Aktualności

82. posiedzenie – trzeci dzień

12 lipca 2019 r. wieczorem zakończyło się 82. trzydniowe posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 19 ustaw, do siedmiu wprowadziła poprawki. Zdecydowała o wniesieniu do Sejmu czterech projektów ustaw i podjęła uchwałę okolicznościową.

Trzeciego dnia obrad senatorowie zapoznali się z informacją o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r., przedstawioną przez jej przewodniczącego Leszka Mazura, a także rozpatrzyli nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Na zakończenie posiedzenia zostały przeprowadzone głosowania. Izba wprowadziła 13 poprawek do ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (projekt poselski), która ma usprawnić budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku. Poprawki mają charakter redakcyjny, dostosowują też ustawę do realiów lokalnych.

Z 23. legislacyjno-redakcyjnymi poprawkami senatorowie przyjęli ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadzającą do polskiego prawa nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną (PSA), której działalność reguluje kodeks spółek handlowych. Ma to ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej i zwiększyć możliwości inwestycyjne polskich przedsiębiorców, często konkurujących z firmami zagranicznymi, działającymi na podstawie korzystniejszych przepisów. PSA jest nowoczesną formą niepublicznej spółki kapitałowej przeznaczoną dla innowacyjnych przedsięwzięć. Ma łączyć korporacyjny charakter spółki jako osoby prawnej i jego podstawowe cechy, czyli wyłączenie osobistej odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania ze znaczną swobodą kształtowania stosunku spółki, zarówno jeśli chodzi o wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami, jak i system zarządzania i nadzoru nad nim.

Z 16. poprawkami przyjęto ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (projekt rządowy). Poprawki senackie przewidują m.in., że z tzw. ulgi za złe długi będzie mógł skorzystać również wierzyciel, który na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego, będzie w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego albo w trakcie likwidacji. Z kolei na podatnika korzystającego z tzw. ulgi za złe długi w kolejnych latach podatkowych senatorowie nałożyli obowiązek wykazywania w zeznaniu podatkowym wierzytelności, z którymi związana jest ulga. Ustawa m.in. skraca do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury termin zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, oraz do maksymalnie 60 dni – termin zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem duża firma. Największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązano do corocznego przekazywania ministrowi ds. gospodarki sprawozdań o stosowanych przez siebie terminach zapłaty. Ponadto na firmy, które najbardziej opóźniają regulowanie swoich zobowiązań, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma nakładać kary pieniężne. Ustawa wprowadza też tzw. ulgę na złe długi w podatkach PIT i CIT. Zwiększono też wysokość odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych z 9,5 do 11,5%, tak aby kredytowanie się kosztem firm było droższe niż uzyskanie pieniędzy np. z kredytu komercyjnego.

Do ustawy o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na podstawie umowy (projekt rządowy) zostały wprowadzone 4 poprawki o charakterze korygującym. Ma ona na celu potwierdzenie traktowania Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jak państwa członkowskiego Unii Europejskiej w okresie przejściowym, który rozpoczyna się w dniu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, a kończy 31 grudnia 2020 r. Nowe przepisy potwierdzają m.in., że obecnie obowiązujące przepisy dotyczące europejskiego nakazu aresztowania będą stosowane także w okresie przejściowym.

Z 14. poprawkami przyjęto ustawę o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Wydłużono do 31 sierpnia 2020 r. termin na dostosowanie się przez firmy audytorskie do nowych wymogów. Przyjęto, że również w przypadku kandydatów na członków Rady Agencji rekomendowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego ma być stosowana zasada dwukrotnej liczby kandydatów w stosunku do liczby obsadzanych mandatów. Ustawa ma na celu wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich. Przewiduje też powołanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, która zastąpi Komisję Nadzoru Audytowego.

Do ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadzono 6  poprawek. Ma ona na celu uszczelnienie systemu obrotu olejem opałowym. Nowela umożliwi monitorowanie przewozu i obrót olejów opałowych, a także usprawnienie kontroli nad jego wykorzystywaniem oraz szybsze wykrywanie przeznaczenia oleju opałowego do celów napędowych bez uiszczenia należnej akcyzy. Senatorowie wprowadzili poprawki o charakterze doprecyzowującym i techniczno-legislacyjnym.

Wprowadzono 17 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Jedna z przyjętych poprawek zakłada, że wysokość opłaty w przypadku niesegregowania śmieci ma stanowić wielokrotność opłaty podstawowej, a nie opłaty maksymalnej. Kolejna zmiana umożliwia gminom określenie kryteriów uznania, że zbiórka odpadów jest prowadzona selektywnie. Inna poprawka wprowadza obowiązek przystąpienia do gminnego systemu gospodarowania odpadami w przypadku nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych. Senatorowie przyjęli też poprawkę, która likwiduje obowiązek rejestrowania nowych pojazdów w ciągu 30 dni od dnia ich sprowadzenia z zagranicy. Nowela przewiduje m.in. wyższą opłatę dla osób, które nie segregują odpadów; wyniesie ona dwukrotność, ale nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej. Zakłada ponadto niższe opłaty śmieciowe dla osób kompostujących część produkowanych przez siebie odpadów. Nowe przepisy regulują również kwestię odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady, czyli np. sklepów. Właściciele takich nieruchomości będą przystępowali do zorganizowanego przez gminę systemu odbioru odpadów komunalnych dobrowolnie. Nowela określa też stawki opłat za śmieci dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata będzie ryczałtowa, nie wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę. Ustawa wprowadza także odpłatność za wszystkie plastikowe torby poza tzw. zrywkami.

Bez poprawek zostały przyjęte ustawy:

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (projekt rządowy) umożliwiająca kształcenie na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo także na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia. Zgodnie z ustawą, pielęgniarki i położne będą mogły skorzystać z płatnego urlopu szkoleniowego – do sześciu dni rocznie.

Ustawa o systemie instytucji rozwoju (projekt rządowy) regulująca zasady współpracy między głównymi instytucjami państwa realizującymi działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego. System instytucji rozwoju mają tworzyć: Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Agencja Rozwoju Przemysłu.

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) dostosowująca przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2016 r. Nowela zmienia system kosztów egzekucyjnych. Nowe przepisy uzależniają wysokość opłaty manipulacyjnej od działań organów egzekucyjnych i wydatków, jakie ponoszą. Wysokość opłaty egzekucyjnej ma być zaś związana z efektem działania organu egzekucyjnego, tj. z wyegzekwowaniem lub zapłatą należności. Jej wysokość to 10% od wyegzekwowanych środków pieniężnych i nie może przekroczyć 40 tys. zł. Nowela wprowadza też jednolity, 3-letni okres przedawnienia kosztów.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która ma na celu m.in zastąpienie deklaracji VAT plikami JPK, a także uszczelnienie VAT m.in. w handlu internetowym oraz eliminację nieprawidłowości w akcyzie związanej z obrotem preparatami smarowymi. Zgodnie z nowelą podatnicy podatku od towarów i usług będą składać do urzędu skarbowego deklarację VAT w formie nowego pliku JPK_VAT – przesyłaną tylko w formie elektronicznej, co ma być prostszym narzędziem do rozliczania VAT z urzędem skarbowym. Podatnicy nie będą musieli składać osobno pliku JPK_VAT i deklaracji VAT oraz załączników. Podatnicy rozliczający się kwartalnie co miesiąc będą przekazywać tylko część ewidencyjną VAT w nowej formie, a raz na 3 miesiące – ewidencję VAT wraz z deklaracją VAT w formie nowego JPK_VAT.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (projekt rządowy) przewidująca zerowy PIT dla osób do 26. roku życia osiągających dochody roczne do 85,5 tys. zł.

