Aktualności

76. posiedzenie Senatu – trwa drugi dzień obrad

12 kwietnia 2019 r. Senat wznowił obrady.

Izba podjęła uchwałę w 100. rocznicę powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (projekt grupy senatorów), w której „wyraża szacunek dla pokoleń pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych oraz absolwentów tej uczelni, mających niebagatelny wkład w rozwój naszej Ojczyzny”. W uchwale przypomniano, że 7 maja 1919 r. odbyła się inauguracja pierwszego roku akademickiego nowo powstałej Wszechnicy Piastowskiej, jak początkowo nazywano Uniwersytet Poznański. Uczelnia przez cały okres międzywojenny doskonale się rozwijała. Po zamknięciu przez władze okupacyjne do wybuchu powstania warszawskiego kontynuowała działalność jako tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. „Zasługi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza są wielkie i niepodważalne. Wszechnica poznańska pokazała, że mimo niesprzyjających warunków można osiągać wyniki na najwyższym poziomie. Dziś poznański uniwersytet pozostaje jedną z czołowych uczelni w Polsce, jest rozpoznawalny w Europie i na świecie”  – napisano w uchwale. Podkreślono też, że na 15 wydziałach kształci się prawie 40 tys. studentów w ramach 82 kierunków i 250 specjalności.

Senat wyraził zgodę na powołanie Jana Nowaka na stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Senat wprowadził 2 poprawki doprecyzowujące do ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o działalności leczniczej (projekt rządowy), która ma przeciwdziałać nielegalnemu wywozowi leków za granicę. Wprowadza rozwiązania pozwalające skutecznie walczyć z nieprawidłowościami na rynku farmaceutycznym, w szczególności z tzw. odwróconym łańcuchem dystrybucji produktów leczniczych. Polega to na pozyskiwaniu leków refundowanych z rynku detalicznego i ich odsprzedaży za granicę za cenę wielokrotnie wyższą niż dopuszczalna cena krajowa, co powoduje niedobory leków, w tym ratujących życie, i poważnie zagraża zdrowiu pacjentów. Nowela wprowadza kary za nielegalną sprzedaż produktów leczniczych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą, a także za nabycie produktów leczniczych niezgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem. Zakazuje zaopatrywania się przez hurtownie farmaceutyczne w produkty lecznicze od podmiotów prowadzących obrót detaliczny. Zakłada sprawniejsze przeprowadzenie inspekcji i kontroli dystrybucji produktów leczniczych i rozszerzenie zakresu współpracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej z Policją i Strażą Graniczną.

Bez poprawek przyjęto następujące ustawy:

Ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (projekt rządowy), która przewiduje, że świadczenie otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, tzw. matczyną emeryturę, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. „Trzynasta emerytura” w wysokości ok. 888,25 zł netto zostanie wypłacona automatycznie, bez dodatkowych formalności ponad 9,8 mln osób. Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń wyniesie 10,8 mld zł.

Ustawę o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Ma ona zapewnić skuteczne wykonywanie unijnego rozporządzenia z 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji. Zgodnie z nowelą organem właściwym do nadzoru przestrzegania przepisów i wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (projekt rządowy) mającą na celu ograniczenie fałszowania wskazań liczników (drogomierze) w pojazdach, a zwłaszcza w importowanych używanych samochodach osobowych. Nowela przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia dla osoby zmieniającej wskazanie drogomierza lub ingerującej w prawidłowość jego pomiaru.

Ustawę o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (projekt rządowy), która ma uprościć i skrócić procedury wzajemnego uznawania dokumentów (np. akty: urodzenia, zgonu, rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa, adopcji) przez urzędy państw UE. Likwiduje m.in. wymóg legalizacji i apostille w odniesieniu do niektórych dokumentów urzędowych wydanych w jednym państwie członkowskim, które mają być przedstawione w innym państwie UE.

Ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności (projekt rządowy) przewidującą, że dane jednostkowe z rejestru PESEL będą udostępniały podmiotom publicznym i prywatnym gminy, a nie – jak dotychczas – Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Wniosek o udostępnienie danych będzie można złożyć w dowolnym organie gminy.

