Aktualności

Wybory 2019. Maciej Grubski, senator wybrany z list PO zagłosuje na PiS. „Nie mam w tym żadnego interesu, głosuję zgodnie z sumieniem” [8.10.2019 Dziennik Łódzki]

Źródło: https://dzienniklodzki.pl/wybory-2019-maciej-grubski-senator-wybrany-z-list-po-zaglosuje-na-pis-nie-mam-w-tym-zadnego-interesu-glosuje-zgodnie-z-sumieniem/ar/c1-14484551

85. posiedzenie Senatu – drugi dzień

26 września 2019 r. zakończył się drugi dzień 85. posiedzenia Senatu. Tego dnia senatorowie zapoznali się ze sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 r. wraz informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2018 r., które przedstawił przewodniczący Witold Kołodziejskia także z informacją o działalności w 2018 r. Rady Mediów Narodowych, przekazaną przez przewodniczącego Krzysztofa CzabańskiegoSenat nie wprowadził poprawek do nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora rozszerzającej zakres oświadczeń majątkowych składanych przez posłów, senatorów i najważniejszych urzędników w państwie.

W wyniku  głosowań Izba przyjęła 17 ustaw bez poprawek, do jednej wprowadzono zmiany.

Senat wznowi obrady 17 października 2019 r. Przewiduje się, że 17–18 października Izba rozpatrzy ustawy uchwalone na 86. posiedzeniu Sejmu 15 i 16 października. Senatorowie zapoznają się ponadto z informacją o działalności Rady Dialogu Społecznego w 2018 r. (informacja zostanie rozpatrzona 18 października).

Senat wprowadził 3 poprawki do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Pierwsza z nich uzupełnia przepis art. 3 o treść klauzuli składanej przez podmiot obowiązany do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Kolejna zmiana ma na celu rozszerzenie katalogu przypadków, w których podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, który nie jest przyłączony do sieci ciepłowniczej, będzie zwolniony z obowiązku dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej. Postanowiono też, że zmiany w prawie budowlanym i prawie energetycznym wejdą w życie 1 stycznia 2020. Nowelizacja ma na celu uszczelnienie rynku, tak aby do konsumentów nie trafiały pozaklasowe, nieekologiczne kotły grzewcze. Zawarta w noweli definicja „wprowadzania do obrotu” powinna wyeliminować możliwość sprowadzania do Polski nieekologicznych kotłów z innych państw UE, Turcji i krajów EFTA. Nowe przepisy mają też wzmocnić system kontroli sprzedawanych kotłów grzewczych. Kara za wprowadzanie na rynek pozaklasowych kotłów będzie wynosiła do 5% przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, ale nie mniej niż 10 tys. zł. Jeżeli przedsiębiorca nie osiągnął w poprzednim roku przychodu, kara wynosić będzie 10 tys. zł.

Ustawy przyjęte bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne (projekt rządowy) reguluje transgraniczne usługi doręczania paczek. Ma umożliwić prawidłowe stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2018 r. w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek. Nowela wprowadza kary, w wymiarze nieprzekraczającym 2% przychodów z działalności gospodarczej, wobec operatorów świadczących usługi doręczania paczek za uchybienia przepisom rozporządzenia. Uchybienie może polegać na nieprzekazaniu wymaganych informacji lub dokumentów albo na przekazaniu informacji niepełnych lub nieprawdziwych. Gdy operator w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary nie osiągnął przychodu albo gdy okres wykonywania działalności gospodarczej przez ten podmiot był krótszy niż 12 miesięcy, za podstawę wymiaru kary pieniężnej przyjmuje się równowartość 500 tys. euro w zł. O wysokości kary, zgodnie z ustawą, zdecyduje prezes UKE.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (projekt rządowy) wykonuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, który uznał, że Polska naruszyła prawo unijne, gdyż nie zagwarantowała niezależności organizacyjnej i decyzyjnej Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK) od zarządcy infrastruktury kolejowej – PKP Polskich Linii Kolejowych, nad którym nadzór sprawuje minister infrastruktury. Zdaniem TSUE mogło to powodować konflikt interesów. Nowelizacja wyłącza PKBWK ze struktury organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego ds. transportu i włącza ją do struktury obsługującej ministra spraw wewnętrznych, który ma dysponować środkami przeznaczonymi na jej działalność oraz zapewniać jej obsługę administracyjną.

Ustawa o lotach najważniejszych osób w państwie (projekt rządowy) reguluje, jakie loty mają status HEAD, kto może znajdować się na pokładzie rządowych samolotów wraz z najważniejszymi osobami w państwie oraz kto jest odpowiedzialny za prowadzenie Centralnego Rejestru Lotów. Zgodnie z ustawą każdy lot prezydenta będzie lotem „wykonywanym w misji oficjalnej”. Prezydentowi w lotach będą mogli towarzyszyć członkowie rodziny i inne zaproszone przez niego osoby. Lotem w misji oficjalnej premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu będzie tylko lot „odbywany w celu realizacji zadań bezpośrednio związanych z pełnioną funkcją”. Ustawa precyzuje także listę osób, które mogą towarzyszyć najważniejszym osobom w państwie w trakcie lotu. W razie wątpliwości związanych z lotami marszałków Sejmu i Senatu szef kancelarii premiera będzie występować o ich wyjaśnienie.

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) rozszerza zakres oświadczeń majątkowych składanych dotychczas przez posłów i senatorów, tak aby obejmowały one – oprócz informacji o majątku osobistym i majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową – informację o majątku osobistym małżonka oraz majątku osobistym i objętym małżeńską wspólnością majątkową dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia oświadczenia. Na mocy ustawy ujawnić majątek odrębny swych małżonków i dzieci będą musieli m.in. premier, ministrowie, posłowie, senatorowie, europosłowie, prezesi: Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego, a także osoby stojące na czele innych instytucji państwowych

Ustawa – Prawo zamówień publicznych (projekt rządowy) ma zwiększyć konkurencyjność na rynku zamówień publicznych, dostęp do rynku zamówień dla małych i średnich przedsiębiorstw i rolę współpracy zamawiającego i wykonawcy, umożliwić lepsze zarządzanie całym procesem zakupowym, usprawnić systemy odwoławcze i kontroli, pozwolić na identyfikację zamówień strategicznych i tych o charakterze innowacyjnym. Nowe prawo powinno usprawnić procedury udzielania zamówień publicznych szczególnie w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych. Wprowadza też nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia, a także obowiązek stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy. W ustawie przewidziano, że zabezpieczenie należytego wykonania ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej. Dla uproszczenia prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wprowadzono zasadę fakultatywności wadium, stosowaną do wszystkich postępowań prowadzonych na mocy ustawy.

