Aktualności

81. posiedzenie – zapowiedź

26 czerwca 2019 r. odbędzie się 81. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim m.in. rozpatrzenie nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela, przewidującej podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2019 r. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 9,6%.

Podczas 81. posiedzenia Izba rozpatrzy 6 ustaw.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (projekt poselski) utrzymuje w drugim półroczu 2019 r. ceny prądu według stawek z 2018 r. dla 98% odbiorców końcowych (m.in. gospodarstwa domowe, mikro- i małe firmy, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy, państwowe jednostki nieposiadające osobowości prawnej). Od 1 lipca 2019 r. przedsiębiorstwa obrotu nie będą już musiały utrzymywać cen energii elektrycznej na poziomie z 30 czerwca 2018 r. dla średnich i dużych przedsiębiorstw, które będą się mogły ubiegać o dopłatę do każdej kupionej, a zużytej w II połowie 2019 r. ilości energii w ramach dozwolonej przepisami UE pomocy de minimis. Sprzedawcy energii, którzy od 1 lipca będą dostarczać energię odbiorcom po ustalonej ustawowo cenie, będą mogli się starać o rekompensatę z tytułu świadczenia usługi publicznej, wypłacaną z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Nowela przedłuża też o 2 lata, do 30 czerwca 2021 r., działanie obecnego systemu wsparcia efektywności, opartego na tzw. białych certyfikatach.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (projekt rządowy) ma przyspieszyć eliminację zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza, m.in pyłami zawieszonymi PM 10 i PM 2,5, dwutlenkiem azotu i benzopirenem. Nowela wykonuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, dotyczący niespełnienia przez Polskę wymogów w sprawie jakości powietrza. Przewiduje m.in. wzmocnienie kontroli sprawowanych przez zarządy województw nad gminami i powiatami, nałożenie na administrację samorządową szczebla wojewódzkiego obowiązku monitorowania stanu wykonywania działań naprawczych, określonych w planach ochrony powietrza i działań krótkoterminowych.

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) doprecyzowuje przepisy odnoszące się do funkcjonowania aktualnie rozbudowywanej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Przewiduje m.in., że od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów będzie się odbywać wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Dokumenty potwierdzające zbieranie, odzysk i recykling odpadów opakowaniowych, odpadów powstałych z olejów smarowych i opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów również będzie można przekazywać elektronicznie przez BDO. Identyfikacja drobnych wytwórców odpadów będzie się odbywać za pomocą numeru PESEL.

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (projekt poselski) przewiduje utworzenie nowego Funduszu Promocji Roślin Oleistych, mającego wspierać spożycie i promocję tych roślin oraz ich przetworów, np. rzepaku, soi czy lnu. Wysokość wpłaty na fundusz będzie wynosiła 0,2% wartości netto od roślin oleistych opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, czyli 3 zł od t. Wpływy będą mogły zostać przeznaczone również na sfinansowanie tzw. wkładu własnego organizacji branżowych, wymaganego przy wdrażaniu działań albo programów promocyjnych lub informacyjnych z udziałem środków unijnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Wysokość wsparcia finansowego na niektóre działania promocyjne w wypadku roślin oleistych, pasz z nich wyprodukowanych i przetworów z ich nasion nie będzie mogła przekroczyć 85% środków przeznaczonych na realizację wszystkich zadań funduszu.

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski) zakłada m.in. wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli, wprowadzenie dodatków dla nauczycieli stażystów, określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo i skrócenie ścieżki awansu zawodowego, a także powrót do oceny pracy sprzed 1 września 2018 r. z uwzględnieniem opinii rady rodziców. Od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli (wynagrodzenie zasadnicze i dodatki określone w Karcie Nauczyciela) wzrośnie o 9,6%. Po tej podwyżce wyniesie: w wypadku nauczyciela stażysty – 3338 zł, nauczyciela kontraktowego – 3705 zł, nauczyciela mianowanego – 4806 zł, nauczyciela dyplomowanego – 6141 zł. Wysokość części dodatków przepisy uzależniają od wysokości wynagrodzenia zasadniczego. O wysokości innych dodatków decydują samorządy w regulaminach wynagradzania. Ustawa stanowi realizację porozumienia zawartego 7 kwietnia 2019 r. przez stronę rządową z Sekcją Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma na celu kompleksową reformę przepisów dotyczących postępowań w sprawach cywilnych, ograniczenie przewlekłości postępowań i orzekania na podstawie niewystarczającego materiału dowodowego, zwiększenie terminowości rozpraw, poprawę organizacji pracy sądów i lepsze traktowanie obywateli w sądach. Nowe przepisy zakładają m.in., że pozwany w procesie cywilnym jeszcze przed rozpoczęciem postępowania będzie musiał pisemnie odnieść się do zarzutów, co pozwoli sędziemu na sprawne przygotowanie planu rozprawy i wcześniejsze wezwanie stron do uzupełnienia dowodów. Sprawa w sądzie cywilnym ma się rozpoczynać od posiedzenia przygotowawczego, służącego rozwiązaniu sporu bez potrzeby dalszych posiedzeń. Jeśli ogłoszenie wyroku w procesie cywilnym nie będzie możliwe już na pierwszej rozprawie, to sędzia na posiedzeniu przygotowawczym będzie musiał od razu wyznaczyć kilka następujących bezpośrednio po sobie terminów rozpraw. Nowela przewiduje też skrócenie terminów rozpraw, m.in. dzięki rozszerzeniu możliwości składania zeznań na piśmie przez strony postępowania i świadków, którzy nie mogą stawić się na rozprawę, np. ze względu na pobyt za granicą. W mniej skomplikowanych sprawach cywilnych ma się odbywać tylko 1 rozprawa, na której zapadnie wyrok. Usprawnieniu procedur ma także służyć zwięzłość uzasadnień wyroków. Ustawa likwiduje też wymóg odczytywania wyroku, gdy nikt nie stawił się na jego ogłoszenie.

