Aktualności

83. posiedzenie Senatu – trzeci dzień zakończony

2 sierpnia 2019 r. zakończyło się 83. posiedzenie Senatu. Tego dnia senatorowie zapoznali się z informacją o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej), którą przedstawił sekretarz stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konrad Szymański. Izba rozpatrzyła też 5 ustaw: o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej, o zmianie ustawy – Prawo konsularne oraz o spisie rolnym w 2020 r.

Po wyczerpaniu porządku obrad przeprowadzono głosowania w sprawie 36 ustaw rozpatrzonych podczas 83. posiedzenia (2 ustawy przyjęto z poprawkami 31 lipca). Do 5 z nich wprowadzono poprawki. Postanowiono też o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw, odwołano przewodniczących Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Zdrowia, wprowadzono zmiany w składzie komisji senackich.

Ustawy przyjęte z poprawkami.

Senat wprowadził 5 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Na wniosek senatorów Arkadiusza Grabowskiego i Andrzeja Misiołka, poparty przez komisje samorządu terytorialnego i infrastruktury, zaproponowano skreślenie z ustawy rozwiązań związanych z punktami dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu. Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej umożliwiono obniżenie do 80% opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością w wypadku zgłoszenia stosownego wniosku przez nadawcę naziemnej telewizji cyfrowej, który musi zwolnić pasmo 700 MHz. Nowelizacja ma przyspieszyć procesy inwestycyjno-budowlane dla infrastruktury telekomunikacyjnej i skutkować obniżeniem kosztów budowy i eksploatacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. Zwiększa dostęp obywateli i przedsiębiorców do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, w tym do szerokopasmowego internetu 5G, zwłaszcza na obszarach wykluczonych cyfrowo, ułatwia budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w parkach narodowych, rezerwatach przyrody czy uzdrowiskach.

22 poprawki wprowadzono do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), na wniosek Komisji Ustawodawczej. Zaproponowane zmiany mają przede wszystkim charakter legislacyjny, zmierzają do zapewnienia spójności z innymi ustawami. 3 zmiany zmierzają do uwzględnienia, że po dematerializacji akcje spółki akcyjnej będą przyznawane, a nie wydawane. Nowelizacja wprowadza obligatoryjną tzw. dematerializację akcji na okaziciela i akcji imiennych. Obrót akcjami zdematerializowanymi ma zwiększyć przejrzystość i efektywność wymiany informacji w sprawach podatkowych zgodnie ze standardami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Administracja podatkowa zyska możliwość pozyskania i wymiany informacji o akcjonariuszach spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych mających akcje na okaziciela.

9 poprawek, głównie o charakterze legislacyjnym, wprowadzono do ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Stanowisko w tej sprawie przedstawiły komisje: praw człowieka i ustawodawcza. Nowelizacja koryguje model upadłości konsumenckiej i upraszcza niektóre procedury. Umożliwia ogłoszenie upadłości przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w uproszczonej procedurze, tj. bez wyznaczania sędziego-komisarza. Na etapie ogłaszania upadłości zrezygnowano z konieczności badania przez sąd zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności. Zgłoszenia wierzytelności będzie można składać bezpośrednio doradcy restrukturyzacyjnemu, pełniącemu funkcję syndyka.

Na wniosek senatorów Grzegorza Biereckiego i Marka Martynowskiego, poparty przez komisję budżetu, wprowadzono 2 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw(projekt rządowy). Uzupełniono przepis przejściowy, tak by umożliwić w zakładanym przez ustawodawcę okresie dalsze stosowanie dotychczasowych regulacji związanych ze zwrotem podatku VAT rolnikom ryczałtowym oraz ze stosowaniem stawki zerowej tego podatku przy imporcie określonych towarów. Kolejna poprawka obejmuje obniżoną stawką VAT w wysokości 5% „mleka roślinne” na bazie soi, orzechów, zbóż lub nasion. Nowelizacja wprowadza obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (MPP) VAT, nową matrycę stawek VAT, a także zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników. Od 1 listopada 2019 r. MPP będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są reżimem odwrotnego obciążenia i odpowiedzialnością solidarną (paliwa, stal i wyroby stalowe, złom i odpady, metale szlachetne i nieszlachetne, tablety, smartfony, konsole, usługi budowalne, części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria).

Senat zaproponował 1 poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (projekt rządowy). Stanowisko w tej sprawie przedstawiła komisja gospodarki narodowej. Poprawka ma na celu doprecyzowanie definicji określenia „infrastruktura niezbędna do obsługi” w związku z rozszerzeniem katalogu inwestycji towarzyszących budowie terminalu w Świnoujściu. Nowela rozszerza katalog inwestycji towarzyszących terminalowi o gazociągi dystrybucyjne, które będą budowane przez Polską Spółkę Gazownictwa, co umożliwi dostawę paliw gazowych z terminalu do jak największej grupy odbiorców końcowych.

Ustawy przyjęte bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma na celu usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych w sprawie realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nowela m.in. likwiduje postanowienie o braku obowiązku oceny oddziaływania na środowisko i obowiązek udziału organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w procedurze oceny oddziaływania na środowisko, jeśli nie stwierdził on konieczności jej przeprowadzenia.

Ustawa o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) zwiększa uprawnienia weteranów misji wojskowych, w tym pracowników w jednostkach wojskowych i funkcjonariuszy innych służb mundurowych. Weterani poszkodowani z orzeczonym co najmniej 30-procentowym uszczerbkiem na zdrowiu m.in. będą mogli skorzystać z bezpłatnych turnusów readaptacyjno-kondycyjnych wraz z pełnoletnim członkiem rodziny, pomocy finansowej na 2 formy kształcenia, z samorządowych obiektów sportowych. Podwyższono ponadto wysokość dodatku weterana poszkodowanego.

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (projekt senacki) nakłada na sklepy o powierzchni powyżej 250 m2 i z co najmniej 50-procentowymi przychodami ze sprzedaży żywności obowiązek zawarcia z organizacjami pozarządowymi umowy dotyczącej przekazywania żywności nieprzeznaczonej do sprzedaży, w szczególności ze względu na wady jej wyglądu lub jej opakowań, z wyjątkiem napojów alkoholowych. Organizacje przekażą tę żywność potrzebującym. Jeżeli sklep nie wywiąże się z tego obowiązku, to będzie musiał wnieść opłatę za marnowanie żywności w wysokości 10 gr za 1 kg marnowanej żywności.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (projekt poselski) umożliwia utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego, tzw. wojskowych klas mundurowych, w szkołach publicznych i niepublicznych.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim (projekt rządowy) wprowadza jednolite zasady przeprowadzania inspekcji na statkach pasażerskich przystosowanych do wtaczania i wytaczania pojazdów drogowych lub szynowych oraz na szybkich statkach pasażerskich przewożących powyżej 12 pasażerów w trakcie żeglugi na linii regularnej. Inspekcje przeprowadzane na tego typu statkach zostaną włączone do systemu inspekcji przeprowadzanych przez państwo bandery i państwo portu. Nowe przepisy zapewnią morskim służbom ratowniczym natychmiastowy dostęp do danych osób podróżujących na statkach pasażerskich, co jest niezwykle istotne w razie prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych pasażerów, członków załóg tych statków albo tzw. masowych operacji ratowniczych. Ustawa stanowi transpozycje 2 dyrektyw PE i Rady UE z 2017 r., dotyczących statków pasażerskich.

Ustawa o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) dostosowuje przepisy do unijnego rozporządzenia z 2017 r. ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów morskich. Przewiduje, że za organizację usług portowych odpowiadać będzie podmiot zarządzający portem. Ministra ds. spraw gospodarki morskiej uprawnia do kontroli obrotu nieruchomościami położonymi na terenie portów morskich.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która umożliwia prezesowi UOKiK bardziej elastyczne kształtowanie struktury wewnętrznej UOKiK, szczególnie w delegaturach, poprawę skuteczności wykrywania naruszeń przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dzięki dostępowi do tajemnic prawnie chronionych (tajemnice skarbowa i bankowa). Dostosowuje prawo krajowe do rozporządzenia PE i Rady w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym.

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” (projekt rządowy) zwiększa środki na realizację programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–20 o 4 mln 693 tys. zł w związku z dodatkowymi zadaniami i zwiększeniem liczby etatów funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma usprawnić i przyspieszyć postępowanie w sprawach karnych, dostosować regulacje procesowe do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego i wyeliminować błędy legislacyjne. Nowela m.in. likwiduje konieczność wymieniania lub odczytywania przez sąd na rozprawie wszystkich dokumentów, zaliczonych do materiału dowodowego, a także bezpośredniego przesłuchania świadków niewnoszących do sprawy nic ważnego. Wprowadza specjalny formularz, na którym będą sporządzane uzasadnienia wyroków. Zakłada też, że wniosek dowodowy złożony po terminie będzie co do zasady odrzucony. W razie niestawienia się na rozprawę oskarżonego lub obrońcy zawiadomionego o jej terminie sąd w szczególnie uzasadnionych wypadkach może mimo to przeprowadzić postępowanie dowodowe.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (projekt prezydencki) usprawnia procedury organizacyjne w spółkach z o.o., m.in. wprowadza możliwość udziału wspólników spółki w zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (telezgromadzenia i wideokonferencje).

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych projekt komisyjny) przewiduje zachowanie statusu aplikanta przez dodatkowy rok w uzasadnionych wypadkach, m.in.: powikłań związanych z przebiegiem ciąży, trwających co najmniej 30 dni w okresie ostatniego pół roku aplikacji, poważnej choroby powodującej niezdolność do pracy w ostatnim pół roku aplikacji lub urodzenia dziecka w ostatnim roku aplikacji.

Ustawa o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. (projekt senacki) reguluje kwestie zaspokajania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) roszczeń związanych z ubezpieczeniami OC w wypadku wyczerpania się sumy gwarancyjnej. W tym wypadku UFG będzie mógł zaspokajać – do wysokości obecnie obowiązującej sumy gwarancyjnej – roszczenia za szkody osobowe z tytułu umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników.

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (projekt rządowy) zobowiązuje podmioty publiczne do zapewnia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami. Oznacza to m.in. konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, zainstalowania specjalnego oznakowania, instalacji sprzętu lub urządzeń ułatwiających poruszanie się lub komunikację, w szczególności osób na wózkach, głuchych i niewidomych. Powstanie Fundusz Dostępności, z którego będą finansowane np. pochylnie, rampy czy windy w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych. Organizacje pozarządowe i prywatne podmioty będą mogły wystąpić o specjalny certyfikat, uprawniający do 5-procentowej zniżki we wpłatach przekazywanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (projekt prezydencki) umożliwia tworzenie przez samorządy centrów, które zapewnią mieszkańcom kompleksową organizację usług społecznych, m.in. działań z zakresu polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, wspierania osób niepełnosprawnych, edukacji publicznej, przeciwdziałania bezrobociu.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (projekt rządowy) ma zagwarantować poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom placówek zajmujących się całodobową opieką nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku i poprawić warunki ich życia, a także ograniczyć nieprawidłowości w tych placówkach. Dotychczasowe przepisy uzupełniono o dodatkowe wymagania dotyczące zatrudniania personelu opiekuńczego.

Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (projekt rządowy) wyłącza dodatek za staż pracy z katalogu składników wynagrodzenia, które są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie pracownik z dłuższym stażem pracy, otrzymujący minimalne wynagrodzenie, może mieć niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez stażu pracy lub z krótkim stażem pracy).