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (projekt rządowy) określa zasady wprowadzenia do systemu prawa ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (projekt rządowy) wdraża do polskiego prawa dyrektywę Komisji Europejskiej (UE) 2015/996, ustanawiającą wspólne metody oceny hałasu, i likwiduje naruszenia prawa wspólnotowego. Przewiduje, że sporządzane będą mapy hałasu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców, a także terenów przy głównych drogach, szlakach kolejowych i lotniskach. Mapy hałasu będą przekazywane do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Pierwsze strategiczne mapy hałasu zostaną sporządzone do 30 czerwca 2022 r. i będą aktualizowane co 5 lat. Programy ochrony środowiska przed hałasem będą uchwalane przez sejmiki województw co 5 lat, począwszy od 2024 r.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (projekt rządowy) ma na celu „odmrożenie” od 1 sierpnia 2019 r. funduszu świadczeń socjalnych w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2019. Proponowane rozwiązania umożliwią zatem przeznaczenie przez pracodawców wyższych środków na działalność socjalną, organizowaną dla pracowników.

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (projekt rządowy) przedłuża na lata 2020 i 2021 moc obowiązującą przepisów ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, regulujących zasady ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposób ich podziału. Nowela wprowadza też mechanizm wyrównania różnic pomiędzy kwotą części: wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej oraz rezerwy subwencji, wyliczonych na dany rok budżetowy, a kwotą należną z tytułu części: wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej, ustaloną według zasad, określonych przed 14 listopada 2014 r. Zastępuje rezerwą subwencji ogólnej dotychczasową rezerwę celową z budżetu państwa, przeznaczoną na dotacje dla województw na dofinansowanie dróg wojewódzkich.

Ustawa o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (projekt rządowy) uchyla ustawę z 25 lipca 2014 roku o specjalnym podatku węglowodorowym, która wprowadziła system opodatkowania ropy i gazu. Państwo miało pobierać rentę surowcową o docelowej wysokości ok. 40%. Miały się na nią składać specjalny podatek węglowodorowy i podatek od wydobycia niektórych kopalin. Nie zostały jednak spełnione założenia ustawy, że podatek, który miał obowiązywać od 2020 r., będzie zapewniał budżetowi państwa odpowiedni udział w zyskach z wydobycia gazu łupkowego. W Polsce nie nastąpił rozwój wydobycia gazu łupkowego, podstawowym źródłem tego surowca pozostają konwencjonalne złoża gazu ziemnego.

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) przewiduje uproszenie i usprawnienie postępowania egzekucyjnego w zakresie m.in: egzekucji z pieniędzy poprzez wprowadzenie możliwości korzystania z terminali płatniczych czy wszczęcia postępowania egzekucyjnego poprzez elektroniczne doręczanie organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego.

Ustawę o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) umożliwia przejęcie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa nad śródlądowymi drogami wodnymi o szczególnym znaczeniu transportowym. Nowe przepisy przewidują również rozwiązania usprawniające postępowania administracyjne. Uszczegółowione zostaną wymogi dotyczących wydawania zgód wodnoprawnych, a także decyzji: określających charakter wód, ustalających linię brzegu, zwalniających z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Dzięki temu szybciej mają być wydawane zgody wodnoprawne, również w wypadkach wymagających zgłoszenia, czyli dokonywanych w trybie „milczącej zgody”. 31 grudnia 2026 r. wejdą w życie przepisy dotyczące stosowania przez podmioty do tego zobowiązane przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiar ilości pobranej wody i ilości ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi. W noweli zwiększono z 2 do 3 m głębokość stawu, na którego budowę nie trzeba będzie mieć pozwolenia, wystarczy zgłoszenie wodnoprawnego. Nowelizacja przewiduje także dokładniejsze badanie stanu wód morskich według wystandaryzowanych kryteriów metodologicznych. Działalność Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, Państwowej Służby Hydrogeologicznej i Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących będzie finansowana z budżetu państwa, a nie – jak dotychczas – przez Wody Polskie.

Ustawa o pracy na statkach rybackich (projekt rządowy) określa uprawnienia rybaków i obowiązki armatorów statków rybackich. Ma zapewnić ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników sektora rybołówstwa morskiego, pracujących na statkach rybackich pływających pod polską banderą. Nowelizacja dostosowuje przepisy krajowe do wymogów prawa Unii Europejskiej, wdraża 2 konwencje: o pracy na morzu i dotyczącą pracy w sektorze rybołówstwa.

Ustawa o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (projekt senacki). Poszerza ona zakres podmiotowy ustawy o osoby, które poniosły szkodę lub doznały krzywdy w związku z wydaniem wobec nich niewykonanych orzeczeń sądowych albo niewykonanych decyzji o internowaniu w stanie wojennym. Nowelizacja likwiduje też ograniczony, roczny termin, liczony od dnia uprawomocnienia się stwierdzenia nieważności orzeczenia, na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Osoby pokrzywdzone będą mieć na to 10 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza przepisy umożliwiające prawidłowe stosowanie rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 2016/161, doprecyzowuje i uzupełnia jego przepisy odnoszące się do obowiązków poszczególnych uczestników łańcucha dystrybucji produktu leczniczego. Określa również kompetencje nadzorcze głównego inspektora farmaceutycznego, a także zarządcze w stosunku do tworzonego systemu baz.

Ustawa o zmianie ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (projekt poselski) zmienia zasady tworzenia i funkcjonowania zagranicznych i krajowych oddziałów zamiejscowych Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) oraz zagranicznych podmiotów zależnych. Zmiany zakładają tworzenie, przekształcenia i likwidację oddziałów zamiejscowych PISM za zgodą premiera po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra spraw zagranicznych. Ośrodki zamiejscowe i podmioty zależne PISM mają być finansowane z dotacji z budżetu państwa, spadków, darowizn i środków przeznaczonych na prowadzenie badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 2019 r. (projekt rządowy) przewiduje ratyfikację umowy, której zawarcie jest jednym z warunków niezbędnych do spełnienia w procesie włączenia Polski do amerykańskiego ruchu bezwizowego. Umowa zwiększy skuteczność zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji, zawiera rozwiązania dotyczące dostępu do baz danych biometrycznych, określa też sposób przekazywania danych osobowych między Polską a USA.