W planowanym porządku 81. posiedzenia przewidziano również podjęcie uchwały w sprawie 450. rocznicy unii polsko-litewskiejwybór wicemarszałka Senatu przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11796,81-posiedzenie-zapowiedz.html

PSL powinien sam startować w wyborach, a następnie zawrzeć koalicję z PIS [Express Ilustrowany, 2106.2019]

Historia z fotografią [Sputnik, 19.06.2019]

Polski polityk i politolog Mateusz Piskorski po niemal trzech latach pobytu w areszcie jest na wolności. Odzyskanie wolności było możliwe po wpłaceniu 200 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Dzisiaj – rozmowa Mateusza Piskorskiego z Redakcją Sputnik Polska.

Mateusz Piskorski nie przyznaje się do winy i uważa, że jest ścigany za coś, co nie jest przestępstwem. Polski polityk i politolog jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej oraz Chin.

Mateuszem Piskorskim rozmawia komentator Agencji Sputnik Leonid Swiridow.

 Dzień dobry Panie Mateuszu, witam z Moskwy! Znalazłem w Facebooku jedno bardzo ciekawe zdjęcie, zrobione, zdaje się, parę dni temu. Jest na nim Pan razem z senatorem Grubskim. Zdjęcie było zrobione w Łodzi?

— Tak, w Łodzi. Ja o senatorze Grubskim słyszałem przebywając w areszcie śledczym.

Zaimponowała mi postawa senatora Macieja Grubskiego, który wykazał się ogromną, jak na dzisiejsze czasy, odwagą. Udzielił obiektywnych ocen, obiektywnych wypowiedzi w wywiadzie dla Sputnika.

A już sam fakt udzielania wywiadu Sputnikowi, jak widać, był czymś wystarczającym dla Platformy Obywatelskiej, której senator był członkiem, żeby zawiesiła go jako członka partii.Senator Maciej Grubski, mając na pewno świadomość tego, jak bardzo ryzykuje, zdecydował się jednak, na zasadzie wolności słowa, wypowiedzieć się obiektywnie na temat stosunków polsko-rosyjskich, a jeszcze dodatkowo uczynił to na łamach Sputnika, co zdaniem jego kolegów z Platformy Obywatelskiej było obciążeniem.

Po tym, jak wyszedłem z aresztu śledczego, senator Maciej Grubski się ze mną skontaktował poprzez media społecznościowe i doszliśmy do wniosku, że dobrze byłoby się spotkać.

Istotnie, do takiego spotkania doszło 15 czerwca w Łodzi, a właściwie pod Łodzią.

 Rozumiem, że senator Maciej Grubski po prostu zaprosił Pana do siebie do domu?

— Tak, zaprosił na bardzo dobrą kawę i przede wszystkim na interesującą rozmowę.

 O czym była rozmowa po Pana pobycie w areszcie śledczym? Czy była to rozmowa o polityce polskiej, o polityce wschodniej rządu RP, czy w ogóle o życiu?

— Rozmawialiśmy głównie o polityce wschodniej. Główny akcent tej rozmowy to konieczność pragmatycznego podejścia do relacji Polski z Rosją, jak też z innymi wschodnimi sąsiadami Polski.Jak sądzę, pan senator Grubski jako doświadczony parlamentarzysta, o wiele bardziej doświadczony, niż ja – ja byłem tylko przez jedną kadencję parlamentarzystą, a senator kończy obecnie już trzecią swoją kadencję w izbie wyższej polskiego parlamentu – doszliśmy do bardzo podobnych wniosków. Doszliśmy do wniosków, które skłaniają nas do stwierdzenia, że bez dywersyfikacji kierunków polskiego handlu zagranicznego, czyli bez uwzględnienia w planach, między innymi Rosji, bez dialogu z Rosją przyszłość Polski i polskiej gospodarki stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania. I tego przede wszystkim rozmowa dotyczyła.

Senator Maciej Grubski ma bardzo duże doświadczenie budowania więzi i relacji gospodarczych. Mniej ta rozmowa dotyczyła oceny sytuacji politycznej w Polsce, bo tutaj możemy się w niektórych punktach nie zgadzać.

Ja siłą rzeczy, jako osoba, która miała trochę więcej negatywnych doświadczeń z rządem, mam zdecydowanie bardziej krytyczne stanowisko wobec partii rządzącej, niż pan senator Grubski, ale nie zmienia to faktu, że w 95% zagadnień, można powiedzieć, całkowicie się zgadzamy i mamy te same poglądy.

— To znaczy, że jednak, klucze do dobrych relacji z Rosją są w rękach Polski?

— To jest oczywiste. To Polska wprowadziła zamrożenie relacji z Rosją.

Stało się to po roku 2013, na początku roku 2014 doszło do całkowitego oficjalnego zamrożenia tych stosunków. A później, od roku 2014, czyli już od niemal pięciu lat, jest już tylko gorzej. Z tego, co słyszymy na temat nawet technicznych formatów współpracy polsko-rosyjskiej, to one się nie odbywają.

Tutaj ja często zwracam uwagę na to, że nawet najbardziej rusofobiczne państwa bałtyckie, takie jak Łotwa czy Estonia, czy Litwa, utrzymują robocze kontakty, robocze relacje z Moskwą, gdy Warszawa te relacje zamroziła całkowicie.Więc, całkowitą rację ma rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych: piłka jest po stronie polskiej, bo to Polska doprowadziła do faktycznego zamrożenia relacji ze swym największym sąsiadem. Bo to Polska doprowadziła do takich paradoksów, jak chociażby zawieszenie, a w zasadzie odwołanie małego ruchu bezwizowego z obwodem kaliningradzkim na szkodę polskich przedsiębiorców, polskiej gospodarki, ale też zwykłych ludzi, obywateli rosyjskich, mieszkających w tym obwodzie.

To jest jeden z wielu przykładów, oczywiście. Generalnie Polska robi wszystko, żeby z Rosją nie mieć żadnych stosunków.

