Aktualności

79. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

24 maja 2019 r. rozpoczęło się 79. posiedzenie Senatu. Porządek obrad został rozszerzony o rozpatrzenie nowelizacji kodeksu karnego, która zaostrza kary za przestępstwa pedofilii.

Senatorowie przed przystąpieniem do obrad uczcili minutą ciszy zmarłego 15 maja 2019 r. senatora IV kadencji Jana Cimanowskiego.

Izba rozpatrzyła:

Ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która ujednolica charakter i wysokość kar z tytułu błędnego określenia poziomu refundacji recept, np. niezgodnego z uprawnieniami świadczeniobiorcy lub osoby uprawnionej czy nieuzasadnionego udokumentowanymi względami medycznymi.

Ustawę o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (projekt rządowy) wprowadzającą rozwiązania przywracające zlikwidowane połączenia w małych miejscowościach, co ma przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu. Odtwarzanie połączeń będzie się odbywać we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi. Fundusz rozwoju przewozów będzie państwowym funduszem celowym, pozostającym w dyspozycji ministra ds. transportu, a obsługiwanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na dofinasowanie tego funduszu w 2019 r. wyniesie 300 mln zł, a w latach kolejnych, od 2020 do 2028 r. – 800 mln zł.

Senatorowie rozpatrują nowelizację ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej (projekt rządowy), która ma na celu m.in. uporządkowanie i doprecyzowanie zakresu zadań Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK), dostosowanie nadzoru nad nią do rozwiązań obowiązujących w innych krajach europejskich, a także usprawnienie jej organizacji. PAK ma w większym stopniu wspierać polski przemysł kosmiczny i użytkowanie przestrzeni kosmicznej oraz rozwój technik kosmicznych i badań. Będzie eksperckim zapleczem dla instytucji państwowych związanych z polityką kosmiczną. Do zadań PAK w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa dodano 2 nowe dziedziny: technologie rakietowe i analizę zagrożeń w przestrzeni kosmicznej. Agencja będzie też wspierać promocję polskiej gospodarki i myśli naukowej na arenie międzynarodowej.

Senat zajmie się też ustawami:

Ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) zaostrzającą kary za przestępstwa pedofilii. Likwiduje przedawnienie za gwałcenie dziecka. W noweli podwyższono wiek prawnokarnej ochrony dzieci z 15 do 16 lat. Zwiększono także kary za pedofilię. Gwałcicielowi dziecka grozić będzie od 5 do 30 lat więzienia. Jeżeli natomiast osoba małoletnia pozostawała pod pieczą sprawcy, dolna granica kary zostanie podwyższona do 8 lat. Gdy następstwem gwałtu będzie śmierć dziecka, sprawcy ma grozić kara dożywocia. Nowe przepisy podwyższają również kary za seksualne wykorzystanie dzieci – od 2 do 15 lat więzienia (dotychczas od 2 do 12 lat). Sprawcy brutalnych zbrodni pedofilskich nie będą mogli skorzystać z przedterminowego zwolnienia. W najcięższych wypadkach sąd będzie mógł wyłączyć możliwość wcześniejszego warunkowego zwolnienia. Zakres informacji ujawnianych w tzw. rejestrze pedofilów zostanie uzupełniony o dane dotyczące zawodu wyuczonego i wykonywanego przez sprawcę w chwili popełnienia przestępstwa. Pozostałe zmiany dotyczą m.in. elastycznego wymiaru kar. Nowelizacja przewiduje likwidację osobnej kary 25 lat więzienia i wprowadzenie elastycznego wymiaru kar: od 15 dni do 30 lat pozbawienia wolności i dożywocia.

Ustawą o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw(projekt rządowy) mającą usprawnić zaopatrzenie w wyroby medyczne poprzez zmianę regulacji dotyczących realizacji zleceń. Ułatwienia będą dotyczyć pacjentów, osób wystawiających zlecenia i wykonawców. Zmiany przewidują potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej i weryfikację zlecenia, w tym uprawnień dodatkowych, na 2 etapach jego realizacji, tj. w czasie jego wystawiania i przyjmowania do realizacji. Pozwoli to NFZ nie dublować czynności, a pacjentom ułatwi uzyskiwanie świadczeń.

Nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (projekt rządowy) przewidującą, że rodzice lub opiekunowie przebywający w szpitalu z chorym dzieckiem lub z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym nie będą musieli płacić za zajmowane łóżko ani za otrzymane posiłki. Szpitale nie będą miały prawa pobierać za to opłat. Ma to przyczynić się do jak najczęstszych i nieograniczonych kontaktów hospitalizowanych chorych dzieci lub niepełnosprawnych z bliskimi.

Ustawą o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze (projekt senacki), która likwiduje możliwość płynnego przekształcania spółdzielni pracy w spółki handlowe. Zanim spółdzielnia przekształci się w spółkę prawa handlowego, będzie musiała przejść proces likwidacji. Nowelizacja dostosowuje przepisy do wyroku i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. (sygn. akt K 25/12; sygn. akt S 5/15).

Nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego (projekt senacki) wprowadzającą do procedury administracyjnej zasadę, że nadanie pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Szwajcarii albo w państwie członkowskim EFTA – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym będzie zrównane w skutkach z nadaniem pisma w polskiej placówce pocztowej. Ułatwi to korzystanie z praw obywatelom polskim przebywającym poza granicami kraju.

Senat przeprowadzi również drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (projekt Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji), przyznającego osobom, które pobierają emeryturę z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem ze względu na jego stan zdrowia (tzw. emerytura EWK), świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy aktualną pełną wysokością świadczenia pielęgnacyjnego a pobieraną emeryturą EWK netto. Projekt ma na celu realizację postulatu, zawartego w petycji (P9-02/17) skierowanej do Senatu.

