Aktualności

Na froncie „walki z rusofobią”

Kolejny ciekawy artykuł o rusofobii w Polsce opublikowano w „Do Rzeczy” w art. Don Kichot Morawiecki na froncie „walki z rusofobią”. Ja w Sputniku po prostu wyraziłem swoje poglądy.

JAK NAS PISZĄ NA WSCHODZIE || „W Polsce prorosyjskie sympatie grożą utratą życia” – twierdzi Aleksandr Sztorm, publicysta portalu EurAsiaDaily.

Agencja informacyjna EurasiaDaily powstała w 2015 r. Oficjalnie celem medium jest – jak czytamy na stronie internetowej – „obiektywne relacjonowanie procesów politycznych i społeczno-ekonomicznych na kontynencie eurazjatyckim”. W praktyce agencja forsuje kremlowską narrację. Według Aleksandra Sztorma wizerunek Rosji w oczach polskich polityków można podsumować określeniem „diabelski pomiot”. „Każde naruszenie tej perspektywy niesie za sobą surową karę – niezależenie od tego, co to za śmiałek zdecydował się podjąć ten szalony krok i ujawnić swoje poglądy” – ironizuje rosyjski publicysta.

Przytacza przykłady Kornela Morawieckiego, senatora Macieja Grubskiego i Mateusza Piskorskiego: „Wypowiedzi w duchu przyjaźni i szacunku wobec Rosji skutkowały niedawno poważnymi konsekwencjami zarówno dla legendy opozycji czasów socjalistycznej Polski, ojca obecnego premiera, jak i dla senatora głównej partii opozycyjnej. Nie mówiąc już o politologu, który wspólnie ze swoimi zwolennikami postanowił założyć – jak sam deklarował – pierwszą nieamerykańską partię, a do tego przyjaźnie nastawioną do Rosji. Dla niego ta inicjatywa zakończyła się absurdalnym oskarżeniem o szpiegostwo i przebywaniem już trzeci rok w areszcie śledczym”.

Palmę pierwszeństwa w rzekomej rusofobii Sztorm przyznaje partii rządzącej. „Ton antyrosyjskiej retoryki w Polsce niewątpliwie nadają politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy rywalizują o to, kto barwniej przypisze Rosji winy za wszystkie śmiertelne grzechy tego świata” – pisze Aleksander Sztorm. Jego zdaniem wypowiedzi Mateusza Morawieckiego na temat zagrożenia rosyjskiego „pachną prochem”. „Obecne polskie władze, których idolem jest rusofob Józef Piłsudski, z antyrosyjskości uczyniły priorytet państwowej polityki, dlatego z ust współczesnych piłsudczyków trudno oczekiwać ciepłych słów pod adresem Rosji, a tym bardziej – konkretnych pozytywnych kroków” – twierdzi rosyjski publicysta. Senator Maciej Grubski, który udzielił prorosyjskiego wywiadu Sputnikowi, za co został zawieszony w prawach członka Platformy Obywatelskiej, to zdaniem Sztorma chlubny przykład „niepokornego działacza”. Grubski „nie wytrzymał absurdu antyrosyjskiej propagandy” i postawił „pójść pod prąd”.

Jeszcze większy rozgłos wywołały prorosyjskie deklaracje Kornela Morawieckiego. „W ciągu ostatnich kilku miesięcy ojciec premiera zaczął prawdziwą bitwę Don Kichota przeciwko wściekłej antyrosyjskiej propagandzie i standardowo antyrosyjskiej polityce Warszawy” – chwali marszałka seniora Aleksandr Sztorm. Publicysta przytacza opinie Kornela Morawieckiego na temat Rosji i Putina. „Trudno mu przykleić łatkę rosyjskiego agenta, ponieważ w socjalistycznej Polsce był zażartym opozycjonistą, a jego autorytet jest niepodważalny nawet w oczach obecnej polskiej władzy, która rzadko liczy się z jakimikolwiek autorytetami” – zauważa autor.