Więcej o posiedzeniu w Diariuszu Senatu

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,12055,85-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html

85. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

25 września 2019 r. zakończył się pierwszy dzień obrad 85. posiedzenia Senatu. Senatorowie zapoznali się z informacją o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 2018 r., którą przedstawił prezes Jarosław Szarek. Izba rozpatrzyła m.in. ustawę o lotach najważniejszych osób w państwie i nowelę ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora rozszerzającą zakres oświadczeń majątkowych składanych przez posłów i senatorów.

Zdecydowano, że 85. posiedzenie odbędzie się 25–26 września i będzie kontynuowane 17–18 października 2019 r.

Pierwszego dnia Senat rozpatrzył:

Ustawę o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne (projekt rządowy), która reguluje transgraniczne usługi doręczania paczek. Ma umożliwić prawidłowe stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2018 r. w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek. Nowela wprowadza kary, w wymiarze nieprzekraczającym 2% przychodów z działalności gospodarczej, wobec operatorów świadczących usługi doręczania paczek za uchybienia przepisom rozporządzenia. Uchybienie może polegać na nieprzekazaniu wymaganych informacji lub dokumentów albo na przekazaniu informacji niepełnych lub nieprawdziwych. Gdy operator w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary nie osiągnął przychodu albo gdy okres wykonywania działalności gospodarczej przez ten podmiot był krótszy niż 12 miesięcy, za podstawę wymiaru kary pieniężnej przyjmuje się równowartość 500 tys. euro w zł. O wysokości kary, zgodnie z ustawą, zdecyduje prezes UKE.

Ustawę o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (projekt rządowy), która wykonuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, który uznał, że Polska naruszyła prawo unijne, gdyż nie zagwarantowała niezależności organizacyjnej i decyzyjnej Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK) od zarządcy infrastruktury kolejowej – PKP Polskich Linii Kolejowych, nad którym nadzór sprawuje minister infrastruktury. Zdaniem TSUE mogło to powodować konflikt interesów. Nowelizacja wyłącza PKBWK ze struktury organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego ds. transportu i włącza ją do struktury obsługującej ministra spraw wewnętrznych, który ma dysponować środkami przeznaczonymi na jej działalność oraz zapewniać jej obsługę administracyjną.

Ustawę o lotach najważniejszych osób w państwie (projekt rządowy), która reguluje, jakie loty mają status HEAD, kto może znajdować się na pokładzie rządowych samolotów wraz z najważniejszymi osobami w państwie oraz kto jest odpowiedzialny za prowadzenie Centralnego Rejestru Lotów. Zgodnie z ustawą każdy lot prezydenta będzie lotem „wykonywanym w misji oficjalnej”. Prezydentowi w lotach będą mogli towarzyszyć członkowie rodziny i inne zaproszone przez niego osoby. Lotem w misji oficjalnej premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu będzie tylko lot „odbywany w celu realizacji zadań bezpośrednio związanych z pełnioną funkcją”. Ustawa precyzuje także listę osób, które mogą towarzyszyć najważniejszym osobom w państwie w trakcie lotu. W razie wątpliwości związanych z lotami marszałków Sejmu i Senatu szef kancelarii premiera będzie występować o ich wyjaśnienie.

Ustawę o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która rozszerza zakres oświadczeń majątkowych składanych dotychczas przez posłów i senatorów, tak aby obejmowały one – oprócz informacji o majątku osobistym i majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową – informację o majątku osobistym małżonka oraz majątku osobistym i objętym małżeńską wspólnością majątkową dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia oświadczenia. Na mocy ustawy ujawnić majątek odrębny swych małżonków i dzieci będą musieli m.in. premier, ministrowie, posłowie, senatorowie, europosłowie, prezesi: Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego, a także osoby stojące na czele innych instytucji państwowych

Ustawę – Prawo zamówień publicznych (projekt rządowy), która ma zwiększyć konkurencyjność na rynku zamówień publicznych, dostęp do rynku zamówień dla małych i średnich przedsiębiorstw i rolę współpracy zamawiającego i wykonawcy, umożliwić lepsze zarządzanie całym procesem zakupowym, usprawnić systemy odwoławcze i kontroli, pozwolić na identyfikację zamówień strategicznych i tych o charakterze innowacyjnym. Nowe prawo powinno usprawnić procedury udzielania zamówień publicznych szczególnie w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych. Wprowadza też nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia, a także obowiązek stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy. W ustawie przewidziano, że zabezpieczenie należytego wykonania ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej. Dla uproszczenia prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wprowadzono zasadę fakultatywności wadium, stosowaną do wszystkich postępowań prowadzonych na mocy ustawy.

Ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (projekt rządowy), która określa zasady wprowadzenia do systemu prawa ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Ustawę o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która ma na celu uszczelnienie rynku, tak aby do konsumentów nie trafiały pozaklasowe, nieekologiczne kotły grzewcze. Zawarta w noweli definicja „wprowadzania do obrotu” powinna wyeliminować możliwość sprowadzania do Polski nieekologicznych kotłów z innych państw UE, Turcji i krajów EFTA. Nowe przepisy mają też wzmocnić system kontroli sprzedawanych kotłów grzewczych. Kara za wprowadzanie na rynek pozaklasowych kotłów będzie wynosiła do 5% przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, ale nie mniej niż 10 tys. zł. Jeżeli przedsiębiorca nie osiągnął w poprzednim roku przychodu, kara wynosić będzie 10 tys. zł.

Ustawę o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (projekt rządowy), która wdraża do polskiego prawa dyrektywę Komisji Europejskiej (UE) 2015/996, ustanawiającą wspólne metody oceny hałasu, i likwiduje naruszenia prawa wspólnotowego. Przewiduje, że sporządzane będą mapy hałasu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców, a także terenów przy głównych drogach, szlakach kolejowych i lotniskach. Mapy hałasu będą przekazywane do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Pierwsze strategiczne mapy hałasu zostaną sporządzone do 30 czerwca 2022 r. i będą aktualizowane co 5 lat. Programy ochrony środowiska przed hałasem będą uchwalane przez sejmiki województw co 5 lat, począwszy od 2024 r.

Ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (projekt rządowy), która ma na celu „odmrożenie” od 1 sierpnia 2019 r. funduszu świadczeń socjalnych w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2019. Proponowane rozwiązania umożliwią zatem przeznaczenie przez pracodawców wyższych środków na działalność socjalną, organizowaną dla pracowników.

Ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (projekt rządowy), która przedłuża na lata 2020 i 2021 moc obowiązującą przepisów ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, regulujących zasady ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposób ich podziału. Nowela wprowadza też mechanizm wyrównania różnic pomiędzy kwotą części: wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej oraz rezerwy subwencji, wyliczonych na dany rok budżetowy, a kwotą należną z tytułu części: wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej, ustaloną według zasad, określonych przed 14 listopada 2014 r. Zastępuje rezerwą subwencji ogólnej dotychczasową rezerwę celową z budżetu państwa, przeznaczoną na dotacje dla województw na dofinansowanie dróg wojewódzkich.