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Ma ona na celu jednolicenie zasad emerytalnych we wszystkich grupach służb mundurowych. Przewiduje m.in., że ukończenie 55. roku życia nie będzie już warunkiem uprawniającym do emerytury, a nadliczbowe godziny pracy będą płatne.

Ustawa o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (projekt prezydencki) rozszerza prawo policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Więziennej do tworzenia związków zawodowych i wstępowania do nich.

Ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych(projekt rządowy) umożliwia przyznawanie rekompensat pieniężnych przedsiębiorcom z sektora energochłonnego (huty, zakłady chemiczne i papiernicze), których rentowność i konkurencyjność jest istotnie zagrożona w wyniku wzrostu cen energii elektrycznej, spowodowanego unijną polityką klimatyczno-energetyczną. Ma to ograniczyć przenoszenie kosztów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, zakupionych przez producentów energii na jej odbiorców.

Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne (projekt rządowy) przedłuża o 3 lata możliwość korzystania z pojemności podziemnych magazynów ropy naftowej i paliw, które nie spełniają standardów szybkości udostępniania zapasów – 150 dni dla ropy i 90 dni dla paliw. Ma to zaspokoić potrzeby rynku na pojemności magazynowe w trakcie modernizacji magazynu. Nowela zmienia też strukturę zapasów interwencyjnych (tzw. zapasy agencyjne) Agencji Rezerw Materiałowych. Od 30 czerwca 2029 r. przynajmniej 75% tych zapasów mają stanowić gotowe paliwa, a nie ropa.

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) reguluje kwestie realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) w latach 2020–24; chodzi o konieczność stosowania biokomponentów w paliwach ciekłych i biopaliwach. Nowe przepisy m.in. dostosowują poziomy NCW do aktualnych możliwości branży i związane są przede wszystkim z dynamicznym wzrostem konsumpcji paliw ciekłych.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) rozszerza status prosumenta na małe i średnie firmy, a także spółdzielnie działające na terenach wiejskich. Będą one mogły wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacjach, a także korzystać z systemu opustów. Tzw. pakiet prosumencki umożliwi przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z OZE w 2019 r. poprzez wskazanie w przepisach przejściowych maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej, która będzie przedmiotem sprzedaży.

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (projekt rządowy) podwyższa z 3900 do 4200 zł tzw. kwotę bazową, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny i pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (projekt rządowy) wprowadza m.in. ułatwienia dla lekarzy przy wystawianiu recept i określaniu poziomu refundacji leków i wyrobów medycznych, a także umożliwia upoważnianie asystentów medycznych przez pracowników medycznych do wystawiania w ich imieniu e-recept i e-skierowań. Nowela przewiduje możliwość bezpłatnego zaopatrzenia w leki pacjentów w wieku 75+ również na podstawie recept wystawionych w postaci elektronicznej przez lekarzy specjalistów. Wprowadza też nowe funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta (np. złożenie deklaracji wyboru lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, wyniki badań laboratoryjnych) i tzw. recepty transgraniczne w postaci elektronicznej.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt rządowy) rozszerza katalog produktów leczniczych, które są dostępne w aptece dla innych podmiotów niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność leczniczą, o wszystkie produkty lecznicze dostępne bez recepty z wyjątkiem zawierających substancje psychoaktywne.

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(projekt rządowy) przewiduje powołanie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem jako organu opiniodawczo-doradczego przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo konsularne (projekt poselski) zakłada m.in. zwolnienie w określonych wypadkach z obowiązku zdawania egzaminu konsularnego, a także zwolnienie kandydata na urzędnika konsularnego przez dyrektora generalnego służby zagranicznej z uczestniczenia w szkoleniu przedwyjazdowym.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, podpisanej w Waszyngtonie dnia 12 czerwca 2019 r. (projekt rządowy) wprowadza szczegółowe rozwiązania dotyczące dostępu do baz zawierających dane daktyloskopijne, przewiduje możliwość wnoszenia jednego z państw o przeszukanie krajowych baz DNA, reguluje kwestie ochrony przekazywanych danych osobowych.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym (projekt poselski) przewiduje, że o ważności wyborów prezydenta, do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego, a także o ważności referendum ogólnokrajowego rozstrzygać będzie cały skład „właściwej izby” Sądu Najwyższego. Nowela przewiduje też, że w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego niezakończonego przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy znowelizowanego kodeksu wyborczego, tzn. że sprawę będzie rozpatrywała właściwa izba SN. Znowelizowana ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (projekt rządowy) stanowi kontynuację procesu zmniejszania obciążeń biurokratycznych i upraszczania przepisów. Chodzi o zapewnienie lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, utrzymanie jedynie koniecznych i korzystnych regulacji, a także eliminację niespójności i niejednoznaczności przepisów. Pakiet Przyjazne Prawo wprowadza około 50 zmian w ponad 60 ustawach. Nowela przewiduje m.in. wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie i prawo do błędu przez pierwszy rok działalności przedsiębiorców MŚP. Przedłuża też do 13 sierpnia 2019 r. termin składania sprzedawcom energii oświadczeń przez mikro i małe przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych. Przedsiębiorcom-rzemieślnikom umożliwia wybór innej niż wpis w CEIDG formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej.

Ustawa o spisie rolnym w 2020 r. (projekt rządowy) zakłada przeprowadzenie od 1 września do 30 listopada 2020 r powszechnego spisu rolnego. Będzie on obowiązkowy, a zebrane dane będą poufne i objęte tajemnicą statystyczną. Celem spisu rolnego jest m.in. zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i gospodarstwach domowych, koniecznej do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi, a także analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2010–20.

Senatorowie postanowili też o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) uniezależnia wydanie pojazdu usuniętego z drogi od uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2018 r. (sygn. akt K 6/17). Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) znosi limit kosztów procesu, jakie mogą być zwrócone stronie, która wygrała sprawę, a działała w postępowaniu samodzielnie lub wraz z pełnomocnikiem niebędącym profesjonalnym zastępcą procesowym. Kwoty te będą w większej mierze odpowiadać poniesionym kosztom stawiennictwa w sądzie. Projekt dostosowuje prawo do postanowienia TK z 11 grudnia 2018 r. (sygn. akt S 7/18).

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11918,83-posiedzenie-senatu-trzeci-dzien.html

John Godson będzie kandydował w wyborach do Senatu? Start rozważa również inny znany polityk [Wprost, Na Temat, 02.08.2019]

Moim zdaniem John powinien dać sobie spokój. Przypomnę też, że jestem senatorem niezrzeszonym.

John Godson będzie kandydował w wyborach do Senatu? Start rozważa również inny znany polityk

02.08.2019 9:52

Zbliżają się wybory parlamentarne. W mediach społecznościowych John Godson i Wadim Tyszkiewicz zamieścili wpisy, w których poinformowali, że rozważają kandydowanie do Senatu.

„Rozważam kandydowanie do Senatu jako kandydat niezależny w jesiennych wyborach” – napisał John Godson w czwartek 1 sierpnia 2019 roku na . „Daj sobie spokój, dziś nastawienie jest inne. Miałeś swoje pięć minut. Zobacz swój wynik z -u w 2015. Jak go poprawisz 40 razy to jest szansa” – odpowiedział senator  Maciej Grubski. Przypomnijmy – Godson w 2013 roku odszedł z PO, a po pewnym czasie przystąpił do klubu .

Wadim Tyszkiewicz będzie kandydował w wyborach do Senatu?

Jak się okazuje nie tylko John Godson rozważa start w wyborach do Senatu. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych Wadim Tyszkiewicz poinformował o podobnych zamiarach. „Rozważam start w wyborach parlamentarnych do Senatu. A tu czytam i widzę, że nawet jeśli te wybory wygram, to o ich ważności i tak będą decydować ludzie prokuratora Ziobry, który wiernie służy prezesowi jedynie słusznej partii. Wierni sejmowi pretorianie sprawnie i bez zbędnej zwłoki wykonali partyjne polecenie. Bez dyskusji, bez rozumu, bez honoru” – napisał prezydent Nowej Soli, odnosząc się do nowelizacji Kodeksu wyborczego.

„Kreatury i zdrajcy narodu!”

„Przypomnę: mieliśmy w Polsce demokrację, za którą Polacy przelewali krew. Mieliśmy! Ale jeśli nasze społeczeństwo postanowiło sprzedać honor, wolność, demokrację za kilkaset złotych miesięcznie, to dzisiaj odmieniane przez wszystkie przypadki słowa: »Bóg, Honor, Ojczyzna«, są raczej karykaturą ich znaczenia. Oglądam wypowiedzi takich sprzedawczyków jak Gryglas (z.N do PiS, myślę, że nawet Kaczyński nim gardzi) i jestem w szoku, i jeśli ja kiedykolwiek wejdę do większej polityki, to takim obrzydliwym ludziom bez honoru na pewno ręki nie podam i będą mówił im prosto w oczy co o nich myślę, najwyżej mnie zamkną. Kreatury i zdrajcy narodu!” – napisał Wadim Tyszkiewicz w obszernym wpisie na . W dalszej części polityk dodał, że „nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji ws. startu w wyborach”. „Przepraszam za ton wypowiedzi, ale już nie daję radę na to patrzeć, na to staczanie się kraju po równi pochyłej. A tyle pracy włożyliśmy w to, żeby podnieść Polskę z ruiny, po to, żeby do tej ruiny moralnej i ekonomicznej wrócić?” – zakończył Tyszkiewicz.

Źródło: https://www.wprost.pl/polityka/10238794/john-godson-bedzie-kandydowal-w-wyborach-do-senatu-start-rozwaza-rowniez-inny-znany-polityk.html

John Godson będzie kandydował w wyborach do Senatu? Start rozważa również inny znany polityk

Godson przyznał, że rozważa start w jesiennych wyborach do Senatu. O możliwym udziale poinformował w czwartek na Facebooku. W komentarzach pojawiły się głosy niezadowolenia.

„Rozważam kandydowanie do Senatu jako kandydat niezależny w jesiennych wyborach” – czytamy we wpisie polsko-nigeryjskiego polityka.

Przypomnijmy, że John Godson otrzymał w 2010 mandat poselski, stając się tym samym pierwszym czarnoskórym parlamentarzystą w Polsce. Najpierw był posłem PO, a następnie wystartował w wyborach z listy PSL-u, ale nie udało mu się uzyskać reelekcji.

Po pięciu latach mężczyzna zrezygnował z polityki i wrócił na jakiś czas do Nigerii, gdzie prowadził ranczo.

Kandydowanie w przyszłych wyborach odradził Godsonowi jego były znajomy z Platformy Obywatelskiej Maciej Grubski. „Daj sobie spokój, dziś nastawienie jest inne. Miałeś swoje pięć minut. Zobacz swój wynik z PSL-u w 2015. Jak go poprawisz 40 razy, to jest szansa” – napisał pod wpisem na Facebooku.

Źródło: https://natemat.pl/280559,john-godson-mysli-o-starcie-w-wyborach-do-senatu-to-byly-posel

83. posiedzenie Senatu – trwa trzeci dzień obrad

2 sierpnia 2019 r. rozpoczął się trzeci dzień 83. posiedzenia Senatu. Porządek obrad uzupełniono o rozpatrzenie ustawy spis rolny w 2020 r., a także o odwołanie przewodniczącego Komisji Zdrowia i zmiany w składzie komisji senackich. Pod koniec obrad zostaną przeprowadzone głosowania.