 Jeżeli tematem Pana rozmowy z senatorem Grubskim była polityka, myślę, że rozmowa zahaczała też o temat jesiennych wyborów do Sejmu. W związku z tym pytanie do Pana: czy będzie Pan startować w najbliższych wyborach do Sejmu?

— Jeszcze zdecydowanie za wcześnie na ogłoszenie takiej decyzji.

Wiem, że kampania wyborcza zaczyna się już kolejnego dnia po poprzednich wyborach. Ja w tej chwili rozglądam się, obserwuję jak wygląda polska scena polityczna. Dochodzę do różnych wniosków, a to są wnioski dość pesymistyczne i smutne.

Inne z tych wniosków, to wnioski mówiące o tym, że trzeba by było naprawdę dużo sił i środków, aby zorganizować te środowiska w Polsce, które jeszcze mają odwagę mówić coś wbrew aktualnemu establishmentowi.

Ja myślę, że już w najbliższym czasie ogłoszę powstanie nowego ruchu społecznego. Nie wiem jeszcze, jaką formę on obierze. Między innymi, z udziałem dawnych działaczy partii Zmiana, ale też kilku innych ugrupowań.

Wtedy też wspólnie zastanowimy się nad tym, czy ja osobiście mam w tych wyborach brać udział, czy nie.

Jak na razie, to bardziej wpływają głosy tych, którzy twierdzą, że powinienem startować, przede wszystkim, w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Nie po to, aby myśleć o jakimś druzgocącym wyniku w tych wyborach, tylko po to, żeby uzmysłowić polskiemu społeczeństwu istnienie pewnych zagadnień, o których inni kandydaci, najprawdopodobniej, nawet będą się bali powiedzieć.

Zdecydowana większość moich współpracowników jest właśnie za takim rozwiązaniem.

Mnie osobiście na ten moment trudno jest podjąć decyzję. Myślę, że to kwestia przemyśleń w tym okresie wakacyjnym.

 Panie Mateuszu, podobno był Pan widziany w centrum Łodzi na Piotrkowskiej, gdzie był przemarsz związany z rocznicą rewolucji 1905 roku. Czy to prawda?

— Tak, to prawda. Ale niestety, nie mogłem wziąć udziału w tych uroczystościach rocznicowych w Łodzi.

Może, byłoby to dla mnie bardzo interesujące, ale nie mogłem wziąć w nich udziału, dlatego, że obawiałem się, iż wśród uczestników tych uroczystości mogą być osoby, które prokuratura w mojej sprawie, w postępowaniu przeciwko mnie uznała za świadków, z którymi mam zakaz kontaktów.

Sytuacja była i jest w dalszym ciągu absurdalna. Trudno mi uczestniczyć w jakichkolwiek spotkaniach, przedsięwzięciach, konferencjach, bo cały czas mam tę obawę, iż dojdzie do niezaplanowanego spotkania z którymś ze świadków.

Co śmieszniejsze, część tych świadków może nawet nie wiedzieć, że znajdują się na liście świadków, i ich naturalną reakcją, gdy mnie zobaczą po tak długiej przerwie, może być chęć rozmowy czy witania się.

To już mogło by być uznane przez polskie organy ścigania jako złamanie warunków zwolnienia ustanowionych przez sąd. A więc muszę nieco konspiracyjnie poruszać się po ulicach polskich miast.

 Ale konspiracyjnie – wydaje się niemożliwe, bo rozumiem, że Pana pilnuje ABW? Jakiś pułkownik prowadzący z ABW musi być?

— Skoro jestem pod czujną opieką polskich służb, to mogę się tylko cieszyć, bo nic mi nie grozi ze strony jakichś zapalczywych, rusofobicznie nastawionych obywateli, którzy czytali w gazetach polskich i innych organach propagandowych rządzącej partii teksty na mój temat.

Mam nadzieję, że w razie jakiegoś fizycznego ataku na ulicy, obserwujący i pilnujący mi, pewnie bardzo profesjonalni funkcjonariusze ABW wybawią mnie z opresji.

Natomiast, mówiąc już zupełnie poważnie, sytuacja rzeczywiście jest absurdalna, i ja czasami się zastanawiam, być może, powinienem przeprowadzić jakąś formę operacji plastycznej, albo charakteryzację, aby te osoby, które są na liście świadków, przypadkiem nie rozpoznały mnie na ulicy i po prostu do mnie z dobrymi zamiarami nie podeszły i zaczęły się ze mną witać i rozmawiać.

 Może, na końcu wrócimy znów do tego zdjęcia, od którego zaczęliśmy rozmowę. Czy Pan był zadowolony z tego spotkania, czy będą inne spotkania z senatorem Grubskim? Może, wspólne projekty?

— Na pewno razem z senatorem Grubskim będziemy działali na rzecz uświadomienia Polakom ważności, istotności relacji z Rosją. Na pewno będziemy występowali z różnymi propozycjami dotyczącymi ułożenia stosunków polsko-rosyjskich.

Nie wiem jeszcze, w jakim charakterze, ja będę na pewno w charakterze eksperta, senator Maciej Grubski też ma ogromne doświadczenie i wiedzę, więc też pewnie będzie w tym kontekście występował jako ekspert i osoba doświadczona w budowaniu relacji gospodarczych.

Co do naszych kolejnych spotkań, oczywiście, mam ogromną nadzieję, że takie spotkania będą miały miejsce. Wstępnie już omówiliśmy kolejne terminy, więc, w zależności od naszych kalendarzy, i senatora, i mojego, będziemy próbowali na pewno kontaktować się i spotykać się.

Zresztą, jak sądzę, nie jest tajemnicą to, że senator Maciej Grubski, będąc czynnym parlamentarzystą, zaoferował mnie pewną pomoc, związaną z wysłaniem interpelacji  dotyczących mojej sprawy, a zatem również w tej formie będę mógł na senatora Grubskiego liczyć.

Jest to jeden z niewielu odważnych polskich parlamentarzystów. Szkoda, że przynajmniej na razie, deklaruje, iż nie jest zainteresowany startem i odnowieniem swego mandatu, ale mam nadzieję, że jeszcze tę sprawę przemyśli i, być może, zobaczymy go też w senacie kolejnej kadencji.