Sztorm przytacza też historię Mateusza Piskorskiego, zaznaczając, że sprawą prorosyjskiego działacza, oskarżonego o szpiegostwo i od ponad dwóch lat przebywającego w areszcie, zajął się ONZ. Publicysta znacząco przecenia znaczenie utworzonego przez Piskorskiego ugrupowania, twierdząc, że Zmiana, jako pierwsza polska, otwarcie prorosyjska partia, jest „solą w oku” polskich władz. „Niedawno rozpoczął się jego proces sądowy (…) Sam Piskorski, zanim wprowadzili go na salę sądową, zdążył powiedzieć dziennikarzom, że prokuratura chciała utajnić także akt oskarżenia, ponieważ, gdyby społeczeństwo dowiedziało się, o co konkretnie jest oskarżony, prokuraturę wyśmiałby cały cywilizowany świat” – pisze Aleksandr Sztorm. – „Dobrze, że hart ducha nie opuszcza niepokornego polityka. Jedno jest pewne: sympatia do Rosji to w Polsce zjawisko niebezpieczne dla życia”.

Źródło: Do Rzeczy

Bardzo dobre wyniki pięściarzy Fight Club Łódź w Raszynie

Za nami XVIII Międzynarodowy Turniej w Raszynie o Puchar Wójta (woj. mazowieckie). Pięściarze Fight Club Łódź zwyciężyli wszystkie cztery walki, w których brali udział. Bardzo dobrze zaprezentował się także zawodnik Włókiennika Łódź. Więcej w Dzienniku Łódzkim z 31.10.2018 r.

Jestem pod wrażeniem umiejętności naszych reprezentantów. Młodzi zawodnicy udowodnili, że już wiele potrafią, kolejne sukcesy przed nimi. Tego im z całego serca życzę!

66. posiedzenie Senatu – trzeci dzień

Senat 26 października 2018 r. zakończył 66. posiedzenie. Izba rozpatrzyła 23 ustawy, do 6 z nich wprowadziła poprawki, przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2017 r. oraz informację o działalności tej Rady, które przedstawiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

fot.Michał Józefaciuk/Senat

Senat nie wyraził zgody na powołanie Agnieszki Dudzińskiej na Rzecznika Praw Dziecka.

Drugiego dnia posiedzenia Senat podjął uchwałę w 70. rocznicę śmierci kardynała Augusta Hlonda, prymasa Polski (inicjatywa grupy senatorów), którego Jan Paweł II nazwał Wielkim Prymasem II Rzeczypospolitej. Jak podkreślono, starał się być zwornikiem jedności państwa i Kościoła, dążył do ożywienia życia religijnego, dbał o potrzebujących, bezrobotnych i najbiedniejszych.

Przed przystąpieniem do obrad senatorowie uczcili minutą ciszy pamięć senatora V kadencji Henryka Dzidy, zmarłego 7 października 2018 r.

Izba przyjęła 2 projekty ustaw i podjęła uchwały o złożeniu tych projektów do Sejmu:

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy, przygotowany przez senacką Komisję Ustawodawczą, stanowi wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Zapewni on możliwość udziału sprawcy w posiedzeniu dotyczącym jego dalszego pobytu w zakładzie psychiatrycznym, jeśli jego stan zdrowia pozwala na ten udział. O dalszym pobycie sprawcy w zakładzie psychiatrycznym ma orzekać sąd, w którego okręgu przebywa sprawca.

Projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, opracowany przez senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych, zwiększa zakres ochrony osób, które poniosły szkodę w wyniku czynów niedozwolonych i korzystają z usług kancelarii odszkodowawczych. Wprowadza ograniczenie wysokości wynagrodzenia za czynności związane z dochodzeniem tych roszczeń, wymóg zatwierdzenia przez klienta czynności prawnych zmierzających do zrzeczenia się roszczenia, wypłacanie odszkodowań bezpośrednio osobie poszkodowanej oraz obowiązkowe ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Z poprawkami Senat przyjął następujące ustawy:

Z 2 poprawkami ustawę o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (projekt komisyjny). Zobowiązuje ona do składania przez kontrolerów PIP pisemnych oświadczeń o prowadzeniu przez członków ich rodzin działalności gospodarczej, której przedmiot pokrywa się z przedmiotem kontroli prowadzonej przez pracowników PIP. Nowe przepisy mają zapewnić przejrzystość działalności gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny inspektorów pracy, jeśli ma ona związek z działalnością kontrolną prowadzoną przez nich.