Obecnie trwa wybór ławników Sądu Najwyższego.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11586,76-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html

Sport niepełnosprawnych atletów w Łodzi [Dziennik Łódzki, 12.04.2019]

Tekst dostępny również na https://dzienniklodzki.pl/sport-niepelnosprawnych-atletow-w-lodzi-debata-z-inicjatywy-senatora-macieja-grubskiego/ar/c2-14042525

76. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień zakończony

11 kwietnia 2019 r.  po południu zakończył się pierwszy dzień obrad 76. posiedzenia Senatu. Izba jednogłośnie podjęła uchwałę upamiętniającą profesora Andrzeja Stelmachowskiego, Marszałka Senatu I kadencji w 10. rocznicą śmierci, a także ustawę o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej.

Senat wznowi obrady 12 kwietnia br. o godz. 10.00 od rozpatrzenia ustawy o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Izba jednogłośnie podjęła uchwałę upamiętniającą profesora dra hab. Andrzeja Stelmachowskiego, Marszałka Senatu I kadencji w związku z 10. rocznicą śmierci przypadającą w roku uroczystych obchodów 30-lecia odrodzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (inicjatywa Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą). W posiedzeniu uczestniczył syn prof. Andrzeja Stelmachowskiego Stanisław, któremu marszałek Stanisław Karczewski wręczył tekst podjętej przez Senat uchwały. Obecna była także marszałek Senatu V kadencji Alicja Grześkowiak i najbliżsi marszałka Andrzeja Stelmachowskiego. W uchwale Izba „składa hołd osobie i dziełu pierwszego Marszałka odrodzonej Izby, który wywarł tak znaczący i pozytywny wpływ na bieg historii Narodu Polskiego”. Senat przypomina, że prof. Andrzej Stelmachowski był m.in. ministrem edukacji narodowej w rządzie premiera Jana Olszewskiego, pierwszym doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. Polonii i Polaków za granicą, współzałożycielem i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, wybitnym politykiem, oddanym sprawom rodaków poza granicami.

Senatorowie poparli ustawę o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r. (projekt rządowy). Dotyczy ona wyrażenia zgody na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji protokołu w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej do NATO. W obradach wziął udział minister spraw zagranicznych Republiki Macedonii Północnej Nikola Dimitrow, któremu marszałek Stanisław Karczewski przekazał tekst uchwały Senatu w tej sprawie.

Izba rozpatrzyła ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (projekt rządowy), która przewiduje, że świadczenie otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, tzw. matczyną emeryturę, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. „Trzynasta emerytura” w wysokości ok. 888,25 zł netto zostanie wypłacona automatycznie, bez dodatkowych formalności ponad 9,8 mln osób. Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń wyniesie 10,8 mld zł.

Senatorowie omówili ustawę o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Ma ona zapewnić skuteczne wykonywanie rozporządzenia PE i Rady (UE) 2017/2402 z 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji. Zgodnie z nowelą organem właściwym do nadzoru przestrzegania przepisów i wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Senatorowie dyskutowali o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (projekt rządowy) wprowadza rozwiązania mające ograniczyć fałszowanie wskazań liczników (drogomierze) w pojazdach, a zwłaszcza w importowanych używanych samochodach osobowych. Proceder ten służy wprowadzeniu kupującego w błąd co do stanu technicznego pojazdu. Nowela przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia dla osoby zmieniającej wskazanie drogomierza lub ingerującej w prawidłowość jego pomiaru.

Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o działalności leczniczej (projekt rządowy). Ma ona przeciwdziałać nielegalnemu wywozowi leków za granicę. Wprowadza rozwiązania pozwalające skutecznie walczyć z nieprawidłowościami na rynku farmaceutycznym, w szczególności z tzw. odwróconym łańcuchem dystrybucji produktów leczniczych. Polega to na pozyskiwaniu leków refundowanych z rynku detalicznego i ich odsprzedaży za granicę za cenę wielokrotnie wyższą niż dopuszczalna cena krajowa, co powoduje niedobory leków, w tym ratujących życie, i poważnie zagraża zdrowiu pacjentów. Nowela precyzuje zakres odpowiedzialności osób biorących udział w obrocie produktami leczniczymi. Wprowadza kary za nielegalną sprzedaż produktów leczniczych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą, a także za nabycie produktów leczniczych niezgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem. Ustawa zakazuje zaopatrywania się przez hurtownie farmaceutyczne w produkty lecznicze od podmiotów prowadzących obrót detaliczny. Doprecyzowuje odpowiedzialność karną za naruszenie zakazu zbycia produktów leczniczych przez apteki. Zakłada sprawniejsze przeprowadzenie inspekcji i kontroli dystrybucji produktów leczniczych i rozszerzenie zakresu współpracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej z Policją i Strażą Graniczną.

Senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć senatora VII kadencji Józefa Bergiera, zmarłego 21 marca 2019 r.

12 kwietnia w porządku obrad są:

Ustawa o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (projekt rządowy) wprowadza rozwiązania mające uprościć i skrócić procedury wzajemnego uznawania dokumentów (np. akty: urodzenia, zgonu, rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa, adopcji) przez urzędy państw UE. Likwiduje m.in. wymóg legalizacji i apostille w odniesieniu do niektórych dokumentów urzędowych wydanych w jednym państwie członkowskim, które mają być przedstawione w innym państwie UE.

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności (projekt rządowy) przewiduje, że dane jednostkowe z rejestru PESEL będą udostępniały podmiotom publicznym i prywatnym gminy, a nie – jak dotychczas – Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Wniosek o udostępnienie danych będzie można złożyć w dowolnym organie gminy. Zmiana powinna przyspieszyć pozyskiwanie danych istotnych m.in. dla sprawnego przebiegu postępowania sądowego.

Na 76. posiedzeniu, 12 kwietnia, planowane jest także podjęcie uchwały w 100. rocznicę powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (projekt grupy senatorów), w której Senat „wyraża szacunek dla pokoleń pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych oraz absolwentów tej uczelni, mających niebagatelny wkład w rozwój naszej Ojczyzny”. Izba przypomina, że 7 maja 1919 r. odbyła się inauguracja pierwszego roku akademickiego nowo powstałej Wszechnicy Piastowskiej, jak początkowo nazywano Uniwersytet Poznański. Uczelnia przez cały okres międzywojenny doskonale się rozwijała. Po zamknięciu przez władze okupacyjne do wybuchu powstania warszawskiego kontynuowała działalność jako tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. Po wojnie uczelnia wznowiła działalność.

Tego dnia zaplanowano także wyrażenie przez Senat zgody na powołanie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dokonanie wyboru ławników Sądu Najwyższego.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11562,76-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html

76. posiedzenie Senatu – trwa pierwszy dzień obrad

11 kwietnia 2019 r. rozpoczęło się 76. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim m.in. rozpatrzenie ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r., która przewiduje, że w maju emeryci i renciści otrzymają jednorazowo 1100 zł brutto.

Senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć senatora VII kadencji Józefa Bergiera, zmarłego 21 marca 2019 r.

Izba jednogłośnie podjęła uchwałę upamiętniającą profesora dra hab. Andrzeja Stelmachowskiego, Marszałka Senatu I kadencji w związku z 10. rocznicą śmierci przypadającą w roku uroczystych obchodów 30-lecia odrodzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (inicjatywa Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą). W posiedzeniu uczestniczył syn prof. Andrzeja Stelamchowskiego Stanisław, któremu marszałek Stanisław Karczewski wręczył uroczyście tekst podjętej przez Senat uchwały. Obecna była także marszałek Senatu V kadencji Alicja Grześkowiak i najbliżsi marszałka Andrzeja Selmachowskiego. W uchwale Izba „składa hołd osobie i dziełu pierwszego Marszałka odrodzonej Izby, który wywarł tak znaczący i pozytywny wpływ na bieg historii Narodu Polskiego”. Senat przypomina, że prof. Andrzej Stelmachowski był m.in. ministrem edukacji narodowej w rządzie premiera Jana Olszewskiego, pierwszym doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. Polonii i Polaków za granicą, współzałożycielem i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, wybitnym politykiem, oddanym sprawom rodaków poza granicami.

Na 76. posiedzeniu, 12 kwietnia, planowane jest także podjęcie uchwały w 100. rocznicę powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (projekt grupy senatorów), w której Senat „wyraża szacunek dla pokoleń pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych oraz absolwentów tej uczelni, mających niebagatelny wkład w rozwój naszej Ojczyzny”. Izba przypomina, że 7 maja 1919 r. odbyła się inauguracja pierwszego roku akademickiego nowo powstałej Wszechnicy Piastowskiej, jak początkowo nazywano Uniwersytet Poznański. Uczelnia przez cały okres międzywojenny doskonale się rozwijała. Po zamknięciu przez władze okupacyjne do wybuchu powstania warszawskiego kontynuowała działalność jako tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. Po wojnie uczelnia wznowiła działalność.