Izba podejmie ponadto uchwałę w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RP (inicjatywa senatora Jana Żaryna), w której przypomina, że słowa, wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II na pl. Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca 1979 r., zapadły głęboko w zbiorową pamięć Polaków, stając się sygnałem do niezwykłych przemian. „Obudzeni jako naród przez Jana Pawła II, znaleźliśmy w sobie siłę, by wbrew przemocy i kłamstwu budować sferę wolności w ramach wielkiego ruchu «Solidarność»” – głosi uchwała. Stało się to możliwe, gdy w Polsce i innych krajach Europy Wschodniej zaczęły się kruszyć podstawy komunistycznego systemu. 30 lat temu, 4 czerwca 1989 r., Polacy mogli po raz pierwszy potwierdzić swoje niepodległościowe aspiracje w akcie wyborczym. Po czerwcowych wyborach Senat stał się naturalnym symbolem ciągłości między II i III Rzecząpospolitą. „Senat IX kadencji z dumą wspomina wybory 4 czerwca 1989 roku i pierwszą kadencję w pełni demokratycznego Senatu RP” – napisano w uchwale.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11688,79-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html

79. posiedzenie Senatu – zapowiedź

24 i 28–29 maja 2019 r. odbędzie się 79. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim m.in. rozpatrzenie nowelizacji kodeksu karnego, która zaostrza kary za przestępstwa pedofilii.

Podczas tego posiedzenia Izba rozpatrzy 12 ustaw.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ujednolica charakter i wysokość kar z tytułu błędnego określenia poziomu refundacji recept, np. niezgodnego z uprawnieniami świadczeniobiorcy lub osoby uprawnionej czy nieuzasadnionego udokumentowanymi względami medycznymi.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) zaostrza kary za przestępstwa pedofilii. Likwiduje przedawnienie za gwałcenie dziecka. W noweli podwyższono wiek prawnokarnej ochrony dzieci z 15 do 16 lat. Zwiększono także kary za pedofilię. Gwałcicielowi dziecka grozić będzie od 5 do 30 lat więzienia. Jeżeli natomiast osoba małoletnia pozostawała pod pieczą sprawcy, dolna granica kary zostanie podwyższona do 8 lat. Gdy następstwem gwałtu będzie śmierć dziecka, sprawcy ma grozić kara dożywocia. Nowe przepisy podwyższają również kary za seksualne wykorzystanie dzieci – od 2 do 15 lat więzienia (dotychczas od 2 do 12 lat). Sprawcy brutalnych zbrodni pedofilskich nie będą mogli skorzystać z przedterminowego zwolnienia. W najcięższych wypadkach sąd będzie mógł wyłączyć możliwość wcześniejszego warunkowego zwolnienia. Zakres informacji ujawnianych w tzw. rejestrze pedofilów zostanie uzupełniony o dane dotyczące zawodu wyuczonego i wykonywanego przez sprawcę w chwili popełnienia przestępstwa. Pozostałe zmiany dotyczą m.in. elastycznego wymiaru kar. Nowelizacja przewiduje likwidację osobnej kary 25 lat więzienia i wprowadzenie elastycznego wymiaru kar: od 15 dni do 30 lat pozbawienia wolności i dożywocia.

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (projekt rządowy) wprowadza rozwiązania przywracające zlikwidowane połączenia w małych miejscowościach, co ma przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu. Odtwarzanie połączeń będzie się odbywać we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi. Fundusz rozwoju przewozów będzie państwowym funduszem celowym, pozostającym w dyspozycji ministra ds. transportu, a obsługiwanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na dofinasowanie tego funduszu w 2019 r. wyniesie 300 mln zł, a w latach kolejnych, od 2020 do 2028 r. – 800 mln zł.

Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw(projekt rządowy) ma usprawnić zaopatrzenie w wyroby medyczne poprzez zmianę regulacji dotyczących realizacji zleceń. Ułatwienia będą dotyczyć pacjentów, osób wystawiających zlecenia i wykonawców. Zmiany przewidują potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej i weryfikację zlecenia, w tym uprawnień dodatkowych, na 2 etapach jego realizacji, tj. w czasie jego wystawiania i przyjmowania do realizacji. Pozwoli to NFZ nie dublować czynności, a pacjentom ułatwi uzyskiwanie świadczeń.

Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (projekt rządowy) przewiduje, że rodzice lub opiekunowie przebywający w szpitalu z chorym dzieckiem lub z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym nie będą musieli płacić za zajmowane łóżko ani za otrzymane posiłki. Szpitale nie będą miały prawa pobierać za to opłat. Ma to przyczynić się do jak najczęstszych i nieograniczonych kontaktów hospitalizowanych chorych dzieci lub niepełnosprawnych z bliskimi.

Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe (projekt rządowy) znosi limit 30-krotności podstawy wpłat w pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Nowela wprowadza też do systemu PPK inne uproszczenia, m.in. rozszerza katalog zatrudnionych o osoby na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński, umożliwia przekazywanie informacji uczestnikom PPK za pomocą systemu teleinformatycznego lub w formie papierowej.

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej (projekt rządowy) ma na celu m.in. uporządkowanie i doprecyzowanie zakresu zadań Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK), dostosowanie nadzoru nad nią do rozwiązań obowiązujących w innych krajach europejskich, a także usprawnienie jej organizacji. PAK ma w większym stopniu wspierać polski przemysł kosmiczny i użytkowanie przestrzeni kosmicznej oraz rozwój technik kosmicznych i badań. Będzie eksperckim zapleczem dla instytucji państwowych związanych z polityką kosmiczną. Do zadań PAK w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa dodano 2 nowe dziedziny: technologie rakietowe i analizę zagrożeń w przestrzeni kosmicznej. Agencja będzie też wspierać promocję polskiej gospodarki i myśli naukowej na arenie międzynarodowej.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (projekt rządowy) koryguje przepisy dotyczące tzw. prawa filiacyjnego, czyli zasad ustalania i zaprzeczania ojcostwa i macierzyństwa. Nowela wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2013 r. (sygn. akt P 33/12), który uznał za niezgodny z konstytucją przepis kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przewidujący, że zaprzeczenie ojcostwa nie jest możliwe po śmierci dziecka. Ustawa umożliwia zakończenie procesów o zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa i o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka, wszczętych za życia dziecka, a także ustalenie macierzyństwa lub ojcostwa na drodze sądowej po śmierci dziecka.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze (projekt senacki) likwiduje możliwość płynnego przekształcania spółdzielni pracy w spółki handlowe. Zanim spółdzielnia przekształci się w spółkę prawa handlowego, będzie musiała przejść proces likwidacji. Nowelizacja dostosowuje przepisy do wyroku i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. (sygn. akt K 25/12; sygn. akt S 5/15), który uznał niezgodność przepisów prawa spółdzielczego z konstytucją.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (projekt senacki) wprowadza do procedury administracyjnej zasadę, że nadanie pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Szwajcarii albo w państwie członkowskim EFTA – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym będzie zrównane w skutkach z nadaniem pisma w polskiej placówce pocztowej. Ułatwi to korzystanie z praw obywatelom polskim przebywającym poza granicami kraju.

Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (projekt rządowy) umożliwi lepszą kontrolę obrotu bronią i amunicją, a także wdrożenie System Rejestracji Broni (SRB). Ustawa dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Rady Unii Europejskiej. Określa zasady podejmowania i wykonywania przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i obrotu nimi, a także kontroli tej działalności. Nowe przepisy umożliwią przewóz amunicji na podstawie jednego dokumentu – zgody przewozowej, poświadczonej przez właściwego komendanta wojewódzkiego policji bez konieczności uzyskania zgody ministra ds. gospodarki. Nie przewidują zmiany dotychczas udzielonych koncesji.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) pozwoli sprawniej realizować program Mieszkanie + dzięki zwiększeniu zasobu gruntów, które będzie można wykorzystać na cele mieszkaniowe. Nowe przepisy umożliwią pozyskiwanie przez Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) nieruchomości stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste 1-osobowych spółek Skarbu Państwa. Podmioty te będą musiały przekazywać cyklicznie do KZN wykazy nieruchomości, którymi gospodarują. Gdy nieruchomość ujęta w wykazie zostanie przekazana do zasobu, którym gospodaruje KZN, spółkom wypłacana będzie należność, wyliczona na podstawie wartości rynkowej nieruchomości. Nowe przepisy nie będą stosowane do gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Na 79. posiedzeniu Senat przeprowadzi również drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (projekt Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji), przyznającego osobom, które pobierają emeryturę z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem ze względu na jego stan zdrowia (tzw. emerytura EWK), świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy aktualną pełną wysokością świadczenia pielęgnacyjnego a pobieraną emeryturą EWK netto. Projekt ma na celu realizację postulatu, zawartego w petycji (P9-02/17) skierowanej do Senatu.

Zaplanowano także podjęcie uchwały w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RP (inicjatywa senatora Jana Żaryna), w której Senat przypomina, że słowa, wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II na pl. Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca 1979 r., zapadły głęboko w zbiorową pamięć Polaków, stając się sygnałem do niezwykłych przemian. „Obudzeni jako naród przez Jana Pawła II, znaleźliśmy w sobie siłę, by wbrew przemocy i kłamstwu budować sferę wolności w ramach wielkiego ruchu «Solidarność»” – głosi uchwała. Stało się to możliwe, gdy w Polsce i innych krajach Europy Wschodniej zaczęły się kruszyć podstawy komunistycznego systemu. 30 lat temu, 4 czerwca 1989 r., Polacy mogli po raz pierwszy potwierdzić swoje niepodległościowe aspiracje w akcie wyborczym. Po czerwcowych wyborach Senat stał się naturalnym symbolem ciągłości między II i III Rzecząpospolitą. „Senat IX kadencji z dumą wspomina wybory 4 czerwca 1989 roku i pierwszą kadencję w pełni demokratycznego Senatu RP” – napisano w uchwale.

Izba dokona też zmian w składzie komisji senackich.

źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11688,79-posiedzenie-senatu-zapowiedz.html

78. posiedzenie Senatu – drugi dzień

9 maja 2019 r. zakończyło się 78. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 19 ustaw, do 5 wprowadziła poprawki. Bez zmian poparła m.in. ustawę rozszerzającą program „Rodzina 500+” na wszystkie dzieci do 18 lat bez względu na dochody rodziny. Senatorowie zdecydowali też o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw. Ponadto Senat odwołał senatora Andrzeja Stanisławka z funkcji przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności i wybrał senatora Adama Gawędę.

Drugiego dnia obrad senatorowie rozpatrzyli 7 ustaw. Tego dnia Izba w obecności rodziny Karola Modzelewskiego podjęła uchwałę upamiętniającą prof. Karola Modzelewskiego(projekt grupy senatorów), „wybitnego Polaka, kawalera Orderu Orła Białego i Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, senatora I kadencji odrodzonego Senatu, członka Polskiej Akademii Nauk, doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, laureata Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Nagrody Literackiej «Nike»”. W uchwale podkreślono, że Karola Modzelewskiego cechowała niezwykła wrażliwość społeczna, reagował na krzywdę ludzką i wykluczenie. Za tak bezkompromisową postawę zapłacił wysoką cenę. Reżim komunistyczny pozbawił go wolności na ponad 8 lat. „Senat oddaje hołd wielkiemu patriocie, nieugiętemu w walce o wolność, demokrację i prawa obywatelskie naukowcowi, człowiekowi, który dobrze zasłużył się Polsce” – napisano w uchwale.

Senat podjął również uchwałę w 100. rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego (inicjatywa senatorów Jerzego Czerwińskiego i Grzegorza Peczkisa), w której „oddaje hołd bohaterskim Ślązakom, którzy wierni ojczyźnie, walką zbrojną potwierdzili polskość Górnego Śląska doprowadzili do przyłączenia znacznej części Śląska do Polski”. Przypomniano, że I Powstanie Śląskie wybuchło na Górnym Śląsku 16 sierpnia 1919 r. Podkreślono, że „pozbawione spójnego planu, będące raczej owocem spontanicznego oddolnego zrywu powstanie zakończyło się porażką. Okazało się ono jednak ważną manifestacją nastrojów środowisk polskich na Górnym Śląsku. Zwróciło zarazem uwagę społeczności międzynarodowej na polskie aspiracje narodowe w tym regonie”.

W wyniku głosowania senatorowie wprowadzili 1 poprawkę do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt prezydencki). Nowela ma ułatwić pracownikom korzystanie z uprawnień związanych z ich równym traktowaniem, ochroną w wypadku korzystania z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Zmiany to m.in. objęcie szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy innych członków rodziny pracownika, korzystających z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego; umożliwienie w razie mobbingu dochodzenia od pracodawcy odszkodowania także wówczas, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy, ale – na skutek stosowanych wobec niego działań – poniósł konkretną szkodę; zaostrzenie przepisów dotyczących odpowiedzialności pracodawcy za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy.

