Aktualności

XXX zawody w gimnastyce sportowej z okazji Mikołajek’18 (aktualizacja)

Mikołajki można także świętować na… sportowo! Tak zrobili młodzi łodzianie z UKS SP 7, biorąc udział w turnieju gimnastycznym. Imprezę zorganizowaną w hali przy ul. Karpackiej będę długo miło wspominał. Odbyła się w ona dniach 30.11. i 11.12.218 r.

fot. UKS „SP 7”

Dzieci pięknie reprezentowały swoje umiejętności w hali MOSiR przy ul. Karpackiej 61. Więcej w Dzienniku Łódzkim z 4 grudnia 2018 r.

O wydarzeniu przeczytać też można było w mikołajkowym wydaniu Dziennika Łódzkiego (6.12.2018):

Młodzież Master Łódź odniosła sukces na turnieju zapaśniczym w Helsinkach

Reprezentacja klubu Master Łódź zajęła 8. miejsce (na 79 drużyn) w między­narodowym turnieju zapaśni­czym Helsinki Open. Brawo! Świetny trener, wyjątkowe zawodniczki!

Więcej w Dzienniku Łódzkim z 29.11.2018 r.

Mikołajkowe zawody najmłodszych gimnastyczek i gimnastyków UKS SP7 Łódź (Dziennik Łódzki, 26.11.2018 r.)

Organizatorzy poinformowali Macieja Grubskiego o ciekawych zawodach, a senator natychmiast przekazał nam te wieści. Dziękujemy!

Dzięki temu możemy zaprosić łodzian na wyjątkowe zawody. Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego SP7 oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich mają zaszczyt zaprosić na XXX Zawody w Gimnastyce Sportowej dziewcząt i chłopców, które odbędą się w dniach 30.11 -01.12.2018 r. w hali MOSiR przy ul Karpackiej 61 w Łodzi. Oficjalne rozpoczęcie zawodów odbędzie się 30.11 o godzinie 9. Honorowy patronat nad zawodami objęła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska – informuje Agnieszka Rembowska, prezes UKS SP7 Łódź.

W tym roku zawody Mikołajkowe rozpoczną się występem najmłodszych. Klasa I pokaże swoje umiejętności gimnastyczne w ćwiczeniach wolnych. Dzieci wykonają mini-układ składający się z podstawowych elementów akrobatyczno – zwinnościowych, których nauczyli się podczas 3-miesięcznego szkolenia.

W drugim dniu zawodów chłopcy będą startować na poziomie klasy młodzieżowej i III sportowej rywalizując z zawodnikami z AZS AWF Kraków, UKS „Gimnazjon” Wieliczka, Korony Kraków oraz RKS „Cukrownik” Chybie. Natomiast nasze zawodniczki będą konkurować w kategorii młodzieżowej i III sportowej. Dla nich zawody były sprawdzianem nabytych umiejętności gimnastycznych na poszczególnych przyrządach. Wystartuje 111 zawodników i zawodniczek.

Czytaj więcej: https://dzienniklodzki.pl/mikolajkowe-zawody-najmlodszych-gimnastyczek-i-gimnastykow-uks-sp7-lodz/ar/13693160

67. posiedzenie Senatu dobiegło końca

23 listopada 2018 r. w godzinach nocnych zakończyło się 67. trzydniowe posiedzenie Senatu. Izba przyjęła 30 ustaw, do czterech wprowadziła poprawki, podjęła też dwie uchwały okolicznościowe.

Trzeciego dnia obrad największe zainteresowanie senatorów, a  tym samym najbardziej burzliwą debatę wywołała ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym. Tej nowelizacji towarzyszyło wystąpienie Małgorzaty Gersdorf, I Prezes SN. Izba bez poprawek przyjęła nowelizację (projekt poselski) umożliwiającą sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrót do pełnienia urzędu. Zgodnie z ustawą o SN, która weszła w życie 3 kwietnia 2018 r., w stan spoczynku przeszli i od 4 lipca przestali pełnić funkcję sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogli dalej orzekać, jeśli złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyraził zgodę na dalsze zajmowanie przez nich stanowiska sędziego SN. Zgodnie z nowelą, sędzia SN albo sędzia NSA, który przeszedł w stan spoczynku na podstawie obecnych przepisów, z dniem wejścia w życie tej nowelizacji powraca do pełnienia urzędu na stanowisku zajmowanym 3 kwietnia 2018 r. Sędziowie ci mogą jednak pozostać w stanie spoczynku, jeśli w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji złożą oświadczenie, że mają taką wolę. Nowela zakłada też, że jeśli na jej podstawie do pełnienia urzędu w Sądzie Najwyższym powrócił sędzia, który zajmował stanowisko I prezesa SN lub prezesa SN, kadencję uważa się za nieprzerwaną. W ocenie rządu nowelizacja wdraża wstępne postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 października 2018 r. przychylające się do wniosku Komisji Europejskiej o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych, w ramach których znalazło się m.in. zawieszenie stosowania przepisów ustawy o SN dotyczących przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia w stan spoczynku i przywrócenie do orzekania sędziów, którzy w świetle nowych przepisów już zostali wysłani w stan spoczynku.

Tego dnia Izba zapoznała się z informacją o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności rzecznika praw obywatelskich, którą przedstawił rzecznik Adam Bodnar. Także ten punkt porządku obrad wzbudził ożywioną  dyskusję wśród senatorów.