Ustawę o dokumentach publicznych (projekt rządowy) ze wszystkimi 9 zgłoszonymi poprawkami. Tworzy ona jednolity system zabezpieczeń przed fałszowaniem dokumentów publicznych. Ustala hierarchię dokumentów w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa państwa. Utworzone zostaną 3 kategorie dokumentów publicznych: dokumenty najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, m.in. dowód osobisty, paszport, dokumenty wydawane przez urzędy stanu cywilnego, tytuły wykonawcze wydawane przez sądy i referendarzy sądowych, Karta Polaka, prawo jazdy, legitymacje służbowe, np. Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa; dokumenty ważne ze względu na bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, m.in. dotyczące broni, międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, potwierdzające wykształcenie wyższe, świadectwa dojrzałości; dokumenty mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, m.in. koncesje, pozwolenia, licencje, certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne i studenckie. Ustawa tworzy też rejestr wzorów dokumentów publicznych, prowadzony przez ministra spraw wewnętrznych. Dzięki temu każdy obywatel ma mieć dostęp on-line do wzorów obowiązujących dokumentów publicznych z opisem podstawowych zabezpieczeń i sposobu weryfikacji ich autentyczności. Za wytwarzanie, oferowanie, zbywanie lub przechowywanie w celu sprzedaży replik dokumentu publicznego będzie groziła grzywna, ograniczenie wolności albo kara do 2 lat pozbawienia wolności.

W wyniku głosowania Senat wprowadził 36 poprawek do ustawy o kołach gospodyń wiejskich (projekt rządowy) określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację. Przewiduje ona, że koło gospodyń wiejskich ma być dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Zgodnie z ustawą, koło może założyć dziesięć osób – mieszkańców danej wsi. Koła muszą być wpisane do rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mogą prowadzić działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich, wspierać przedsiębiorczość kobiet, rozwijać kulturę ludową. Dzięki osobowości prawnej koła będą mogły korzystać z różnego rodzaju form wsparcia w postaci środków unijnych czy dotacji celowych z budżetu państwa.

Z 1 poprawką Izba przyjęła ustawę o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej (projekt poselski) umożliwi nieodpłatne nabycie akcji przez uprawnionych pracowników spółek powstałych w wyniku komercjalizacji z połączenia Polskiej Agencji Prasowej i Przedsiębiorstwa Wydawniczego „Rzeczpospolita” (jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, następca prawny Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawniczego „Rzeczpospolita”).

4 poprawki Senat wprowadził do ustawy o zmianie ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (projekt rządowy) zakłada zmniejszenie zatorów płatniczych, a także liczby błędnych i fałszywych faktur w obiegu. Nowela wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy unijnej. Celem nowelizacji jest rozwijanie tzw. gospodarki cyfrowej, ograniczenie używania „papieru”, a także oszczędność czasu i pieniędzy dla przedsiębiorców i instytucji publicznych. Nowe rozwiązania, które mają umożliwić elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych, przewidują, że dla przedsiębiorców i jednostek publicznych zostanie uruchomiona specjalna platforma do obiegu faktur ustrukturyzowanych, z której będzie można bezpłatnie korzystać przez stronę internetową.

Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (projekt poselski) została przyjęta przez Senat z 3 poprawkami. Ustawa przewiduje, że 12 listopada 2018 r. będzie świętem narodowym i dniem wolnym od pracy. Pozwoli to Polakom na godne uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez wydłużenie czasu na uroczystości do 3 dni – od 10 do 12 listopada. Tego dnia będą pracować jednak publiczne szpitale, ambulatoria i apteki. Wprowadzone przez senatorów poprawki m.in.: wprowadzającą zasady dotyczące ograniczenia handlu tego dnia, a także skreślają preambułę ustawy.

Bez poprawek przyjęto następujące ustawy:

Ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej(projekt rządowy) dostosowuje system dowodzenia Sił Zbrojnych RP do struktur dowodzenia w NATO. Zwiększa m.in. rolę szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, któremu mają podlegać dowódcy generalny i operacyjny rodzajów sił zbrojnych oraz szef Inspektoratu Wsparcia. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej nadal ma podlegać ministrowi obrony do czasu osiągnięcia przez WOT pełnej gotowości działania. Wtedy to szef MON ma zdecydować o przekazaniu tej formacji pod dowództwo szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw(projekt komisyjny) utrzymuje w mocy decyzję o wydaniu zgody na wykonywanie ratownictwa górskiego i wodnego, jeśli podmioty, które te zgody posiadają, uzyskają do 31 grudnia 2018 r. wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych(projekt rządowy) przewiduje powołanie do życia powszechnego dobrowolnego systemu oszczędzania, współtworzonego przez pracowników, pracodawców i państwo z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb finansowych po 60. roku życia. Program przeznaczono dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wpłata podstawowa, finansowana przez uczestnika pracowniczego planu kapitałowego (PPK), może wynosić od 2 do 4% wynagrodzenia, pracodawca dopłacałby od 1,5 do 4% wynagrodzenia. Maksymalna wpłata na PPK w wypadku 1 pracownika wyniosłaby 8%. Obowiązywałaby też coroczna dopłata z budżetu w wysokości 240 zł, a ponadto państwo dawałoby dodatkową „opłatę powitalną” w wysokości 200 zł. Program PPK będzie prowadzony przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń i powszechne towarzystwa emerytalne. Gdy pracownik osiągnie 60. rok życia, będzie mógł wypłacić zgromadzone środki jednorazowo, ale wtedy w wysokości 75% z obciążeniem podatkowym. Jeżeli zaś będzie je wypłacał w miesięcznych ratach przez 10 lat, nie będzie to opodatkowane.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza usługę polegającą na wypełnianiu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), dzięki czemu podatnik nie będzie musiał go składać. Z zeznaniem wypełnionym przez KAS podatnik będzie mógł się zapoznać na portalu podatkowym od 15 lutego roku następującego po roku podatkowym do 30 kwietnia. Zeznanie będzie można zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT; zmodyfikować lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS, zaakceptować je, co będzie równoznaczne ze złożeniem rozliczenia rocznego PIT; odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Ustawa o produktach kosmetycznych(projekt rządowy) ma poprawić nadzór nad produktami kosmetycznymi i zwiększyć bezpieczeństwo stosowania kosmetyków. Tworzy system informowania o działaniach niepożądanych. Dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, określa obowiązki producentów i dystrybutorów kosmetyków oraz kompetencje organów związanych z egzekwowaniem wymagań co do prawidłowości składowania, oznakowania i dokumentacji potwierdzającej bezpieczeństwo produktu. Przedsiębiorcy będą umieszczać informacje i tzw. receptury ramowe kosmetyków, których znajomość jest konieczna w razie potrzeby podjęcia leczenia, w unijnej bazie notyfikacji produktów kosmetycznych. Przepisy europejskie nakładają też obowiązek informowania o tzw. ciężkim niepożądanym działaniu produktów kosmetycznych.

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi(projekt rządowy) ma wzmocnić pozycję rolnika w relacjach handlowych pomiędzy dostawcą a nabywcą bez względu na łączną wartość obrotów między nimi, a także ograniczyć nieuczciwe praktyki w tych relacjach. Znosi progi dotyczące obrotów, więc każdy, a nie – jak dotychczas – tylko zainteresowany przedsiębiorca, będzie mógł anonimowo zgłosić Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) stosowanie nieuczciwych praktyk. Obecnie rolnicy, jako dostawcy produktów rolno-spożywczych, nie mogą zgłaszać zawiadomień o stosowaniu nieuczciwych praktyk handlowych ze względu na niespełnianie kryteriów: progu wartości obrotów między dostawcą a nabywcą – 50 tys. zł i obrotu – 100 mln zł ze strony nabywcy lub dostawcy, który stosował praktykę wykorzystującą przewagę kontraktową.

Ustawa o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (projekt rządowy) znosi obowiązek przygotowania i zatwierdzenia przez powiatowego lekarza weterynarii projektu technologicznego nowego zakładu produkcyjnego, co ma ułatwić wytwarzanie żywności na małą skalę i jej sprzedaż. Podmioty chcące uruchomić taką działalność nadal będą musiały składać pisemne wnioski o wpis do rejestru zakładów w terminie co najmniej 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia. Osoby zamierzające produkować żywność na niewielką skalę w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale w których regularnie przygotowuje się żywność na sprzedaż, zostaną zwolnione z obowiązku zatwierdzania takiej działalności przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a jedynie będą musiały złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów.

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (projekt rządowy) umożliwi „Poczcie Polskiej” sprzedaż z bonifikatą lokali mieszkalnych, które znajdują się należących do niej budynkach niemieszkalnych.