Na 76. posiedzeniu Senat zaplanowano rozpatrzenie 7 ustaw.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r. (projekt rządowy) dotyczy wyrażenia zgody na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji protokołu w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej do NATO.

Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (projekt rządowy) przewiduje, że świadczenie otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, tzw. matczyną emeryturę, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. „Trzynasta emerytura” w wysokości ok. 888,25 zł netto zostanie wypłacona automatycznie, bez dodatkowych formalności ponad 9,8 mln osób. Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń wyniesie 10,8 mld zł.

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) zapewni skuteczne wykonywanie rozporządzenia PE i Rady (UE) 2017/2402 z 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji. Zgodnie z nowelą organem właściwym do nadzoru przestrzegania przepisów i wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (projekt rządowy) wprowadza rozwiązania mające ograniczyć fałszowanie wskazań liczników (drogomierze) w pojazdach, a zwłaszcza w importowanych używanych samochodach osobowych. Proceder ten służy wprowadzeniu kupującego w błąd co do stanu technicznego pojazdu. Nowela przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia dla osoby zmieniającej wskazanie drogomierza lub ingerującej w prawidłowość jego pomiaru.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o działalności leczniczej (projekt rządowy) ma przeciwdziałać nielegalnemu wywozowi leków za granicę.Wprowadza rozwiązania pozwalające skutecznie walczyć z nieprawidłowościami na rynku farmaceutycznym, w szczególności z tzw. odwróconym łańcuchem dystrybucji produktów leczniczych. Polega to na pozyskiwaniu leków refundowanych z rynku detalicznego i ich odsprzedaży za granicę za cenę wielokrotnie wyższą niż dopuszczalna cena krajowa, co powoduje niedobory leków, w tym ratujących życie, i poważnie zagraża zdrowiu pacjentów. Nowela precyzuje zakres odpowiedzialności osób biorących udział w obrocie produktami leczniczymi. Wprowadza kary za nielegalną sprzedaż produktów leczniczych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą, a także za nabycie produktów leczniczych niezgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem. Ustawa zakazuje zaopatrywania się przez hurtownie farmaceutyczne w produkty lecznicze od podmiotów prowadzących obrót detaliczny. Doprecyzowuje odpowiedzialność karną za naruszenie zakazu zbycia produktów leczniczych przez apteki. Zakłada sprawniejsze przeprowadzenie inspekcji i kontroli dystrybucji produktów leczniczych i rozszerzenie zakresu współpracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej z Policją i Strażą Graniczną.

Ustawa o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (projekt rządowy) wprowadza rozwiązania mające uprościć i skrócić procedury wzajemnego uznawania dokumentów (np. akty: urodzenia, zgonu, rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa, adopcji) przez urzędy państw UE. Likwiduje m.in. wymóg legalizacji i apostille w odniesieniu do niektórych dokumentów urzędowych wydanych w jednym państwie członkowskim, które mają być przedstawione w innym państwie UE.

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności (projekt rządowy) przewiduje, że dane jednostkowe z rejestru PESEL będą udostępniały podmiotom publicznym i prywatnym gminy, a nie – jak dotychczas – Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Wniosek o udostępnienie danych będzie można złożyć w dowolnym organie gminy. Zmiana powinna przyspieszyć pozyskiwanie danych istotnych m.in. dla sprawnego przebiegu postępowania sądowego.

Podczas tego posiedzenia zaplanowano także wyrażenie przez Senat zgody na powołanie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dokonanie wyboru ławników Sądu Najwyższego.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11562,76-posiedzenie-senatu.html

76. posiedzenie Senatu – zapowiedź

11–12 kwietnia 2019 r. odbędzie się 76. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim m.in. rozpatrzenie ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r., która przewiduje, że w maju emeryci i renciści otrzymają jednorazowo 1100 zł brutto.

Podczas tego posiedzenia Izba podejmie 2 uchwały.