W piątek Senat, z inicjatywy senatora Grzegorza Peczkisa, podjął uchwałę w 100. rocznicę powołania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomniano w niej, że urząd powołano już w grudniu 1918 r., co było „wyrazem przyjęcia przez najwyższe władze odrodzonej Polski zasady wspierania rozwoju technicznego i gospodarczego poprzez zagwarantowanie twórcy prawa do stworzonego wynalazku oraz bezpieczeństwa prawnego w obrocie”. W ciągu 100 lat nieprzerwanej działalności Urząd Patentowy udzielił ponad 220 tys. patentów na wynalazki, zarejestrował ponad 60 tys. wzorów użytkowych, 23 tys. wzorów przemysłowych oraz ok. 300 tys. znaków towarowych.

Izba wprowadziła 25 poprawek, w większości legislacyjnych i doprecyzowujących, do ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (projekt rządowy). Przewiduje ona utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, którego zadaniem ma być m.in. usprawnienie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz ułatwienie dostępu do informacji o tych postępowaniach.

Z 4 zmianami, głównie legislacyjnymi, przyjęto ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Jedna z poprawek doprecyzowuje, że nie będzie można wnioskować o wydanie dowodu osobistego z podpisem osobistym dla osoby, która nie ukończyła 13. roku życia. Nowela określa zasady wdrożenia i powszechnego wydawania dowodów osobistych zawierających warstwę elektroniczną, czyli e-dowodów.

5 poprawek, głównie legislacyjnych, wprowadzono do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Jedna ze zmian ogranicza wysokość wynagrodzenia notariusza za sporządzenie w postaci aktu notarialnego oświadczenia beneficjenta o poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu, w przypadku powstania obowiązku zwrotu kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego. Nowela umożliwia docieplenie jednorodzinnych budynków mieszkalnych zamieszkiwanych przez osoby dotknięte ubóstwem energetycznym, a także wymianę lub likwidację kotłów na paliwo stałe niespełniających standardów emisyjnych.

Izba z 7 poprawkami doprecyzowującymi i legislacyjnymi przyjęła ustawę o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (projekt rządowy). Nowela zakłada wydzielenie Zakładu Badań Antydopingowych z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego i powołanie Polskiego Laboratorium Antydopingowego, wyposażonego w podmiotowość prawną.

Izba bez poprawek przyjęła:

Ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (projekt rządowy) przewidującą m.in., że z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą finansowane wynagrodzenia młodocianych pracowników, a także staże i specjalizacje lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.

Nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (projekt rządowy) wdrażającą przepisy unijnej dyrektywy w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności. Podwyższono też kwoty minimalnych sum gwarancyjnych w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników (szkody na osobie – 5210 tys. euro, szkody w mieniu – 1050 tys. euro).

Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (projekt rządowy), która m.in. zmienia sposób finansowania Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, umożliwia przejmowanie banków komercyjnych i spółdzielczych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub zagrożonych upadłością, przez banki znajdujące się w lepszej kondycji, z możliwością wsparcia tego procesu przez środki z BFG. Wydłużono też bezterminowo pomoc dla tzw. frankowiczów.

Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (projekt rządowy) wprowadzającą ulgę podatkową wydatków na termomodernizację domów jednorodzinnych. Ogólna kwota odliczeń nie może przekroczyć 53 tys. zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

Ustawę o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która zmienia zadania, organizację i finasowanie Krajowej Administracji Skarbowej, zasady przeprowadzania kontroli celno-skarbowej i audytu, a także zasady służby w służbie celno-skarbowej.

Nowelę kodeksu postępowania cywilnego (projekt senacki) dostosowującą przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 października 2017 r. przez uniemożliwienie stosowania rozszerzonej wykonalności tytułu egzekucyjnego w odniesieniu do byłych wspólników wszystkich spółek osobowych; oznacza to, że osoba, która w chwili wszczęcia postępowania wobec spółki nie była już jej wspólnikiem, nie będzie odpowiadać za jej zobowiązania.

Nowelizację prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (projekt rządowy) dostosowującą polskie prawo do zaleceń Komisji Europejskiej. Umożliwia złożenie odwołania do sądu w sprawie wydania wizy przez konsula.

Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji(projekt rządowy) umożliwiającą sprzedaż żywności wyprodukowanej przez rolnika także restauracjom, stołówkom czy sklepom. Podwyższono z 20 do 40 tys. zł kwotę przychodów ze sprzedaży żywności zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ustawę o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (projekt rządowy), na podstawie której rolnicy będą mogli skorzystać z dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych lub pożyczek na spłatę zadłużenia.

Nowelizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (projekt rządowy) zwiększającą z 86 l do 100 l limit zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych, do którego przysługiwać będzie zwrot kosztów paliwa. Ze zwrotu będą mogli skorzystać także hodowcy bydła.

Ustawę o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), na podstawie której w policji zostanie wydzielona służba odpowiadająca za prowadzenie działań kontrterrorystycznych.

Ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Nowela podwyższa z 30% do 100% obowiązek sprzedaży energii przez giełdę. Umożliwia też stosowanie tzw. kodeksów sieci, dotyczących wymogów związanych z przyłączeniem m.in. jednostek wytwórczych oraz odbiorców do sieci.

Ustawę o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wydłużającą do końca 2023 r. okres finansowania ze środków budżetowych restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego w ramach dotychczas obowiązującej puli 7 mld zł. Dotyczy to tylko majątku przekazanego do Spółki Restrukturyzacji Kopalń przed końcem 2018 r.