Izba zapoznała się z informacją o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej), którą przedstawił sekretarz stanu ds. europejskich w MSZ Konrad Szymański.

Senat omówił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (projekt prezydencki), która usprawnia procedury organizacyjne w spółkach z o.o., m.in. wprowadza możliwość udziału wspólników spółki w zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (telezgromadzenia i wideokonferencje).

Senatorowie zajęli się ustawą o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (projekt prezydencki), która umożliwia tworzenie przez samorządy centrów, które zapewnią mieszkańcom kompleksową organizację usług społecznych, m.in. działań z zakresu polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, wspierania osób niepełnosprawnych, edukacji publicznej, przeciwdziałania bezrobociu.

Rozpatrzona została ustawa o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (projekt prezydencki) rozszerza prawo policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Więziennej do tworzenia związków zawodowych i wstępowania do nich.

Senatorowie omówili ustawę o zmianie ustawy – Prawo konsularne (projekt poselski). Zakłada ona m.in. zwolnienie w określonych wypadkach z obowiązku zdawania egzaminu konsularnego, a także zwolnienie kandydata na urzędnika konsularnego przez dyrektora generalnego służby zagranicznej z uczestniczenia w szkoleniu przedwyjazdowym.

Izba rozpatrzyła ustawę o spisie rolnym w 2020 r. (projekt rządowy), która przewiduje przeprowadzenie od 1 września do 30 listopada 2020 r powszechnego spisu rolnego. Będzie on obowiązkowy, a zebrane dane będą poufne i objęte tajemnicą statystyczną. Celem spisu rolnego jest m.in. zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i gospodarstwach domowych, koniecznej do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi, a także analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2010–20.

Zaplanowano ponadto odwołanie przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11918,83-posiedzenie-senatu-trzeci-dzien.html

83. posiedzenie Senatu – zakończył się drugi dzień obrad

1 sierpnia 2019 r. zakończył się drugi dzień 83. posiedzenia Senatu. Senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć ofiar Powstania Warszawskiego. W obecności powstańców warszawskich, przedstawicieli stowarzyszeń kombatanckich, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Instytutu Pamięci Narodowej, Izba jednogłośnie podjęła uchwałę w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego (inicjatywa senatora Jana Żaryna). Senat złożył hołd wszystkim powstańcom warszawskim – żołnierzom, harcerzom, przyłączającym się do powstania ochotnikom, personelowi medycznemu, wspierającym walczących duchownym i ludności cywilnej. „Cześć i chwała Bohaterom! Nigdy o Nich nie zapomnimy! Dziękujemy także tym sojusznikom, którzy na arenie międzynarodowej wsparli militarnie, dyplomatycznie, a także moralnie walczącą Warszawę i dramatyczne polskie starania o prawo do wolności i niepodległości” – napisano w uchwale.

Porządek 83. posiedzenia uzupełniono o rozpatrzenie dwóch ustaw – nowelizacji kodeksu wyborczego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Drugiego dnia obrad rozpatrzono następujące ustawy.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma przyspieszyć procesy inwestycyjno-budowlane dla infrastruktury telekomunikacyjnej i skutkować obniżeniem kosztów budowy i eksploatacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. Zwiększa dostęp obywateli i przedsiębiorców do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, w tym do szerokopasmowego internetu 5G, zwłaszcza na obszarach wykluczonych cyfrowo, ułatwia budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w parkach narodowych, rezerwatach przyrody czy uzdrowiskach.

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” (projekt rządowy) zwiększa środki na realizację programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–20 o 4 mln 693 tys. zł w związku z dodatkowymi zadaniami i zwiększeniem liczby etatów funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma usprawnić i przyspieszyć postępowanie w sprawach karnych, dostosować regulacje procesowe do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego i wyeliminować błędy legislacyjne. Nowela m.in. likwiduje konieczność wymieniania lub odczytywania przez sąd na rozprawie wszystkich dokumentów, zaliczonych do materiału dowodowego, a także bezpośredniego przesłuchania świadków niewnoszących do sprawy nic ważnego. Wprowadza specjalny formularz, na którym będą sporządzane uzasadnienia wyroków. Zakłada też, że wniosek dowodowy złożony po terminie będzie co do zasady odrzucony. W razie niestawienia się na rozprawę oskarżonego lub obrońcy zawiadomionego o jej terminie sąd w szczególnie uzasadnionych wypadkach może mimo to przeprowadzić postępowanie dowodowe.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza obligatoryjną tzw. dematerializację akcji na okaziciela i akcji imiennych. Obrót akcjami zdematerializowanymi ma zwiększyć przejrzystość i efektywność wymiany informacji w sprawach podatkowych zgodnie ze standardami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Administracja podatkowa zyska możliwość pozyskania i wymiany informacji o akcjonariuszach spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych mających akcje na okaziciela.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (projekt komisyjny) przewiduje zachowanie statusu aplikanta przez dodatkowy rok w uzasadnionych wypadkach, m.in.: powikłań związanych z przebiegiem ciąży, trwających co najmniej 30 dni w okresie ostatniego pół roku aplikacji, poważnej choroby powodującej niezdolność do pracy w ostatnim pół roku aplikacji lub urodzenia dziecka w ostatnim roku aplikacji.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) koryguje model upadłości konsumenckiej i upraszcza niektóre procedury. Umożliwia ogłoszenie upadłości przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w uproszczonej procedurze, tj. bez wyznaczania sędziego-komisarza. Na etapie ogłaszania upadłości zrezygnowano z konieczności badania przez sąd zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności. Zgłoszenia wierzytelności będzie można składać bezpośrednio doradcy restrukturyzacyjnemu, pełniącemu funkcję syndyka.

Ustawa o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. (projekt senacki) reguluje kwestie zaspokajania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) roszczeń związanych z ubezpieczeniami OC w wypadku wyczerpania się sumy gwarancyjnej. W tym wypadku UFG będzie mógł zaspokajać – do wysokości obecnie obowiązującej sumy gwarancyjnej – roszczenia za szkody osobowe z tytułu umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (MPP) VAT, nową matrycę stawek VAT, a także zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników. Od 1 listopada 2019 r. MPP będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są reżimem odwrotnego obciążenia i odpowiedzialnością solidarną (paliwa, stal i wyroby stalowe, złom i odpady, metale szlachetne i nieszlachetne, tablety, smartfony, konsole, usługi budowalne, części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria).

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (projekt rządowy) zobowiązuje podmioty publiczne do zapewnia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami. Oznacza to m.in. konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, zainstalowania specjalnego oznakowania, instalacji sprzętu lub urządzeń ułatwiających poruszanie się lub komunikację, w szczególności osób na wózkach, głuchych i niewidomych. Powstanie Fundusz Dostępności, z którego będą finansowane np. pochylnie, rampy czy windy w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych. Organizacje pozarządowe i prywatne podmioty będą mogły wystąpić o specjalny certyfikat, uprawniający do 5-procentowej zniżki we wpłatach przekazywanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (projekt rządowy) ma zagwarantować poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom placówek zajmujących się całodobową opieką nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku i poprawić warunki ich życia, a także ograniczyć nieprawidłowości w tych placówkach. Dotychczasowe przepisy uzupełniono o dodatkowe wymagania dotyczące zatrudniania personelu opiekuńczego.

Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (projekt rządowy) wyłącza dodatek za staż pracy z katalogu składników wynagrodzenia, które są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie pracownik z dłuższym stażem pracy, otrzymujący minimalne wynagrodzenie, może mieć niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez stażu pracy lub z krótkim stażem pracy).

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Ma ona na celu jednolicenie zasad emerytalnych we wszystkich grupach służb mundurowych. Przewiduje m.in., że ukończenie 55. roku życia nie będzie już warunkiem uprawniającym do emerytury, a nadliczbowe godziny pracy będą płatne.

Ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (projekt rządowy) umożliwia przyznawanie rekompensat pieniężnych przedsiębiorcom z sektora energochłonnego (huty, zakłady chemiczne i papiernicze), których rentowność i konkurencyjność jest istotnie zagrożona w wyniku wzrostu cen energii elektrycznej, spowodowanego unijną polityką klimatyczno-energetyczną. Ma to ograniczyć przenoszenie kosztów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, zakupionych przez producentów energii na jej odbiorców.

Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne (projekt rządowy) przedłuża o 3 lata możliwość korzystania z pojemności podziemnych magazynów ropy naftowej i paliw, które nie spełniają standardów szybkości udostępniania zapasów – 150 dni dla ropy i 90 dni dla paliw. Ma to zaspokoić potrzeby rynku na pojemności magazynowe w trakcie modernizacji magazynu. Nowela zmienia też strukturę zapasów interwencyjnych (tzw. zapasy agencyjne) Agencji Rezerw Materiałowych. Od 30 czerwca 2029 r. przynajmniej 75% tych zapasów mają stanowić gotowe paliwa, a nie ropa.

Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (projekt rządowy) rozszerza katalog inwestycji towarzyszących terminalowi o gazociągi dystrybucyjne, które będą budowane przez Polską Spółkę Gazownictwa, co umożliwi dostawę paliw gazowych z terminalu do jak największej grupy odbiorców końcowych.

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) reguluje kwestie realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) w latach 2020–24; chodzi o konieczność stosowania biokomponentów w paliwach ciekłych i biopaliwach. Nowe przepisy m.in. dostosowują poziomy NCW do aktualnych możliwości branży i związane są przede wszystkim z dynamicznym wzrostem konsumpcji paliw ciekłych.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) rozszerza status prosumenta na małe i średnie firmy, a także spółdzielnie działające na terenach wiejskich. Będą one mogły wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacjach, a także korzystać z systemu opustów. Tzw. pakiet prosumencki umożliwi przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z OZE w 2019 r. poprzez wskazanie w przepisach przejściowych maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej, która będzie przedmiotem sprzedaży.

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (projekt rządowy) podwyższa z 3900 do 4200 zł tzw. kwotę bazową, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny i pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (projekt rządowy) wprowadza m.in. ułatwienia dla lekarzy przy wystawianiu recept i określaniu poziomu refundacji leków i wyrobów medycznych, a także umożliwia upoważnianie asystentów medycznych przez pracowników medycznych do wystawiania w ich imieniu e-recept i e-skierowań. Nowela przewiduje możliwość bezpłatnego zaopatrzenia w leki pacjentów w wieku 75+ również na podstawie recept wystawionych w postaci elektronicznej przez lekarzy specjalistów. Wprowadza też nowe funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta (np. złożenie deklaracji wyboru lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, wyniki badań laboratoryjnych) i tzw. recepty transgraniczne w postaci elektronicznej.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt rządowy) rozszerza katalog produktów leczniczych, które są dostępne w aptece dla innych podmiotów niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność leczniczą, o wszystkie produkty lecznicze dostępne bez recepty z wyjątkiem zawierających substancje psychoaktywne.