Uchwałą upamiętniającą profesora dra hab. Andrzeja Stelmachowskiego, Marszałka Senatu I kadencji w związku z 10. rocznicą śmierci przypadającą w roku uroczystych obchodów 30-lecia odrodzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (inicjatywa Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą) Izba „składa hołd osobie i dziełu pierwszego Marszałka odrodzonej Izby, który wywarł tak znaczący i pozytywny wpływ na bieg historii Narodu Polskiego”. Senat przypomina, że prof. Andrzej Stelmachowski był m.in. ministrem edukacji narodowej w rządzie premiera Jana Olszewskiego, pierwszym doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. Polonii i Polaków za granicą, współzałożycielem i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, wybitnym politykiem, oddanym sprawom rodaków poza granicami.

uchwale w 100. rocznicę powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (projekt grupy senatorów) Senat „wyraża szacunek dla pokoleń pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych oraz absolwentów tej uczelni, mających niebagatelny wkład w rozwój naszej Ojczyzny”. Izba przypomina, że 7 maja 1919 r. odbyła się inauguracja pierwszego roku akademickiego nowo powstałej Wszechnicy Piastowskiej, jak początkowo nazywano Uniwersytet Poznański. Uczelnia przez cały okres międzywojenny doskonale się rozwijała. Po zamknięciu przez władze okupacyjne do wybuchu powstania warszawskiego kontynuowała działalność jako tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. Po wojnie uczelnia wznowiła działalność.

Na 76. posiedzeniu Senat zaplanowano rozpatrzenie 8 ustaw.

Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (projekt rządowy) przewiduje, że świadczenie otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, tzw. matczyną emeryturę, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. „Trzynasta emerytura” w wysokości ok. 888,25 zł netto zostanie wypłacona automatycznie, bez dodatkowych formalności ponad 9,8 mln osób. Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń wyniesie 10,8 mld zł.

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) zapewni skuteczne wykonywanie rozporządzenia PE i Rady (UE) 2017/2402 z 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji. Zgodnie z nowelą organem właściwym do nadzoru przestrzegania przepisów i wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (projekt rządowy) wprowadza rozwiązania mające ograniczyć fałszowanie wskazań liczników (drogomierze) w pojazdach, a zwłaszcza w importowanych używanych samochodach osobowych. Proceder ten służy wprowadzeniu kupującego w błąd co do stanu technicznego pojazdu. Nowela przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia dla osoby zmieniającej wskazanie drogomierza lub ingerującej w prawidłowość jego pomiaru.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o działalności leczniczej (projekt rządowy) ma przeciwdziałać nielegalnemu wywozowi leków za granicę.Wprowadza rozwiązania pozwalające skutecznie walczyć z nieprawidłowościami na rynku farmaceutycznym, w szczególności z tzw. odwróconym łańcuchem dystrybucji produktów leczniczych. Polega to na pozyskiwaniu leków refundowanych z rynku detalicznego i ich odsprzedaży za granicę za cenę wielokrotnie wyższą niż dopuszczalna cena krajowa, co powoduje niedobory leków, w tym ratujących życie, i poważnie zagraża zdrowiu pacjentów. Nowela precyzuje zakres odpowiedzialności osób biorących udział w obrocie produktami leczniczymi. Wprowadza kary za nielegalną sprzedaż produktów leczniczych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą, a także za nabycie produktów leczniczych niezgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem. Ustawa zakazuje zaopatrywania się przez hurtownie farmaceutyczne w produkty lecznicze od podmiotów prowadzących obrót detaliczny. Doprecyzowuje odpowiedzialność karną za naruszenie zakazu zbycia produktów leczniczych przez apteki. Zakłada sprawniejsze przeprowadzenie inspekcji i kontroli dystrybucji produktów leczniczych i rozszerzenie zakresu współpracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej z Policją i Strażą Graniczną.

Ustawa o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (projekt rządowy) wprowadza rozwiązania mające uprościć i skrócić procedury wzajemnego uznawania dokumentów (np. akty: urodzenia, zgonu, rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa, adopcji) przez urzędy państw UE. Likwiduje m.in. wymóg legalizacji i apostille w odniesieniu do niektórych dokumentów urzędowych wydanych w jednym państwie członkowskim, które mają być przedstawione w innym państwie UE.

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności (projekt rządowy) przewiduje, że dane jednostkowe z rejestru PESEL będą udostępniały podmiotom publicznym i prywatnym gminy, a nie – jak dotychczas – Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Wniosek o udostępnienie danych będzie można złożyć w dowolnym organie gminy. Zmiana powinna przyspieszyć pozyskiwanie danych istotnych m.in. dla sprawnego przebiegu postępowania sądowego.