Z 15 poprawkami przyjęto ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), której celem jest uporządkowanie rynku przewozu osób samochodami osobowymi i taksówkami. Wprowadza m.in. definicję pośrednictwa przy przewozie osób samochodem osobowym i taksówką (działalność gospodarcza polegająca na przekazywaniu zleceń przewozu z wykorzystaniem domen internetowych, aplikacji mobilnych, programów komputerowych i systemów teleinformatycznych lub innych środków przekazu informacji). Ustala jednakowe warunki wykonywania tej działalności. Wszyscy pośrednicy w przewozie będą musieli mieć licencje, ich zdobycie jednak zostanie znacznie ułatwione. Nowela wprowadza obowiązek prowadzenia elektronicznego rejestru przez pośrednika przy przewozie osób.

Z 1 poprawką senatorowie poparli nowelizację prawa pocztowego (projekt komisyjny). Ustawa wprowadza właściwe odesłania do ustawy o rzeczach znalezionych, kompleksowo regulującą zasady postępowania z rzeczami, których właściciela nie da się ustalić, lub nie można dostarczyć ich do właściciela.

Do ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka (projekt rządowy) Izba wprowadziła 3 poprawki. Jedna z nich skraca z 90 do 30 dni termin, w jakim właściwe organy mają obowiązek przedstawić informację czy wobec osoby wnioskującej o Kartę Polaka zachodzą okoliczności określone w ustawie, przemawiające za odmową przyznania karty. Nowela zakłada rozszerzenie działania Karty Polaka na wszystkie kraje świata. Karta potwierdza przynależność do narodu polskiego i obecnie jest przyznawana osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą, powstałych lub odrodzonych po rozpadzie ZSRR, które nie uznają podwójnego obywatelstwa. Posiadacze Karty Polaka, przyjeżdżający do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe, dostaną bezpłatnie kartę stałego pobytu, po roku otrzymają obywatelstwo polskie, będą mogli liczyć na pomoc w okresie adaptacji.

4 poprawki wprowadzono do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (projekt senacki) umożliwiającej powrót do służby funkcjonariusza zwolnionego za czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego, a następnie uniewinnionego w postępowaniu karnym. Nowela jest efektem petycji, wniesionej do Senatu w 2017 r.

Bez poprawek przyjęto następujące ustawy:

Ustawę o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) rozszerzającą program „Rodzina 500+” na wszystkie dzieci do 18 lat, w tym jedynaków, bez względu na dochody rodziny. Prawo do świadczenia zyskają też dzieci do 18. roku życia umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r. Nowelizacja wprowadza 3-miesięczny termin, liczony od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie na nowo narodzone dziecko. Świadczenie zostanie wówczas przyznane z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Nowe przepisy umożliwią także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie przyznano na dany okres.

Nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (projekt rządowy), która wykonuje wyrok TK z 6 czerwca 2018 r. (sygn. akt K 53/16). Ustawa likwiduje obowiązek ustalania przez powiatowe urzędy pracy profilu pomocy dla każdego bezrobotnego, co pozwoli skrócić okres, w jakim rozpocznie się udzielanie pomocy osobie bezrobotnej, i da możliwość zastosowania przez urząd pracy dowolnej formy pomocy, określonej w ustawie.

Ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) mającą na celu dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału uczciwych podatników w karuzelach VAT. Nowela wprowadza wykaz podatników VAT, zawierający informacje o podatnikach i ułatwiający podmiotom prowadzącym działalność szybką identyfikację ich kontrahentów. Wykaz będzie udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego ds. finansów publicznych.

Nowelizację ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (projekt poselski) obniżającą o 15% stawki podatku od wydobycia miedzi i srebra poprzez zmniejszenie współczynników przyjmowanych do obliczania stawki podatku od ich wydobycia. Bez zmian pozostaną maksymalne i minimalne stawki podatku.

Ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej (projekt prezydencki), która umożliwi opracowanie i przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej – programu wieloletniego na lata 2020–30. Ma ona zawierać działania z zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Opracuje ją zespół działający przy ministrze zdrowia. W jego skład wejdą m.in. przedstawiciele ministra zdrowia, prezydenta, NFZ, rektorów uczelni medycznych, towarzystw onkologicznych i organizacji zrzeszających pacjentów onkologicznych.

Ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami (projekt rządowy), która ma zapewnić równy dostęp do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły, a także zwiększyć efektywność świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, udzielanych w ramach tej opieki. Opieka zdrowotna w szkole ma objąć opiekę profilaktyczną i stomatologiczną, a także promocję zdrowia. Opiekę zdrowotną będą sprawować pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna i lekarz dentysta. Miejsca udzielania świadczeń to gabinet profilaktyki zdrowotnej, gabinet stomatologiczny w szkole lub poza szkołą albo dentobus.

Ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która zmniejsza ograniczenia przy zakupie zarówno państwowej, jak i prywatnej ziemi i obrocie nią. Według nowych przepisów działki rolne i grunty do 1 ha (dotychczas do 0,3 ha) położone w obrębie miast będzie mogła kupić osoba niebędąca rolnikiem. Nowela nie przewiduje ograniczeń co do liczby kupowanych działek w mieście, na terenach wiejskich natomiast na cele nierolne będzie można kupić tylko 1 działkę. Gdy powierzchnia nabytej ziemi przekroczy 1 ha, trzeba będzie prowadzić działalność rolniczą i nie będzie można jej zbyć przez 5 lat (dotychczas 10 lat). Ustawa rozszerza też katalog osób, na rzecz których może być zbyta nieruchomość.

Ustawę o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (projekt rządowy) dostosowującą polskie regulacje do przepisów unijnych, odnoszących się do klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich.

Ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski), która doprecyzowuje obecnie obowiązujące przepisy. Zmiany dotyczą m.in. zawartości inwentarza archiwalnego, kwestii udostępniania kopii dokumentów dotyczących wnioskodawcy i wytworzonych przez wnioskodawcę lub przy jego udziale oraz dokumentów osobowych funkcjonariuszy i pracowników organów bezpieczeństwa państwa.

Ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (projekt rządowy) dostosowującą przepisy ustawy do regulacji unijnych. Wprowadza zmiany odnoszące się do sposobu przekazywania sprawozdań prezesowi UOKiK przez podmioty udzielające pomocy publicznej. Reguluje kwestię prowadzenia postępowania w zakresie pomocy publicznej przed Trybunałem Sprawiedliwości UE – uchyla przepisy upoważniające prezesa UOKiK i ministra właściwego ds. rolnictwa do reprezentowania RP w postępowaniach z zakresu pomocy publicznej, toczących się przed organami sądowymi UE i przyznaje te kompetencje ministrowi właściwemu ds. członkostwa RP w UE.

Ustawę o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która uaktualnia skalę oznaczeń energooszczędności produktów związanych z energią. Wprowadza nowe, czytelniejsze etykiety energetyczne dla produktów elektrycznych, co pozwoli konsumentom zaoszczędzić pieniądze poprzez łatwiejszy wybór energooszczędnych urządzeń. W nowym systemie produkty będą znakowane w skali od A do G, gdzie A oznacza najwyższą oszczędność, a G – największe zużycie energii. Nowela dostosowuje polskie przepisy do unijnego rozporządzenia.

Ustawę o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która reguluje kwestie dotyczące informatyzacji postępowań administracyjnych oraz elektronicznego obiegu akt i dokumentów w sądach administracyjnych. Zgodnie z ustawą sądy będą mieć zapewnioną możliwość prowadzenia akt w postaci elektronicznej, co zoptymalizuje efektywność pracy sędziów i pracowników sądów. W przepisach określono m.in. formę, w jakiej dokumenty sądowe mogą być utrwalane w wypadku akt sprawy prowadzonej w postaci elektronicznej, a także wprowadzono m.in. wymóg podawania przez strony postępowania, ich przedstawicieli lub pełnomocników procesowych numerów PESEL, KRS, NIP i REGON.

Ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej – Interpol dotyczącej przywilejów i immunitetów podczas 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej, podpisanej w Lyonie dnia 9 kwietnia 2019 r. (projekt rządowy) upoważniającą prezydenta do ratyfikowania umowy, przyznającej przywileje i immunitety uczestnikom konferencji regionalnej Interpolu, która odbędzie się 29–31maja 2019 r. w Katowicach. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie jego prawidłowego i niezakłóconego przebiegu dzięki przyznaniu pracownikom Interpolu na czas trwania spotkania niektórych uprawnień, jakie zwyczajowo przysługują członkom organizacji międzynarodowych (immunitety jurysdykcyjny i egzekucyjny w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych, zapewnienie nietykalności archiwów i korespondencji).

Ustawę o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony, sporządzonej w Tokio dnia 17 lipca 2018 r. (projekt rządowy) upoważniającą prezydenta do ratyfikowania umowy, która znacząco rozszerza zakres współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości, spraw wewnętrznych oraz przy zwalczaniu terroryzmu i cyberprzestępczości. Stwarza także możliwości współpracy w takich dziedzinach, jak środowisko i zmiany klimatyczne, zagadnienia sanitarne i fitosanitarne, badania naukowe, innowacje i społeczeństwo informacyjne, edukacja, kultura, turystyka, energia i transport.

Izba zdecydowała ponadto o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (inicjatywa Komisji Ustawodawczej), realizujący orzeczenie TK (sygn. akt SK 18/17), zmienia przepisy określające termin na wytoczenie przez dziecko powództwa o zaprzeczenie ojcostwa męża matki. Z żądaniem tym dziecko może wystąpić po dojściu do pełnoletności, nie później jednak niż w ciągu 3 lat od jej osiągnięcia. Projekt ustawy o zmianie ustawy o społecznej inspekcji pracy (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) wprowadza przepis, zgodnie z którym żądanie społecznego inspektora pracy dotyczące udzielenia informacji oraz okazania dokumentów w zakresie dotyczącym danych osobowych może zostać spełnione za zgodą osób, których te dane dotyczą. Projektowana nowela dostosowuje system prawa do orzeczenia TK (sygn. akt K 6/15).

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11646,78-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html

78. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

8 maja 2019 r. wieczorem zakończył się pierwszy dzień 78. posiedzenia Senatu, podczas którego rozpatrzonych zostało 12 ustaw i 2 projekty ustaw.

Senatorowie przed przystąpieniem do obrad uczcili minutą ciszy zmarłego 28 kwietnia 2019 r. senatora I kadencji Karola Modzelewskiego.

Izba przeprowadziła drugie czytanie 2 projektów ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (inicjatywa Komisji Ustawodawczej), realizujący orzeczenie TK (sygn. akt SK 18/17), zmienia przepisy określające termin na wytoczenie przez dziecko powództwa o zaprzeczenie ojcostwa męża matki. Z żądaniem tym dziecko może wystąpić po dojściu do pełnoletności, nie później jednak niż w ciągu 3 lat od jej osiągnięcia. Projekt ustawy o zmianie ustawy o społecznej inspekcji pracy (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) wprowadza przepis, zgodnie z którym żądanie społecznego inspektora pracy dotyczące udzielenia informacji oraz okazania dokumentów w zakresie dotyczącym danych osobowych może zostać spełnione za zgodą osób, których te dane dotyczą. Projektowana nowela dostosowuje system prawa do orzeczenia TK (sygn. akt K 6/15).

Senat rozpatrzył następujące ustawy:

Ustawę o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) rozszerzającą program „Rodzina 500+” na wszystkie dzieci do 18 lat, w tym jedynaków, bez względu na dochody rodziny. Prawo do świadczenia zyskają też dzieci do 18. roku życia umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r. Nowelizacja wprowadza 3-miesięczny termin, liczony od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie na nowo narodzone dziecko. Świadczenie zostanie wówczas przyznane z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Nowe przepisy umożliwią także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie przyznano na dany okres.

Nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (projekt rządowy) wykonującą wyrok TK z 6 czerwca 2018 r. (sygn. akt K 53/16). Nowela likwiduje obowiązek ustalania przez powiatowe urzędy pracy profilu pomocy dla każdego bezrobotnego, co pozwoli skrócić okres, w jakim rozpocznie się udzielanie pomocy osobie bezrobotnej, i da możliwość zastosowania przez urząd pracy dowolnej formy pomocy, określonej w ustawie. Dla pracodawców będzie to oznaczać większe szanse na znalezienie odpowiedniego kandydata do pracy, a dla bezrobotnego – szybsze wejście na rynek pracy.

Ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt prezydencki) mającą ułatwić pracownikom korzystanie z uprawnień związanych z ich równym traktowaniem, ochroną w wypadku korzystania z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Zmiany to m.in. objęcie szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy innych członków rodziny pracownika, korzystających z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego; umożliwienie w razie mobbingu dochodzenia od pracodawcy odszkodowania także wówczas, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy, ale – na skutek stosowanych wobec niego działań – poniósł konkretną szkodę; zaostrzenie przepisów dotyczących odpowiedzialności pracodawcy za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy.

Ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) mającą na celu dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału uczciwych podatników w karuzelach VAT. Nowela wprowadza wykaz podatników VAT, zawierający informacje o podatnikach i ułatwiający podmiotom prowadzącym działalność szybką identyfikację ich kontrahentów. Wykaz będzie udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego ds. finansów publicznych.

Nowelizację ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (projekt poselski) obniżającą o 15% stawki podatku od wydobycia miedzi i srebra poprzez zmniejszenie współczynników przyjmowanych do obliczania stawki podatku od ich wydobycia. Bez zmian pozostaną maksymalne i minimalne stawki podatku.

Ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej (projekt prezydencki), która umożliwi opracowanie i przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej – programu wieloletniego na lata 2020–30. Cele strategii to przede wszystkim zmniejszenie zachorowalności na choroby nowotworowe i umieralności z ich powodu oraz poprawa jakości życia chorych i ich rodzin. Narodowa Strategia Onkologiczna ma zawierać działania z zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Opracuje ją zespół działający przy ministrze zdrowia. W jego skład wejdą m.in. przedstawiciele ministra zdrowia, prezydenta, NFZ, rektorów uczelni medycznych, towarzystw onkologicznych i organizacji zrzeszających pacjentów onkologicznych.

Ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami (projekt rządowy), która ma zapewnić równy dostęp do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły, a także zwiększyć efektywność świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, udzielanych w ramach tej opieki. Opieka zdrowotna w szkole ma objąć opiekę profilaktyczną i stomatologiczną, a także promocję zdrowia. Opiekę zdrowotną będą sprawować pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna i lekarz dentysta. Miejsca udzielania świadczeń to gabinet profilaktyki zdrowotnej, gabinet stomatologiczny w szkole lub poza szkołą albo dentobus.

Ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która zmniejsza ograniczenia przy zakupie zarówno państwowej, jak i prywatnej ziemi i obrocie nią. Według nowych przepisów działki rolne i grunty do 1 ha (dotychczas do 0,3 ha) położone w obrębie miast będzie mogła kupić osoba niebędąca rolnikiem. Nowela nie przewiduje ograniczeń co do liczby kupowanych działek w mieście, na terenach wiejskich natomiast na cele nierolne będzie można kupić tylko 1 działkę. Gdy powierzchnia nabytej ziemi przekroczy 1 ha, trzeba będzie prowadzić działalność rolniczą i nie będzie można jej zbyć przez 5 lat (dotychczas 10 lat). Ustawa rozszerza też katalog osób, na rzecz których może być zbyta nieruchomość.

Ustawę o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (projekt rządowy), która dostosowuje polskie regulacje do aktualnie obowiązujących przepisów unijnych, odnoszących się do klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich.

Ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski), która doprecyzowuje obecnie obowiązujące przepisy. Zmiany dotyczą m.in. zawartości inwentarza archiwalnego, kwestii udostępniania kopii dokumentów dotyczących wnioskodawcy i wytworzonych przez wnioskodawcę lub przy jego udziale oraz dokumentów osobowych funkcjonariuszy i pracowników organów bezpieczeństwa państwa. Nowela przewiduje, że Instytut Pamięci Narodowej publikuje na swojej stronie internetowej – tak jak obecnie – inwentarz archiwalny, który zawiera opis jednostek archiwalnych, pozwalający „na identyfikację zagadnień lub osób, których dotyczą dokumenty”.

Ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (projekt rządowy), która dostosowuje przepisy ustawy do właściwych regulacji unijnych. Wprowadza zmiany odnoszące się do sposobu przekazywania sprawozdań prezesowi UOKiK przez podmioty udzielające pomocy publicznej. Reguluje kwestię prowadzenia postępowania w zakresie pomocy publicznej przed Trybunałem Sprawiedliwości UE – uchyla przepisy upoważniające prezesa UOKiK i ministra właściwego ds. rolnictwa do reprezentowania RP w postępowaniach z zakresu pomocy publicznej, toczących się przed organami sądowymi UE i przyznaje te kompetencje ministrowi właściwemu ds. członkostwa RP w UE.

Ustawę o zmianie ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która uaktualnia skalę oznaczeń energooszczędności produktów związanych z energią. Wprowadza nowe, czytelniejsze etykiety energetyczne dla produktów elektrycznych, co pozwoli konsumentom zaoszczędzić pieniądze poprzez łatwiejszy wybór energooszczędnych urządzeń. W nowym systemie produkty będą znakowane w skali od A do G, gdzie A oznacza najwyższą oszczędność, a G – największe zużycie energii. Nowela dostosowuje polskie przepisy do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369, ustanawiającego nowe ramy etykietowania energetycznego. Ustala obowiązki dostawców i dystrybutorów urządzeń objętych rozporządzeniem, zawiera także przepisy umożliwiające kontrolę przestrzegania nowych zasad, w tym przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu produktów niespełniających warunków regulacji.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11623,78-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html

„Wybieram się dzisiaj do Ambasady Rosyjskiej w Warszawie” [wywiad dla Sputnika 7.05.2019]

Zbliża się kolejna rocznica zwycięstwa nad Niemcami hitlerowskimi w II wojnie światowej. Europa została wyzwolona od najeźdźców nazistowskich. „600 tysięcy żołnierzy radzieckich wspólnie z polskimi żołnierzami poległo na terenie Polski. Wyzwalali kawałek po kawałku polskiej ziemi, wyzwalali polskie miasta. Odbili Bałtyk dla Polski. Doszli do Berlina, wspólnie zawiesili flagę. To są wspólne działania, tego nie da się wymazać” – uważa senator Maciej Grubski.