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami(projekt poselski) umożliwi poruszanie się trójkołowym motocyklem kierowcom, którzy co najmniej od 3 lat mają prawo jazdy kat. B, szczególnie tym, które ze względu na niepełnosprawność nie mogą odbyć egzaminu na prawo jazdy kategorii A. Nowe przepisy powinny zwiększyć liczbę użytkowników motocykli trójkołowych, w szczególności osób niepełnosprawnych, które nie mogą zdać egzaminu na prawo jazdy kat. A, a także ograniczyć korki i emisję spalin.

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych(projekt poselski) ustanawia 19 października – dzień porwania i męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki – Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych. Według projektodawców ustawy stanowienie tego święta „jest wyrazem hołdu” dla duchownych, którzy swoją postawą nie tylko „dawali wyraz wierze w Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej”.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r.(projekt rządowy) dotyczy wyrażenia zgody na ratyfikację konwencji, której zmiana okazała się konieczna ze względu na dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii, pogłębiające się różnice w systemach finansowania produkcji w krajach europejskich oraz ekonomiczne i finansowe zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich 25 lat w sektorze audiowizualnym.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) przewiduje zwiększenie o 50 mln zł wysokości środków przewidzianych na bezpłatne leki dla seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia.

Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych(projekt rządowy) zakłada utworzenie nowego funduszu mającego przynieść dodatkowe 2 mld zł rocznie na przezwyciężenie barier utrudniających osobom z niepełnosprawnościami pełnienie ról społecznych. Głównym źródłem przychodów funduszu ma być obowiązkowa składka stanowiąca 0,15% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także podatek w wysokości 4% od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy. Pieniądze z funduszu zostaną przeznaczone na m.in. wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych, zadania związane z promowaniem i wzmacnianiem systemu wsparcia dla niepełnosprawnych oraz  zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych (projekt rządowy) realizuje jedną z obietnic tzw. piątki premiera Mateusza Morawieckiego. Utworzenie FDS, którego budżet w latach 2019–28 ma wynieść 36 mld zł, pozwoli dofinansować remonty, budowy i modernizację dróg lokalnych, a także budowę mostów w ciągach dróg samorządowych. Zgodnie z ustawą wartość dofinansowania pojedynczego projektu ma wynieść maksymalnie 30 mln zł. Inwestycje w trasy lokalne będą mogły otrzymać od państwa wsparcie w wysokości do 80% ich kosztów inwestycji. Najwyższe dofinansowanie będą otrzymywały te jednostki samorządu, które dysponują najniższymi środkami własnymi.

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (projekt rządowy) umożliwi rolnikom ubezpieczenie upraw rolnych również od ryzyka suszy, przy zachowaniu 65% dopłaty do składki z budżetu państwa. Producenci rolni, którzy będą chcieli się ubezpieczyć od tego ryzyka, sami będą mogli wybrać poziom zmniejszenia odszkodowania o: 20, 25 albo 30% sumy ubezpieczenia w zamian za niższą składkę.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) m.in. wdraża do polskiego prawa podatkowego przepisy unijnych dyrektyw. Przewiduje wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax), a także opodatkowanie preferencyjną stawką w wysokości 5% dochodów wynikających z prawa własności intelektualnej. Nowela określa ponadto zasady opodatkowania dochodów osiąganych z obrotu walutami wirtualnymi.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma realizować politykę tzw. 3P w prawie podatkowym (przejrzystość, prostota, przyjazność systemu podatkowego). Przewiduje m.in. wprowadzenie nowej obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9% dla podatników, których przychody nie przekroczą w danym roku podatkowym 1,2 mln euro, a także zmiany dotyczące kosztów w wypadku nabycia i eksploatacji samochodów osobowych przez firmy (np. podwyższenie do 150 tys. zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych oraz podwyższenie do 150 tys. zł kwoty odnoszącej się do wartości auta przyjętej do celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów).

Senatorowie zajęli się także zmianami w składzie komisji senackich.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11099,66-posiedzenie-senatu-trzeci-dzien.html

Trwa głosowanie na budżet obywatelski Łódzkiego

Do 31 października 2018 r. trwa głosowanie elektroniczne na budżet obywatelski województwa łódzkiego.