Ustawę o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która uchyla ustawę z 25 lipca 2014 roku o specjalnym podatku węglowodorowym, która wprowadziła system opodatkowania ropy i gazu. Państwo miało pobierać rentę surowcową o docelowej wysokości ok. 40%. Miały się na nią składać specjalny podatek węglowodorowy i podatek od wydobycia niektórych kopalin. Nie zostały jednak spełnione założenia ustawy, że podatek, który miał obowiązywać od 2020 r., będzie zapewniał budżetowi państwa odpowiedni udział w zyskach z wydobycia gazu łupkowego. W Polsce nie nastąpił rozwój wydobycia gazu łupkowego, podstawowym źródłem tego surowca pozostają konwencjonalne złoża gazu ziemnego.

Ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która przewiduje uproszenie i usprawnienie postępowania egzekucyjnego w zakresie m.in: egzekucji z pieniędzy poprzez wprowadzenie możliwości korzystania z terminali płatniczych czy wszczęcia postępowania egzekucyjnego poprzez elektroniczne doręczanie organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego.

Ustawę o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), któa umożliwia przejęcie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa nad śródlądowymi drogami wodnymi o szczególnym znaczeniu transportowym. Nowe przepisy przewidują również rozwiązania usprawniające postępowania administracyjne. Uszczegółowione zostaną wymogi dotyczących wydawania zgód wodnoprawnych, a także decyzji: określających charakter wód, ustalających linię brzegu, zwalniających z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Dzięki temu szybciej mają być wydawane zgody wodnoprawne, również w wypadkach wymagających zgłoszenia, czyli dokonywanych w trybie „milczącej zgody”. 31 grudnia 2026 r. wejdą w życie przepisy dotyczące stosowania przez podmioty do tego zobowiązane przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiar ilości pobranej wody i ilości ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi. W noweli zwiększono z 2 do 3 m głębokość stawu, na którego budowę nie trzeba będzie mieć pozwolenia, wystarczy zgłoszenie wodnoprawnego. Nowelizacja przewiduje także dokładniejsze badanie stanu wód morskich według wystandaryzowanych kryteriów metodologicznych. Działalność Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, Państwowej Służby Hydrogeologicznej i Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących będzie finansowana z budżetu państwa, a nie – jak dotychczas – przez Wody Polskie.

Ustawę o pracy na statkach rybackich (projekt rządowy), która określa uprawnienia rybaków i obowiązki armatorów statków rybackich. Ma zapewnić ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników sektora rybołówstwa morskiego, pracujących na statkach rybackich pływających pod polską banderą. Nowelizacja dostosowuje przepisy krajowe do wymogów prawa Unii Europejskiej, wdraża 2 konwencje: o pracy na morzu i dotyczącą pracy w sektorze rybołówstwa.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,12030,85-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html

Ich nie zobaczymy już w Sejmie i Senacie. [11.09.2019, Polska Times]

Źródło: https://polskatimes.pl/ich-nie-zobaczymy-juz-w-sejmie-i-senacie-zrezygnowali-sami-lub-zrezygnowano-z-nich-w-tle-wysokie-ambicje-znuzenie-polityka/ga/c1-14412129/zd/38559087

84. posiedzenie – drugi dzień

31 sierpnia 2019 r. zakończyło się 84. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 8 ustaw, wszystkie przyjęła bez poprawek.

Drugiego dnia obrad senatorowie debatowali nad 3 ustawami. Opowiedzieli się też za podjęciem uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej(inicjatywa grupy senatorów), w której Izba uczciła pamięć wszystkich „poległych, zabitych i w innej formie represjonowanych obywateli Odrodzonej Polski w latach 1939–45”. W uchwale przypomniano, że 1 września 1939 r. o 4.40 Niemcy zaatakowały Wieluń – miasto na zachodniej granicy przedwojennej Polski. Kilka minut później niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” ostrzelał polską placówkę wojskową w Gdańsku na Westerplatte. Wydarzenia te rozpoczęły atak nazistowskich Niemiec na Polskę, a tym samym II wojnę światową. Jak zaznaczono w uchwale, była to jak dotychczas największa wojna światowa w historii. Według różnych szacunków, zginęło w niej co najmniej 60 mln ludzi. „Polska była krajem, w którym skala zniszczeń materialnych, w dziedzinie dóbr kultury oraz w strukturze społecznej była ogromna. Jej mieszkańcy poddani zostali licznym represjom takim, jak: egzekucje, przesiedlenia czy zabór mienia. Miały one miejsce zarówno ze strony nazistowskich Niemiec, jak i Związku Sowieckiego, który 17 września 1939 r. zaatakował Polskę od wschodu” – napisano w uchwale.

W wyniku głosowań Senat przyjął bez poprawek następujące ustawy:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (projekt rządowy) przewiduje zwolnienie z PIT dochodów marynarzy pracujących także na statkach pod banderami państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest praca co najmniej przez 183 dni w roku podatkowym na statkach wykorzystywanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej. Z PIT nie będą więc zwolnione dochody z pracy na takich jednostkach, jak platformy, kablowce czy statki specjalistyczne.

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (projekt rządowy) umożliwia budowę Centralnego Portu w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni i głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Szacuje się, że łączny koszt wszystkich inwestycji wyniesie 19,5 mld zł. Nowela przewiduje m.in. ułatwienia nabywania gruntów pod inwestycje przy jednoczesnym zapewnieniu odszkodowania z tytułu wywłaszczenia lub odszkodowania za ograniczenie innych niż własność praw do nieruchomości.

Ustawa o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (projekt rządowy) określa zasady udzielania wsparcia finansowego armatorom śródlądowym oraz funkcjonowanie Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego. Przewiduje, że armatorzy statków pasażerskich i utrzymaniowo-technicznych będą mogli ubiegać się o kredyt preferencyjny na współfinansowanie zakupu, modernizacji lub remontu statku, a także o refinansowanie zakupu składników wyposażenia statków.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli (projekt rządowy) przewiduje m.in. uproszczenie zasad stosowania zaliczek na poczet płatności bezpośrednich poprzez rezygnację z warunku uzależniającego ich wypłatę od wystąpienia w danym roku okoliczności mogących powodować trudności finansowe lub pogorszenie sytuacji finansowej większej liczby rolników, a także ujednolicenia zasad stosowania zaliczek na poczet płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW 2014–20 i zalesionych PROW 2007–13. Zgodnie z nowymi przepisami, będzie możliwe nadawanie małżonkom i współposiadaczom gospodarstw rolnych odrębnych numerów identyfikacyjnych. Skrócono ponadto z 12 do 6 miesięcy minimalny okres doświadczenia w pracy doradczej, wymagany do uzyskania wpisu na listę doradców rolniczych, rolnośrodowiskowych i leśnych.