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (projekt rządowy) zobowiązuje pracownicze towarzystwa emerytalne do wprowadzenia systemu zarządzania, kontroli wewnętrznej, planów awaryjnych oraz dokumentowania własnej oceny ryzyka. Implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, tzw. dyrektywę IORP 2, mającą na celu harmonizację zasad dotyczących nadzoru nad pracowniczymi programami emerytalnymi (IORP), ich organizacji i zarządzania nimi, a także uregulowanie zasad ich działalności.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (projekt rządowy) ma zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce. Dostosowuje go do europejskich i światowych standardów, które wciąż są podnoszone. Nowela wprowadza m.in. ograniczniki dawek promieniowania jonizującego, zmiany wartości dawek granicznych dla pracowników i wymagania dla jednostek organizacyjnych odprowadzających odpady promieniotwórcze do środowiska.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wdraża unijne przepisy dyrektywy NEC w sprawie redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego, a także częściowo wdraża przepisy dyrektywy, która określa zakres i sposób funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) po 2020 r. Ustawa określa m.in. zasady przydziału uprawnień do emisji na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym 2021–30 oraz kolejnych okresach.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (projekt rządowy) wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącą drogowej kontroli technicznej pojazdów wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób, w tym systemu drogowych kontroli technicznych, procedur kontrolnych oraz współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi UE w sprawie stwierdzenia poważnych lub niebezpiecznych usterek pojazdu. Nowela wprowadza mobilne kontrole techniczne pojazdów do przewozu powyżej dziewięciu osób łącznie z kierowcą oraz pojazdów do przewozu ładunków o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo drogowe, przyczynić się do utrzymania pojazdów w stanie akceptowalnym pod względem ochrony środowiska.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (projekt poselski) przewiduje, że jeżeli właściciel gazociągu jamalskiego nie zawrze z operatorem nowej umowy 90 dni przed wygaśnięciem obecnej, to prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyda decyzję, która tę umowę zastąpi do czasu zawarcia nowej.

Ustawa o zmianie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości (projekt prezydencki) wydłuża okres nadawania Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości do 2022 r.

Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw(projekt prezydencki) ma na celu zmianę mechanizmu zapewnienia wsparcia finansowego osobom, które na skutek obiektywnych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie dla ich budżetów domowych, oraz wprowadzenie nowego instrumentu wspierającego dobrowolną restrukturyzację kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut innych niż te, w których kredytobiorcy uzyskują dochody. Przewiduje ona zwrotne wsparcie finansowe na spłatę kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego w złotówkach lub w walucie obcej, dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, i pożyczkę na pokrycie pozostałej części zadłużenia. Wsparcie będzie udzielane nie dłużej niż przez 36 miesięcy, w miesięcznych ratach nie wyższych niż 2 tys. zł.

Izba zdecydowała ponadto o wniesieniu do Sejmu czterech senackich projektów ustaw, w tym trzech dostosowujących prawo do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) ma umożliwić uprawnionym osobom dochodzenie przed sądem roszczeń o ustanowienie odrębnej własności lokalu, który należał dotychczas do spółdzielni mieszkaniowej, gdy stwierdzenie samodzielności lokalu wymaga wykonania robót adaptacyjnych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) określa zasady ustalania kosztów przejazdu do szkoły lub przedszkola niepełnosprawnych dzieci i ich opiekunów. Uwzględniają one tzw. kilometrówkę, cenę paliwa i jego średnie zużycie.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) przewiduje przywrócenie wyższej podstawy obliczenia emerytury osobom, które pobrały wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 6 czerwca 2012 r., a prawo do emerytury powszechnej uzyskały po 2012 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (inicjatywa grupy senatorów) zakłada przyznawanie wdowom i wdowcom po działaczach i osobach represjonowanych połowy świadczenia przysługującego tym osobom na mocy obecnie obowiązującej ustawy, a także dodatkowego świadczenia opozycjonistom, którzy ze względu na represje nie mieli możliwości podjęcia pracy zawodowej.

Izba podjęła jednogłośnie uchwałę w 100. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego (inicjatywa senatora Jana Żaryna), w której przypomniano, że 28 czerwca 1919 r. został podpisany traktat kończący formalnie I wojnę światową i ustanawiający pokój. „Mimo że nie wszystkie polskie postulaty graniczne zostały spełnione, zgodnie stwierdzano wówczas, iż dzięki determinacji polskiej delegacji i wsparciu Francji byliśmy największymi beneficjentami podpisanego traktatu” – napisano w uchwale.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11834,82-posiedzenie-trzeci-dzien.html

82. posiedzenie – drugi dzień

11 lipca 2019 r. Senat wznowił obrady.

Senatorowie zapoznali się z informacją o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2018 r., którą przedstawił jego szef Ernest Bejda.

Senat rozpatrzył:

Nowelizację prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (projekt rządowy) wdrażającą do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE, dotyczącą drogowej kontroli technicznej pojazdów wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób, w tym systemu drogowych kontroli technicznych, procedur kontrolnych oraz współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi UE w sprawie stwierdzenia poważnych lub niebezpiecznych usterek pojazdu. Nowela wprowadza mobilne kontrole techniczne pojazdów do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą oraz pojazdów do przewozu ładunków o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo drogowe, przyczynić się do utrzymania pojazdów w stanie akceptowalnym pod względem ochrony środowiska.

Ustawę o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która ma na celu uszczelnienie systemu obrotu olejem opałowym. Nowela umożliwi monitorowanie przewozu i obrót olejów opałowych, a także usprawnienie kontroli nad jego wykorzystywaniem oraz szybsze wykrywanie przeznaczenia oleju opałowego do celów napędowych bez uiszczenia należnej akcyzy.

Ustawę o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (projekt rządowy) zobowiązującą pracownicze towarzystwa emerytalne do wprowadzenia systemu zarządzania, kontroli wewnętrznej, planów awaryjnych oraz dokumentowania własnej oceny ryzyka. Implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2341, tzw. dyrektywę IORP 2, mającą na celu harmonizację zasad dotyczących nadzoru nad pracowniczymi programami emerytalnymi (IORP), ich organizacji i zarządzania nimi, a także uregulowanie zasad ich działalności.

Ustawę o zmianie ustawy  Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (projekt rządowy), która ma zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce. Dostosowuje go do europejskich i światowych standardów, które wciąż są podnoszone. Nowela wprowadza m.in. ograniczniki dawek promieniowania jonizującego, zmiany wartości dawek granicznych dla pracowników i wymagania dla jednostek organizacyjnych odprowadzających odpady promieniotwórcze do środowiska.