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) przewiduje złagodzenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi, rozszerzenie katalogu wypadków, w których nie będą stosowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowela skraca też z 10 do 5 lat okres, w którym nabywca nieruchomości rolnej nie może jej sprzedać ani oddać w posiadanie innym podmiotom i musi prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r. (projekt rządowy) dotyczy wyrażenia zgody na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji protokołu w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej do NATO.

Senat przeprowadzi również drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny (inicjatywa Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji), realizującego postulaty zawarte w petycji (PW-9-01/17) „Stop alienacji rodzicielskiej”, wniesionej do Senatu. Postulowane w niej zmiany przepisów mają na celu wprowadzenie orzekania opieki naprzemiennej jako priorytetowego sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców, doprecyzowanie sposobu kontaktów z małoletnim i egzekwowania orzeczeń sądowych w tym zakresie.

Podczas tego posiedzenia zaplanowano także wyrażenie przez Senat zgody na powołanie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dokonanie wyboru ławników Sądu Najwyższego.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11562,76-posiedzenie-senatu-zapowiedz.html

„Platforma nie proponuje nic oprócz odsunięcia PiS-u i straszenia Rosją” [wywiad dla Sputnika 9.04.2019]

W Warszawie odbyła się pierwsza wspólna konwencja Koalicji Europejskiej, którą współtworzą: Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowoczesna oraz Zieloni.

„Polacy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wybiorą silną, dostatnią i demokratyczną Polskę w mocnej Europie, albo państwo partyjne, na drodze do wyjścia z Unii Europejskiej; wybiorą Polskę, która będzie jednym z liderów Zachodu, albo Polskę dryfującą na Wschód” – mówił lider PO Grzegorz Schetyna.

Hasłem Koalicji Europejskiej jest #WielkiWybór.

Znany polski polityk, senator Maciej Grubski odpowiada na pytania komentatora Agencji Sputnik Leonida Swiridowa.

Polski senator Maciej Grubski. Zdjęcie archiwalne

— Czy oglądał Pan ostatnią konwencję Koalicji Europejskiej, gdzie Pan Grzegorz Schetyna, lider Platformy, mówił o wyborach do Parlamentu Europejskiego i powiedział, że trzeba wybrać, co jest lepsze – czy lepszy jest sojusz PiS z Marine Le Pen, która brała od Rosjan pieniądze, albo lepszy jest sojusz z włoskimi politykami, którzy chodzili w koszulkach z podobizną Putina? Dlaczego cały czas lider Platformy Grzegorz Schetyna straszy Rosją?

— Ja oglądałem zarówno jedną konwencję z Koalicją Europejską, jak też drugą konwencję z Prawa i Sprawiedliwości.

Porównanie wychodzi kompletnie na niekorzyść Koalicji Europejskiej, dlatego, że tam zaprezentowano, oprócz tego, co Pan powiedział, dziesięć punktów, które nic tak naprawdę nie mówią i nic nikomu nie dają. Oni mówią ogólnie: chcę, żeby było dobrze tobie w Europie. No, i co z tego? Dzisiaj ta retoryka powstaje ponownie.

Jak się nie ma nic do powiedzenia, to się tworzy, oczywiście, demony, i ten demon, tworzony w ustach Schetyny, mówi o tym, że znowu ta zła Rosja gdzieś na firmamencie polskim może zafunkcjonować.

Czego się boi Platforma? Dlaczego Platforma dzisiaj, zamiast pokazywać te pozytywy w Europie i pokazywać że, na przykład, Rosja mogła by być przez Polskę stawiana na czele relacji z Unią Europejską, tworzyć relacje gospodarcze, tworzy się tego złego luda z państwa, które z nami graniczy i z którym powinniśmy się przyjaźnić. To jest błąd.

To pokazuje, że Platforma nie ma nic do powiedzenia, to pokazuje również, że Koalicja Europejska nie ma nic do powiedzenia. To jest niepokojące.

Mnie dzisiaj, jako osobie, która odchodzi z polityki i  która odeszła z Platformy Obywatelskiej, ale obserwuje to, co się dzieje, dla mnie najważniejszy okres w życiu Platformy był, chyba, w 2009 roku. Świetne relacje, jeżeli chodzi o kontakty między Tuskiem a Putinem – wtedy spotkanie na Westerplatte, rozmowa przyjacielska, wymiana poglądów, to jest to, co się powinno dzisiaj dziać.

Tusk robił fajną robotę, Schetyna robi robotę fatalną.