Ustawa o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15 (projekt rządowy) określa zadania, organizację i sposób działania komisji. Do jej zadań będzie należeć m.in. wyjaśnianie nadużyć seksualnych, zawiadamianie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii, a także identyfikacja problemów pojawiających się w praktyce ścigania pedofilii. Komisja będzie niezależna od innych organów władzy państwowej. W jej skład wejdzie 3 członków powołanych przez Sejm, 1 – powołany przez Senat i po 1 powołanym przez: prezydenta, premiera i rzecznika praw dziecka.

Ustawa zmieniająca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych (projekt rządowy) zakłada obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników, a także obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z 18 do 17%.

84. posiedzenie – pierwszy dzień

30 sierpnia 2019 r. rozpoczęło się 84. posiedzenie Senatu. Izba przyjęła bez poprawek 2 ustawy i wyraziła zgodę na powołanie Mariana Banasia na stanowisko prezesa NIK.

Obrady zostały przedłużone do 31 sierpnia 2019 r.

Pierwszego dnia obrad Senat rozpatrzył i przyjął bez poprawek:

Ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lutego 2018 r. (projekt rządowy) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do obowiązującego prawa dokumentacji granicznej, która została opracowana na podstawie wyników pierwszej wspólnej kontroli przebiegu granicy państwowej, przeprowadzonej przez Polsko-Litewską Komisję Graniczną.

Ustawę o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (projekt rządowy), która określa zakres, formę i tryb przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, a także prac związanych z jego przygotowaniem i opracowaniem wyników. Spis ma być przeprowadzany od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na 31 marca 2021 r., w podobny sposób, jak w 2011 r., czyli przy użyciu elektronicznego formularza dostępnego na stronie GUS (tzw. samospis). Spis zostanie poprzedzony 2 spisami próbnymi w wybranych gminach.

Senatorowie rozpatrzyli też:

Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (projekt rządowy) przewidującą zwolnienie z PIT dochodów marynarzy pracujących także na statkach pod banderami państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest praca co najmniej przez 183 dni w roku podatkowym na statkach wykorzystywanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej. Z PIT nie będą więc zwolnione dochody z pracy na takich jednostkach, jak platformy, kablowce czy statki specjalistyczne.

Ustawę o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (projekt rządowy) umożliwiającą budowę Centralnego Portu w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni i głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Szacuje się, że łączny koszt wszystkich inwestycji wyniesie 19,5 mld zł. Nowela przewiduje m.in. ułatwienia nabywania gruntów pod inwestycje przy jednoczesnym zapewnieniu odszkodowania z tytułu wywłaszczenia lub odszkodowania za ograniczenie innych niż własność praw do nieruchomości.

Ustawę o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (projekt rządowy) określającą zasady udzielania wsparcia finansowego armatorom śródlądowym oraz funkcjonowanie Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego. Przewiduje, że armatorzy statków pasażerskich i utrzymaniowo-technicznych będą mogli ubiegać się o kredyt preferencyjny na współfinansowanie zakupu, modernizacji lub remontu statku, a także o refinansowanie zakupu składników wyposażenia statków.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11954,84-posiedzenie-pierwszy-dzien.html

83. posiedzenie Senatu – trzeci dzień zakończony

2 sierpnia 2019 r. zakończyło się 83. posiedzenie Senatu. Tego dnia senatorowie zapoznali się z informacją o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej), którą przedstawił sekretarz stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański. Izba rozpatrzyła też 5 ustaw: o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej, o zmianie ustawy – Prawo konsularne oraz o spisie rolnym w 2020 r.

Po wyczerpaniu porządku obrad przeprowadzono głosowania w sprawie 36 ustaw rozpatrzonych podczas 83. posiedzenia (2 ustawy przyjęto z poprawkami 31 lipca). Do 5 z nich wprowadzono poprawki. Postanowiono też o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw, odwołano przewodniczących Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Zdrowia, wprowadzono zmiany w składzie komisji senackich.

Ustawy przyjęte z poprawkami.

Senat wprowadził 5 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Na wniosek senatorów Arkadiusza Grabowskiego i Andrzeja Misiołka, poparty przez komisje samorządu terytorialnego i infrastruktury, zaproponowano skreślenie z ustawy rozwiązań związanych z punktami dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu. Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej umożliwiono obniżenie do 80% opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością w wypadku zgłoszenia stosownego wniosku przez nadawcę naziemnej telewizji cyfrowej, który musi zwolnić pasmo 700 MHz. Nowelizacja ma przyspieszyć procesy inwestycyjno-budowlane dla infrastruktury telekomunikacyjnej i skutkować obniżeniem kosztów budowy i eksploatacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. Zwiększa dostęp obywateli i przedsiębiorców do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, w tym do szerokopasmowego internetu 5G, zwłaszcza na obszarach wykluczonych cyfrowo, ułatwia budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w parkach narodowych, rezerwatach przyrody czy uzdrowiskach.

22 poprawki wprowadzono do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), na wniosek Komisji Ustawodawczej. Zaproponowane zmiany mają przede wszystkim charakter legislacyjny, zmierzają do zapewnienia spójności z innymi ustawami. 3 zmiany zmierzają do uwzględnienia, że po dematerializacji akcje spółki akcyjnej będą przyznawane, a nie wydawane. Nowelizacja wprowadza obligatoryjną tzw. dematerializację akcji na okaziciela i akcji imiennych. Obrót akcjami zdematerializowanymi ma zwiększyć przejrzystość i efektywność wymiany informacji w sprawach podatkowych zgodnie ze standardami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Administracja podatkowa zyska możliwość pozyskania i wymiany informacji o akcjonariuszach spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych mających akcje na okaziciela.

9 poprawek, głównie o charakterze legislacyjnym, wprowadzono do ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Stanowisko w tej sprawie przedstawiły komisje: praw człowieka i ustawodawcza. Nowelizacja koryguje model upadłości konsumenckiej i upraszcza niektóre procedury. Umożliwia ogłoszenie upadłości przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w uproszczonej procedurze, tj. bez wyznaczania sędziego-komisarza. Na etapie ogłaszania upadłości zrezygnowano z konieczności badania przez sąd zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności. Zgłoszenia wierzytelności będzie można składać bezpośrednio doradcy restrukturyzacyjnemu, pełniącemu funkcję syndyka.