  Bardzo dziękuję za rozmowę.

Źródło: https://pl.sputniknews.com/opinie/2019061910586058-Polska-Piskorski-Historia-z-fotografia-Grubski/

PSL powinien startować samodzielnie [wywiad dla Sputnika, 11.06.2019]

Po wyborach do Parlamentu Europejskiego trwa zamieszanie w opozycji przed kolejną kampanią. Lider PSL Władysław Kosianiak-Kamysz poinformował, że partia nie wystartuje w jesiennych wyborach do Sejmu z ramienia Koalicji Europejskiej.

Tymczasem Grzegorz Schetyna wyraża przekonanie, że ludowcy w Koalicji Europejskiej pozostaną.

Znany polski polityk, senator Maciej Grubski odpowiada na pytania komentatora Agencji Sputnik Leonida Swiridowa.

—  Dzień dobry, panie Senatorze! Zwracam się do Pana nie tylko jako obserwatora wydarzeń politycznych w Polsce, ale też aktywnego uczestnika polskiej sceny politycznej, o skomentowanie sytuacji w PSL. Najpierw, być może, zaczniemy od wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jak Pan uważa, czy PSL dobrze zrobił, że włączył się do Koalicji Europejskiej?

—  Od początku uważałem, że to był błąd. Ja, oczywiście, miałem pewne propozycję po wyjściu z Platformy Obywatelskiej i przystąpienia do PSL-u. Dlatego moje oczy są zwrócone na to, co się w PSL-u dzieje.W mojej ocenie postępowanie szefa PSL-u, wchodzącego w taką strukturę, która tak naprawdę nie klei się politycznie, bo PSL jest kompletnie inny w stosunku do partii lewicowych – to nie pasowało od początku. Pokazało, że PSL oczywiście miało jakiś wynik w ramach Koalicji Europejskiej, ale start samodzielny dał by im zupełnie inną sytuację i przede wszystkim zakorzeniłby ich w elektoracie wiejskim.

Jak się oglądało w województwie łódzkim, nawet najbardziej zagorzałe bastiony wspierania PSL-u – czyli Ochotnicze Straże Pożarne – byli oplakatowane elementami wizerunkowymi ludzi z Prawa i Sprawiedliwości, a nie PSL-u. To była porażka. I dzisiaj muszą wyciągnąć z tego wnioski. Jakaś rozgrywka dzisiaj w PSL-u trwa.

—  Rozumiem, że z punktu widzenia Pana, PSL powinien iść do Sejmu samodzielnie?

—  Jeżeli PSL chce mojej rady, a gdzieś jakaś komunikacja trwa, to ja uważam, że dzisiaj dobry jest ten kierunek, który przyjmuje Waldemar Pawlak i Marek Sawicki: PSL powinien startować samodzielnie.PSL zawse ma szanse, żeby przekroczyć próg wyborczy. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby go nie przekroczył, być może, będzie to minimalne przekroczenie i powstanie sytuacja klubu parlamentarnego. Niedużego, ale to otworzy w przyszłym parlamencie możliwość koalicyjną dla PSL-u, która da szanse przetrwania tej partii na scenie politycznej.

W mojej ocenie, Prawo i Sprawiedliwość nawet przekraczający 50 procent, a ja uważam, że PiS przekroczy w najbliższych wyborach 50 procent poparcia, ale jest zainteresowane małym koalicjantem.

—  Czy może Pan dokładnie wyjaśnić, o co chodzi w tej sytuacji, bo jeżeli 50 procent ma PiS, to po co mu jeszcze jedna przystawka w postaci PSL?

—  Ja myślę, że Kaczyński jest bardzo przewidującym politykiem, nie będzie chciał w tej sytuacji brać na siebie odpowiedzialności i podzieli się władzą z PSL-em w niedużej ilości obszarów państwa. Myślę, od trzech do pięciu ministerstw.

Koalicja 2006-2007 roku z Samoobroną nie wyszła, bo zachowanie jednej i drugiej strony politycznej budziło wiele do życzenia. Ale myślę, że dzisiaj PiS wyciągnął bardzo daleko idące wnioski. PiS to teraz kompletnie inna partia.

Dla mnie to jest ważne, żeby taka sytuacja powstała, bo życzę PSL-owi bardzo dobrze, dlatego, że PSL jest w stanie zmienić stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do Rosji.

Prawo i Sprawiedliwość często zachowuje się w stosunku do Rosji, moim zdaniem, nieracjonalnie. A PSL jest z takim dobrym podejściem, takim spokojniejszym, takim bardziej racjonalnym stosunkiem do Rosji. Jest w stanie spowodować, że polityka polska w stosunku do Rosji będzie troszeczkę inaczej wyglądała.

—  To znaczy, że Pan uważa, iż Koalicja Europejska jest absolutnie antyrosyjska i nawet bardziej antyrosyjska, niż PiS?

—  Obie struktury na dzisiaj zachowują się często nieracjonalnie. Największa siła w Unii Europejskiej – Niemcy – chce dobrych relacji z Rosją, chce dobrych gospodarczych relacji z Moskwą.

Polska powinna iść śladem Niemiec. Polska jest przeciwna Nord Stream 2 i to wielki błąd, dlatego, że odcinamy się od świetnego zaopatrzenia gazowego. Kupujemy amerykański gaz, który jest tani w Stanach Zjednoczonych, a drogi po dostarczeniu do Polski. Wybrano taki kierunek, moim zdaniem, bardzo błędny. Ale dzisiaj jest PSL do tego, żeby zacząć rozmawiać o innych relacjach z Rosją. Bo Prawo i Sprawiedliwość, jak widać, będzie rządziło przez kilka kolejnych lat.

Społeczeństwo polskie zmieniło się, widać, że społeczeństwo polskie idzie w kierunku społeczeństwa węgierskiego. I mocny PiS, rządzący w następnej kadencji, gdyby miał partnera takiego, jak PSL – to była by dobra decyzja.