Ustawę o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wdrażającą unijne przepisy dyrektywy NEC w sprawie redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego, a także częściowo wdraża przepisy dyrektywy, która określa zakres i sposób funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) po 2020 r. Ustawa określa m.in. zasady przydziału uprawnień do emisji na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym 2021–30 oraz kolejnych okresach.

Ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) przewidującą m.in. wyższą opłatę dla osób, które nie segregują odpadów; wyniesie ona dwukrotność, ale nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej. Nowela zakłada ponadto niższe opłaty śmieciowe dla osób kompostujących część produkowanych przez siebie odpadów. Nowe przepisy regulują również kwestię odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady, czyli np. sklepów. Właściciele takich nieruchomości będą przystępowali do zorganizowanego przez gminę systemu odbioru odpadów komunalnych dobrowolnie. Nowela określa też stawki opłat za śmieci dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata będzie ryczałtowa, nie wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu na 1 osobę. Nowela wprowadza także odpłatność za wszystkie plastikowe torby poza tzw. zrywkami.

Ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (projekt poselski), która uprawnia prezesa URE do wydania decyzji zastępującej umowę między właścicielem gazociągu jamalskiego a operatorem jeśli nie zawrą oni nowej umowy na 90 dni przed wygaśnięciem obecnej. Decyzja bedzie obowiązywała do czasu zawarcia nowej umowy.

Nowelizację ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości (projekt prezydencki) wydłuża okres nadawania Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości do 2022 r.

Izba przeprowadziła drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) określającej zasady ustalania kosztów przejazdu do szkoły lub przedszkola niepełnosprawnych dzieci i ich opiekunów. Uwzgledniają one tzw. kilometrówkę, cenę paliwa i jego średnie zużycie. Projekt wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 17 października 2017 r. (sygn. akt S 1/17).

Senat przeprowadza drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) przywracającego wyższą podstawę obliczenia emerytury ubezpieczonym, którzy pobrali wcześniejszą emeryturę bez wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną. Projekt stanowi wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. (sygn. akt P 20/16).

Odbędzie się też drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (inicjatywa grupy senatorów), który ma na celu poprawę sytuacji materialnej rodzin działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych. Przewiduje przyznawanie wdowom i wdowcom po działaczach i osobach represjonowanych połowy świadczenia przysługującego tym osobom na mocy obecnie obowiązującej ustawy, a także dodatkowego świadczenia opozycjonistom, którzy ze względu na represje nie mieli możliwości podjęcia pracy zawodowej.

Senatorowie zapoznają się ponadto ze sprawozdaniem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z petycji rozpatrzonych w 2018 r., a także z informacją o działalności w 2018 r. Krajowej Rady Sądownictwa.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11829,82-posiedzenie-drugi-dzien.html

82. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Wieczorem 10 lipca 2019 r. zakończył się pierwszy dzień 82. posiedzenia Senatu. Gorącą dyskusję wywołała rozpatrywana w tym dniu specustawa, która ma zapewnić usprawnienie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku.

Porządek 82. posiedzenia został rozszerzony o 13 ustaw, m.in. o nowelę, która ma na celu ograniczenie zatorów płatniczych, ustawę przewidującą zerowy PIT dla osób do 26. roku życia, osiągających dochody do 85,5 tys. zł, a także nowelizację wprowadzającą wyższą opłatę dla osób, które nie segregują śmieci.

Tego dnia Senat rozpatrzył:

Nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (projekt rządowy) umożliwiającą kształcenie na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo także na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia. Zgodnie z ustawą pielęgniarki i położne będą mogły skorzystać z płatnego urlopu szkoleniowego – do 6 dni rocznie.

Ustawę o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (projekt poselski), która ma usprawnić budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku.

Ustawę o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na podstawie umowy (projekt rządowy), która ma na celu potwierdzenie traktowania Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jak państwa członkowskiego Unii Europejskiej w okresie przejściowym, który rozpoczyna się w dniu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, a kończy 31 grudnia 2020 r. Nowe przepisy potwierdzają m.in., że obecnie obowiązujące przepisy dotyczące europejskiego nakazu aresztowania będą stosowane także w okresie przejściowym.

Ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadzającą do polskiego prawa nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną (PSA), której działalność reguluje kodeks spółek handlowych. Ma to ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej i zwiększyć możliwości inwestycyjne polskich przedsiębiorców, często konkurujących z firmami zagranicznymi, działającymi na podstawie korzystniejszych przepisów. PSA jest nowoczesną formą niepublicznej spółki kapitałowej przeznaczoną dla innowacyjnych przedsięwzięć. Ma łączyć korporacyjny charakter spółki jako osoby prawnej i jego podstawowe cechy, czyli wyłączenie osobistej odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania ze znaczną swobodą kształtowania stosunku spółki, zarówno jeśli chodzi o wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami, jak i system zarządzania i nadzoru nad nim.

Ustawę o systemie instytucji rozwoju (projekt rządowy) regulującą zasady współpracy między głównymi instytucjami państwa realizującymi działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego. System instytucji rozwoju mają tworzyć: Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Agencja Rozwoju Przemysłu.

Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (projekt rządowy), która m.in. skraca do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury terminy zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych) oraz do maksymalnie 60 dni – terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem duża firma (tzw. transakcja asymetryczna). Największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązano do corocznego przekazywania ministrowi ds. gospodarki sprawozdań o stosowanych przez siebie terminach zapłaty. Ponadto na firmy, które najbardziej opóźniają regulowanie swoich zobowiązań, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma nakładać kary pieniężne. Ustawa wprowadza też tzw. ulgę na złe długi w podatkach PIT i CIT. Wierzyciel, który nie otrzyma zapłaty w ciągu 90 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze, będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności; jednocześnie dłużnik będzie miał obowiązek podniesienia podstawy opodatkowania o kwotę, której nie zapłacił. Zwiększono też wysokość odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych (z wyjątkiem podmiotów leczniczych) z 9,5 do 11,5%, tak aby kredytowanie się kosztem firm było droższe niż uzyskanie pieniędzy np. z kredytu komercyjnego.

Ustawę o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która ma na celu wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich. Przewiduje też powołanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, która zastąpi Komisję Nadzoru Audytowego.

Ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) dostosowującą przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2016 r. Nowela zmienia system kosztów egzekucyjnych. Nowe przepisy uzależniają wysokość opłaty manipulacyjnej od działań organów egzekucyjnych i wydatków, jakie ponoszą. Wysokość opłaty egzekucyjnej ma być zaś związana z efektem działania organu egzekucyjnego, tj. z wyegzekwowaniem lub zapłatą należności. Jej wysokość to 10% od wyegzekwowanych środków pieniężnych i nie może przekroczyć 40 tys. zł. Nowela wprowadza też jednolity, 3-letni okres przedawnienia kosztów.

Ustawę o zmianie ustawyo podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która ma na celu m.in zastąpienie deklaracji VAT plikami JPK, a także uszczelnienie VAT m.in. w handlu internetowym oraz eliminację nieprawidłowości w akcyzie związanej z obrotem preparatami smarowymi. Zgodnie z nowelą podatnicy podatku od towarów i usług będą składać do urzędu skarbowego deklarację VAT w formie nowego pliku JPK_VAT – przesyłaną tylko w formie elektronicznej, co ma być prostszym narzędziem do rozliczania VAT z urzędem skarbowym. Podatnicy nie będą musieli składać osobno pliku JPK_VAT i deklaracji VAT oraz załączników. Podatnicy rozliczający się kwartalnie co miesiąc będą przekazywać tylko część ewidencyjną VAT w nowej formie, a raz na 3 miesiące – ewidencję VAT wraz z deklaracją VAT w formie nowego JPK_VAT.

Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(projekt rządowy) przewidującą zerowy PIT dla osób do 26. roku życia osiągających dochody roczne do 85,5 tys. zł.

Ponadto Senat przeprowadził drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (inicjatywa Komisji Ustawodawczej), umożliwiający uprawnionym osobom dochodzenie przed sądem roszczeń o ustanowienie odrębnej własności lokalu, który należał dotychczas do spółdzielni mieszkaniowej, gdy stwierdzenie samodzielności lokalu wymaga wykonania robót adaptacyjnych. Projekt stanowi wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 14 marca 2018 r. (sygn. akt P 7/16).

Odbyło się też drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego (inicjatywa senatora Jana Żaryna), w której przypomniano, że 28 czerwca 1919 r. został podpisany traktat kończący formalnie I wojnę światową i ustanawiający pokój. „Mimo że nie wszystkie polskie postulaty graniczne zostały spełnione, zgodnie stwierdzano wówczas, iż dzięki determinacji polskiej delegacji i wsparciu Francji byliśmy największymi beneficjentami podpisanego traktatu” – napisano w uchwale. Senat w uchwale „oddaje cześć polskiej delegacji reprezentującej państwo polskie podczas konferencji paryskiej, w uznaniu jej zasług w dziele odzyskania przez Polskę niepodległości”.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11817,82-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html

81. posiedzenie Senatu zakończone

26 czerwca 2019 r. odbyło się 81. posiedzenie Senatu, na którym rozpatrzono 7 ustaw, do 2 wprowadzono poprawki. Izba podjęła uchwałę okolicznościową i wybrała senatora Marka Pęka na wicemarszałka Senatu, a senatora Mieczysława Augustyna na przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Senatorowie odwołali wicemarszałka Marka Pęka z funkcji sekretarza Senatu.

Podczas 81. posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie 450. rocznicy unii polsko-litewskiej (projekt grupy senatorów). Uchwałę tej samej treści 25 czerwca 2019 r. podjął Sejmas Republiki Litewskiej. W tekście uchwały, uzgodnionym przez kluby senackie zgodnie z art. 84 ust. 6 regulaminu, podkreślono, że unia polsko-litewska była jednym z najważniejszych wydarzeń XVI w. w Europie i umożliwiła narodziny wyjątkowego systemu państwowości i powołanie do życia wspólnoty wielonarodowej i wieloreligijnej, zbudowanej na wartościach republikańskich, na idei tolerancji, politycznych negocjacji i wzajemnego poszanowania. Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się pomostem pomiędzy Wschodem a Zachodem, ostoją demokracji i prawdziwym Antemurale Christianitatis. Wyrażono nadzieję, że tradycje kształtowania tożsamości politycznej i kultury parlamentarnej obywateli dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów zajmą należne miejsce w historii parlamentaryzmu Litwy i Polski.

Ustawy przyjęte z poprawkami.

Izba wprowadziła 16 poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Jedna ze zmian usuwa przepis, który przewiduje surowsze rygory w stosunku do profesjonalnych pełnomocników, w tym obowiązek wniesienia opłaty dodatkowej w sytuacji nieprawidłowego opłacenia środka zaskarżenia i jego odrzucenia z tego powodu. Inna poprawka zmierza do zapewnienia zgodności z konstytucją w zakresie wznawiania postępowań. Nowelizacja kpc ma na celu kompleksową reformę przepisów dotyczących postępowań w sprawach cywilnych, ograniczenie przewlekłości postępowań i orzekania na podstawie niewystarczającego materiału dowodowego, zwiększenie terminowości rozpraw, poprawę organizacji pracy sądów i lepsze traktowanie obywateli w sądach. Nowe przepisy zakładają m.in., że pozwany w procesie cywilnym jeszcze przed rozpoczęciem postępowania będzie musiał pisemnie odnieść się do zarzutów, co pozwoli sędziemu na sprawne przygotowanie planu rozprawy i wcześniejsze wezwanie stron do uzupełnienia dowodów. Sprawa w sądzie cywilnym ma się rozpoczynać od posiedzenia przygotowawczego, służącego rozwiązaniu sporu bez potrzeby dalszych posiedzeń. Jeśli ogłoszenie wyroku w procesie cywilnym nie będzie możliwe już na pierwszej rozprawie, to sędzia na posiedzeniu przygotowawczym będzie musiał od razu wyznaczyć kilka następujących bezpośrednio po sobie terminów rozpraw. Nowela przewiduje też skrócenie terminów rozpraw, m.in. dzięki rozszerzeniu możliwości składania zeznań na piśmie przez strony postępowania i świadków, którzy nie mogą stawić się na rozprawę, np. ze względu na pobyt za granicą. W mniej skomplikowanych sprawach cywilnych ma się odbywać tylko 1 rozprawa, na której zapadnie wyrok. Usprawnieniu procedur ma także służyć zwięzłość uzasadnień wyroków. Ustawa likwiduje też wymóg odczytywania wyroku, gdy nikt nie stawił się na jego ogłoszenie.

Osiem poprawek o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym wprowadzono do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Doprecyzowuje ona przepisy odnoszące się do funkcjonowania aktualnie rozbudowywanej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Przewiduje m.in., że od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów będzie się odbywać wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Dokumenty potwierdzające zbieranie, odzysk i recykling odpadów opakowaniowych, odpadów powstałych z olejów smarowych i opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów również będzie można przekazywać elektronicznie przez BDO. Identyfikacja drobnych wytwórców odpadów będzie się odbywać za pomocą numeru PESEL.

Bez poprawek przyjęto 5 ustaw.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (projekt poselski) utrzymuje w drugim półroczu 2019 r. ceny prądu według stawek z 2018 r. dla 98% odbiorców końcowych (m.in. gospodarstwa domowe, mikro- i małe firmy, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy, państwowe jednostki nieposiadające osobowości prawnej). Od 1 lipca 2019 r. przedsiębiorstwa obrotu nie będą już musiały utrzymywać cen energii elektrycznej na poziomie z 30 czerwca 2018 r. dla średnich i dużych przedsiębiorstw, które będą się mogły ubiegać o dopłatę do każdej kupionej, a zużytej w II połowie 2019 r. ilości energii w ramach dozwolonej przepisami UE pomocy de minimis. Sprzedawcy energii, którzy od 1 lipca będą dostarczać energię odbiorcom po ustalonej ustawowo cenie, będą mogli się starać o rekompensatę z tytułu świadczenia usługi publicznej, wypłacaną z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Nowela przedłuża też o 2 lata, do 30 czerwca 2021 r., działanie obecnego systemu wsparcia efektywności, opartego na tzw. białych certyfikatach.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (projekt rządowy) ma przyspieszyć eliminację zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza, m.in pyłami zawieszonymi PM 10 i PM 2,5, dwutlenkiem azotu i benzopirenem. Nowela wykonuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, dotyczący niespełnienia przez Polskę wymogów w sprawie jakości powietrza. Przewiduje m.in. wzmocnienie kontroli sprawowanych przez zarządy województw nad gminami i powiatami, nałożenie na administrację samorządową szczebla wojewódzkiego obowiązku monitorowania stanu wykonywania działań naprawczych, określonych w planach ochrony powietrza i działań krótkoterminowych.