Nowelę ustawy o dozorze technicznym (projekt rządowy) dostosowującą przepisy do obecnego stanu prawnego w dziedzinach mających wpływ na działania jednostek dozoru technicznego, zwiększa też bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych podlegających temu dozorowi.

Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (projekt rządowy), której celem jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności głównie małych i średnich przedsiębiorstw.

Nowelizację ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (projekt rządowy) wydłużającą z 10 do 15 lat okres planowania szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

Ustawę o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), na podstawie której zostanie powołany główny inspektor rybołówstwa morskiego, odpowiedzialny za monitoring przestrzegania przepisów o rybołówstwie morskim i organizację rynku rybnego, a także za koordynację działań Polski w ramach realizacji celów wspólnej polityki rybołówstwa.

Ustawę o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (projekt rządowy), która przewiduje, że Polski Instytut Sztuki Filmowej będzie wspierał finansowo produkcję utworów audiowizualnych powstających w Polsce.

Ustawę o Instytucie Europy Środkowej (projekt rządowy), która powołuje w miejsce Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Instytut Europy Środkowej mający być strategicznym zapleczem w zakresie polityki zagranicznej państwa w obrębie państw Trójmorza. Ma on prowadzić m.in. działalność analityczną wspierającą działania polityczne na rzecz współpracy z państwami Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej.

Ustawę o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych (projekt rządowy), która wdraża prawo unijne, przewiduje zniesienie przeszkód uniemożliwiających osobom niewidomym, słabowidzącym i z innymi niepełnosprawnościami dostęp do utworów drukowanych. Dzięki ustawie łatwiejsza będzie transgraniczna wymiana kopii utworów i innych przedmiotów objętych prawem pokrewnym w odpowiednich dla nich formatach. Chodzi np. o druk alfabetem Braille’a, duży druk, książki elektroniczne i książki mówione ze specjalną nawigacją, audiodeskrypcję i transmisje radiowe.

Izba wyraziła ponadto zgodę na ratyfikację:

Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r.;

Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r.;

Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11235,67-posiedzenie-senatu-trzeci-dzien.html

67. posiedzenie Senatu – trzeci dzień

23 listopada 2018 r. Senat wznowił obrady. Porządek 67. posiedzenia został rozszerzony o rozpatrzenie 2 ustaw: o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

fot. Katarzyna Czerwińska/Senat

Izba podjęła uchwałę w 100. rocznicę powołania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (inicjatywa senatora Grzegorza Peczkisa). Przypomniano w niej, że urząd powołano już w grudniu 1918 r., co było „wyrazem przyjęcia przez najwyższe władze odrodzonej Polski zasady wspierania rozwoju technicznego i gospodarczego poprzez zagwarantowanie twórcy prawa do stworzonego wynalazku oraz bezpieczeństwa prawnego w obrocie”. W ciągu 100 lat nieprzerwanej działalności Urząd Patentowy udzielił ponad 220 tys. patentów na wynalazki, zarejestrował ponad 60 tys. wzorów użytkowych, 23 tys. wzorów przemysłowych oraz ok. 300 tys. znaków towarowych. „Senat wyraża podziw dla wynalazców, innowatorów oraz twórców, którzy swoją pracą intelektualną przyczynili się do gospodarczego rozwoju Polski. Jesteśmy wdzięczni pokoleniom pracowników Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, którzy stali i stoją na straży własności intelektualnej” – napisano w uchwale.

Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (projekt rządowy), która zakłada wydzielenie Zakładu Badań Antydopingowych z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego i powołanie Polskiego Laboratorium Antydopingowego.

Senatorowie zapoznają się obecnie z informacją o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności rzecznika praw obywatelskich, którą przedstawia rzecznik Adam Bodnar.

Izba omówi ustawę o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych (projekt rządowy), która wdraża prawo unijne, przewiduje zniesienie przeszkód uniemożliwiających osobom niewidomym, słabowidzącym i z innymi niepełnosprawnościami dostęp do utworów drukowanych. Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady. Dzięki ustawie łatwiejsza będzie transgraniczna wymiana kopii utworów i innych przedmiotów objętych prawem pokrewnym w odpowiednich dla nich formatach. Chodzi np. o druk alfabetem Braille’a, duży druk, książki elektroniczne i książki mówione ze specjalną nawigacją, audiodeskrypcję i transmisje radiowe.

Senat zajmie się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym (projekt poselski), która umożliwia sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrót do pełnienia urzędu. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym z grudnia 2017, która weszła w życie 3 kwietnia 2018 r. z mocy prawa przeszli w stan spoczynku i od 4 lipca przestali pełnić funkcję sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogli dalej orzekać, jeśli złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyraził zgodę na dalsze zajmowanie przez nich stanowiska sędziego SN. Zgodnie z nowelą sędzia SN albo sędzia NSA, który przeszedł w stan spoczynku na podstawie obecnych przepisów, z dniem wejścia w życie tej nowelizacji powraca do pełnienia urzędu na stanowisku zajmowanym 3 kwietnia 2018 r. Sędziowie ci, mogą jednak pozostać w stanie spoczynku jeśli w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji złożą oświadczenie, że mają taką wolę; oświadczenie ma być składane prezydentowi za pośrednictwem Krajowej Rady Sądownictwa. W ocenie rządu nowelizacja wdraża wstępne postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 października 2018 r. przychylające się do wniosku Komisji Europejskiej o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych, w ramach których znalazło się m.in. zawieszenie stosowania przepisów ustawy o SN dotyczących przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia w stan spoczynku i przywrócenie do orzekania sędziów, którzy w świetle nowych przepisów już zostali wysłani w stan spoczynku.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11235,67-posiedzenie-senatu-trzeci-dzien.html

67. posiedzenie Senatu – drugi dzień

22 listopada 2018 r. zakończył się drugi dzień 67. posiedzenia Senatu, podczas którego rozpatrzono 16 ustaw.