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (projekt rządowy) przewiduje powołanie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem jako organu opiniodawczo-doradczego przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, podpisanej w Waszyngtonie dnia 12 czerwca 2019 r. (projekt rządowy) wprowadza szczegółowe rozwiązania dotyczące dostępu do baz zawierających dane daktyloskopijne, przewiduje możliwość wnoszenia jednego z państw o przeszukanie krajowych baz DNA, reguluje kwestie ochrony przekazywanych danych osobowych.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnkrajowym (projekt poselski) przewiduje, że o ważności wyborów prezydenta, do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego, a także o ważności referendum ogólnokrajowego rozstrzygać będzie cały skład „właściwej izby” Sądu Najwyższego. Nowela przewiduje też, że w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego niezakończonego przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy znowelizowanego kodeksu wyborczego, tzn. że sprawę będzie rozpatrywała właściwa izba SN. Znowelizowana ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (projekt rządowy) stanowi kontynuację procesu zmniejszania obciążeń biurokratycznych i upraszczania przepisów. Chodzi o zapewnienie lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, utrzymanie jedynie koniecznych i korzystnych regulacji, a także eliminację niespójności i niejednoznaczności przepisów. Pakiet Przyjazne Prawo wprowadza około 50 zmian w ponad 60 ustawach. Nowela przewiduje m.in. wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie i prawo do błędu przez pierwszy rok działalności przedsiębiorców MŚP. Przedłuża też do 13 sierpnia 2019 r. termin składania sprzedawcom energii oświadczeń przez mikro i małe przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych. Przedsiębiorcom-rzemieślnikom umożliwia wybór innej niż wpis w CEIDG formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej.

Senatorowie pracowali też nad 2 projektami ustaw. Odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (inicjatywa Komisji Ustawodawczej), który uniezależnia wydanie pojazdu usuniętego z drogi od uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Właściciel usuniętego pojazdu będzie miał obowiązek uiszczenia tej opłaty w ciągu 7 dni od wydania pojazdu. Jedynie w wypadku wydania pojazdu bez uiszczenia opłaty wszczynane byłoby postępowanie egzekucyjne. Projekt dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2018 r. (sygn. akt K 6/17).

Przeprowadzono również drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (inicjatywa Komisji Ustawodawczej). Projekt znosi limit kosztów procesu, jakie mogą być zwrócone stronie, która wygrała sprawę, a działała w postępowaniu samodzielnie lub wraz z pełnomocnikiem niebędącym profesjonalnym zastępcą procesowym. Kwoty te będą w większej mierze odpowiadać poniesionym kosztom stawiennictwa w sądzie. Projekt dostosowuje prawo do postanowienia TK z 11 grudnia 2018 r. (sygn. akt S 7/18).

2 sierpnia Senat wznowi obrady o 9.00. Izba rozpatrzy następujące ustawy.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (projekt prezydencki) usprawnia procedury organizacyjne w spółkach z o.o., m.in. wprowadza możliwość udziału wspólników spółki w zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (telezgromadzenia i wideokonferencje).

Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (projekt prezydencki) umożliwia tworzenie przez samorządy centrów, które zapewnią mieszkańcom kompleksową organizację usług społecznych, m.in. działań z zakresu polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, wspierania osób niepełnosprawnych, edukacji publicznej, przeciwdziałania bezrobociu.

Ustawa o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (projekt prezydencki) rozszerza prawo policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Więziennej do tworzenia związków zawodowych i wstępowania do nich.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo konsularne (projekt poselski) zakłada m.in. zwolnienie w określonych wypadkach z obowiązku zdawania egzaminu konsularnego, a także zwolnienie kandydata na urzędnika konsularnego przez dyrektora generalnego służby zagranicznej z uczestniczenia w szkoleniu przedwyjazdowym.

Senatorowie zapoznają się także z informacją o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej).

Zaplanowano ponadto odwołanie przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Pod koniec posiedzenia przeprowadzone zostaną głosowania.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11916,83-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html

W Łodzi ,,jedynką” na liście KO miał być Cezary Grabarczyk lub Adam Pustelnik [TVP3 Łódź, 31.07.2019]

Ogłoszenie przez Grzegorza Schetynę głównych kandydatów na listach wyborczych w jesiennych wyborach do Sejmu RP spowodowało trzęsienie ziemi na łódzkiej scenie politycznej. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, będąca liderem Platformy Obywatelskiej w regionie zrezygnowała z bycia członkiem ogólnopolskiego sztabu Koalicji Obywatelskiej po tym, jak ,,jedynką” w okręgu łódzkim został komentator sportowy Tomasz Zimoch.

 1457edbf456c2af202d020100f51866e1564507737486.jpg

Tomasz Zimoch, Cezary Grabarczyk i Cezary Tomczyk „jedynkami” KO w woj. łódzkim

Hanna Zdanowska miała najpierw proponować, aby listę KO w okręgu łódzkim otwierał były minister Cezary Grabarczyk, który ostatecznie uzyskał ,,jedynkę” z Piotrkowa Trybunalskiego. Alternatywą była kandydatura Adama Pustelnika, byłego dyrektora Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi.

Przewodniczący Platformy chciał jednak, aby na liście znalazła się rozpoznawalna osoba spoza świata polityki. W reakcji prezydent Łodzi opuściła sztab Koalicji, gdzie miała odpowiadać za sprawy społeczne, samorządu i rewitalizacji.

Nie ukrywam, że proponowałam zupełnie inną listę kandydatów. Kandydatów, którzy mogliby powtórzyć w wyborach parlamentarnych mój sukces z wyborów samorządowych. Listę, która byłaby nowym świeżym otwarciem. Próbowałam zarazić Grzegorza Schetynę innym podejściem do polityki, bardziej otwartym i samorządowym. Niestety moja wizja nie zyskała akceptacji. Dlatego rezygnuję z udziału w sztabie wyborczym. Jestem politykiem tylko wtedy, gdy jest to dobre dla miasta i łodzian. Dalej będę wspierała moje koleżanki i kolegów z PO
oświadczenie Hanny Zdanowskiej

Decyzji Grzegorza Schetyny nie rozumieją nie tylko lokalni działacze Platformy, a także jej polityczni przeciwnicy.

– Uważam, że jest to zakpienie z nas, z Łodzi i wyborców w mieście. Staliśmy się ofiarą wewnętrznej, brudnej wojny w Platformie Obywatelskiej – ocenia Urszula Niziołek-Janiak, która była łódzką radną z ramienia tej partii.

Z kolei były senator PO Maciej Grubski prognozuje, że na takich decyzjach liderów PO może skorzystać Prawo i Sprawiedliwość.

– Po raz pierwszy Prawo i Sprawiedliwość może naruszyć środowisko polityczne, które do tej pory wygrywało w Łodzi w cuglach. Jednak jest to wynik budowania partii wokół urzędu miasta, a za błędy odpowiada Hanna Zdanowska – krytykuje były polityk Platformy.

Zdziwienia z kształtu list wyborczych nie kryją również przedstawiciele PiS-u.

– Grzegorz Schetyna chyba nie kocha Łodzi, bo zaproponował bardzo dziwaczną listę dla wyborców Platformy Obywatelskiej i łodzian. Jestem zaskoczona i rozbawiona tą listą – komentuje Marta Grzeszczyk, miejska radna.

Więcej,w  tym nagranie, na https://lodz.tvp.pl/43740250/w-lodzi-jedynka-na-liscie-ko-mial-byc-cezary-grabarczyk-lub-adam-pustelnik

83. posiedzenie Senatu – trwa drugi dzień obrad

1 sierpnia 2019 r. rozpoczął się drugi dzień 83. posiedzenia Senatu. Senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć ofiar Powstania Warszawskiego. W obecności powstańców wrszawskich, przedstawicieli stowarzyszeń kombatanckich, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Instytutu Pamięci Narodowej, Izba jednogłośnie podjęła uchwałę w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego (inicjatywa senatora Jana Żaryna). Senat złożył hołd wszystkim powstańcom warszawskim – żołnierzom, harcerzom, przyłączającym się do powstania ochotnikom, personelowi medycznemu, wspierającym walczących duchownym i ludności cywilnej. „Cześć i chwała Bohaterom! Nigdy o Nich nie zapomnimy! Dziękujemy także tym sojusznikom, którzy na arenie międzynarodowej wsparli militarnie, dyplomatycznie, a także moralnie walczącą Warszawę i dramatyczne polskie starania o prawo do wolności i niepodległości” – napisano w uchwale.

Senat uzupełnił porządek posiedzenia o rozpatrzenie dwóch ustaw – nowelizacji kodeksu wyborczego i ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Izba zajęła się ustawą o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która ma przyspieszyć procesy inwestycyjno-budowlane dla infrastruktury telekomunikacyjnej i skutkować obniżeniem kosztów budowy i eksploatacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. Zwiększa dostęp obywateli i przedsiębiorców do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, w tym do szerokopasmowego internetu 5G, zwłaszcza na obszarach wykluczonych cyfrowo, ułatwia budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w parkach narodowych, rezerwatach przyrody czy uzdrowiskach.

Senatorowie omówili ustawę o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” (projekt rządowy), która zwiększa środki na realizację programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–20 o 4 mln 693 tys. zł w związku z dodatkowymi zadaniami i zwiększeniem liczby etatów funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej.

Obecnie Izba rozpatruje ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma usprawnić i przyspieszyć postępowanie w sprawach karnych, dostosować regulacje procesowe do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego i wyeliminować błędy legislacyjne. Nowela m.in. likwiduje konieczność wymieniania lub odczytywania przez sąd na rozprawie wszystkich dokumentów, zaliczonych do materiału dowodowego, a także bezpośredniego przesłuchania świadków niewnoszących do sprawy nic ważnego. Wprowadza specjalny formularz, na którym będą sporządzane uzasadnienia wyroków. Zakłada też, że wniosek dowodowy złożony po terminie będzie co do zasady odrzucony. W razie niestawienia się na rozprawę oskarżonego lub obrońcy zawiadomionego o jej terminie sąd w szczególnie uzasadnionych wypadkach może mimo to przeprowadzić postępowanie dowodowe.

Podczas 83. posiedzenia senatorowie rozpatrzą także następujące ustawy.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (projekt prezydencki) usprawnia procedury organizacyjne w spółkach z o.o., m.in. wprowadza możliwość udziału wspólników spółki w zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (telezgromadzenia i wideokonferencje).

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza obligatoryjną tzw. dematerializację akcji na okaziciela i akcji imiennych. Obrót akcjami zdematerializowanymi ma zwiększyć przejrzystość i efektywność wymiany informacji w sprawach podatkowych zgodnie ze standardami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Administracja podatkowa zyska możliwość pozyskania i wymiany informacji o akcjonariuszach spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych mających akcje na okaziciela.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (projekt komisyjny) przewiduje zachowanie statusu aplikanta przez dodatkowy rok w uzasadnionych wypadkach, m.in.: powikłań związanych z przebiegiem ciąży, trwających co najmniej 30 dni w okresie ostatniego pół roku aplikacji, poważnej choroby powodującej niezdolność do pracy w ostatnim pół roku aplikacji lub urodzenia dziecka w ostatnim roku aplikacji.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) koryguje model upadłości konsumenckiej i upraszcza niektóre procedury. Umożliwia ogłoszenie upadłości przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w uproszczonej procedurze, tj. bez wyznaczania sędziego-komisarza. Na etapie ogłaszania upadłości zrezygnowano z konieczności badania przez sąd zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności. Zgłoszenia wierzytelności będzie można składać bezpośrednio doradcy restrukturyzacyjnemu, pełniącemu funkcję syndyka.

Ustawa o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. (projekt senacki) reguluje kwestie zaspokajania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) roszczeń związanych z ubezpieczeniami OC w wypadku wyczerpania się sumy gwarancyjnej. W tym wypadku UFG będzie mógł zaspokajać – do wysokości obecnie obowiązującej sumy gwarancyjnej – roszczenia za szkody osobowe z tytułu umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (MPP) VAT, nową matrycę stawek VAT, a także zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników. Od 1 listopada 2019 r. MPP będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są reżimem odwrotnego obciążenia i odpowiedzialnością solidarną (paliwa, stal i wyroby stalowe, złom i odpady, metale szlachetne i nieszlachetne, tablety, smartfony, konsole, usługi budowalne, części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria).