—  Wie Pan, bardzo żałuję, że w tej chwili w Moskwie nie ma polskich truskawek…

—  Nie dziwię się Panu, bo polskie truskawki – to są świetne owoce!

Po 2014 roku bardzo mocno ograniczyliśmy pulę możliwości handlowych, a przede wszystkim w obszarze owoców, warzyw, w ogóle jedzenia, to jest wielki błąd. 25 milionów mieszkańców Moskwy każdego dnia chętnie by skorzystało z dobrej polskiej oferty, a Polacy są, niestety, jeżeli chodzi o zarządzanie w tej sprawie, głupie, nie wykorzystują tego.

Moglibyśmy faktycznie te wielkie zasoby polskie, jeżeli chodzi o owoce, spokojnie ulokować na rynku rosyjskim. Trzeba o tym rozmawiać.

Dlatego, podkreślam, dla mnie PSL to jest partia, która by mogła zacząć rozmawiać o tym, że wracamy do dobrych relacji handlowych z Rosją. Być może, najpierw, mówimy o owocach, warzywach i mięsie, a potem przekładamy na kompletnie inne rzeczy i stwarzamy nowe relacje.

—  Bardzo dziękuję za rozmowę.

Źródło: https://pl.sputniknews.com/opinie/2019061110533965-Polska-Rosja-senator-Grubski-PSL-powinien-startowac-samodzielnie-Sejm/

80. posiedzenie Senatu

4 czerwca 2019 r., w 30. rocznicę wolnych wyborów do Senatu, odbyło się uroczyste 80. posiedzenie Izby. Senatorowie zebrali się w Sali Kolumnowej Sejmu, gdzie początkowo obradował Senat I kadencji. Na uroczystym posiedzeniu byli obecni m.in. prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, najwyżsi przedstawiciele władz państwowych, prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałkowie poprzednich kadencji Senatu, apb Kazimierz Nycz, nuncjusz apostolski w Polsce apb Salvatore Pennacchio.

Przed przystąpieniem do obrad zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych senatorów III RP.

Otwierając posiedzenie, marszałek Senatu Stanisław Karczewski przypomniał, że słowa wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II na pl. Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca 1979 r.: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”, zapadły głęboko w zbiorową pamięć Polaków, stając się sygnałem do niezwykłych przemian. „Obudzeni jako naród przez Jana Pawła II, znaleźliśmy w sobie siłę, by wbrew przemocy i kłamstwu budować sferę wolności w ofiarnej działalności opozycji demokratycznej oraz w ramach wielkiego ruchu «Solidarność»” – mówił marszałek, przywołując treść uchwały w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu i częściowo wolnych wyborów do Sejmu, podjętej przez Izbę 28 maja 2019 r. Jak podkreślono w niej, realizacja tego hasła stała się możliwa, gdy w Polsce i w innych krajach Europy Wschodniej zaczęły kruszyć się podstawy komunistycznego systemu. 30 lat temu, 4 czerwca 1989 r., Polacy mogli po raz pierwszy potwierdzić swoje niepodległościowe aspiracje w akcie wyborczym. Klęska komunistów w wyborach 4 czerwca 1989 r. otworzyła drogę do odbudowy demokracji i przywrócenia suwerenności Polski, a następnie do demokratycznych przemian.

„Wybory 4 czerwca 1989 r. były wielkim zwycięstwem Polaków; wielkim tryumfem, który zmienił świat; to dzięki tym wyborom i postawie Polaków nastąpiła przemiana ustrojowa w całej Europie centralnej” – mówił prezydent Andrzej Duda. Jak zaznaczył, przeżywamy dni, które odsyłając nas wspomnieniem w przeszłość, mają z punktu widzenia historii Rzeczpospolitej i naszej teraźniejszości bardzo szczególny wymiar. Podkreślił, że wszystkim, którzy zrozumieli słowa wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II podczas pamiętnej pielgrzymki do kraju w 1979 r., to, co stało się w 1980 r., wydawało się cudem. Narodziny największego na świecie ruchu społecznego, jakim była „Solidarność”, walka lat 80., cierpienie, bardzo często i śmierć, a wreszcie – zwycięstwo tego 1989 r., wyemanowały właśnie tutaj, w odrodzonym Senacie.

„Wybory 4 czerwca 1989 r. były wielkim zwycięstwem Polaków. Chociaż wybory były tak ukształtowane, że do Sejmu nie były w pełni wolne, to jednak Polacy pokazali, że w sposób zdecydowany odrzucają komunizm i komunistów, odrzucając listę krajową, odrzucili tamten ustrój i tamtą władzę – przedstawicieli Moskwy w Warszawie” – mówił prezydent. Dodał, że wybory były też wielkim tryumfem, który zmienił świat. To dzięki nim i postawie Polaków nastąpiła przemiana ustrojowa w całej Europie centralnej, upadł mur berliński, w efekcie rozpadł się także Związek Radziecki.

„Dzisiejsze nasze spotkanie jest świętem wolności, świętem demokracji” – mówił marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Polacy nigdy nie pogodzili się z utratą niepodległości, mając świadomość, że PRL jest państwem o ograniczonej suwerenności. Przypomniał kolejne wystąpienia przeciwko władzy komunistycznej, noc stanu wojennego, ustalenia przy Okrągłym Stole. „Czerwcowe wybory rozpoczęły Jesień Ludów, zmieniły oblicze Polski, oblicze całego kontynentu. Runęła żelazna kurtyna” – zaznaczył marszałek Marek Kuchciński.

„4 czerwca 1989 r. Polacy niejako przelali na Senat swoje pragnienia wolności i demokracji” – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak zauważył, to one utorowały drogę do wolnych wyborów do Sejmu w 1991 r. „Trzeba pamiętać też o innym, smutnym 4 czerwca, tym z 1992 r., kiedy upadł rząd Jana Olszewskiego, co pokazuje, jak niełatwa jest nasza historia” – podkreślił premier.