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (projekt poselski) przewiduje utworzenie nowego Funduszu Promocji Roślin Oleistych, mającego wspierać spożycie i promocję tych roślin oraz ich przetworów, np. rzepaku, soi czy lnu. Wysokość wpłaty na fundusz będzie wynosiła 0,2% wartości netto od roślin oleistych opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, czyli 3 zł od t. Wpływy będą mogły zostać przeznaczone również na sfinansowanie tzw. wkładu własnego organizacji branżowych, wymaganego przy wdrażaniu działań albo programów promocyjnych lub informacyjnych z udziałem środków unijnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Wysokość wsparcia finansowego na niektóre działania promocyjne w wypadku roślin oleistych, pasz z nich wyprodukowanych i przetworów z ich nasion nie będzie mogła przekroczyć 85% środków przeznaczonych na realizację wszystkich zadań funduszu.

Ustawa o znakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (projekt rządowy) reguluje zasady znakowania żywności i pasz jako wytworzonych bez GMO. Wprowadza także kary za fałszowanie informacji o żywności. Takie oznakowanie będzie mogło być używane dla produktów pochodzenia roślinnego, które są tradycyjnymi odpowiednikami produktów GMO dopuszczonych do stosowania na terytorium Unii Europejskiej i wpisanych do rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i pasz, produktów pochodzenia zwierzęcego, jeśli w okresie chowu zwierząt nie były stosowane pasze GMO. Udział w systemie będzie dobrowolny. Ustawa przewiduje, że przedsiębiorca wprowadzający na rynek produkt z sfałszowaną informacja dotyczącą braku GMO podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości do 10-krotności wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie na rynek takiego produktu lecz nie niższej niż 2 tys. zł. Kary będą groziły ponadto za nieposiadanie dokumentów bądź nieprzeprowadzanie badań laboratoryjnych wbrew obowiązkowi. Dzięki nowym przepisom wzmocniona zostanie konkurencyjność polskich artykułów rolno-spożywczych, w tym produktów pochodzenia zwierzęcego, które są wytwarzane bez udziału GMO, a konsumenci będą dokonywać bardziej świadomego wyboru podczas zakupów.

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski) zakłada m.in. wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli, wprowadzenie dodatków dla nauczycieli stażystów, określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo i skrócenie ścieżki awansu zawodowego, a także powrót do oceny pracy sprzed 1 września 2018 r. z uwzględnieniem opinii rady rodziców. Od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli (wynagrodzenie zasadnicze i dodatki określone w Karcie Nauczyciela) wzrośnie o 9,6%. Po tej podwyżce wyniesie: w wypadku nauczyciela stażysty – 3338 zł, nauczyciela kontraktowego – 3705 zł, nauczyciela mianowanego – 4806 zł, nauczyciela dyplomowanego – 6141 zł. Wysokość części dodatków przepisy uzależniają od wysokości wynagrodzenia zasadniczego. O wysokości innych dodatków decydują samorządy w regulaminach wynagradzania. Ustawa stanowi realizację porozumienia zawartego 7 kwietnia 2019 r. przez stronę rządową z Sekcją Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11796,81-posiedzenie-senatu.html

81. posiedzenie – zapowiedź

26 czerwca 2019 r. odbędzie się 81. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim m.in. rozpatrzenie nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela, przewidującej podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2019 r. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 9,6%.

Podczas 81. posiedzenia Izba rozpatrzy 6 ustaw.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (projekt poselski) utrzymuje w drugim półroczu 2019 r. ceny prądu według stawek z 2018 r. dla 98% odbiorców końcowych (m.in. gospodarstwa domowe, mikro- i małe firmy, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy, państwowe jednostki nieposiadające osobowości prawnej). Od 1 lipca 2019 r. przedsiębiorstwa obrotu nie będą już musiały utrzymywać cen energii elektrycznej na poziomie z 30 czerwca 2018 r. dla średnich i dużych przedsiębiorstw, które będą się mogły ubiegać o dopłatę do każdej kupionej, a zużytej w II połowie 2019 r. ilości energii w ramach dozwolonej przepisami UE pomocy de minimis. Sprzedawcy energii, którzy od 1 lipca będą dostarczać energię odbiorcom po ustalonej ustawowo cenie, będą mogli się starać o rekompensatę z tytułu świadczenia usługi publicznej, wypłacaną z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Nowela przedłuża też o 2 lata, do 30 czerwca 2021 r., działanie obecnego systemu wsparcia efektywności, opartego na tzw. białych certyfikatach.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (projekt rządowy) ma przyspieszyć eliminację zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza, m.in pyłami zawieszonymi PM 10 i PM 2,5, dwutlenkiem azotu i benzopirenem. Nowela wykonuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, dotyczący niespełnienia przez Polskę wymogów w sprawie jakości powietrza. Przewiduje m.in. wzmocnienie kontroli sprawowanych przez zarządy województw nad gminami i powiatami, nałożenie na administrację samorządową szczebla wojewódzkiego obowiązku monitorowania stanu wykonywania działań naprawczych, określonych w planach ochrony powietrza i działań krótkoterminowych.

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) doprecyzowuje przepisy odnoszące się do funkcjonowania aktualnie rozbudowywanej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Przewiduje m.in., że od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów będzie się odbywać wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Dokumenty potwierdzające zbieranie, odzysk i recykling odpadów opakowaniowych, odpadów powstałych z olejów smarowych i opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów również będzie można przekazywać elektronicznie przez BDO. Identyfikacja drobnych wytwórców odpadów będzie się odbywać za pomocą numeru PESEL.

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (projekt poselski) przewiduje utworzenie nowego Funduszu Promocji Roślin Oleistych, mającego wspierać spożycie i promocję tych roślin oraz ich przetworów, np. rzepaku, soi czy lnu. Wysokość wpłaty na fundusz będzie wynosiła 0,2% wartości netto od roślin oleistych opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, czyli 3 zł od t. Wpływy będą mogły zostać przeznaczone również na sfinansowanie tzw. wkładu własnego organizacji branżowych, wymaganego przy wdrażaniu działań albo programów promocyjnych lub informacyjnych z udziałem środków unijnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Wysokość wsparcia finansowego na niektóre działania promocyjne w wypadku roślin oleistych, pasz z nich wyprodukowanych i przetworów z ich nasion nie będzie mogła przekroczyć 85% środków przeznaczonych na realizację wszystkich zadań funduszu.

