wyborczym. Elżbieta Bińczycka zdobyła 6032 głosów.

Wyniki wyborów 2019 do Senatu RP

Dane z 180 na 184 obwodowych komisji wyborczych (97,83%):
Artur Dunin (KO) zdobył 134 tysiące głosów, a Dominik Sankowski (PiS) 65 tysięcy.
Krzysztof Kwiatkowski 79 tysięcy (niezależny), 73 tysiące Marek Markiewicz (PiS) a Małgorzata Niewiadomska -Cudak 55 tysiące.

Gratuluję zwycięzcom!

Więcej na: https://dzienniklodzki.pl/wybory-2019-wyniki-wyborow-parlamentarnych-w-lodzi-i-regionie-frekwencja-w-wyborach-do-sejmu-i-senatu-w-wojewodztwie-lodzkim/ar/c1-14500379

Postscriptum TV TBC 12.10.2019

Minuty 13:35 – 22:30

https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0ynGua5eBlYoOrGb-iT4QHwGf3WJqbjWbHGypXDaDEsUVAGpkyP9lHaiU&feature=share&v=HVA2KOMEQ-A