Na wniosek senatorów Grzegorza Biereckiego i Marka Martynowskiego, poparty przez komisję budżetu, wprowadzono 2 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw(projekt rządowy). Uzupełniono przepis przejściowy, tak by umożliwić w zakładanym przez ustawodawcę okresie dalsze stosowanie dotychczasowych regulacji związanych ze zwrotem podatku VAT rolnikom ryczałtowym oraz ze stosowaniem stawki zerowej tego podatku przy imporcie określonych towarów. Kolejna poprawka obejmuje obniżoną stawką VAT w wysokości 5% „mleka roślinne” na bazie soi, orzechów, zbóż lub nasion. Nowelizacja wprowadza obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (MPP) VAT, nową matrycę stawek VAT, a także zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników. Od 1 listopada 2019 r. MPP będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są reżimem odwrotnego obciążenia i odpowiedzialnością solidarną (paliwa, stal i wyroby stalowe, złom i odpady, metale szlachetne i nieszlachetne, tablety, smartfony, konsole, usługi budowalne, części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria).

Senat zaproponował 1 poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (projekt rządowy). Stanowisko w tej sprawie przedstawiła komisja gospodarki narodowej. Poprawka ma na celu doprecyzowanie definicji określenia „infrastruktura niezbędna do obsługi” w związku z rozszerzeniem katalogu inwestycji towarzyszących budowie terminalu w Świnoujściu. Nowela rozszerza katalog inwestycji towarzyszących terminalowi o gazociągi dystrybucyjne, które będą budowane przez Polską Spółkę Gazownictwa, co umożliwi dostawę paliw gazowych z terminalu do jak największej grupy odbiorców końcowych.

Ustawy przyjęte bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma na celu usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych w sprawie realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nowela m.in. likwiduje postanowienie o braku obowiązku oceny oddziaływania na środowisko i obowiązek udziału organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w procedurze oceny oddziaływania na środowisko, jeśli nie stwierdził on konieczności jej przeprowadzenia.

Ustawa o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) zwiększa uprawnienia weteranów misji wojskowych, w tym pracowników w jednostkach wojskowych i funkcjonariuszy innych służb mundurowych. Weterani poszkodowani z orzeczonym co najmniej 30-procentowym uszczerbkiem na zdrowiu m.in. będą mogli skorzystać z bezpłatnych turnusów readaptacyjno-kondycyjnych wraz z pełnoletnim członkiem rodziny, pomocy finansowej na 2 formy kształcenia, z samorządowych obiektów sportowych. Podwyższono ponadto wysokość dodatku weterana poszkodowanego.

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (projekt senacki) nakłada na sklepy o powierzchni powyżej 250 m2 i z co najmniej 50-procentowymi przychodami ze sprzedaży żywności obowiązek zawarcia z organizacjami pozarządowymi umowy dotyczącej przekazywania żywności nieprzeznaczonej do sprzedaży, w szczególności ze względu na wady jej wyglądu lub jej opakowań, z wyjątkiem napojów alkoholowych. Organizacje przekażą tę żywność potrzebującym. Jeżeli sklep nie wywiąże się z tego obowiązku, to będzie musiał wnieść opłatę za marnowanie żywności w wysokości 10 gr za 1 kg marnowanej żywności.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (projekt poselski) umożliwia utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego, tzw. wojskowych klas mundurowych, w szkołach publicznych i niepublicznych.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim (projekt rządowy) wprowadza jednolite zasady przeprowadzania inspekcji na statkach pasażerskich przystosowanych do wtaczania i wytaczania pojazdów drogowych lub szynowych oraz na szybkich statkach pasażerskich przewożących powyżej 12 pasażerów w trakcie żeglugi na linii regularnej. Inspekcje przeprowadzane na tego typu statkach zostaną włączone do systemu inspekcji przeprowadzanych przez państwo bandery i państwo portu. Nowe przepisy zapewnią morskim służbom ratowniczym natychmiastowy dostęp do danych osób podróżujących na statkach pasażerskich, co jest niezwykle istotne w razie prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych pasażerów, członków załóg tych statków albo tzw. masowych operacji ratowniczych. Ustawa stanowi transpozycje 2 dyrektyw PE i Rady UE z 2017 r., dotyczących statków pasażerskich.

Ustawa o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) dostosowuje przepisy do unijnego rozporządzenia z 2017 r. ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów morskich. Przewiduje, że za organizację usług portowych odpowiadać będzie podmiot zarządzający portem. Ministra ds. spraw gospodarki morskiej uprawnia do kontroli obrotu nieruchomościami położonymi na terenie portów morskich.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która umożliwia prezesowi UOKiK bardziej elastyczne kształtowanie struktury wewnętrznej UOKiK, szczególnie w delegaturach, poprawę skuteczności wykrywania naruszeń przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dzięki dostępowi do tajemnic prawnie chronionych (tajemnice skarbowa i bankowa). Dostosowuje prawo krajowe do rozporządzenia PE i Rady w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym.

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” (projekt rządowy) zwiększa środki na realizację programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–20 o 4 mln 693 tys. zł w związku z dodatkowymi zadaniami i zwiększeniem liczby etatów funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma usprawnić i przyspieszyć postępowanie w sprawach karnych, dostosować regulacje procesowe do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego i wyeliminować błędy legislacyjne. Nowela m.in. likwiduje konieczność wymieniania lub odczytywania przez sąd na rozprawie wszystkich dokumentów, zaliczonych do materiału dowodowego, a także bezpośredniego przesłuchania świadków niewnoszących do sprawy nic ważnego. Wprowadza specjalny formularz, na którym będą sporządzane uzasadnienia wyroków. Zakłada też, że wniosek dowodowy złożony po terminie będzie co do zasady odrzucony. W razie niestawienia się na rozprawę oskarżonego lub obrońcy zawiadomionego o jej terminie sąd w szczególnie uzasadnionych wypadkach może mimo to przeprowadzić postępowanie dowodowe.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (projekt prezydencki) usprawnia procedury organizacyjne w spółkach z o.o., m.in. wprowadza możliwość udziału wspólników spółki w zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (telezgromadzenia i wideokonferencje).

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych projekt komisyjny) przewiduje zachowanie statusu aplikanta przez dodatkowy rok w uzasadnionych wypadkach, m.in.: powikłań związanych z przebiegiem ciąży, trwających co najmniej 30 dni w okresie ostatniego pół roku aplikacji, poważnej choroby powodującej niezdolność do pracy w ostatnim pół roku aplikacji lub urodzenia dziecka w ostatnim roku aplikacji.