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski) zakłada m.in. wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli, wprowadzenie dodatków dla nauczycieli stażystów, określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo i skrócenie ścieżki awansu zawodowego, a także powrót do oceny pracy sprzed 1 września 2018 r. z uwzględnieniem opinii rady rodziców. Od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli (wynagrodzenie zasadnicze i dodatki określone w Karcie Nauczyciela) wzrośnie o 9,6%. Po tej podwyżce wyniesie: w wypadku nauczyciela stażysty – 3338 zł, nauczyciela kontraktowego – 3705 zł, nauczyciela mianowanego – 4806 zł, nauczyciela dyplomowanego – 6141 zł. Wysokość części dodatków przepisy uzależniają od wysokości wynagrodzenia zasadniczego. O wysokości innych dodatków decydują samorządy w regulaminach wynagradzania. Ustawa stanowi realizację porozumienia zawartego 7 kwietnia 2019 r. przez stronę rządową z Sekcją Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma na celu kompleksową reformę przepisów dotyczących postępowań w sprawach cywilnych, ograniczenie przewlekłości postępowań i orzekania na podstawie niewystarczającego materiału dowodowego, zwiększenie terminowości rozpraw, poprawę organizacji pracy sądów i lepsze traktowanie obywateli w sądach. Nowe przepisy zakładają m.in., że pozwany w procesie cywilnym jeszcze przed rozpoczęciem postępowania będzie musiał pisemnie odnieść się do zarzutów, co pozwoli sędziemu na sprawne przygotowanie planu rozprawy i wcześniejsze wezwanie stron do uzupełnienia dowodów. Sprawa w sądzie cywilnym ma się rozpoczynać od posiedzenia przygotowawczego, służącego rozwiązaniu sporu bez potrzeby dalszych posiedzeń. Jeśli ogłoszenie wyroku w procesie cywilnym nie będzie możliwe już na pierwszej rozprawie, to sędzia na posiedzeniu przygotowawczym będzie musiał od razu wyznaczyć kilka następujących bezpośrednio po sobie terminów rozpraw. Nowela przewiduje też skrócenie terminów rozpraw, m.in. dzięki rozszerzeniu możliwości składania zeznań na piśmie przez strony postępowania i świadków, którzy nie mogą stawić się na rozprawę, np. ze względu na pobyt za granicą. W mniej skomplikowanych sprawach cywilnych ma się odbywać tylko 1 rozprawa, na której zapadnie wyrok. Usprawnieniu procedur ma także służyć zwięzłość uzasadnień wyroków. Ustawa likwiduje też wymóg odczytywania wyroku, gdy nikt nie stawił się na jego ogłoszenie.

W planowanym porządku 81. posiedzenia przewidziano również podjęcie uchwały w sprawie 450. rocznicy unii polsko-litewskiejwybór wicemarszałka Senatu przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11796,81-posiedzenie-zapowiedz.html

PSL powinien sam startować w wyborach, a następnie zawrzeć koalicję z PIS [Express Ilustrowany, 2106.2019]

Historia z fotografią [Sputnik, 19.06.2019]

Polski polityk i politolog Mateusz Piskorski po niemal trzech latach pobytu w areszcie jest na wolności. Odzyskanie wolności było możliwe po wpłaceniu 200 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Dzisiaj – rozmowa Mateusza Piskorskiego z Redakcją Sputnik Polska.

Mateusz Piskorski nie przyznaje się do winy i uważa, że jest ścigany za coś, co nie jest przestępstwem. Polski polityk i politolog jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej oraz Chin.

Mateuszem Piskorskim rozmawia komentator Agencji Sputnik Leonid Swiridow.

 Dzień dobry Panie Mateuszu, witam z Moskwy! Znalazłem w Facebooku jedno bardzo ciekawe zdjęcie, zrobione, zdaje się, parę dni temu. Jest na nim Pan razem z senatorem Grubskim. Zdjęcie było zrobione w Łodzi?

— Tak, w Łodzi. Ja o senatorze Grubskim słyszałem przebywając w areszcie śledczym.

Zaimponowała mi postawa senatora Macieja Grubskiego, który wykazał się ogromną, jak na dzisiejsze czasy, odwagą. Udzielił obiektywnych ocen, obiektywnych wypowiedzi w wywiadzie dla Sputnika.

A już sam fakt udzielania wywiadu Sputnikowi, jak widać, był czymś wystarczającym dla Platformy Obywatelskiej, której senator był członkiem, żeby zawiesiła go jako członka partii.Senator Maciej Grubski, mając na pewno świadomość tego, jak bardzo ryzykuje, zdecydował się jednak, na zasadzie wolności słowa, wypowiedzieć się obiektywnie na temat stosunków polsko-rosyjskich, a jeszcze dodatkowo uczynił to na łamach Sputnika, co zdaniem jego kolegów z Platformy Obywatelskiej było obciążeniem.

Po tym, jak wyszedłem z aresztu śledczego, senator Maciej Grubski się ze mną skontaktował poprzez media społecznościowe i doszliśmy do wniosku, że dobrze byłoby się spotkać.

Istotnie, do takiego spotkania doszło 15 czerwca w Łodzi, a właściwie pod Łodzią.

 Rozumiem, że senator Maciej Grubski po prostu zaprosił Pana do siebie do domu?

— Tak, zaprosił na bardzo dobrą kawę i przede wszystkim na interesującą rozmowę.

 O czym była rozmowa po Pana pobycie w areszcie śledczym? Czy była to rozmowa o polityce polskiej, o polityce wschodniej rządu RP, czy w ogóle o życiu?

— Rozmawialiśmy głównie o polityce wschodniej. Główny akcent tej rozmowy to konieczność pragmatycznego podejścia do relacji Polski z Rosją, jak też z innymi wschodnimi sąsiadami Polski.Jak sądzę, pan senator Grubski jako doświadczony parlamentarzysta, o wiele bardziej doświadczony, niż ja – ja byłem tylko przez jedną kadencję parlamentarzystą, a senator kończy obecnie już trzecią swoją kadencję w izbie wyższej polskiego parlamentu – doszliśmy do bardzo podobnych wniosków. Doszliśmy do wniosków, które skłaniają nas do stwierdzenia, że bez dywersyfikacji kierunków polskiego handlu zagranicznego, czyli bez uwzględnienia w planach, między innymi Rosji, bez dialogu z Rosją przyszłość Polski i polskiej gospodarki stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania. I tego przede wszystkim rozmowa dotyczyła.

Senator Maciej Grubski ma bardzo duże doświadczenie budowania więzi i relacji gospodarczych. Mniej ta rozmowa dotyczyła oceny sytuacji politycznej w Polsce, bo tutaj możemy się w niektórych punktach nie zgadzać.

Ja siłą rzeczy, jako osoba, która miała trochę więcej negatywnych doświadczeń z rządem, mam zdecydowanie bardziej krytyczne stanowisko wobec partii rządzącej, niż pan senator Grubski, ale nie zmienia to faktu, że w 95% zagadnień, można powiedzieć, całkowicie się zgadzamy i mamy te same poglądy.

— To znaczy, że jednak, klucze do dobrych relacji z Rosją są w rękach Polski?

— To jest oczywiste. To Polska wprowadziła zamrożenie relacji z Rosją.

Stało się to po roku 2013, na początku roku 2014 doszło do całkowitego oficjalnego zamrożenia tych stosunków. A później, od roku 2014, czyli już od niemal pięciu lat, jest już tylko gorzej. Z tego, co słyszymy na temat nawet technicznych formatów współpracy polsko-rosyjskiej, to one się nie odbywają.