79. posiedzenie Senatu – drugi dzień

28 maja 2019 r. zakończyło się 79. posiedzenie Senatu, na którym Izba rozpatrzyła 12 ustaw, do 4 wprowadziła poprawki. Podjęła uchwałę okolicznościową i zmieniła skład swoich komisji.

W drugim dniu obrad Senat rozpatrzył 8 ustaw.

Z 29 poprawkami, głównie doprecyzowującymi, ujednolicającymi terminologię ustawy i redakcyjnymi, przyjęto ustawę o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (projekt rządowy) umożliwiającą lepszą kontrolę obrotu bronią i amunicją, a także wdrożenie System Rejestracji Broni (SRB). Ustawa dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Rady Unii Europejskiej. Określa zasady podejmowania i wykonywania przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu nimi, a także kontroli tej działalności. Nowe przepisy umożliwią przewóz amunicji na podstawie jednego dokumentu – zgody przewozowej, poświadczonej przez właściwego komendanta wojewódzkiego policji bez konieczności uzyskania zgody ministra ds. gospodarki. Nie przewidują zmiany dotychczas udzielonych koncesji.

16 poprawek wprowadzono do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Jedna z poprawek eliminuje spośród uprawnionych do wyższej bonifikaty osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie z niepełnosprawnym. Kolejna zapewnia możliwość skorzystania z najwyższej bonifikaty obowiązującej w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, gdy zaświadczenia o przekształceniu zostaną wydane i doręczone po 30 listopada 2019 r. Pozostałe zmiany mają charakter doprecyzowujący, redakcyjny, legislacyjny. Nowela ma usprawnić realizację programu Mieszkanie+ dzięki zwiększeniu zasobu gruntów, które będzie można wykorzystać na cele mieszkaniowe. Nowe przepisy umożliwią pozyskiwanie przez Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) nieruchomości stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste 1-osobowych spółek Skarbu Państwa. Podmioty te będą musiały przekazywać cyklicznie do KZN wykazy nieruchomości, którymi gospodarują. Gdy nieruchomość ujęta w wykazie zostanie przekazana do zasobu, którym gospodaruje KZN, spółkom wypłacana będzie należność, wyliczona na podstawie wartości rynkowej nieruchomości. Nowe przepisy nie będą stosowane do gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Senat przyjął bez poprawek:

Ustawę o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która ma usprawnić zaopatrzenie w wyroby medyczne poprzez zmianę regulacji dotyczących realizacji zleceń. Ułatwienia będą dotyczyć pacjentów, osób wystawiających zlecenia i wykonawców. Zmiany przewidują potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej i weryfikację zlecenia, w tym uprawnień dodatkowych, na dwóch etapach jego realizacji, tj. w czasie jego wystawiania i przyjmowania do realizacji. Pozwoli to NFZ nie dublować czynności, a pacjentom ułatwi uzyskiwanie świadczeń.

Nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (projekt rządowy) przewidującą, że rodzice lub opiekunowie przebywający w szpitalu z chorym dzieckiem lub z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym nie będą musieli płacić za zajmowane łóżko ani za otrzymane posiłki. Szpitale nie będą miały prawa pobierać za to opłat. Ma to przyczynić się do jak najczęstszych i nieograniczonych kontaktów hospitalizowanych chorych dzieci lub niepełnosprawnych z bliskimi.

Ustawę o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe (projekt rządowy), która znosi limit 30-krotności podstawy wpłat w pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Nowela wprowadza też do systemu PPK inne uproszczenia, m.in. rozszerza katalog zatrudnionych o osoby na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński, umożliwia przekazywanie informacji uczestnikom PPK za pomocą systemu teleinformatycznego lub w formie papierowej.

Nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego (projekt rządowy) korygującą przepisy dotyczące tzw. prawa filiacyjnego, czyli zasad ustalania i zaprzeczania ojcostwa i macierzyństwa. Nowela wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2013 r. (sygn. akt P 33/12), który uznał za niezgodny z konstytucją przepis kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przewidujący, że zaprzeczenie ojcostwa nie jest możliwe po śmierci dziecka. Ustawa umożliwia zakończenie procesów o zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa i o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka, wszczętych za życia dziecka, a także ustalenie macierzyństwa lub ojcostwa na drodze sądowej po śmierci dziecka.

Ustawę o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze (projekt senacki), która likwiduje możliwość płynnego przekształcania spółdzielni pracy w spółki handlowe. Zanim spółdzielnia przekształci się w spółkę prawa handlowego, będzie musiała przejść proces likwidacji. Nowelizacja dostosowuje przepisy do wyroku i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r.

Nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego (projekt senacki) wprowadzającą do procedury administracyjnej zasadę, że nadanie pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Szwajcarii albo w państwie członkowskim EFTA – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym będzie zrównane w skutkach z nadaniem pisma w polskiej placówce pocztowej. Ułatwi to korzystanie z praw obywatelom polskim przebywającym poza granicami kraju.

Izba podjęła też uchwałę w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RP (inicjatywa senatora Jana Żaryna), w której przypomina, że słowa wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II na pl. Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca 1979 r. zapadły głęboko w zbiorową pamięć Polaków, stając się sygnałem do niezwykłych przemian. „Obudzeni jako naród przez Jana Pawła II, znaleźliśmy w sobie siłę, by wbrew przemocy i kłamstwu budować sferę wolności w ramach wielkiego ruchu +Solidarność+” – głosi uchwała. Stało się to możliwe, gdy w Polsce i innych krajach Europy Wschodniej zaczęły się kruszyć podstawy komunistycznego systemu. 30 lat temu, 4 czerwca 1989 r., Polacy mogli po raz pierwszy potwierdzić swoje niepodległościowe aspiracje w akcie wyborczym. Po czerwcowych wyborach Senat stał się naturalnym symbolem ciągłości między II a III Rzecząpospolitą. „Senat IX kadencji z dumą wspomina wybory 4 czerwca 1989 roku i pierwszą kadencję w pełni demokratycznego Senatu RP” – napisano w uchwale.