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (projekt rządowy) zobowiązuje podmioty publiczne do zapewnia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami. Oznacza to m.in. konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, zainstalowania specjalnego oznakowania, instalacji sprzętu lub urządzeń ułatwiających poruszanie się lub komunikację, w szczególności osób na wózkach, głuchych i niewidomych. Powstanie Fundusz Dostępności, z którego będą finansowane np. pochylnie, rampy czy windy w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych. Organizacje pozarządowe i prywatne podmioty będą mogły wystąpić o specjalny certyfikat, uprawniający do 5-procentowej zniżki we wpłatach przekazywanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (projekt prezydencki) umożliwia tworzenie przez samorządy centrów, które zapewnią mieszkańcom kompleksową organizację usług społecznych, m.in. działań z zakresu polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, wspierania osób niepełnosprawnych, edukacji publicznej, przeciwdziałania bezrobociu.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (projekt rządowy) ma zagwarantować poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom placówek zajmujących się całodobową opieką nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku i poprawić warunki ich życia, a także ograniczyć nieprawidłowości w tych placówkach. Dotychczasowe przepisy uzupełniono o dodatkowe wymagania dotyczące zatrudniania personelu opiekuńczego.

Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (projekt rządowy) wyłącza dodatek za staż pracy z katalogu składników wynagrodzenia, które są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie pracownik z dłuższym stażem pracy, otrzymujący minimalne wynagrodzenie, może mieć niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez stażu pracy lub z krótkim stażem pracy).

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma na celu jednolicenie zasad emerytalnych we wszystkich grupach służb mundurowych. Przewiduje m.in., że ukończenie 55. roku życia nie będzie już warunkiem uprawniającym do emerytury, a nadliczbowe godziny pracy będą płatne.

Ustawa o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (projekt prezydencki) rozszerza prawo policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Więziennej do tworzenia związków zawodowych i wstępowania do nich.

Ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (projekt rządowy) umożliwia przyznawanie rekompensat pieniężnych przedsiębiorcom z sektora energochłonnego (huty, zakłady chemiczne i papiernicze), których rentowność i konkurencyjność jest istotnie zagrożona w wyniku wzrostu cen energii elektrycznej, spowodowanego unijną polityką klimatyczno-energetyczną. Ma to ograniczyć przenoszenie kosztów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, zakupionych przez producentów energii na jej odbiorców.

Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne (projekt rządowy) przedłuża o 3 lata możliwość korzystania z pojemności podziemnych magazynów ropy naftowej i paliw, które nie spełniają standardów szybkości udostępniania zapasów – 150 dni dla ropy i 90 dni dla paliw. Ma to zaspokoić potrzeby rynku na pojemności magazynowe w trakcie modernizacji magazynu. Nowela zmienia też strukturę zapasów interwencyjnych (tzw. zapasy agencyjne) Agencji Rezerw Materiałowych. Od 30 czerwca 2029 r. przynajmniej 75% tych zapasów mają stanowić gotowe paliwa, a nie ropa.

Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (projekt rządowy) rozszerza katalog inwestycji towarzyszących terminalowi o gazociągi dystrybucyjne, które będą budowane przez Polską Spółkę Gazownictwa, co umożliwi dostawę paliw gazowych z terminalu do jak największej grupy odbiorców końcowych.

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) reguluje kwestie realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) w latach 2020–24; chodzi o konieczność stosowania biokomponentów w paliwach ciekłych i biopaliwach. Nowe przepisy m.in. dostosowują poziomy NCW do aktualnych możliwości branży i związane są przede wszystkim z dynamicznym wzrostem konsumpcji paliw ciekłych.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) rozszerza status prosumenta na małe i średnie firmy, a także spółdzielnie działające na terenach wiejskich. Będą one mogły wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacjach, a także korzystać z systemu opustów. Tzw. pakiet prosumencki umożliwi przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z OZE w 2019 r. poprzez wskazanie w przepisach przejściowych maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej, która będzie przedmiotem sprzedaży.

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (projekt rządowy) podwyższa z 3900 do 4200 zł tzw. kwotę bazową, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny i pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (projekt rządowy) wprowadza m.in. ułatwienia dla lekarzy przy wystawianiu recept i określaniu poziomu refundacji leków i wyrobów medycznych, a także umożliwia upoważnianie asystentów medycznych przez pracowników medycznych do wystawiania w ich imieniu e-recept i e-skierowań. Nowela przewiduje możliwość bezpłatnego zaopatrzenia w leki pacjentów w wieku 75+ również na podstawie recept wystawionych w postaci elektronicznej przez lekarzy specjalistów. Wprowadza też nowe funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta (np. złożenie deklaracji wyboru lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, wyniki badań laboratoryjnych) i tzw. recepty transgraniczne w postaci elektronicznej.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt rządowy) rozszerza katalog produktów leczniczych, które są dostępne w aptece dla innych podmiotów niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność leczniczą, o wszystkie produkty lecznicze dostępne bez recepty z wyjątkiem zawierających substancje psychoaktywne.

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (projekt rządowy) przewiduje powołanie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem jako organu opiniodawczo-doradczego przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo konsularne (projekt poselski) zakłada m.in. zwolnienie w określonych wypadkach z obowiązku zdawania egzaminu konsularnego, a także zwolnienie kandydata na urzędnika konsularnego przez dyrektora generalnego służby zagranicznej z uczestniczenia w szkoleniu przedwyjazdowym.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, podpisanej w Waszyngtonie dnia 12 czerwca 2019 r. (projekt rządowy) wprowadza szczegółowe rozwiązania dotyczące dostępu do baz zawierających dane daktyloskopijne, przewiduje możliwość wnoszenia jednego z państw o przeszukanie krajowych baz DNA, reguluje kwestie ochrony przekazywanych danych osobowych.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (projekt poselski) przewiduje, że oważności wyborów prezydenta, do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego, a także o ważności referendum ogólnokrajowego rozstrzygać będzie cały skład „właściwej izby” Sądu Najwyższego. Nowela przewiduje też, że w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego niezakończonego przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy znowelizowanego kodeksu wyborczego, tzn. że sprawę będzie rozpatrywała właściwa izba SN. Znowelizowana ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (projekt rządowy) stanowi kontynuację procesu zmniejszania obciążeń biurokratycznych i uproszczania przepisów. Chodzi o zapewnienie lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, utrzymanie jedynie koniecznych i korzystnych regulacji, a także eliminację niespójności i niejednoznaczności przepisów. Pakiet Przyjazne Prawo wprowadza około 50 zmian w ponad 60 ustawach. Nowela przewiduje m.in. wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie i prawo do błędu przez pierwszy rok działalności przedsiębiorców MŚP. Przedłuża też do 13 sierpnia 2019 r. termin składania sprzedawcom energii oświadczeń przez mikro i małe przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych. Przedsiębiorcom-rzemieślnikom umożliwia wybór innej niż wpis w CEIDG formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej.

Na tym posiedzeniu Izba przeprowadzi również drugie czytanie 2 projektów ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) uniezależnia wydanie pojazdu usuniętego z drogi od uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Właściciel usuniętego pojazdu będzie miał obowiązek uiszczenia tej opłaty w ciągu 7 dni od wydania pojazdu. Jedynie w wypadku wydania pojazdu bez uiszczenia opłaty wszczynane byłoby postępowanie egzekucyjne. Projekt dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2018 r. (sygn. akt K 6/17).

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) znosi limit kosztów procesu, jakie mogą być zwrócone stronie, która wygrała sprawę, a działała w postępowaniu samodzielnie lub wraz z pełnomocnikiem niebędącym profesjonalnym zastępcą procesowym. Kwoty te będą w większej mierze odpowiadać poniesionym kosztom stawiennictwa w sądzie. Projekt dostosowuje prawo do postanowienia TK z 11 grudnia 2018 r. (sygn. akt S 7/18).

Senatorowie zapoznają się także z informacją o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej).

Zaplanowano ponadto odwołanie przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11916,83-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html

83. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień obrad zakończony

31 lipca 2019 r. zakończył się pierwszy dzień 83. posiedzenia Senatu. Izba podjęła jedną uchwałę okolicznościową i przyjęła dwie ustawy, m.in. ustawę przyznającą świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł osobom niepełnosprawnym niezdolnym do samodzielnej egzystencji, a także rozpatrzyła siedem innych ustaw.

Na początku posiedzenia Senat, w obecności członków Związku Podhalan z jego prezesem Andrzejem Skupniem na czele, podjął uchwałę w 100. rocznicę utworzenia Związku Podhalan (projekt grupy senatorów). Przypomniano w niej, że zanim góralski ruch regionalny przyjął formę organizacji, nieformalnie kształtował się wśród pierwszych góralskich inteligentów, dumnych ze swego pochodzenia i kultury. W 1919 r. powołano Związek Podhalan, organizujący życie społeczne i gospodarcze w regionie do wybuchu wojny. Odtworzony w 1957 r., działa do dziś. Jak podkreślono w uchwale, związek „służy dobru Rzeczypospolitej oraz gospodarczemu i kulturalnemu rozwojowi ziem górskich, pozostając w bliskich relacjach z powołanym przez emigrantów w 1929 r. w Chicago Związkiem Podhalan w Ameryce Północnej (…) Zrzesza nie tylko rodowitych górali pielęgnujących odrębność kulturową i obyczajową, lecz również sympatyków zauroczonych tradycją i współczesnością tej ziemi”. Senat w uchwale wyraża szacunek dla założycieli i działaczy związku i „apeluje do wszystkich instytucji publicznych i organizacji społecznych o wsparcie wielkiego dzieła, jakim jest kultywowanie tradycji i kultury góralskiej – dla Polski”.

Senatorowie przyjęli z 10 poprawkami ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (projekt rządowy). Zaproponowane zmiany przewidują, że świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało „w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie”, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł. Oznacza to, że osoby otrzymujące obecnie świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (czyli 1100 zł), nie zostaną pozbawione możliwości uzyskania świadczenia uzupełniającego, zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Ustawa określa warunki nabywania prawa, trybu przyznawania oraz zasad wypłacania i finansowania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. O świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie będą się mogły starać osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji. Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe.

Izba wprowadziła 3 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (projekt rządowy). Zakładają one powrót do pierwotnego brzmienia rządowego projektu ustawy. Oznaczają, że środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych będą rozdzielane przez ministra spraw wewnętrznych na podstawie wniosków złożonych przez OSP za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a nie przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Nowelizacja nakłada na ochotnicze straże pożarne nowe zadania o charakterze społeczno-edukacyjnym, m.in. krzewienie sportu i kultury fizycznej w celu rozwinięcia sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych związanych z ochroną przeciwpożarową, propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia. Mają być one finansowane z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także ze środków przekazywanych przez stowarzyszenia, fundacje czy instytucje ubezpieczeniowe.

Pierwszego dnia obrad Senat rozpatrzył 7 ustaw.

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw(projekt rządowy) ma na celu usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych w sprawie realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nowela m.in. likwiduje postanowienie o braku obowiązku oceny oddziaływania na środowisko i obowiązek udziału organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w procedurze oceny oddziaływania na środowisko, jeśli nie stwierdził on konieczności jej przeprowadzenia.