Tutaj ja często zwracam uwagę na to, że nawet najbardziej rusofobiczne państwa bałtyckie, takie jak Łotwa czy Estonia, czy Litwa, utrzymują robocze kontakty, robocze relacje z Moskwą, gdy Warszawa te relacje zamroziła całkowicie.Więc, całkowitą rację ma rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych: piłka jest po stronie polskiej, bo to Polska doprowadziła do faktycznego zamrożenia relacji ze swym największym sąsiadem. Bo to Polska doprowadziła do takich paradoksów, jak chociażby zawieszenie, a w zasadzie odwołanie małego ruchu bezwizowego z obwodem kaliningradzkim na szkodę polskich przedsiębiorców, polskiej gospodarki, ale też zwykłych ludzi, obywateli rosyjskich, mieszkających w tym obwodzie.

To jest jeden z wielu przykładów, oczywiście. Generalnie Polska robi wszystko, żeby z Rosją nie mieć żadnych stosunków.

 Jeżeli tematem Pana rozmowy z senatorem Grubskim była polityka, myślę, że rozmowa zahaczała też o temat jesiennych wyborów do Sejmu. W związku z tym pytanie do Pana: czy będzie Pan startować w najbliższych wyborach do Sejmu?

— Jeszcze zdecydowanie za wcześnie na ogłoszenie takiej decyzji.

Wiem, że kampania wyborcza zaczyna się już kolejnego dnia po poprzednich wyborach. Ja w tej chwili rozglądam się, obserwuję jak wygląda polska scena polityczna. Dochodzę do różnych wniosków, a to są wnioski dość pesymistyczne i smutne.

Inne z tych wniosków, to wnioski mówiące o tym, że trzeba by było naprawdę dużo sił i środków, aby zorganizować te środowiska w Polsce, które jeszcze mają odwagę mówić coś wbrew aktualnemu establishmentowi.

Ja myślę, że już w najbliższym czasie ogłoszę powstanie nowego ruchu społecznego. Nie wiem jeszcze, jaką formę on obierze. Między innymi, z udziałem dawnych działaczy partii Zmiana, ale też kilku innych ugrupowań.

Wtedy też wspólnie zastanowimy się nad tym, czy ja osobiście mam w tych wyborach brać udział, czy nie.

Jak na razie, to bardziej wpływają głosy tych, którzy twierdzą, że powinienem startować, przede wszystkim, w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Nie po to, aby myśleć o jakimś druzgocącym wyniku w tych wyborach, tylko po to, żeby uzmysłowić polskiemu społeczeństwu istnienie pewnych zagadnień, o których inni kandydaci, najprawdopodobniej, nawet będą się bali powiedzieć.

Zdecydowana większość moich współpracowników jest właśnie za takim rozwiązaniem.

Mnie osobiście na ten moment trudno jest podjąć decyzję. Myślę, że to kwestia przemyśleń w tym okresie wakacyjnym.

 Panie Mateuszu, podobno był Pan widziany w centrum Łodzi na Piotrkowskiej, gdzie był przemarsz związany z rocznicą rewolucji 1905 roku. Czy to prawda?

— Tak, to prawda. Ale niestety, nie mogłem wziąć udziału w tych uroczystościach rocznicowych w Łodzi.

Może, byłoby to dla mnie bardzo interesujące, ale nie mogłem wziąć w nich udziału, dlatego, że obawiałem się, iż wśród uczestników tych uroczystości mogą być osoby, które prokuratura w mojej sprawie, w postępowaniu przeciwko mnie uznała za świadków, z którymi mam zakaz kontaktów.

Sytuacja była i jest w dalszym ciągu absurdalna. Trudno mi uczestniczyć w jakichkolwiek spotkaniach, przedsięwzięciach, konferencjach, bo cały czas mam tę obawę, iż dojdzie do niezaplanowanego spotkania z którymś ze świadków.

Co śmieszniejsze, część tych świadków może nawet nie wiedzieć, że znajdują się na liście świadków, i ich naturalną reakcją, gdy mnie zobaczą po tak długiej przerwie, może być chęć rozmowy czy witania się.

To już mogło by być uznane przez polskie organy ścigania jako złamanie warunków zwolnienia ustanowionych przez sąd. A więc muszę nieco konspiracyjnie poruszać się po ulicach polskich miast.

 Ale konspiracyjnie – wydaje się niemożliwe, bo rozumiem, że Pana pilnuje ABW? Jakiś pułkownik prowadzący z ABW musi być?

— Skoro jestem pod czujną opieką polskich służb, to mogę się tylko cieszyć, bo nic mi nie grozi ze strony jakichś zapalczywych, rusofobicznie nastawionych obywateli, którzy czytali w gazetach polskich i innych organach propagandowych rządzącej partii teksty na mój temat.

Mam nadzieję, że w razie jakiegoś fizycznego ataku na ulicy, obserwujący i pilnujący mi, pewnie bardzo profesjonalni funkcjonariusze ABW wybawią mnie z opresji.

Natomiast, mówiąc już zupełnie poważnie, sytuacja rzeczywiście jest absurdalna, i ja czasami się zastanawiam, być może, powinienem przeprowadzić jakąś formę operacji plastycznej, albo charakteryzację, aby te osoby, które są na liście świadków, przypadkiem nie rozpoznały mnie na ulicy i po prostu do mnie z dobrymi zamiarami nie podeszły i zaczęły się ze mną witać i rozmawiać.

 Może, na końcu wrócimy znów do tego zdjęcia, od którego zaczęliśmy rozmowę. Czy Pan był zadowolony z tego spotkania, czy będą inne spotkania z senatorem Grubskim? Może, wspólne projekty?

— Na pewno razem z senatorem Grubskim będziemy działali na rzecz uświadomienia Polakom ważności, istotności relacji z Rosją. Na pewno będziemy występowali z różnymi propozycjami dotyczącymi ułożenia stosunków polsko-rosyjskich.

Nie wiem jeszcze, w jakim charakterze, ja będę na pewno w charakterze eksperta, senator Maciej Grubski też ma ogromne doświadczenie i wiedzę, więc też pewnie będzie w tym kontekście występował jako ekspert i osoba doświadczona w budowaniu relacji gospodarczych.

Co do naszych kolejnych spotkań, oczywiście, mam ogromną nadzieję, że takie spotkania będą miały miejsce. Wstępnie już omówiliśmy kolejne terminy, więc, w zależności od naszych kalendarzy, i senatora, i mojego, będziemy próbowali na pewno kontaktować się i spotykać się.

Zresztą, jak sądzę, nie jest tajemnicą to, że senator Maciej Grubski, będąc czynnym parlamentarzystą, zaoferował mnie pewną pomoc, związaną z wysłaniem interpelacji  dotyczących mojej sprawy, a zatem również w tej formie będę mógł na senatora Grubskiego liczyć.

Jest to jeden z niewielu odważnych polskich parlamentarzystów. Szkoda, że przynajmniej na razie, deklaruje, iż nie jest zainteresowany startem i odnowieniem swego mandatu, ale mam nadzieję, że jeszcze tę sprawę przemyśli i, być może, zobaczymy go też w senacie kolejnej kadencji.

  Bardzo dziękuję za rozmowę.