Dzisiaj, 7 Maja, o godz. 17:00 w Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie odbędzie się przyjęcie z okazji 74. Rocznicy Zwycięstwa Narodu Radzieckeigo w Wielkiej Wojnie Ojczyznianej 1941-1945.

Znany polski polityk, senator Maciej Grubski odpowiada na pytania komentatora Agencji Sputnik Leonida Swiridowa.

— Panie Senatorze, zbliża się kolejna rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie. Jakie jest podejście oficjalnych władz w Polsce do tej daty – 9 Maja?

— My przez wiele lat kultywowaliśmy to, co zrobiła Rosja dla Polski – Front Wschodni, duże zaangażowanie środków ze strony wtedy ZSRR, wspólne działania z 1 i 2 armią Wojska Polskiego. Marsz na Berlin zakończono 8-go Maja podpisaniem Aktu o kapitulacji. I 9 Maja obchodziliśmy ten dzień.

Oczywiście, fatalnie się stało, że Polska zmieniła swoje zdanie w tej sprawie i dzisiaj świętuje 8 Maja jako dzień zakończenia wojny na Zachodzie, wyzwolenia tamtej części Europy przez aliantów.

Ja uważam, że Polska, Europa Wschodnia i Środkowa zostały wyzwołonę przez Armię Czerwoną i 1 i 2 Armię Wojska Polskiego, i powinniśmy świętować 9 maja.

Podkreślam: błąd został popełniony wiele lat temu. Skręciliśmy w kierunku daty 8 Maja, która jakby wskazuje, że był również Front Zachodni. Ale ten Front Zachodni nie wyzwalał Polski.

— Pan uważa, że to było wyzwolenie, ale jednak władze oficjalne w Polsce uważają, wydaje się, inaczej…

— Można różnie interpretować różne rzeczy, ale nie da się ukryć tego, że 600 tysięcy żołnierzy radzieckich wspólnie z polskimi żołnierzami poniosło wielką daninę krwi, poległo na terenie Polski. Wyzwalali kawałek po kawałku polskiej ziemi, wyzwalali polskie miasta. Odbili Bałtyk dla Polski. Doszli do Berlina, wspólnie zawiesili flagę. To są wspólne działania, tego nie da się wymazać.

Oczywiście, można różne teorie historyczne dzisiaj rozsiewać, sugerować, że to Amerykanie Polskę wyzwalali, ale tak nie było. Amerykanie byli po stronie zachodniej we Francji, kompletnie inaczej rozgrywała się wojna na tamtym froncie.

Tamten czas trzeba wspominać, tamten czas trzeba szanować i podkreślać: Polska oraz inne kraję, które dzisiaj często zachowują się jak obecne polskie władze, wbrew historycznym zapisom – próbują zmienić historię.

Polska i wiele krajów istnieją na mapie Europy tylko dzięki temu, że wtedy Armia Czerwona wzięła się, mocno zorganizowała, zbudowała silną strukturę i ruszyła ze Wschodu na Zachód, wypychając hitlerowskiego okupanta z tych terenów i uwalniając te obszary.

— Ale Polska nadal niszczy pomniki radzieckich żołnierzy. Czy kiedyś to się skończy?

— Do tego nie powinno w ogóle było dojść, dlatego że nie niszczy się daniny krwi.

Ludzie ci zginęli, ludzie ci polegli, ich rodziny mają prawo przyjeżdżać do Polski.

Ja nie rozumiem tych działań historycznych, bo one w jakimś sensie próbują tę historię odwrócić na inną stronę. Ale tego nie da się zrobić. To, co się stało w tamtych czasach, miało miejsce, polała się krew, pomniki powstały w podziękowaniu za to, co się wydarzyło – i, oczywiście, one nie powinny być usuwane. Wara od tych pomników!

Ustawy i o działania IPN, które próbują zepchnąć na margines historii Armię Radziecką, która wyzwalała Polskę, to jest oczywiście skandaliczna sytuacja, do tego nie powinno w ogóle dochodzić.

Mam nadzieję, że opamiętamy się. Pomniki jeszcze w Polsce istnieją i one powinny być.

— Polacy wiedzą, że jest taki marsz „Nieśmiertelny pułk”, który odbywa się 9 Maja już kilka lat w całej Rosji?

— Myślę, że nie wiedzą. Jeżeli chodzi o sytuację rosyjską, jeżeli chodzi o sytuację historyczną, pewne procesy zostały zahamowane – myślę, że tego nie wiedzą.

— Rozumiem, że Pan został zaproszony na przyjęcie do Ambasady Rosyjskiej w Warszawie. Czy Pan tam będzie osobiście?

— Ja z wielką przyjemnością przyjąłem zaproszenie Ambasadora Rosyjskiej Federacji na uroczystości, które odbędą się 7-go Maja. Cieszę się z tego powodu, bo chcę wymienić poglądy, jakie ja prezentuję, z przedstawicielami różnych sił politycznych, którzy zostali na to spotkanie zaproszeni.

Ja będę osobiście. Cieszę się z tego, że Ambasador docenił moją osobę. Chce porozmawiać z ludźmi, bo myślę, że będzie również temat historyczny do rozmowy już przy kawie, troszeczkę na boku…

Chcę porozmawiać, posłuchać opinii różnych osób. Podkreślić również, że w Polsce nie jest tylko jeden nurt historyczny, mówiący o tym, że Rosja nie odegrała żadnej roli w polskiej historii, jeżeli chodzi o wyzwalanie, tylko ją odegrali alianci zachodni. To nie jest prawda.

Prawda jest taka, że krew się polała, za tę krew trzeba dziękować. Nie dawać  zgody na to, żeby pomniki zostawały usuwane. I dziękować Rosjanom za to, że zostaliśmy wyzwoleni tyle lat temu.

Źródło: https://pl.sputniknews.com/opinie/2019050710349606-Polska-Rosja-Maciej-Grubski-wybieram-sie-dzisiaj-do-Ambasady-Rosyjskiej-w-Warszawie/

77. posiedzenie Senatu

Po wielogodzinnej burzliwej debacie po północy 26 kwietnia 2019 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe.