Ustawa o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. (projekt senacki) reguluje kwestie zaspokajania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) roszczeń związanych z ubezpieczeniami OC w wypadku wyczerpania się sumy gwarancyjnej. W tym wypadku UFG będzie mógł zaspokajać – do wysokości obecnie obowiązującej sumy gwarancyjnej – roszczenia za szkody osobowe z tytułu umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników.

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (projekt rządowy) zobowiązuje podmioty publiczne do zapewnia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami. Oznacza to m.in. konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, zainstalowania specjalnego oznakowania, instalacji sprzętu lub urządzeń ułatwiających poruszanie się lub komunikację, w szczególności osób na wózkach, głuchych i niewidomych. Powstanie Fundusz Dostępności, z którego będą finansowane np. pochylnie, rampy czy windy w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych. Organizacje pozarządowe i prywatne podmioty będą mogły wystąpić o specjalny certyfikat, uprawniający do 5-procentowej zniżki we wpłatach przekazywanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (projekt prezydencki) umożliwia tworzenie przez samorządy centrów, które zapewnią mieszkańcom kompleksową organizację usług społecznych, m.in. działań z zakresu polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, wspierania osób niepełnosprawnych, edukacji publicznej, przeciwdziałania bezrobociu.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (projekt rządowy) ma zagwarantować poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom placówek zajmujących się całodobową opieką nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku i poprawić warunki ich życia, a także ograniczyć nieprawidłowości w tych placówkach. Dotychczasowe przepisy uzupełniono o dodatkowe wymagania dotyczące zatrudniania personelu opiekuńczego.

Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (projekt rządowy) wyłącza dodatek za staż pracy z katalogu składników wynagrodzenia, które są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie pracownik z dłuższym stażem pracy, otrzymujący minimalne wynagrodzenie, może mieć niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez stażu pracy lub z krótkim stażem pracy).

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Ma ona na celu jednolicenie zasad emerytalnych we wszystkich grupach służb mundurowych. Przewiduje m.in., że ukończenie 55. roku życia nie będzie już warunkiem uprawniającym do emerytury, a nadliczbowe godziny pracy będą płatne.

Ustawa o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (projekt prezydencki) rozszerza prawo policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Więziennej do tworzenia związków zawodowych i wstępowania do nich.

Ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych(projekt rządowy) umożliwia przyznawanie rekompensat pieniężnych przedsiębiorcom z sektora energochłonnego (huty, zakłady chemiczne i papiernicze), których rentowność i konkurencyjność jest istotnie zagrożona w wyniku wzrostu cen energii elektrycznej, spowodowanego unijną polityką klimatyczno-energetyczną. Ma to ograniczyć przenoszenie kosztów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, zakupionych przez producentów energii na jej odbiorców.

Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne (projekt rządowy) przedłuża o 3 lata możliwość korzystania z pojemności podziemnych magazynów ropy naftowej i paliw, które nie spełniają standardów szybkości udostępniania zapasów – 150 dni dla ropy i 90 dni dla paliw. Ma to zaspokoić potrzeby rynku na pojemności magazynowe w trakcie modernizacji magazynu. Nowela zmienia też strukturę zapasów interwencyjnych (tzw. zapasy agencyjne) Agencji Rezerw Materiałowych. Od 30 czerwca 2029 r. przynajmniej 75% tych zapasów mają stanowić gotowe paliwa, a nie ropa.

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) reguluje kwestie realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) w latach 2020–24; chodzi o konieczność stosowania biokomponentów w paliwach ciekłych i biopaliwach. Nowe przepisy m.in. dostosowują poziomy NCW do aktualnych możliwości branży i związane są przede wszystkim z dynamicznym wzrostem konsumpcji paliw ciekłych.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) rozszerza status prosumenta na małe i średnie firmy, a także spółdzielnie działające na terenach wiejskich. Będą one mogły wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacjach, a także korzystać z systemu opustów. Tzw. pakiet prosumencki umożliwi przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z OZE w 2019 r. poprzez wskazanie w przepisach przejściowych maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej, która będzie przedmiotem sprzedaży.

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (projekt rządowy) podwyższa z 3900 do 4200 zł tzw. kwotę bazową, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny i pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (projekt rządowy) wprowadza m.in. ułatwienia dla lekarzy przy wystawianiu recept i określaniu poziomu refundacji leków i wyrobów medycznych, a także umożliwia upoważnianie asystentów medycznych przez pracowników medycznych do wystawiania w ich imieniu e-recept i e-skierowań. Nowela przewiduje możliwość bezpłatnego zaopatrzenia w leki pacjentów w wieku 75+ również na podstawie recept wystawionych w postaci elektronicznej przez lekarzy specjalistów. Wprowadza też nowe funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta (np. złożenie deklaracji wyboru lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, wyniki badań laboratoryjnych) i tzw. recepty transgraniczne w postaci elektronicznej.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt rządowy) rozszerza katalog produktów leczniczych, które są dostępne w aptece dla innych podmiotów niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność leczniczą, o wszystkie produkty lecznicze dostępne bez recepty z wyjątkiem zawierających substancje psychoaktywne.

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(projekt rządowy) przewiduje powołanie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem jako organu opiniodawczo-doradczego przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo konsularne (projekt poselski) zakłada m.in. zwolnienie w określonych wypadkach z obowiązku zdawania egzaminu konsularnego, a także zwolnienie kandydata na urzędnika konsularnego przez dyrektora generalnego służby zagranicznej z uczestniczenia w szkoleniu przedwyjazdowym.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, podpisanej w Waszyngtonie dnia 12 czerwca 2019 r. (projekt rządowy) wprowadza szczegółowe rozwiązania dotyczące dostępu do baz zawierających dane daktyloskopijne, przewiduje możliwość wnoszenia jednego z państw o przeszukanie krajowych baz DNA, reguluje kwestie ochrony przekazywanych danych osobowych.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym (projekt poselski) przewiduje, że o ważności wyborów prezydenta, do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego, a także o ważności referendum ogólnokrajowego rozstrzygać będzie cały skład „właściwej izby” Sądu Najwyższego. Nowela przewiduje też, że w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego niezakończonego przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy znowelizowanego kodeksu wyborczego, tzn. że sprawę będzie rozpatrywała właściwa izba SN. Znowelizowana ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (projekt rządowy) stanowi kontynuację procesu zmniejszania obciążeń biurokratycznych i upraszczania przepisów. Chodzi o zapewnienie lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, utrzymanie jedynie koniecznych i korzystnych regulacji, a także eliminację niespójności i niejednoznaczności przepisów. Pakiet Przyjazne Prawo wprowadza około 50 zmian w ponad 60 ustawach. Nowela przewiduje m.in. wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie i prawo do błędu przez pierwszy rok działalności przedsiębiorców MŚP. Przedłuża też do 13 sierpnia 2019 r. termin składania sprzedawcom energii oświadczeń przez mikro i małe przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych. Przedsiębiorcom-rzemieślnikom umożliwia wybór innej niż wpis w CEIDG formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej.