Ustawa o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw(projekt rządowy) zwiększa uprawnienia weteranów misji wojskowych, w tym pracowników w jednostkach wojskowych i funkcjonariuszy innych służb mundurowych. Weterani poszkodowani z orzeczonym co najmniej 30-procentowym uszczerbkiem na zdrowiu m.in. będą mogli skorzystać z bezpłatnych turnusów readaptacyjno-kondycyjnych wraz z pełnoletnim członkiem rodziny, pomocy finansowej na 2 formy kształcenia, z samorządowych obiektów sportowych. Podwyższono ponadto wysokość dodatku weterana poszkodowanego.

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności(projekt senacki) nakłada na sklepy o powierzchni powyżej 250 m2 i z co najmniej 50-procentowymi przychodami ze sprzedaży żywności obowiązek zawarcia z organizacjami pozarządowymi umowy dotyczącej przekazywania żywności nieprzeznaczonej do sprzedaży, w szczególności ze względu na wady jej wyglądu lub jej opakowań, z wyjątkiem napojów alkoholowych. Organizacje przekażą tę żywność potrzebującym. Jeżeli sklep nie wywiąże się z tego obowiązku, to będzie musiał wnieść opłatę za marnowanie żywności w wysokości 10 gr za 1 kg marnowanej żywności.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatoweoraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (projekt poselski) umożliwia utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego, tzw. wojskowych klas mundurowych, w szkołach publicznych i niepublicznych.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim(projekt rządowy) wprowadza jednolite zasady przeprowadzania inspekcji na statkach pasażerskich przystosowanych do wtaczania i wytaczania pojazdów drogowych lub szynowych oraz na szybkich statkach pasażerskich przewożących powyżej 12 pasażerów w trakcie żeglugi na linii regularnej. Inspekcje przeprowadzane na tego typu statkach zostaną włączone do systemu inspekcji przeprowadzanych przez państwo bandery i państwo portu. Nowe przepisy zapewnią morskim służbom ratowniczym natychmiastowy dostęp do danych osób podróżujących na statkach pasażerskich, co jest niezwykle istotne w razie prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych pasażerów, członków załóg tych statków albo tzw. masowych operacji ratowniczych. Ustawa stanowi transpozycje 2 dyrektyw PE i Rady UE z 2017 r., dotyczących statków pasażerskich.

Ustawa o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw(projekt rządowy) dostosowuje przepisy do unijnego rozporządzenia z 2017 r. ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów morskich. Przewiduje, że za organizację usług portowych odpowiadać będzie podmiot zarządzający portem. Ministra ds. spraw gospodarki morskiej uprawnia do kontroli obrotu nieruchomościami położonymi na terenie portów morskich.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw(projekt rządowy), która umożliwia prezesowi UOKiK bardziej elastyczne kształtowanie struktury wewnętrznej UOKiK, szczególnie w delegaturach, poprawę skuteczności wykrywania naruszeń przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dzięki dostępowi do tajemnic prawnie chronionych (tajemnice skarbowa i bankowa). Dostosowuje prawo krajowe do rozporządzenia PE i Rady w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11905,83-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html

Polityczne komentarze po ogłoszeniu listy KO [Radio Łódź, 31.07.2019]

Nie milkną echa decyzji Grzegorza Schetyny dotyczącej łódzkich kandydatów do parlamentu. Liderem łódzkiej listy Koalicji Obywatelskiej w Łodzi ma zostać komentator sportowy Tomasz Zimoch, przeciwko czemu zaprotestowała prezydent Hanna Zdanowska, rezygnując z prac w komitecie wyborczym KO.

Z taką decyzją prezydent Hanny Zdanowskiej, w pełni solidaryzuje się szef łódzkiej Nowoczesnej Marcin Gołaszewski, który podkreśla, że listy zaproponowane przez Zdanowską dałyby większe szanse na sukces wyborczy. – Uważam, że te listy mogły być stworzone w zupełnie inny sposób. Mogły odpowiadać temu wzorcowi, który był w wyborach samorządowych. I on przyniósł sukces przecież w samej Łodzi. Wiemy jaki był wynik, wiemy jaki wynik osiągnęła pani prezydent i jej komitet wyborczy – dodaje Gołaszewski.

Z kolei senator Maciej Grubski, były polityk Platformy Obywatelskiej przekonuje, że po rozstrzygnięciach w centrali partii, Hanna Zdanowska nie miała innego wyjścia niż rezygnacja. Jego zdaniem, to już jej druga porażka przy układaniu list wyborczych. – To pokazuje wielką słabość Hanny Zdanowskiej. Ja rozumiem jej decyzję. Wraca do Łodzi kompletnie pokonana. No i co ma powiedzieć w swoim środowisku? Że przegrała drugi raz? Bo przegrała listę do parlamentu europejskiego. Dla mnie skandaliczne było to, że Joanna Skrzydlewska była na tej liście na trzecim, a nie pierwszym miejscu. I teraz przegrywa ponownie. To pokazuje, że nikt w Warszawie nie liczy się z łódzką Platformą – komentuje Grubski.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że jednym z kandydatów, który według propozycji Zdanowskiej, miałby być jednym z liderów łódzkiej listy, był Adam Pustelnik – były dyrektor Biura Obsługi Inwestora w łódzkim magistracie.

Więcej, w tym nagranie, na https://www.radiolodz.pl/posts/54761-polityczne-komentarze-po-ogloszeniu-listy-ko

83. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

31 lipca 2019 r. rozpoczęło się 83. posiedzenie Senatu, podczas którego przyjęta została m.in. ustawa przyznająca świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł osobom niepełnosprawnym niezdolnym do samodzielnej egzystencji.

Na początku posiedzenia Izba, w obecności członków Związku Podhalan z jego prezesem Andrzejem Skupniem na czele, podjęła uchwałę w 100. rocznicę utworzenia Związku Podhalan (projekt grupy senatorów). Przypomniano w niej, że zanim góralski ruch regionalny przyjął formę organizacji, nieformalnie kształtował się wśród pierwszych góralskich inteligentów, dumnych ze swego pochodzenia i kultury. W 1919 r. powołano Związek Podhalan, organizujący życie społeczne i gospodarcze w regionie do wybuchu wojny. Odtworzony w 1957 r., działa do dziś. Jak podkreślono w uchwale, związek „służy dobru Rzeczypospolitej oraz gospodarczemu i kulturalnemu rozwojowi ziem górskich, pozostając w bliskich relacjach z powołanym przez emigrantów w 1929 r. w Chicago Związkiem Podhalan w Ameryce Północnej (…) Zrzesza nie tylko rodowitych górali pielęgnujących odrębność kulturową i obyczajową, lecz również sympatyków zauroczonych tradycją i współczesnością tej ziemi”. Senat w uchwale wyraża szacunek dla założycieli i działaczy związku i „apeluje do wszystkich instytucji publicznych i organizacji społecznych o wsparcie wielkiego dzieła, jakim jest kultywowanie tradycji i kultury góralskiej – dla Polski”.

W środę Senat przeprowadził jeszcze dwa głosowania. Senatorowie przyjęli ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (projekt rządowy), która określa warunki nabywania prawa, trybu przyznawania oraz zasad wypłacania i finansowania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. O świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie będą się mogły starać osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji. Będą się mogły ubiegać o nie osoby bez prawa do żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub otrzymujące świadczenia nieprzekraczające kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (1100 zł brutto). Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe.

Izba przyjęła ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (projekt rządowy) nakładającą na ochotnicze straże pożarne nowe zadania o charakterze społeczno-edukacyjnym, m.in. krzewienie sportu i kultury fizycznej w celu rozwinięcia sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych związanych z ochroną przeciwpożarową, propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia. Mają być one finansowane z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także ze środków przekazywanych przez stowarzyszenia, fundacje czy instytucje ubezpieczeniowe.

Senat rozpatruje ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma na celu usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych w sprawie realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nowela m.in. likwiduje postanowienie o braku obowiązku oceny oddziaływania na środowisko i obowiązek udziału organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w procedurze oceny oddziaływania na środowisko, jeśli nie stwierdził on konieczności jej przeprowadzenia.

Podczas tego posiedzenia senatorowie zajmą się następującymi ustawami.

Ustawa o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) zwiększa uprawnienia weteranów misji wojskowych, w tym pracowników w jednostkach wojskowych i funkcjonariuszy innych służb mundurowych. Weterani poszkodowani z orzeczonym co najmniej 30-procentowym uszczerbkiem na zdrowiu m.in. będą mogli skorzystać z bezpłatnych turnusów readaptacyjno-kondycyjnych wraz z pełnoletnim członkiem rodziny, pomocy finansowej na 2 formy kształcenia, z samorządowych obiektów sportowych. Podwyższono ponadto wysokość dodatku weterana poszkodowanego.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (projekt poselski) umożliwia utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego, tzw. wojskowych klas mundurowych, w szkołach publicznych i niepublicznych.

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (projekt senacki) nakłada na sklepy o powierzchni powyżej 250 m2 i z co najmniej 50-procentowymi przychodami ze sprzedaży żywności obowiązek zawarcia z organizacjami pozarządowymi umowy dotyczącej przekazywania żywności nieprzeznaczonej do sprzedaży, w szczególności ze względu na wady jej wyglądu lub jej opakowań, z wyjątkiem napojów alkoholowych. Organizacje przekażą tę żywność potrzebującym. Jeżeli sklep nie wywiąże się z tego obowiązku, to będzie musiał wnieść opłatę za marnowanie żywności w wysokości 10 gr za 1 kg marnowanej żywności.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim (projekt rządowy) wprowadza jednolite zasady przeprowadzania inspekcji na statkach pasażerskich przystosowanych do wtaczania i wytaczania pojazdów drogowych lub szynowych oraz na szybkich statkach pasażerskich przewożących powyżej 12 pasażerów w trakcie żeglugi na linii regularnej. Inspekcje przeprowadzane na tego typu statkach zostaną włączone do systemu inspekcji przeprowadzanych przez państwo bandery i państwo portu. Nowe przepisy zapewnią morskim służbom ratowniczym natychmiastowy dostęp do danych osób podróżujących na statkach pasażerskich, co jest niezwykle istotne w razie prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych pasażerów, członków załóg tych statków albo tzw. masowych operacji ratowniczych. Ustawa stanowi transpozycje 2 dyrektyw PE i Rady UE z 2017 r., dotyczących statków pasażerskich.

Ustawa o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) dostosowuje przepisy do unijnego rozporządzenia z 2017 r. ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów morskich. Przewiduje, że za organizację usług portowych odpowiadać będzie podmiot zarządzający portem. Ministra ds. spraw gospodarki morskiej uprawnia do kontroli obrotu nieruchomościami położonymi na terenie portów morskich.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) umożliwia prezesowi UOKiK bardziej elastyczne kształtowanie struktury wewnętrznej UOKiK, szczególnie w delegaturach, poprawę skuteczności wykrywania naruszeń przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dzięki dostępowi do tajemnic prawnie chronionych (tajemnice skarbowa i bankowa). Dostosowuje prawo krajowe do rozporządzenia PE i Rady w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma przyspieszyć procesy inwestycyjno-budowlane dla infrastruktury telekomunikacyjnej i skutkować obniżeniem kosztów budowy i eksploatacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. Zwiększa dostęp obywateli i przedsiębiorców do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, w tym do szerokopasmowego internetu 5G, zwłaszcza na obszarach wykluczonych cyfrowo, ułatwia budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w parkach narodowych, rezerwatach przyrody czy uzdrowiskach.