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego (projekt senacki) dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 października 2017 r. (sygn. akt SK 31/15) poprzez uniemożliwienie stosowania rozszerzonej wykonalności tytułu egzekucyjnego w odniesieniu do byłych wspólników wszystkich spółek osobowych; oznacza to, że osoby, które w chwili wszczęcia postępowania wobec spółki nie byli już jej wspólnikami, nie będą odpowiadać za jej zobowiązania.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (projekt rządowy) przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, którego zadaniem ma być m.in. usprawnienie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, ułatwienie dostępu do informacji o tych postępowaniach.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (projekt rządowy) umożliwi sprzedaż żywności wyprodukowanej przez rolnika także restauracjom, stołówkom czy sklepom. Podwyższono ponadto z 20 do 40 tys. zł kwoty przychodów ze sprzedaży żywności zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych; po jej przekroczeniu będzie obowiązywał podatek obrotowy w wysokości 2%. .

Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (projekt rządowy), dzięki której będzie możliwa natychmiastowa spłata zadłużenia częściowo już zrestrukturyzowanego we wcześniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym, ale tylko związanego z prowadzeniem działalności rolniczej. Rolnicy będą mogli skorzystać z dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych lub pożyczek na spłatę zadłużenia. Łączna wysokość dopłat do kredytu restrukturyzacyjnego wyniesie 40%, a dla młodego rolnika lub dla gospodarstwa położonego np. na terenach Natura 2000 – 60%. Kwota kredytu nie może przekroczyć 5 mln zł, a okres kredytowania nie może być dłuższy niż 10 lat. Pożyczka udzielana będzie na okres do 15 lat w wysokości nieprzekraczającej kwoty zadłużenia gospodarstwa, ale nie więcej niż 5 mln zł dla jednego podmiotu.

Nowelizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (projekt rządowy) zwiększa z 86 l do 100 l limit zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych, do którego przysługiwać będzie zwrot kosztów paliwa; ze zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw będą mogli skorzystać także hodowcy bydła dzięki wprowadzonemu limitowi zużycia oleju napędowego w wysokości 30 l na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) podwyższa z 30% do 100% obowiązek sprzedaży energii przez giełdę. Umożliwia też stosowanie tzw. kodeksów sieci, dotyczących wymogów związanych z przyłączeniem m.in. jednostek wytwórczych oraz odbiorców do sieci; chodzi o środki służące budowie wspólnego, jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej.

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wydłuża do końca 2023 r. okres obowiązywania ustawy, a tym samym – finansowania ze środków budżetowych restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego w ramach dotychczas obowiązującej puli 7 mld zł. Dotyczy to jednak tylko majątku przekazanego do Spółki Restrukturyzacji Kopalń przed końcem 2018 r. Jeśli zostanie przekazany po tym terminie, za rekultywację terenów poprzemysłowych będą musiały zapłacić spółki węglowe.

Nowela ustawy o dozorze technicznym (projekt rządowy) dostosowuje przepisy do obecnego stanu prawnego w dziedzinach mających wpływ na działania jednostek dozoru technicznego, zwiększa też bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) umożliwia termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych zamieszkiwanych przez osoby dotknięte ubóstwem energetycznym, a także wymianę lub likwidację kotłów na paliwo stałe niespełniających standardów emisyjnych. Osoby, które skorzystają z tych możliwości, nie będą ponosiły kosztów z tytułu takiej wymiany. Gmina może jednak ustalić zasadę wniesienia przez nie wkładu własnego w postaci pracy na rzecz gminy lub innego wkładu w wysokości nieprzekraczającej 10% szacowanej wartości przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (projekt rządowy) usprawnia procedury, likwiduje zbędne obciążenia biurokratyczne i wprowadza rozwiązania, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Nowela, tzw. pakiet MŚP, stanowi kolejny etap realizacji rządowej „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Wprowadza prawie 50 uproszczeń, dzięki którym przez 10 lat przedsiębiorcy zaoszczędzą blisko 4 mld zł. Pakiet skierowany jest głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Nowela przewiduje m.in. zwolnienie z podatku niektórych dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych uzyskanych ze zbycia udziałów/akcji, a także odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku z wyjątkiem samochodu osobowego. Wprowadza możliwość wliczenia pracy małżonka w koszt uzyskania przychodu czy jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do 5 mln zł. Znosi obowiązek okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pracowników najmniej wypadkowych branż. Ujednolica ponadto formularze deklaracji podatkowych w wypadku podatków lokalnych (podatek od nieruchomości czy leśny) i umożliwia składanie ich drogą elektroniczną. Skraca też do 5 lat okres obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych.

Nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (projekt rządowy) wydłuża okres planowania szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP z 10 do 15 lat.