— Hasło wyborcze Koalicji Europejskiej jest „Wielki wybór”. Zastanawiam się, czy tak naprawdę jest w ogóle jakiś wybór?

— Ja mam dzisiaj rozdarte serce, dlatego, że wychodziłem z tego środowiska i myślałem, że środowisko będzie cokolwiek dla Polski proponowało. Ono dzisiaj nic nie proponuje.

Można się śmiać z Kaczyńskiego, można opluwać to, co on zaproponował w sobotę, ale to są jakieś propozycje. One wywołały określoną dyskusję, one wywołały dzisiaj w mediach szum, do którego się wszyscy tak naprawdę odnoszą.

Kto się odnosi do 10 punktów Platformy? Nikt, bo one nic nie znaczą. Co to znaczy: żeby ci było dobrze w Europie? Żeby modne było to, żeby było to świeże…

Platforma powinna pokazać, co chce robić w Europie tak naprawdę, jakie chce tworzyć warunki geopolityczne wokół Unii Europejskiej, bo jesteśmy krajem, który powinien odgrywać fajną rolę, a tak naprawdę nie robimy nic. Mówimy, że chcemy być silni. No, i co z tego? Jak my chcemy być silni, jeżeli tworzymy takie złe emocje wokół sąsiadów, jakie tworzy Schetyna swoją wypowiedzią? To jest niepokojące, to jest niedobre. Platforma idzie w bardzo złym kierunku.

Zobaczymy, czym wybory się zakończą. Ja, oczywiście, wcale bym nie zdziwił, gdyby PiS wygrał te wybory, dlatego, że ilość propozycji, które mogą zachęcić wyborców zarówno na wsi, jak i w miastach, jest ze strony PiS-u duża. Ale PiS coś proponuje. Platforma nie proponuje nic oprócz odsunięcia PiS-u i straszenia Rosją.

— Było dużo wystąpień w trakcie tej konwencji Koalicji Europejskiej, ale zwróciłem uwagę na wystąpienie pana Włodzimierza Czarzastego, przewodniczącego SLD, który powiedział: „chcemy dobrego życia dla ludzi pracy”. I to jest bardzo dobrze, tylko rzecz polega na tym, jak można to zrealizować, jeżeli w Koalicji jest Platforma, która jest liberalna?

— Nie ma takiej możliwości, dlatego, że połączenie tych sił, które stworzyły tę Koalicję Europejską, nie daje możliwości rozwiązania różnych problemów.

Tam za moment po wyborach, a, myślę, że nawet w trakcie kampanii wyborczej zaiskrzy się bardzo mocno wewnątrz, bo już widać wypowiedzi profesora Belki, który kandyduje z Łodzi i który neguje pewne sytuacje.

Wypowiedzi panów z PSL-u, którzy negują sytuację, jeżeli chodzi o środowisko LGBT, o tą wypowiedź, którą Pan przytoczył, to jest niemożliwe. To może być około 20 mandatów dla Koalicji Europejskiej, oni się rozbiegną w różne środowiska, nie będą współdziałali z sobą, i to jest jak gdyby stworzenie czegoś na raz.

Myślę, że do wyborów parlamentarnych ta sytuacja nie przetrwa, że oni się pokłócą, bo to jest jedyna szansa na to, żeby lewica  w Polsce jeszcze przetrwała. Jest Wiosna, i Robert Biedroń bardzo mocno wchodzi w kolor lewicy. Platforma, oczywiście, będzie starała uśmiechać się do środowiska liberalnego, do środowiska gospodarczego. I na pewno będzie zgrzytało w kampanii. To już widać.  Jak się mówi w Polsce, każdy ma swój strój.

— Teza, co przeczytałem z tej konwencji: „albo Polska jest jednym z liderów Zachodu, albo Polska dryfująca na Wschód”.  Ja mieszkam na Wschodzie, w 25-milionowej Moskwie i nie za bardzo rozumiem, o co chodzi w tej koncepcji?

— Demonizowanie Wschodu to jest rzecz niedopuszczalna. O jakim Wschodzie mówimy?

Ja myślę, że w ujęciu Schetyny, czy polityków Platformy, to jest Rosja. To jest wielki błąd, to jest, powtarzam, kolejny wielki błąd. Tak naprawdę my powinniśmy w Unii Europejskiej mieć silną pozycję i w Unii Europejskiej powinniśmy być stronnikiem interesów również Wschodu.