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020” (projekt rządowy) zwiększa środki na realizację programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–20 o 4 mln 693 tys. zł w związku z dodatkowymi zadaniami i zwiększeniem liczby etatów funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma usprawnić i przyspieszyć postępowanie w sprawach karnych, dostosować regulacje procesowe do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego i wyeliminować błędy legislacyjne. Nowela m.in. likwiduje konieczność wymieniania lub odczytywania przez sąd na rozprawie wszystkich dokumentów, zaliczonych do materiału dowodowego, a także bezpośredniego przesłuchania świadków niewnoszących do sprawy nic ważnego. Wprowadza specjalny formularz, na którym będą sporządzane uzasadnienia wyroków. Zakłada też, że wniosek dowodowy złożony po terminie będzie co do zasady odrzucony. W razie niestawienia się na rozprawę oskarżonego lub obrońcy zawiadomionego o jej terminie sąd w szczególnie uzasadnionych wypadkach może mimo to przeprowadzić postępowanie dowodowe.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (projekt prezydencki) usprawnia procedury organizacyjne w spółkach z o.o., m.in. wprowadza możliwość udziału wspólników spółki w zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (telezgromadzenia i wideokonferencje).

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza obligatoryjną tzw. dematerializację akcji na okaziciela i akcji imiennych. Obrót akcjami zdematerializowanymi ma zwiększyć przejrzystość i efektywność wymiany informacji w sprawach podatkowych zgodnie ze standardami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Administracja podatkowa zyska możliwość pozyskania i wymiany informacji o akcjonariuszach spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych mających akcje na okaziciela.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (projekt komisyjny) przewiduje zachowanie statusu aplikanta przez dodatkowy rok w uzasadnionych wypadkach, m.in.: powikłań związanych z przebiegiem ciąży, trwających co najmniej 30 dni w okresie ostatniego pół roku aplikacji, poważnej choroby powodującej niezdolność do pracy w ostatnim pół roku aplikacji lub urodzenia dziecka w ostatnim roku aplikacji.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) koryguje model upadłości konsumenckiej i upraszcza niektóre procedury. Umożliwia ogłoszenie upadłości przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w uproszczonej procedurze, tj. bez wyznaczania sędziego-komisarza. Na etapie ogłaszania upadłości zrezygnowano z konieczności badania przez sąd zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności. Zgłoszenia wierzytelności będzie można składać bezpośrednio doradcy restrukturyzacyjnemu, pełniącemu funkcję syndyka.

Ustawa o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. (projekt senacki) reguluje kwestie zaspokajania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) roszczeń związanych z ubezpieczeniami OC w wypadku wyczerpania się sumy gwarancyjnej. W tym wypadku UFG będzie mógł zaspokajać – do wysokości obecnie obowiązującej sumy gwarancyjnej – roszczenia za szkody osobowe z tytułu umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (MPP) VAT, nową matrycę stawek VAT, a także zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników. Od 1 listopada 2019 r. MPP będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są reżimem odwrotnego obciążenia i odpowiedzialnością solidarną (paliwa, stal i wyroby stalowe, złom i odpady, metale szlachetne i nieszlachetne, tablety, smartfony, konsole, usługi budowalne, części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria).

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (projekt rządowy) zobowiązuje podmioty publiczne do zapewnia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami. Oznacza to m.in. konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, zainstalowania specjalnego oznakowania, instalacji sprzętu lub urządzeń ułatwiających poruszanie się lub komunikację, w szczególności osób na wózkach, głuchych i niewidomych. Powstanie Fundusz Dostępności, z którego będą finansowane np. pochylnie, rampy czy windy w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych. Organizacje pozarządowe i prywatne podmioty będą mogły wystąpić o specjalny certyfikat, uprawniający do 5-procentowej zniżki we wpłatach przekazywanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (projekt prezydencki) umożliwia tworzenie przez samorządy centrów, które zapewnią mieszkańcom kompleksową organizację usług społecznych, m.in. działań z zakresu polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, wspierania osób niepełnosprawnych, edukacji publicznej, przeciwdziałania bezrobociu.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (projekt rządowy) ma zagwarantować poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom placówek zajmujących się całodobową opieką nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku i poprawić warunki ich życia, a także ograniczyć nieprawidłowości w tych placówkach. Dotychczasowe przepisy uzupełniono o dodatkowe wymagania dotyczące zatrudniania personelu opiekuńczego.

Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (projekt rządowy) wyłącza dodatek za staż pracy z katalogu składników wynagrodzenia, które są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie pracownik z dłuższym stażem pracy, otrzymujący minimalne wynagrodzenie, może mieć niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez stażu pracy lub z krótkim stażem pracy).

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma na celu jednolicenie zasad emerytalnych we wszystkich grupach służb mundurowych. Przewiduje m.in., że ukończenie 55. roku życia nie będzie już warunkiem uprawniającym do emerytury, a nadliczbowe godziny pracy będą płatne.

Ustawa o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (projekt prezydencki) rozszerza prawo policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Więziennej do tworzenia związków zawodowych i wstępowania do nich.

Ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (projekt rządowy) umożliwia przyznawanie rekompensat pieniężnych przedsiębiorcom z sektora energochłonnego (huty, zakłady chemiczne i papiernicze), których rentowność i konkurencyjność jest istotnie zagrożona w wyniku wzrostu cen energii elektrycznej, spowodowanego unijną polityką klimatyczno-energetyczną. Ma to ograniczyć przenoszenie kosztów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, zakupionych przez producentów energii na jej odbiorców.

Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy – Prawo energetyczne (projekt rządowy) przedłuża o 3 lata możliwość korzystania z pojemności podziemnych magazynów ropy naftowej i paliw, które nie spełniają standardów szybkości udostępniania zapasów – 150 dni dla ropy i 90 dni dla paliw. Ma to zaspokoić potrzeby rynku na pojemności magazynowe w trakcie modernizacji magazynu. Nowela zmienia też strukturę zapasów interwencyjnych (tzw. zapasy agencyjne) Agencji Rezerw Materiałowych. Od 30 czerwca 2029 r. przynajmniej 75% tych zapasów mają stanowić gotowe paliwa, a nie ropa.

Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (projekt rządowy) rozszerza katalog inwestycji towarzyszących terminalowi o gazociągi dystrybucyjne, które będą budowane przez Polską Spółkę Gazownictwa, co umożliwi dostawę paliw gazowych z terminalu do jak największej grupy odbiorców końcowych.

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) reguluje kwestie realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) w latach 2020–24; chodzi o konieczność stosowania biokomponentów w paliwach ciekłych i biopaliwach. Nowe przepisy m.in. dostosowują poziomy NCW do aktualnych możliwości branży i związane są przede wszystkim z dynamicznym wzrostem konsumpcji paliw ciekłych.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) rozszerza status prosumenta na małe i średnie firmy, a także spółdzielnie działające na terenach wiejskich. Będą one mogły wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacjach, a także korzystać z systemu opustów. Tzw. pakiet prosumencki umożliwi przeprowadzenie aukcji na zakup energii elektrycznej z OZE w 2019 r. poprzez wskazanie w przepisach przejściowych maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej, która będzie przedmiotem sprzedaży.

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (projekt rządowy) podwyższa z 3900 do 4200 zł tzw. kwotę bazową, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny i pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (projekt rządowy) wprowadza m.in. ułatwienia dla lekarzy przy wystawianiu recept i określaniu poziomu refundacji leków i wyrobów medycznych, a także umożliwia upoważnianie asystentów medycznych przez pracowników medycznych do wystawiania w ich imieniu e-recept i e-skierowań. Nowela przewiduje możliwość bezpłatnego zaopatrzenia w leki pacjentów w wieku 75+ również na podstawie recept wystawionych w postaci elektronicznej przez lekarzy specjalistów. Wprowadza też nowe funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta (np. złożenie deklaracji wyboru lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, wyniki badań laboratoryjnych) i tzw. recepty transgraniczne w postaci elektronicznej.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (projekt rządowy) rozszerza katalog produktów leczniczych, które są dostępne w aptece dla innych podmiotów niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność leczniczą, o wszystkie produkty lecznicze dostępne bez recepty z wyjątkiem zawierających substancje psychoaktywne.

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (projekt rządowy) przewiduje powołanie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem jako organu opiniodawczo-doradczego przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo konsularne (projekt poselski) zakłada m.in. zwolnienie w określonych wypadkach z obowiązku zdawania egzaminu konsularnego, a także zwolnienie kandydata na urzędnika konsularnego przez dyrektora generalnego służby zagranicznej z uczestniczenia w szkoleniu przedwyjazdowym.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, podpisanej w Waszyngtonie dnia 12 czerwca 2019 r. (projekt rządowy) wprowadza szczegółowe rozwiązania dotyczące dostępu do baz zawierających dane daktyloskopijne, przewiduje możliwość wnoszenia jednego z państw o przeszukanie krajowych baz DNA, reguluje kwestie ochrony przekazywanych danych osobowych.

Podczas 83. posiedzenia zaplanowano też podjęcie uchwały w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego (inicjatywa senatora Jana Żaryna) Senat składa hołd wszystkim powstańcom warszawskim – żołnierzom, harcerzom, przyłączającym się do powstania ochotnikom, personelowi medycznemu, wspierającym walczących duchownym i ludności cywilnej. „Cześć i chwała Bohaterom! Nigdy o Nich nie zapomnimy! Dziękujemy także tym sojusznikom, którzy na arenie międzynarodowej wsparli militarnie, dyplomatycznie, a także moralnie walczącą Warszawę i dramatyczne polskie starania o prawo do wolności i niepodległości” – napisano w uchwale.

Na tym posiedzeniu Izba przeprowadzi również drugie czytanie 2 projektów ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) uniezależnia wydanie pojazdu usuniętego z drogi od uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Właściciel usuniętego pojazdu będzie miał obowiązek uiszczenia tej opłaty w ciągu 7 dni od wydania pojazdu. Jedynie w wypadku wydania pojazdu bez uiszczenia opłaty wszczynane byłoby postępowanie egzekucyjne. Projekt dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2018 r. (sygn. akt K 6/17).

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) znosi limit kosztów procesu, jakie mogą być zwrócone stronie, która wygrała sprawę, a działała w postępowaniu samodzielnie lub wraz z pełnomocnikiem niebędącym profesjonalnym zastępcą procesowym. Kwoty te będą w większej mierze odpowiadać poniesionym kosztom stawiennictwa w sądzie. Projekt dostosowuje prawo do postanowienia TK z 11 grudnia 2018 r. (sygn. akt S 7/18).

Senatorowie zapoznają się także z informacją o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej).

Zaplanowano ponadto odwołanie przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

82. posiedzenie – trzeci dzień

12 lipca 2019 r. wieczorem zakończyło się 82. trzydniowe posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 19 ustaw, do siedmiu wprowadziła poprawki. Zdecydowała o wniesieniu do Sejmu czterech projektów ustaw i podjęła uchwałę okolicznościową.

Trzeciego dnia obrad senatorowie zapoznali się z informacją o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r., przedstawioną przez jej przewodniczącego Leszka Mazura, a także rozpatrzyli nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Na zakończenie posiedzenia zostały przeprowadzone głosowania. Izba wprowadziła 13 poprawek do ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (projekt poselski), która ma usprawnić budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku. Poprawki mają charakter redakcyjny, dostosowują też ustawę do realiów lokalnych.