Źródło: https://pl.sputniknews.com/opinie/2019061910586058-Polska-Piskorski-Historia-z-fotografia-Grubski/

PSL powinien startować samodzielnie [wywiad dla Sputnika, 11.06.2019]

Po wyborach do Parlamentu Europejskiego trwa zamieszanie w opozycji przed kolejną kampanią. Lider PSL Władysław Kosianiak-Kamysz poinformował, że partia nie wystartuje w jesiennych wyborach do Sejmu z ramienia Koalicji Europejskiej.

Tymczasem Grzegorz Schetyna wyraża przekonanie, że ludowcy w Koalicji Europejskiej pozostaną.

Znany polski polityk, senator Maciej Grubski odpowiada na pytania komentatora Agencji Sputnik Leonida Swiridowa.

—  Dzień dobry, panie Senatorze! Zwracam się do Pana nie tylko jako obserwatora wydarzeń politycznych w Polsce, ale też aktywnego uczestnika polskiej sceny politycznej, o skomentowanie sytuacji w PSL. Najpierw, być może, zaczniemy od wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jak Pan uważa, czy PSL dobrze zrobił, że włączył się do Koalicji Europejskiej?

—  Od początku uważałem, że to był błąd. Ja, oczywiście, miałem pewne propozycję po wyjściu z Platformy Obywatelskiej i przystąpienia do PSL-u. Dlatego moje oczy są zwrócone na to, co się w PSL-u dzieje.W mojej ocenie postępowanie szefa PSL-u, wchodzącego w taką strukturę, która tak naprawdę nie klei się politycznie, bo PSL jest kompletnie inny w stosunku do partii lewicowych – to nie pasowało od początku. Pokazało, że PSL oczywiście miało jakiś wynik w ramach Koalicji Europejskiej, ale start samodzielny dał by im zupełnie inną sytuację i przede wszystkim zakorzeniłby ich w elektoracie wiejskim.

Jak się oglądało w województwie łódzkim, nawet najbardziej zagorzałe bastiony wspierania PSL-u – czyli Ochotnicze Straże Pożarne – byli oplakatowane elementami wizerunkowymi ludzi z Prawa i Sprawiedliwości, a nie PSL-u. To była porażka. I dzisiaj muszą wyciągnąć z tego wnioski. Jakaś rozgrywka dzisiaj w PSL-u trwa.

—  Rozumiem, że z punktu widzenia Pana, PSL powinien iść do Sejmu samodzielnie?

—  Jeżeli PSL chce mojej rady, a gdzieś jakaś komunikacja trwa, to ja uważam, że dzisiaj dobry jest ten kierunek, który przyjmuje Waldemar Pawlak i Marek Sawicki: PSL powinien startować samodzielnie.PSL zawse ma szanse, żeby przekroczyć próg wyborczy. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby go nie przekroczył, być może, będzie to minimalne przekroczenie i powstanie sytuacja klubu parlamentarnego. Niedużego, ale to otworzy w przyszłym parlamencie możliwość koalicyjną dla PSL-u, która da szanse przetrwania tej partii na scenie politycznej.

W mojej ocenie, Prawo i Sprawiedliwość nawet przekraczający 50 procent, a ja uważam, że PiS przekroczy w najbliższych wyborach 50 procent poparcia, ale jest zainteresowane małym koalicjantem.

—  Czy może Pan dokładnie wyjaśnić, o co chodzi w tej sytuacji, bo jeżeli 50 procent ma PiS, to po co mu jeszcze jedna przystawka w postaci PSL?

—  Ja myślę, że Kaczyński jest bardzo przewidującym politykiem, nie będzie chciał w tej sytuacji brać na siebie odpowiedzialności i podzieli się władzą z PSL-em w niedużej ilości obszarów państwa. Myślę, od trzech do pięciu ministerstw.

Koalicja 2006-2007 roku z Samoobroną nie wyszła, bo zachowanie jednej i drugiej strony politycznej budziło wiele do życzenia. Ale myślę, że dzisiaj PiS wyciągnął bardzo daleko idące wnioski. PiS to teraz kompletnie inna partia.

Dla mnie to jest ważne, żeby taka sytuacja powstała, bo życzę PSL-owi bardzo dobrze, dlatego, że PSL jest w stanie zmienić stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do Rosji.

Prawo i Sprawiedliwość często zachowuje się w stosunku do Rosji, moim zdaniem, nieracjonalnie. A PSL jest z takim dobrym podejściem, takim spokojniejszym, takim bardziej racjonalnym stosunkiem do Rosji. Jest w stanie spowodować, że polityka polska w stosunku do Rosji będzie troszeczkę inaczej wyglądała.

—  To znaczy, że Pan uważa, iż Koalicja Europejska jest absolutnie antyrosyjska i nawet bardziej antyrosyjska, niż PiS?

—  Obie struktury na dzisiaj zachowują się często nieracjonalnie. Największa siła w Unii Europejskiej – Niemcy – chce dobrych relacji z Rosją, chce dobrych gospodarczych relacji z Moskwą.

Polska powinna iść śladem Niemiec. Polska jest przeciwna Nord Stream 2 i to wielki błąd, dlatego, że odcinamy się od świetnego zaopatrzenia gazowego. Kupujemy amerykański gaz, który jest tani w Stanach Zjednoczonych, a drogi po dostarczeniu do Polski. Wybrano taki kierunek, moim zdaniem, bardzo błędny. Ale dzisiaj jest PSL do tego, żeby zacząć rozmawiać o innych relacjach z Rosją. Bo Prawo i Sprawiedliwość, jak widać, będzie rządziło przez kilka kolejnych lat.

Społeczeństwo polskie zmieniło się, widać, że społeczeństwo polskie idzie w kierunku społeczeństwa węgierskiego. I mocny PiS, rządzący w następnej kadencji, gdyby miał partnera takiego, jak PSL – to była by dobra decyzja.

—  Wie Pan, bardzo żałuję, że w tej chwili w Moskwie nie ma polskich truskawek…

—  Nie dziwię się Panu, bo polskie truskawki – to są świetne owoce!

Po 2014 roku bardzo mocno ograniczyliśmy pulę możliwości handlowych, a przede wszystkim w obszarze owoców, warzyw, w ogóle jedzenia, to jest wielki błąd. 25 milionów mieszkańców Moskwy każdego dnia chętnie by skorzystało z dobrej polskiej oferty, a Polacy są, niestety, jeżeli chodzi o zarządzanie w tej sprawie, głupie, nie wykorzystują tego.

Moglibyśmy faktycznie te wielkie zasoby polskie, jeżeli chodzi o owoce, spokojnie ulokować na rynku rosyjskim. Trzeba o tym rozmawiać.

Dlatego, podkreślam, dla mnie PSL to jest partia, która by mogła zacząć rozmawiać o tym, że wracamy do dobrych relacji handlowych z Rosją. Być może, najpierw, mówimy o owocach, warzywach i mięsie, a potem przekładamy na kompletnie inne rzeczy i stwarzamy nowe relacje.

—  Bardzo dziękuję za rozmowę.

Źródło: https://pl.sputniknews.com/opinie/2019061110533965-Polska-Rosja-senator-Grubski-PSL-powinien-startowac-samodzielnie-Sejm/