Senat postanowił nie wnosić do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (projekt Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji), przyznającego osobom, które pobierają emeryturę z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem ze względu na jego stan zdrowia (tzw. emeryturę EWK), świadczenie pielęgnacyjne w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy aktualną pełną wysokością świadczenia pielęgnacyjnego a pobieraną emeryturą EWK netto. Projekt miał na celu realizację postulatu, zawartego w petycji  skierowanej do Senatu.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11705,79-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html

Najwięksi wygrani i przegrani eurowyborów w woj. łódzkim i całej Polsce [Dziennik Łódzki, 28.05.2019]

Źródło: https://dzienniklodzki.pl/eurowybory-2019-najwieksi-wygrani-i-przegrani-okregu-lodzkiego-w-wyborach-do-parlamentu-europejskiego/ar/c1-14165303

79. posiedzenie Senatu – trwa drugi dzień obrad

28 maja 2019 r. Senat wznowił obrady. Porządek 79. posiedzenia został rozszerzony o rozpatrzenie 4 ustaw: o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw; o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego; o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe. Zmienione zostaną także składy komisji senackich.

Izba rozpatrzyła:

Ustawę o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw(projekt rządowy) mającą usprawnić zaopatrzenie w wyroby medyczne poprzez zmianę regulacji dotyczących realizacji zleceń. Ułatwienia będą dotyczyć pacjentów, osób wystawiających zlecenia i wykonawców. Zmiany przewidują potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej i weryfikację zlecenia, w tym uprawnień dodatkowych, na dwóch etapach jego realizacji, tj. w czasie jego wystawiania i przyjmowania do realizacji. Pozwoli to NFZ nie dublować czynności, a pacjentom ułatwi uzyskiwanie świadczeń.

Nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (projekt rządowy) przewidującą, że rodzice lub opiekunowie przebywający w szpitalu z chorym dzieckiem lub z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym nie będą musieli płacić za zajmowane łóżko ani za otrzymane posiłki. Szpitale nie będą miały prawa pobierać za to opłat. Ma to przyczynić się do jak najczęstszych i nieograniczonych kontaktów hospitalizowanych chorych dzieci lub niepełnosprawnych z bliskimi.

Ustawę o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe (projekt rządowy), która znosi limit 30-krotności podstawy wpłat w pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Nowela wprowadza też do systemu PPK inne uproszczenia, m.in. rozszerza katalog zatrudnionych o osoby na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński, umożliwia przekazywanie informacji uczestnikom PPK za pomocą systemu teleinformatycznego lub w formie papierowej.

Nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego (projekt rządowy) korygującą przepisy dotyczące tzw. prawa filiacyjnego, czyli zasad ustalania i zaprzeczania ojcostwa i macierzyństwa. Nowela wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2013 r. (sygn. akt P 33/12), który uznał za niezgodny z konstytucją przepis kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przewidujący, że zaprzeczenie ojcostwa nie jest możliwe po śmierci dziecka. Ustawa umożliwia zakończenie procesów o zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa i o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka, wszczętych za życia dziecka, a także ustalenie macierzyństwa lub ojcostwa na drodze sądowej po śmierci dziecka.

Ustawę o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze (projekt senacki), która likwiduje możliwość płynnego przekształcania spółdzielni pracy w spółki handlowe. Zanim spółdzielnia przekształci się w spółkę prawa handlowego, będzie musiała przejść proces likwidacji. Nowelizacja dostosowuje przepisy do wyroku i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r.

Nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego (projekt senacki) wprowadzającą do procedury administracyjnej zasadę, że nadanie pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Szwajcarii albo w państwie członkowskim EFTA – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym będzie zrównane w skutkach z nadaniem pisma w polskiej placówce pocztowej. Ułatwi to korzystanie z praw obywatelom polskim przebywającym poza granicami kraju.

Senatorowie rozpatrują ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która pozwoli sprawniej realizować program Mieszkanie+ dzięki zwiększeniu zasobu gruntów, które będzie można wykorzystać na cele mieszkaniowe. Nowe przepisy umożliwią pozyskiwanie przez Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) nieruchomości stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste 1-osobowych spółek Skarbu Państwa. Podmioty te będą musiały przekazywać cyklicznie do KZN wykazy nieruchomości, którymi gospodarują. Gdy nieruchomość ujęta w wykazie zostanie przekazana do zasobu, którym gospodaruje KZN, spółkom wypłacana będzie należność, wyliczona na podstawie wartości rynkowej nieruchomości. Nowe przepisy nie będą stosowane do gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Izba zajmie się też:

Ustawą o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (projekt rządowy) umożliwiającą lepszą kontrolę obrotu bronią i amunicją, a także wdrożenie System Rejestracji Broni (SRB). Ustawa dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Rady Unii Europejskiej. Określa zasady podejmowania i wykonywania przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu nimi, a także kontroli tej działalności. Nowe przepisy umożliwią przewóz amunicji na podstawie jednego dokumentu – zgody przewozowej, poświadczonej przez właściwego komendanta wojewódzkiego policji bez konieczności uzyskania zgody ministra ds. gospodarki. Nie przewidują zmiany dotychczas udzielonych koncesji.

Senat przeprowadzi również drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (projekt Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji), przyznającego osobom, które pobierają emeryturę z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem ze względu na jego stan zdrowia (tzw. emeryturę EWK), świadczenie pielęgnacyjne w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy aktualną pełną wysokością świadczenia pielęgnacyjnego a pobieraną emeryturą EWK netto. Projekt ma na celu realizację postulatu, zawartego w petycji  skierowanej do Senatu.