Z 23. legislacyjno-redakcyjnymi poprawkami senatorowie przyjęli ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadzającą do polskiego prawa nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną (PSA), której działalność reguluje kodeks spółek handlowych. Ma to ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej i zwiększyć możliwości inwestycyjne polskich przedsiębiorców, często konkurujących z firmami zagranicznymi, działającymi na podstawie korzystniejszych przepisów. PSA jest nowoczesną formą niepublicznej spółki kapitałowej przeznaczoną dla innowacyjnych przedsięwzięć. Ma łączyć korporacyjny charakter spółki jako osoby prawnej i jego podstawowe cechy, czyli wyłączenie osobistej odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania ze znaczną swobodą kształtowania stosunku spółki, zarówno jeśli chodzi o wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami, jak i system zarządzania i nadzoru nad nim.

Z 16. poprawkami przyjęto ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (projekt rządowy). Poprawki senackie przewidują m.in., że z tzw. ulgi za złe długi będzie mógł skorzystać również wierzyciel, który na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego, będzie w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego albo w trakcie likwidacji. Z kolei na podatnika korzystającego z tzw. ulgi za złe długi w kolejnych latach podatkowych senatorowie nałożyli obowiązek wykazywania w zeznaniu podatkowym wierzytelności, z którymi związana jest ulga. Ustawa m.in. skraca do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury termin zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, oraz do maksymalnie 60 dni – termin zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem duża firma. Największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązano do corocznego przekazywania ministrowi ds. gospodarki sprawozdań o stosowanych przez siebie terminach zapłaty. Ponadto na firmy, które najbardziej opóźniają regulowanie swoich zobowiązań, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma nakładać kary pieniężne. Ustawa wprowadza też tzw. ulgę na złe długi w podatkach PIT i CIT. Zwiększono też wysokość odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych z 9,5 do 11,5%, tak aby kredytowanie się kosztem firm było droższe niż uzyskanie pieniędzy np. z kredytu komercyjnego.

Do ustawy o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na podstawie umowy (projekt rządowy) zostały wprowadzone 4 poprawki o charakterze korygującym. Ma ona na celu potwierdzenie traktowania Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jak państwa członkowskiego Unii Europejskiej w okresie przejściowym, który rozpoczyna się w dniu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, a kończy 31 grudnia 2020 r. Nowe przepisy potwierdzają m.in., że obecnie obowiązujące przepisy dotyczące europejskiego nakazu aresztowania będą stosowane także w okresie przejściowym.

Z 14. poprawkami przyjęto ustawę o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Wydłużono do 31 sierpnia 2020 r. termin na dostosowanie się przez firmy audytorskie do nowych wymogów. Przyjęto, że również w przypadku kandydatów na członków Rady Agencji rekomendowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego ma być stosowana zasada dwukrotnej liczby kandydatów w stosunku do liczby obsadzanych mandatów. Ustawa ma na celu wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich. Przewiduje też powołanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, która zastąpi Komisję Nadzoru Audytowego.

Do ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadzono 6  poprawek. Ma ona na celu uszczelnienie systemu obrotu olejem opałowym. Nowela umożliwi monitorowanie przewozu i obrót olejów opałowych, a także usprawnienie kontroli nad jego wykorzystywaniem oraz szybsze wykrywanie przeznaczenia oleju opałowego do celów napędowych bez uiszczenia należnej akcyzy. Senatorowie wprowadzili poprawki o charakterze doprecyzowującym i techniczno-legislacyjnym.

Wprowadzono 17 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Jedna z przyjętych poprawek zakłada, że wysokość opłaty w przypadku niesegregowania śmieci ma stanowić wielokrotność opłaty podstawowej, a nie opłaty maksymalnej. Kolejna zmiana umożliwia gminom określenie kryteriów uznania, że zbiórka odpadów jest prowadzona selektywnie. Inna poprawka wprowadza obowiązek przystąpienia do gminnego systemu gospodarowania odpadami w przypadku nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych. Senatorowie przyjęli też poprawkę, która likwiduje obowiązek rejestrowania nowych pojazdów w ciągu 30 dni od dnia ich sprowadzenia z zagranicy. Nowela przewiduje m.in. wyższą opłatę dla osób, które nie segregują odpadów; wyniesie ona dwukrotność, ale nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej. Zakłada ponadto niższe opłaty śmieciowe dla osób kompostujących część produkowanych przez siebie odpadów. Nowe przepisy regulują również kwestię odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady, czyli np. sklepów. Właściciele takich nieruchomości będą przystępowali do zorganizowanego przez gminę systemu odbioru odpadów komunalnych dobrowolnie. Nowela określa też stawki opłat za śmieci dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata będzie ryczałtowa, nie wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę. Ustawa wprowadza także odpłatność za wszystkie plastikowe torby poza tzw. zrywkami.

Bez poprawek zostały przyjęte ustawy:

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (projekt rządowy) umożliwiająca kształcenie na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo także na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia. Zgodnie z ustawą, pielęgniarki i położne będą mogły skorzystać z płatnego urlopu szkoleniowego – do sześciu dni rocznie.

Ustawa o systemie instytucji rozwoju (projekt rządowy) regulująca zasady współpracy między głównymi instytucjami państwa realizującymi działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego. System instytucji rozwoju mają tworzyć: Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Agencja Rozwoju Przemysłu.

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) dostosowująca przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2016 r. Nowela zmienia system kosztów egzekucyjnych. Nowe przepisy uzależniają wysokość opłaty manipulacyjnej od działań organów egzekucyjnych i wydatków, jakie ponoszą. Wysokość opłaty egzekucyjnej ma być zaś związana z efektem działania organu egzekucyjnego, tj. z wyegzekwowaniem lub zapłatą należności. Jej wysokość to 10% od wyegzekwowanych środków pieniężnych i nie może przekroczyć 40 tys. zł. Nowela wprowadza też jednolity, 3-letni okres przedawnienia kosztów.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która ma na celu m.in zastąpienie deklaracji VAT plikami JPK, a także uszczelnienie VAT m.in. w handlu internetowym oraz eliminację nieprawidłowości w akcyzie związanej z obrotem preparatami smarowymi. Zgodnie z nowelą podatnicy podatku od towarów i usług będą składać do urzędu skarbowego deklarację VAT w formie nowego pliku JPK_VAT – przesyłaną tylko w formie elektronicznej, co ma być prostszym narzędziem do rozliczania VAT z urzędem skarbowym. Podatnicy nie będą musieli składać osobno pliku JPK_VAT i deklaracji VAT oraz załączników. Podatnicy rozliczający się kwartalnie co miesiąc będą przekazywać tylko część ewidencyjną VAT w nowej formie, a raz na 3 miesiące – ewidencję VAT wraz z deklaracją VAT w formie nowego JPK_VAT.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (projekt rządowy) przewidująca zerowy PIT dla osób do 26. roku życia osiągających dochody roczne do 85,5 tys. zł.

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (projekt rządowy) zobowiązuje pracownicze towarzystwa emerytalne do wprowadzenia systemu zarządzania, kontroli wewnętrznej, planów awaryjnych oraz dokumentowania własnej oceny ryzyka. Implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, tzw. dyrektywę IORP 2, mającą na celu harmonizację zasad dotyczących nadzoru nad pracowniczymi programami emerytalnymi (IORP), ich organizacji i zarządzania nimi, a także uregulowanie zasad ich działalności.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (projekt rządowy) ma zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce. Dostosowuje go do europejskich i światowych standardów, które wciąż są podnoszone. Nowela wprowadza m.in. ograniczniki dawek promieniowania jonizującego, zmiany wartości dawek granicznych dla pracowników i wymagania dla jednostek organizacyjnych odprowadzających odpady promieniotwórcze do środowiska.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wdraża unijne przepisy dyrektywy NEC w sprawie redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego, a także częściowo wdraża przepisy dyrektywy, która określa zakres i sposób funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) po 2020 r. Ustawa określa m.in. zasady przydziału uprawnień do emisji na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym 2021–30 oraz kolejnych okresach.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (projekt rządowy) wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącą drogowej kontroli technicznej pojazdów wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób, w tym systemu drogowych kontroli technicznych, procedur kontrolnych oraz współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi UE w sprawie stwierdzenia poważnych lub niebezpiecznych usterek pojazdu. Nowela wprowadza mobilne kontrole techniczne pojazdów do przewozu powyżej dziewięciu osób łącznie z kierowcą oraz pojazdów do przewozu ładunków o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo drogowe, przyczynić się do utrzymania pojazdów w stanie akceptowalnym pod względem ochrony środowiska.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (projekt poselski) przewiduje, że jeżeli właściciel gazociągu jamalskiego nie zawrze z operatorem nowej umowy 90 dni przed wygaśnięciem obecnej, to prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyda decyzję, która tę umowę zastąpi do czasu zawarcia nowej.

Ustawa o zmianie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości (projekt prezydencki) wydłuża okres nadawania Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości do 2022 r.

Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw(projekt prezydencki) ma na celu zmianę mechanizmu zapewnienia wsparcia finansowego osobom, które na skutek obiektywnych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie dla ich budżetów domowych, oraz wprowadzenie nowego instrumentu wspierającego dobrowolną restrukturyzację kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut innych niż te, w których kredytobiorcy uzyskują dochody. Przewiduje ona zwrotne wsparcie finansowe na spłatę kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego w złotówkach lub w walucie obcej, dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, i pożyczkę na pokrycie pozostałej części zadłużenia. Wsparcie będzie udzielane nie dłużej niż przez 36 miesięcy, w miesięcznych ratach nie wyższych niż 2 tys. zł.

Izba zdecydowała ponadto o wniesieniu do Sejmu czterech senackich projektów ustaw, w tym trzech dostosowujących prawo do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) ma umożliwić uprawnionym osobom dochodzenie przed sądem roszczeń o ustanowienie odrębnej własności lokalu, który należał dotychczas do spółdzielni mieszkaniowej, gdy stwierdzenie samodzielności lokalu wymaga wykonania robót adaptacyjnych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) określa zasady ustalania kosztów przejazdu do szkoły lub przedszkola niepełnosprawnych dzieci i ich opiekunów. Uwzględniają one tzw. kilometrówkę, cenę paliwa i jego średnie zużycie.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) przewiduje przywrócenie wyższej podstawy obliczenia emerytury osobom, które pobrały wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 6 czerwca 2012 r., a prawo do emerytury powszechnej uzyskały po 2012 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (inicjatywa grupy senatorów) zakłada przyznawanie wdowom i wdowcom po działaczach i osobach represjonowanych połowy świadczenia przysługującego tym osobom na mocy obecnie obowiązującej ustawy, a także dodatkowego świadczenia opozycjonistom, którzy ze względu na represje nie mieli możliwości podjęcia pracy zawodowej.

Izba podjęła jednogłośnie uchwałę w 100. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego (inicjatywa senatora Jana Żaryna), w której przypomniano, że 28 czerwca 1919 r. został podpisany traktat kończący formalnie I wojnę światową i ustanawiający pokój. „Mimo że nie wszystkie polskie postulaty graniczne zostały spełnione, zgodnie stwierdzano wówczas, iż dzięki determinacji polskiej delegacji i wsparciu Francji byliśmy największymi beneficjentami podpisanego traktatu” – napisano w uchwale.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11834,82-posiedzenie-trzeci-dzien.html