Nowelizacja, przygotowana przez rząd w związku ze strajkami nauczycieli, zakłada, że w szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, będzie mógł o tym zdecydować dyrektor szkoły, a w szczególnych wypadkach nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący. Ma to umożliwić klasyfikację uczniów i przeprowadzenie matur. W nowelizacji zapisano także, że jeżeli dyrektor lub nauczyciel nie zdąży przeprowadzić klasyfikacji, to w tym roku szkolnym uczniowie ostatnich klas techników i liceów ogólnokształcących dostaną świadectwa po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli po 26 kwietnia 2019 r. Przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Senat wznowi obrady w piątek o godz. 12.00. Planowane jest rozszerzenie porządku o rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11611,77-posiedzenie-senatu.html

Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK po zakończeniu kadencji planuje start do Senatu [Dziennik Łódzki, 16.04.2019]

Tekst dostępny również na: https://dzienniklodzki.pl/krzysztof-kwiatkowski-prezes-najwyzszej-izby-kontroli-po-zakonczeniu-kadencji-planuje-start-do-senatu-ustalilismy-nieoficjalnie/ar/c1-14052783

Zakończono 76. posiedzenie Senatu

12 kwietnia 2019 r. zakończyło się 76. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 7 ustaw, do 1 wprowadziła poprawki. Senatorowie bez zmian poparli m.in. ustawę przewidującą wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego emerytom i rencistom w 2019 r. Izba podjęła też 2 uchwały okolicznościowe. Wyraziła ponadto zgodę na powołanie Jana Nowaka na stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wybrała w wyborach uzupełniających 21 ławników Sądu Najwyższego.

Drugiego dnia obrad Senat podjął uchwałę w 100. rocznicę powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (projekt grupy senatorów), w której „wyraża szacunek dla pokoleń pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych oraz absolwentów tej uczelni, mających niebagatelny wkład w rozwój naszej Ojczyzny”. W uchwale przypomniano, że 7 maja 1919 r. odbyła się inauguracja pierwszego roku akademickiego nowo powstałej Wszechnicy Piastowskiej, jak początkowo nazywano Uniwersytet Poznański. Podkreślono, że uczelnia przez cały okres międzywojenny doskonale się rozwijała. Przypomniano też, że po zamknięciu przez władze okupacyjne do wybuchu powstania warszawskiego kontynuowała działalność jako tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. „Zasługi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza są wielkie i niepodważalne. Wszechnica poznańska pokazała, że mimo niesprzyjających warunków można osiągać wyniki na najwyższym poziomie. Dziś poznański uniwersytet pozostaje jedną z czołowych uczelni w Polsce, jest rozpoznawalny w Europie i na świecie”  – napisano w uchwale.

Senat wprowadził 2 poprawki do ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o działalności leczniczej (projekt rządowy). Senatorowie doprecyzowali przepisy dotyczące ustalania kosztów udzielenia pomocy Policji lub Straży Granicznej w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli lub inspekcji, a także przepisy umożliwiające zakup w aptece ogólnodostępnej lub w punkcie aptecznym tych samych produktów leczniczych, które można kupić w sklepach ogólnodostępnych i w sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego Nowela ma przeciwdziałać nielegalnemu wywozowi leków za granicę. Wprowadza rozwiązania pozwalające skutecznie walczyć z nieprawidłowościami na rynku farmaceutycznym, w szczególności z tzw. odwróconym łańcuchem dystrybucji produktów leczniczych. Polega to na pozyskiwaniu leków refundowanych z rynku detalicznego i ich odsprzedaży za granicę za cenę wielokrotnie wyższą niż dopuszczalna cena krajowa, co powoduje niedobory leków, w tym ratujących życie, i poważnie zagraża zdrowiu pacjentów. Nowela wprowadza kary za nielegalną sprzedaż produktów leczniczych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą, a także za nabycie produktów leczniczych niezgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem. Zakazuje zaopatrywania się przez hurtownie farmaceutyczne w produkty lecznicze od podmiotów prowadzących obrót detaliczny. Zakłada sprawniejsze przeprowadzenie inspekcji i kontroli dystrybucji produktów leczniczych i rozszerzenie zakresu współpracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej z Policją i Strażą Graniczną.

Bez poprawek przyjęto następujące ustawy:

Ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (projekt rządowy), która przewiduje, że świadczenie w wysokości 1100 zł brutto otrzymają osoby mające prawo do emerytur i rent w systemach: powszechnego ubezpieczenia, ubezpieczenia społecznego rolników, zaopatrzenia emerytalno-rentowego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także osoby uprawnione do emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. „Trzynasta emerytura” zostanie wypłacona automatycznie, bez dodatkowych formalności.

Ustawę o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) umożliwiającą stosowanie przepisów unijnego rozporządzenia z 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji. Zgodnie z nowelą organem właściwym do nadzoru przestrzegania przepisów i wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (projekt rządowy) mającą na celu ograniczenie fałszowania wskazań liczników (drogomierze) w pojazdach, a zwłaszcza w importowanych używanych samochodach osobowych. Nowela przewiduje karę od 3 miesięcy do 3 lat więzienia dla osoby zmieniającej wskazanie drogomierza lub ingerującej w prawidłowość jego pomiaru, a także zlecającej dokonanie zmian lub ingerencję we wskazania drogomierza.

Ustawę o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (projekt rządowy), która ma uprościć i skrócić procedury wzajemnego uznawania dokumentów (np. akty: urodzenia, zgonu, rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa, adopcji) przez urzędy państw UE. Likwiduje m.in. wymóg legalizacji i apostille w odniesieniu do niektórych dokumentów urzędowych wydanych w jednym państwie członkowskim, które mają być przedstawione w innym państwie UE.

Ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności (projekt rządowy) przewidującą, że dane jednostkowe z rejestru PESEL będą udostępniały podmiotom publicznym i prywatnym gminy, a nie – jak dotychczas – Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Wniosek o udostępnienie danych będzie można złożyć w dowolnym organie gminy.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11586,76-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html

Więcej o posiedzeniu w Diariuszu Senatu