Izba podejmie ponadto uchwałę w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RP (inicjatywa senatora Jana Żaryna), w której przypomina, że słowa wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II na pl. Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca 1979 r. zapadły głęboko w zbiorową pamięć Polaków, stając się sygnałem do niezwykłych przemian. „Obudzeni jako naród przez Jana Pawła II, znaleźliśmy w sobie siłę, by wbrew przemocy i kłamstwu budować sferę wolności w ramach wielkiego ruchu +Solidarność+” – głosi uchwała. Stało się to możliwe, gdy w Polsce i innych krajach Europy Wschodniej zaczęły się kruszyć podstawy komunistycznego systemu. 30 lat temu, 4 czerwca 1989 r., Polacy mogli po raz pierwszy potwierdzić swoje niepodległościowe aspiracje w akcie wyborczym. Po czerwcowych wyborach Senat stał się naturalnym symbolem ciągłości między II a III Rzecząpospolitą. „Senat IX kadencji z dumą wspomina wybory 4 czerwca 1989 roku i pierwszą kadencję w pełni demokratycznego Senatu RP” – napisano w uchwale.

79. posiedzenie Senatu – zakończył się pierwszy dzień obrad

24 maja 2019 r. późnym wieczorem zakończył się pierwszy dzień 79. posiedzenia Senatu. Izba przyjęła 4 ustawy, z których największe kontrowersje wywołała nowelizacja kodeksu karnego m.in. zaostrzająca kary za przestępstwa pedofilii. Odbyła się nad nią burzliwa 5-godzinna debata  z udziałem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Nowelizację przyjęto z 42 poprawkami.

Przed przystąpieniem do obrad senatorowie uczcili minutą ciszy zmarłego 15 maja senatora IV kadencji Jana Cimanowskiego.

W wyniku głosowań Senat wprowadził 42 poprawki do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Zgodnie z jedną z senackich poprawek sąd będzie mógł orzec bezwzględne dożywocie za najcięższe zbrodnie, ale nie będzie miał takiego obowiązku. Utrzymano obowiązujący okres niezbędny do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary sprawców skazanych na najsurowsze kary pozbawienia wolności. W katalogu okoliczności łagodzących karę uwzględniono pojednanie się pokrzywdzonego ze sprawcą. Od 2 do 15 lat więzieniabędzie groziło nie tylko za obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15 lat, ale także czyn polegający na doprowadzeniu go do obcowania płciowego. Wydłużono też okres, przed upływem którego nie może nastąpić przedawnienie występków przeciwko życiu i zdrowiu popełnionych na szkodę małoletniego; pokrzywdzony będzie mógł zgłosić przestępstwo do 40., a nie do 30. roku życia. Przedawnieniu nie będzie ulegało przestępstwo gwałtu na dorosłych ze szczególnym okrucieństwem. Zgodnie z inną senacką poprawką karane będzie też niezawiadomienie o zleceniu zabójstwa. Kolejna zmiana zwiększyła do 300 stawek dziennych lub do 300 tys. zł grzywny, orzekane wyrokiem nakazowym.

W noweli podwyższono wiek prawnokarnej ochrony dzieci z 15 do 16 lat. Zlikwidowano przedawnienie za gwałcenie dziecka. Zwiększono także kary za pedofilię. Gwałcicielowi dziecka grozić będzie od 5 do 30 lat więzienia. Jeżeli natomiast osoba małoletnia pozostawała pod pieczą sprawcy, dolna granica kary zostanie podwyższona do 8 lat. Gdy następstwem gwałtu będzie śmierć dziecka, sprawcy ma grozić kara dożywocia. Nowe przepisy podwyższają również kary za seksualne wykorzystanie dzieci – od 2 do 15 lat więzienia (dotychczas od 2 do 12 lat). Sprawcy brutalnych zbrodni pedofilskich nie będą mogli skorzystać z przedterminowego zwolnienia. W najcięższych wypadkach sąd będzie mógł wyłączyć możliwość wcześniejszego warunkowego zwolnienia. Zakres informacji ujawnianych w tzw. rejestrze pedofilów zostanie uzupełniony o dane dotyczące zawodu wyuczonego i wykonywanego przez sprawcę w chwili popełnienia przestępstwa. Pozostałe zmiany dotyczą m.in. elastycznego wymiaru kar. Nowelizacja przewiduje likwidację osobnej kary 25 lat więzienia i wprowadzenie elastycznego wymiaru kar: od 15 dni do 30 lat pozbawienia wolności i dożywocia.

Z 4 poprawkami legislacyjnymi i doprecyzowującymi przyjęto nowelizację ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej (projekt rządowy). Jedna z nich dookreśla okoliczności zastosowania fakultatywnego odwołania prezesa agencji przed upływem kadencji. Nowela ma na celu m.in. uporządkowanie i doprecyzowanie zakresu zadań Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK), dostosowanie nadzoru nad nią do rozwiązań obowiązujących w innych krajach europejskich, a także usprawnienie jej organizacji. PAK ma w większym stopniu wspierać polski przemysł kosmiczny i użytkowanie przestrzeni kosmicznej oraz rozwój technik kosmicznych i badań. Będzie eksperckim zapleczem dla instytucji państwowych związanych z polityką kosmiczną. Do zadań PAK w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa dodano dwie nowe dziedziny: technologie rakietowe i analizę zagrożeń w przestrzeni kosmicznej. Agencja będzie też wspierać promocję polskiej gospodarki i myśli naukowej na arenie międzynarodowej.

Bez poprawek przyjęto:

Ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która ujednolica charakter i wysokość kar z tytułu błędnego określenia poziomu refundacji recept, np. niezgodnego z uprawnieniami świadczeniobiorcy lub osoby uprawnionej czy nieuzasadnionego udokumentowanymi względami medycznymi.

Ustawę o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (projekt rządowy) przywracającą zlikwidowane połączenia w małych miejscowościach, co ma przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu. Odtwarzanie połączeń będzie się odbywać we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi. Fundusz rozwoju przewozów będzie państwowym funduszem celowym, pozostającym w dyspozycji ministra ds. transportu, a obsługiwanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na dofinansowanie tego funduszu w 2019 r. wyniesie 300 mln zł, a w latach kolejnych, od 2020 do 2028 r. – 800 mln zł.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11688,79-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html