Jeżeli chodzi, na przykład, o Rosję, to Partnerstwo Wschodnie bez Rosji to nie jest Partnerstwo Wschodnie. Tak naprawdę to powinna być sytuacja, w której my dziś jako przyjaciele, jako Słowianie powinniśmy się wspierać, rozmawiać na temat porozumienia w pewnych sprawach, aby umożliwić, na przykład, funkcjonowanie Nord Stream i porozumienia z Rosjanami, tak, jak Polacy potrafią.

Ja nie widzę nic złego w tym, że Marine le Pen rozmawia z Rosjanami, nie widzę nic złego w tym, że włoskie partie rozmawiają dziś z Rosjanami. Nie ma w tym nic złego.

My dzisiaj tak mocno zapatrzeni w Amerykę, też nie do końca gramy z samą Unią Europejską. Schetyna mówi, że chcemy mieć w Unii sytuację lepszą, ale jakie będą relacje z Amerykanami?

Polityka polska powinna być polityką neutralną, polityką, która patrzy z perspektywy interesów Polaka, gospodarczych interesów obywatelskich, różnych tego typu rzeczy. Każdy, kto nas otacza, jeżeli chodzi o partnerów, sąsiadów, powinien mieć z Polską relacje bardzo dobre.

Nakręcanie na Wschód jako ogólny kierunek, jest to wieli błąd, i Platforma, oczywiście, będzie na pewno tego żałowała, że taką politykę prowadzi.

Platforma, ja to już znam od 18 lat, często zachowywała się tak, że co innego mówiła, a co innego robiła. I jeszcze raz przytoczę 2009 rok, popatrzmy na zdjęciach, jak świetnie rozmawiali Władimir Putin z naszym premierem wówczas Donaldem Tuskiem. Świetne były relacje i można było kontynuować te relacje i rozwijać je. Zostały one zmarnowane później, po 10 kwietnia 2010 roku, niestety, przez środowisko Prawa i Sprawiedliwości. Fatalnie to środowisko też nakręca na Rosję.

—  Bardzo dziękuję za rozmowę, panie Senatorze.

Źródło: https://pl.sputniknews.com/opinie/2019040910172225-Polska-PE-Platforma-nie-proponuje-nic-oprocz-odsuniecia-PiS-u-i-straszenia-rosja/

Turniej Mistrzów na Politechnice Łódzkiej [Dziennik Łódzki, 5.04.2019]

W Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej odbył się drugi finałowy rzut międzynarodowego turnieju w wyciskaniu sztangi leżąc – International Bench Press League o Puchar Dyrektora Centrum Sportu. Turniej staje się miejscem szerokiej integracji poprzez sport, czego przykładem jest start nie-pełnosprawnych atletów oraz osób wykluczonych społecznie, które poprzez sport chcą wrócić do zdrowego życia. Wspierajmy tę inicjatywę bo warto pomagać poprzez sport i dla sportu. Więcej w Dzienniku Łódzkim oraz na https://dzienniklodzki.pl/wyciskanie-lezac-turniej-mistrzow-na-politechnice-lodzkiej/ar/c2-14024713

Łódź i ośrodek sportu dla niepełnosprawnych [Dziennik Łódzki, 26.03.2019 r.]

Zrobimy co tylko możliwe, aby ludzie niepełnosprawni z naszego regionu mieli dostęp do trenera i sali sportowej, do rehabilitacji poprzez sport, zależy nam, aby wychować sportowców, chcemy aby w Łodzi powstała drużyna, która reprezentowałaby nasze miasto na arenach sportowych łącznie z paraolimpiadą. Jeśli połączymy siły uda nam się to osiągnąć.

Turniej mistrzów sztangi i debata nt. sportu osób niepełnosprawnych [Dziennik Łódzki, 25.03.2019]

Serdecznie zapraszam!

Źródło: Dziennik Łódzki, 25 marca 2019 r.

Polska nie zaprosi na obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej Władimira Putina, prezydenta Rosji. Kreml oburzony, senator Grubski także [Dziennik Łódzki, 25.03.2019]

Tekst dostępny też na: https://plus.dzienniklodzki.pl/polska-nie-zaprosi-na-obchody-rocznicy-wybuchu-ii-wojny-swiatowej-wladimira-putina-prezydenta-rosji-kreml-oburzony-senator/ar/13991227#wiadomosci