Ustawa o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ujednolica sposób prowadzenia inspekcji podmiotów wykonujących rybołówstwo komercyjne i rekreacyjne. Ustanawia 1 organ powołany do kontroli – głównego inspektora rybołówstwa morskiego, który będzie odpowiedzialny za monitoring przestrzegania przepisów o rybołówstwie morskim i organizację rynku rybnego, a także za koordynację działań Polski w ramach realizacji celów wspólnej polityki rybołówstwa.

Ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (projekt rządowy) ma m.in. poprawić warunki funkcjonowania sektora produkcji audiowizualnej, stworzyć możliwości inwestowania zagranicznego kapitału w produkcje w Polsce i współpracy między polskimi a zagranicznymi producentami audiowizualnymi, zwiększyć aktywność polskich przedsiębiorców działających w sektorze produkcji audiowizualnej. Przewiduje, że Polski Instytut Sztuki Filmowej będzie wspierał finansowo produkcję utworów audiowizualnych powstających w Polsce. Wsparcie finansowe będzie przyznawane w wysokości 30% kosztów poniesionych na produkcję w Polsce, polskie koszty kwalifikowalne, które stanowią podstawę naliczania wsparcia finansowego, nie mogą jednak przekroczyć 80% całkowitych kosztów produkcji audiowizualnej.

Ustawa o Instytucie Europy Środkowej (projekt rządowy) powołuje w miejsce Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Instytut Europy Środkowej, który ma być strategicznym zapleczem w zakresie polityki zagranicznej państwa w obrębie państw Trójmorza, powadzić m.in. działalność analityczną wspierającą działania polityczne na rzecz współpracy z państwami Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej, współpracę z zagranicznymi podmiotami zajmującymi się stosunkami międzynarodowymi, badania naukowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw przewiduje wdrożenie i powszechne wydawanie dowodów osobistych zawierających warstwę elektroniczną pozwalającą obywatelowi na posługiwanie się uwzględnionymi w niej środkami elektronicznymi oraz wyposażenie dowodu osobistego w środek identyfikacji elektronicznej nazywany „profilem osobistym” zapewniający wysoki poziom zaufania, który będzie dawał możliwość potwierdzenia swojej tożsamości w usługach online..

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw przewiduje wydzielenie w policji służby odpowiadającej za prowadzenie działań  kontrterrorystycznych, składającej się z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „Biuro Operacji Antyterrorystycznych” oraz samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11230,67-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html

V Ogólnopolski Turniej Bokserski o Puchar Włókiennika Łódź już 1 grudnia 2018 r.

Zawody odbędą się w auli Centrum Kształcenia Za­wodowego i Ustawicznego przy ul. Żeromskiego 115 w Ło­dzi. Początek walk o godz. 12. Wstęp wolny. W turnieju mogą brać udział zawodnicy kategorii młodzik rocznik 2004, kadet rocznik 2002 – 2003, junior rocznik 2000 – 2001, senior rocznik 1999 i starsi.

W mojej opinii Puchar Włókiennika i ludzie zaangażo­wani w jego organizację zasłu­gują na najwyższe słowa uzna­nia. Serdecznie polecam!

Więcej w Dzienniku Łódzkim z 22 listopada 2018 r.

67. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Wieczorem 21 listopada 2018 r. zakończył się pierwszy dzień 67. posiedzenia Senatu. Tego dnia Izba przyjęła z 8 zmianami nowelizację prawa oświatowego i bez poprawek nowelę ustawy o działalności leczniczej. Podjęła też uchwałę w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie.

Senatorowie przed przystąpieniem do obrad uczcili minutą ciszy zmarłych w listopadzie 2018 r. senatorów V kadencji Klemensa Ścierskiego i Tadeusza Wnuka.

fot. Katarzyna Czerwińska/Senat

Izba, w obecności ambasadora Ukrainy Andrija Deszczycii, jednogłośnie podjęła uchwałę w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie. Przypomniano w niej, że w efekcie kolektywizacji i przymusowej egzekucji niewykonalnych kontrybucji produktów rolnych śmierć z głodu poniosło co najmniej 6 mln ludzi. Senat solidaryzuje się z narodem ukraińskim w zachowaniu pamięci o tych wydarzeniach i dążeniu do upowszechnienia wiedzy o tej tragedii.

Senat wprowadził 8 poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (projekt rządowy). Senatorowie zrezygnowali m.in. z przepisów dotyczących ustalania regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli. Nowela ma na celu odbudowę prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce. Samorządy otrzymają większą subwencję na uczniów kształcących się w zawodach, na które jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Uczniowie będą mogli – na podstawie umowy z pracodawcą – realizować staż uczniowski. Koszty świadczeń wypłacanych uczniom podczas stażu zostaną wliczone pracodawcy w koszty uzyskania przychodu. Szkoły będą mogły gromadzić dochody z działalności usługowej prowadzonej w ramach kształcenia w danym zawodzie i finansować z nich wydatki bieżące. Od 1 września 2019 r. wprowadzony zostanie obowiązek przystępowania uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe do egzaminu zawodowego albo czeladniczego, co będzie warunkiem ukończenia szkoły lub promocji do następnej klasy. W nowelizacji znalazły się też nowe przepisy dotyczące uczniów i nauczycieli polonijnych. Szkolne punkty konsultacyjne staną się polskimi szkołami, co umożliwi awans zawodowy nauczycielom języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim pracujących w systemach oświaty innych państw lub w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą.