Ustawa o spisie rolnym w 2020 r. (projekt rządowy) zakłada przeprowadzenie od 1 września do 30 listopada 2020 r powszechnego spisu rolnego. Będzie on obowiązkowy, a zebrane dane będą poufne i objęte tajemnicą statystyczną. Celem spisu rolnego jest m.in. zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i gospodarstwach domowych, koniecznej do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi, a także analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2010–20.

Senatorowie postanowili też o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) uniezależnia wydanie pojazdu usuniętego z drogi od uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2018 r. (sygn. akt K 6/17). Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) znosi limit kosztów procesu, jakie mogą być zwrócone stronie, która wygrała sprawę, a działała w postępowaniu samodzielnie lub wraz z pełnomocnikiem niebędącym profesjonalnym zastępcą procesowym. Kwoty te będą w większej mierze odpowiadać poniesionym kosztom stawiennictwa w sądzie. Projekt dostosowuje prawo do postanowienia TK z 11 grudnia 2018 r. (sygn. akt S 7/18).

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11918,83-posiedzenie-senatu-trzeci-dzien.html

John Godson będzie kandydował w wyborach do Senatu? Start rozważa również inny znany polityk [Wprost, Na Temat, 02.08.2019]

Moim zdaniem John powinien dać sobie spokój. Przypomnę też, że jestem senatorem niezrzeszonym.

John Godson będzie kandydował w wyborach do Senatu? Start rozważa również inny znany polityk

02.08.2019 9:52

Zbliżają się wybory parlamentarne. W mediach społecznościowych John Godson i Wadim Tyszkiewicz zamieścili wpisy, w których poinformowali, że rozważają kandydowanie do Senatu.

„Rozważam kandydowanie do Senatu jako kandydat niezależny w jesiennych wyborach” – napisał John Godson w czwartek 1 sierpnia 2019 roku na . „Daj sobie spokój, dziś nastawienie jest inne. Miałeś swoje pięć minut. Zobacz swój wynik z -u w 2015. Jak go poprawisz 40 razy to jest szansa” – odpowiedział senator  Maciej Grubski. Przypomnijmy – Godson w 2013 roku odszedł z PO, a po pewnym czasie przystąpił do klubu .

Wadim Tyszkiewicz będzie kandydował w wyborach do Senatu?

Jak się okazuje nie tylko John Godson rozważa start w wyborach do Senatu. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych Wadim Tyszkiewicz poinformował o podobnych zamiarach. „Rozważam start w wyborach parlamentarnych do Senatu. A tu czytam i widzę, że nawet jeśli te wybory wygram, to o ich ważności i tak będą decydować ludzie prokuratora Ziobry, który wiernie służy prezesowi jedynie słusznej partii. Wierni sejmowi pretorianie sprawnie i bez zbędnej zwłoki wykonali partyjne polecenie. Bez dyskusji, bez rozumu, bez honoru” – napisał prezydent Nowej Soli, odnosząc się do nowelizacji Kodeksu wyborczego.

„Kreatury i zdrajcy narodu!”

„Przypomnę: mieliśmy w Polsce demokrację, za którą Polacy przelewali krew. Mieliśmy! Ale jeśli nasze społeczeństwo postanowiło sprzedać honor, wolność, demokrację za kilkaset złotych miesięcznie, to dzisiaj odmieniane przez wszystkie przypadki słowa: »Bóg, Honor, Ojczyzna«, są raczej karykaturą ich znaczenia. Oglądam wypowiedzi takich sprzedawczyków jak Gryglas (z.N do PiS, myślę, że nawet Kaczyński nim gardzi) i jestem w szoku, i jeśli ja kiedykolwiek wejdę do większej polityki, to takim obrzydliwym ludziom bez honoru na pewno ręki nie podam i będą mówił im prosto w oczy co o nich myślę, najwyżej mnie zamkną. Kreatury i zdrajcy narodu!” – napisał Wadim Tyszkiewicz w obszernym wpisie na . W dalszej części polityk dodał, że „nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji ws. startu w wyborach”. „Przepraszam za ton wypowiedzi, ale już nie daję radę na to patrzeć, na to staczanie się kraju po równi pochyłej. A tyle pracy włożyliśmy w to, żeby podnieść Polskę z ruiny, po to, żeby do tej ruiny moralnej i ekonomicznej wrócić?” – zakończył Tyszkiewicz.

Źródło: https://www.wprost.pl/polityka/10238794/john-godson-bedzie-kandydowal-w-wyborach-do-senatu-start-rozwaza-rowniez-inny-znany-polityk.html

John Godson będzie kandydował w wyborach do Senatu? Start rozważa również inny znany polityk

Godson przyznał, że rozważa start w jesiennych wyborach do Senatu. O możliwym udziale poinformował w czwartek na Facebooku. W komentarzach pojawiły się głosy niezadowolenia.

„Rozważam kandydowanie do Senatu jako kandydat niezależny w jesiennych wyborach” – czytamy we wpisie polsko-nigeryjskiego polityka.

Przypomnijmy, że John Godson otrzymał w 2010 mandat poselski, stając się tym samym pierwszym czarnoskórym parlamentarzystą w Polsce. Najpierw był posłem PO, a następnie wystartował w wyborach z listy PSL-u, ale nie udało mu się uzyskać reelekcji.

Po pięciu latach mężczyzna zrezygnował z polityki i wrócił na jakiś czas do Nigerii, gdzie prowadził ranczo.

Kandydowanie w przyszłych wyborach odradził Godsonowi jego były znajomy z Platformy Obywatelskiej Maciej Grubski. „Daj sobie spokój, dziś nastawienie jest inne. Miałeś swoje pięć minut. Zobacz swój wynik z PSL-u w 2015. Jak go poprawisz 40 razy, to jest szansa” – napisał pod wpisem na Facebooku.

Źródło: https://natemat.pl/280559,john-godson-mysli-o-starcie-w-wyborach-do-senatu-to-byly-posel