Bez poprawek przyjęto ustawę o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która umożliwi fizjoterapeutom wykonywanie zawodu w ramach indywidualnej i grupowej praktyki zawodowej.

Senat rozpatrzył też 9 ustaw.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (projekt rządowy) przewiduje m.in., że z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą finansowane staże podyplomowe i szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych. Zakłada też, że podstawy odpisu na fundusze świadczeń socjalnych: zakładowego, dla nauczycieli oraz emerytów i rencistów służb mundurowych będą naliczane tak jak w 2013 r.

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (projekt rządowy) wdraża przepisy unijnej dyrektywy w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności. Podwyższono kwoty minimalnych sum gwarancyjnych w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników (szkody na osobie – 5210 tys. euro, szkody w mieniu – 1050 tys. euro).

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (projekt rządowy) zmienia sposób finansowania Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Będą one finansowane bezpośrednio z opłat wnoszonych przez nadzorowane podmioty rynku finansowego, a nie jak dotąd, ze składek, ale za pośrednictwem budżetu państwa. Dzięki temu komisja będzie mogła sprawniej zarządzać swoimi środkami. Ustawa wprowadza przepisy, na podstawie których możliwe będzie przejmowanie banków komercyjnych i spółdzielczych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub zagrożonych upadłością, przez banki znajdujące się w lepszej kondycji, z możliwością wsparcia tego procesu przez środki z BFG. Takie przejęcia będą się odbywały na podstawie decyzji KNF za zgodą banku przejmującego. Nowelizacja rozszerza skład KNF o przedstawicieli premiera, ministra koordynatora służb specjalnych oraz prezesów UOKiK i BFG. Przewidziano ponadto utworzenie funduszu edukacji finansowej, który ma zwiększyć świadomość finansową Polaków, w tym wiedzę o oferowanych produktach inwestycyjnych. Wydłużono też bezterminowo pomoc dla tzw. frankowiczów; wsparcie dla osób, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, było przewidziane do 31 grudnia 2018 r.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (projekt rządowy) wprowadza ulgę podatkową wydatków na termomodernizację domów jednorodzinnych. Ogólna kwota odliczeń nie może przekroczyć 53 tys. zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma służyć poprawie organizacji KAS, zapewnieniu jej szerszego dostępu do informacji niezbędnych w realizacji ustawowych zadań, przede wszystkim zwalczaniu „szarej strefy” i wyłudzeń podatkowych.

Nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (projekt rządowy) dostosowuje polskie prawo do zaleceń Komisji Europejskiej. Umożliwia złożenie odwołania do sądu w sprawie wydania wizy przez konsula.

Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r. (projekt rządowy) przewiduje ratyfikację dokumentu, który tworzy ramy prawne i zasady wspólnego działania państw na rzecz ochrony warstwy ozonowej. Chodzi o wycofywanie z użycia substancji HFC, stosowanych w klimatyzatorach.

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r. (projekt rządowy) przewiduje ratyfikację porozumienia z Rumunią o usunięciu z obrotu umów międzynarodowych sprzecznych z porządkiem prawnym UE.

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r. (projekt rządowy) przewiduje ratyfikację porozumienia z Czechamio usunięciu z obrotu umów międzynarodowych sprzecznych z porządkiem prawnym UE.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11203,67-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html

 

67. posiedzenie Senatu – zapowiedź

21–23 listopada 2018 r. odbędzie się 67. posiedzenie Senatu. Zaplanowano rozpatrzenie na nim m.in. tzw. ustawy okołobudżetowej, a także tzw. pakietu MŚP, skierowanego głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowi on kolejny etap realizacji rządowej „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Wprowadza prawie 50 uproszczeń, dzięki którym przez 10 lat przedsiębiorcy zaoszczędzą blisko 4 mld zł.

Izba rozpatrzy 28 ustaw.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (projekt rządowy) przewiduje m.in., że z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą finansowane staże podyplomowe i szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych. Zakłada też, że podstawy odpisu na fundusze świadczeń socjalnych: zakładowego, dla nauczycieli oraz emerytów i rencistów służb mundurowych będą naliczane tak jak w 2013 r.

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (projekt rządowy) wdraża przepisy unijnej dyrektywy w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności. Podwyższono kwoty minimalnych sum gwarancyjnych w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników (szkody na osobie – 5210 tys. euro, szkody w mieniu – 1050 tys. euro).

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (projekt rządowy) zmienia sposób finansowania Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Będą one finansowane bezpośrednio z opłat wnoszonych przez nadzorowane podmioty rynku finansowego, a nie jak dotąd, ze składek, ale za pośrednictwem budżetu państwa. Dzięki temu komisja będzie mogła sprawniej zarządzać swoimi środkami. Ustawa wprowadza przepisy, na podstawie których możliwe będzie przejmowanie banków komercyjnych i spółdzielczych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub zagrożonych upadłością, przez banki znajdujące się w lepszej kondycji, z możliwością wsparcia tego procesu przez środki z BFG. Takie przejęcia będą się odbywały na podstawie decyzji KNF za zgodą banku przejmującego. Nowelizacja rozszerza skład KNF o przedstawicieli premiera, ministra koordynatora służb specjalnych oraz prezesów UOKiK i BFG. Przewidziano ponadto utworzenie funduszu edukacji finansowej, który ma zwiększyć świadomość finansową Polaków, w tym wiedzę o oferowanych produktach inwestycyjnych. Wydłużono też bezterminowo pomoc dla tzw. frankowiczów; wsparcie dla osób, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, było przewidziane do 31 grudnia 2018 r.

Nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (projekt rządowy) wprowadza ulgę podatkową wydatków na termomodernizację domów jednorodzinnych. Ogólna kwota odliczeń nie może przekroczyć 53 tys. zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma służyć poprawie organizacji KAS, zapewnieniu jej szerszego dostępu do informacji niezbędnych w realizacji ustawowych zadań, przede wszystkim zwalczaniu „szarej strefy” i wyłudzeń podatkowych.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (projekt senacki) dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 października 2017 r. (sygn. akt SK 31/15) poprzez uniemożliwienie stosowania rozszerzonej wykonalności tytułu egzekucyjnego w odniesieniu do byłych wspólników wszystkich spółek osobowych.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (projekt rządowy) przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, którego zadaniem ma być m.in. usprawnienie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, ułatwienie dostępu do informacji o tych postępowaniach.

Nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (projekt rządowy) dostosowuje polskie prawo do zaleceń Komisji Europejskiej. Umożliwia złożenie odwołania do sądu w sprawie wydania wizy przez konsula.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (projekt rządowy) podwyższa z 20 do 40 tys. zł kwoty przychodów ze sprzedaży żywności zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych; po jej przekroczeniu będzie obowiązywał podatek obrotowy w wysokości 2%. Umożliwia sprzedaż żywności wyprodukowanej przez rolnika także restauracjom, stołówkom czy sklepom.

Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (projekt rządowy) umożliwia natychmiastową spłatę zadłużenia częściowo już zrestrukturyzowanego we wcześniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym, ale tylko związanego z prowadzeniem działalności rolniczej. Rolnicy będą mogli skorzystać z dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych lub pożyczek na spłatę zadłużenia. Łączna wysokość dopłat do kredytu restrukturyzacyjnego wyniesie 40%, a dla młodego rolnika lub dla gospodarstwa położonego np. na terenach Natura 2000 – 60%. Kwota kredytu nie może przekroczyć 5 mln zł, a okres kredytowania nie może być dłuższy niż 10 lat. Pożyczka udzielana będzie na okres do 15 lat w wysokości nieprzekraczającej kwoty zadłużenia gospodarstwa, ale nie więcej niż 5 mln zł dla jednego podmiotu.

Nowelizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (projekt rządowy) zwiększa z 86 l do 100 l limit zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych, do którego przysługiwać będzie zwrot kosztów paliwa. Ze zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwbędą mogli skorzystać także hodowcy bydła dzięki wprowadzonemu limitowi zużycia oleju napędowego w wysokości 30 l na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) określa zasady wdrożenia i powszechnego wydawania dowodów osobistych zawierających warstwę elektroniczną, pozwalającą obywatelowi na korzystanie m.in. z profilu zaufanego w wypadku usług on-line.

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) zakłada m.in. wydzielenie w policji służby odpowiadającej za prowadzenie działań kontrterrorystycznych. Nowo powołana służba składać się będzie z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji Biura Operacji Antyterrorystycznych (podlegającego bezpośrednio komendantowi głównemu) i z samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych policji.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) podwyższa z 30% do 100% obowiązek sprzedaży energii przez giełdę. Umożliwia też stosowanie tzw. kodeksów sieci, dotyczących wymogów związanych z przyłączeniem m.in. jednostek wytwórczych oraz odbiorców do sieci; chodzi o środki służące budowie wspólnego, jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej.

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wydłuża do końca 2023 r. okres obowiązywania ustawy, a tym samym – finansowania ze środków budżetowych restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego w ramach dotychczas obowiązującej puli 7 mld zł. Dotyczy to jednak tylko majątku przekazanego do Spółki Restrukturyzacji Kopalń przed końcem 2018 r. Jeśli zostanie przekazany po tym terminie, za rekultywację terenów poprzemysłowych będą musiały zapłacić spółki węglowe. Nowelizacja stanowi następstwo decyzji Komisji Europejskiej, która zgodziła się, by procesy restrukturyzacyjne w górnictwie były finansowane z budżetu państwa jeszcze przez 5 lat.

Nowela ustawy o dozorze technicznym (projekt rządowy) dostosowuje przepisy do obecnego stanu prawnego w dziedzinach mających wpływ na działania jednostek dozoru technicznego, zwiększa też bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza rozwiązania, które umożliwią termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych zamieszkiwanych przez osoby dotknięte ubóstwem energetycznym, a także wymianę lub likwidację kotłów na paliwo stałe niespełniających standardów emisyjnych. Osoby, które skorzystają z tych możliwości, nie będą ponosiły kosztów z tytułu takiej wymiany. Gmina może jednak ustalić zasadę wniesienia przez nie wkładu własnego w postaci pracy na rzecz gminy lub innego wkładu w wysokości nieprzekraczającej 10% szacowanej wartości przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (projekt rządowy) usprawnia procedury, likwiduje zbędne obciążenia biurokratyczne i wprowadza rozwiązania, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Nowela, tzw. Pakiet MŚP, stanowi kolejny etap realizacji rządowej „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Wprowadza prawie 50 uproszczeń, dzięki którym przez 10 lat przedsiębiorcy zaoszczędzą blisko 4 mld zł. Pakiet skierowany jest głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Nowela przewiduje m.in. zwolnienie z podatku niektórych dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych uzyskanych ze zbycia udziałów/akcji, a także odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku z wyjątkiem samochodu osobowego. Wprowadza możliwość wliczenia pracy małżonka w koszt uzyskania przychodu czy jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do 5 mln zł. Znosi obowiązek okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pracowników najmniej wypadkowych branż. Ujednolica ponadto formularze deklaracji podatkowych w wypadku podatków lokalnych (podatek od nieruchomości czy leśny) i umożliwia składanie ich drogą elektroniczną. Skraca też do 5 lat okres obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych.

Nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (projekt rządowy) wydłuża okres planowania szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP z 10 do 15 lat.

Ustawa o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ujednolica sposób prowadzenia inspekcji podmiotów wykonujących rybołówstwo komercyjne i rekreacyjne. Ustanawia 1 organ powołany do kontroli – głównego inspektora rybołówstwa morskiego, który będzie odpowiedzialny za monitoring przestrzegania przepisów o rybołówstwie morskim i organizację rynku rybnego, a także za koordynację działań Polski w ramach realizacji celów wspólnej polityki rybołówstwa.

Ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (projekt rządowy) ma m.in. poprawić warunki funkcjonowania sektora produkcji audiowizualnej, stworzyć możliwości inwestowania zagranicznego kapitału w produkcje w Polsce i współpracy między polskimi a zagranicznymi producentami audiowizualnymi, zwiększyć aktywność polskich przedsiębiorców działających w sektorze produkcji audiowizualnej. Przewiduje, że Polski Instytut Sztuki Filmowej będzie wspierał finansowo produkcję utworów audiowizualnych powstających w Polsce. Wsparcie finansowe będzie przyznawane w wysokości 30% kosztów poniesionych na produkcję w Polsce, polskie koszty kwalifikowalne, które stanowią podstawę naliczania wsparcia finansowego, nie mogą jednak przekroczyć 80% całkowitych kosztów produkcji audiowizualnej.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (projekt rządowy) ma na celu odbudowę prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce. Samorządy otrzymają większą subwencję na uczniów kształcących się w zawodach, na które jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Uczniowie będą mogli – na podstawie umowy z pracodawcą – realizować staż uczniowski. Koszty świadczeń wypłacanych uczniom podczas stażu zostaną wliczone pracodawcy w koszty uzyskania przychodu. Szkoły będą mogły gromadzić dochody z działalności usługowej prowadzonej w ramach kształcenia w danym zawodzie i finansować z nich wydatki bieżące. Od 1 września 2019 r. wprowadzony zostanie obowiązek przystępowania uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe do egzaminu zawodowego albo czeladniczego, co będzie warunkiem ukończenia szkoły lub promocji do następnej klasy. W nowelizacji znalazły się też nowe przepisy dotyczące uczniów i nauczycieli polonijnych. Szkolne punkty konsultacyjne staną się polskimi szkołami, co umożliwi awans zawodowy nauczycielom języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim pracujących w systemach oświaty innych państw lub w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą.

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (projekt rządowy) zakłada wydzielenie Zakładu Badań Antydopingowych z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego i powołanie Polskiego Laboratorium Antydopingowego, wyposażonego w podmiotowość prawną.

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) umożliwi fizjoterapeutom wykonywanie zawodu w ramach indywidualnej i grupowej praktyki zawodowej.

Ustawa o Instytucie Europy Środkowej (projekt rządowy) powołuje Instytut Europy Środkowej, który ma być strategicznym zapleczem w zakresie polityki zagranicznej państwa w obrębie państw Trójmorza, powadzić m.in. działalność analityczną wspierającą działania polityczne na rzecz współpracy z państwami Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej, współpracę z zagranicznymi podmiotami zajmującymi się stosunkami międzynarodowymi, badania naukowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r. (projekt rządowy) przewiduje ratyfikację dokumentu, który tworzy ramy prawne i zasady wspólnego działania państw na rzecz ochrony warstwy ozonowej. Chodzi o wycofywanie z użycia substancji HFC, stosowanych w klimatyzatorach.

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r. (projekt rządowy) przewiduje ratyfikację porozumienia z Rumuniąo usunięciu z obrotu umów międzynarodowych sprzecznych z porządkiem prawnym UE.

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 1993 r. (projekt rządowy) przewiduje ratyfikację porozumienia z Czechamio usunięciu z obrotu umów międzynarodowych sprzecznych z porządkiem prawnym UE.

Planowane jest też drugie czytanie 2 projektów uchwał okolicznościowych. W projekcie uchwały w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie (inicjatywa grupy senatorów) Izba wyraża „solidarność z narodem ukraińskim w zachowaniu pamięci o tych wydarzeniach i dążeniu do upowszechnienia wiedzy o tej tragedii”. Przypomniano, że w efekcie „kolektywizacji i przymusowej egzekucji niewykonalnych kontrybucji produktów rolnych śmierć z głodu poniosło co najmniej 6 mln ludzi”. W projekcie uchwały w 100. rocznicę powołania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (inicjatywa senatora Grzegorza Peczkisa) przypomina się, że urząd – jedną z pierwszych instytucji państwowych – powołano już w grudniu 1918 r., kilkadziesiąt dni po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Zapoczątkowało to instytucjonalne gwarantowanie przez państwo prawnej ochrony własności przemysłowej.

Senatorowie zapoznają się także z informacją o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności rzecznika praw obywatelskich.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11203,67-posiedzenie-senatu-zapowiedz.html