Celem Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego jest rozszerzenie możliwości zaangażowania mieszkańców w proces decydowania o wydatkach regionalnej wspólnoty samorządowej, a przez to – o działaniach samorządu województwa wpływających na nasze otoczenie.

Na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. władze samorządu województwa łódzkiego przeznaczą 8 mln zł.

Wyodrębniono pulę środków na zadania wojewódzkie, obejmującą całość województwa, w wysokości 2 mln zł.  Środki na zadania subregionalne (6 mln zł) dzieli się na pule poszczególnych subregionów według algorytmu uwzględniającego liczbę mieszkańców oraz powierzchnię, gdzie liczba mieszkańców jest dwukrotnie istotniejsza od powierzchni.

Obszar województwa został podzielony na pięć subregionów:

  1. północny, obejmujący powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki i zgierski;
  2. wschodni, obejmujący miasto na prawach powiatu Skierniewice oraz powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, opoczyński, rawski, skierniewicki, tomaszowski;
  3. południowy, obejmujący miasto na prawach powiatu Piotrków Trybunalski oraz powiaty: bełchatowski, piotrkowski i radomszczański;
  4. zachodni, obejmujący powiaty: łaski, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski;
  5. miasta Łodzi, obejmujący miasto na prawach powiatu Łódź.

 

Wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego ogłoszone zostaną na stronie internetowej Województwa www.lodzkie.pl i www.bo.lodzkie.pl oraz wywieszone w siedzibie Urzędu.

Więcej szczegółów dotyczących ustalenia wyników głosowania znajdziesz w § 17 Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego.

Do realizacji w 2019 r. przyjęte zostaną te zadania, które uzyskały w głosowaniu w 2018 r. największą liczbę punktów w danej puli.

Jak głosować? 

 

66. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Drugiego dnia posiedzenia 25 października 2018 r. Senat  podjął   uchwałę w 70. rocznicę śmierci kardynała Augusta Hlonda, prymasa Polski, debatował nad trzema ustawami oraz dwoma senackimi projektami ustaw. Izba wysłuchała Agnieszki Dudzińskiej, powołanej przez Sejm na Rzecznika Praw Dziecka.

 

fot.Michał Józefaciuk/Senat

Senatorowie wznowią obrady w piątek o godz. 9.00.  Porządek zostanie rozszerzony o kilka ustaw, m.in. o ustawę o zmianie ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Na zakończenie posiedzenia zostaną przeprowadzone głosowania.

Uchwała w 70. rocznicę śmierci kardynała Augusta Hlonda, prymasa Polski powstała z inicjatywy grupy senatorów. Przypomniano w niej, że prymas Hlond, którego Jan Paweł II nazwał Wielkim Prymasem II Rzeczypospolitej, starał się być zwornikiem jedności państwa i Kościoła, dążył do ożywienia życia religijnego, dbał o potrzebujących, bezrobotnych i najbiedniejszych.

Wiele godzin Izba poświęciła ustawie o kołach gospodyń wiejskich (projekt rządowy), która określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację. Przewiduje ona, że koło gospodyń wiejskich ma być dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Zgodnie z ustawą, koło może założyć dziesięć osób – mieszkańców danej wsi. Koła muszą być wpisane do rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mogą prowadzić działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich, wspierać przedsiębiorczość kobiet, rozwijać kulturę ludową. Dzięki osobowości prawnej koła będą mogły korzystać z różnego rodzaju form wsparcia w postaci środków unijnych czy dotacji celowych z budżetu państwa.

Senatorowie omówili ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw(projekt rządowy),  przewidującą zwiększenie o 50 mln zł wysokości środków przewidzianych na bezpłatne leki dla seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia.

Izba rozpatrzyła ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (projekt rządowy), która  zakłada utworzenie nowego funduszu mającego przynieść dodatkowe 2 mld zł rocznie na przezwyciężenie barier utrudniających osobom z niepełnosprawnościami pełnienie ról społecznych. Głównym źródłem przychodów funduszu ma być obowiązkowa składka stanowiąca 0,15% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także podatek w wysokości 4% od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy. Pieniądze z funduszu zostaną przeznaczone na m.in. wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych, zadania związane z promowaniem i wzmacnianiem systemu wsparcia dla niepełnosprawnych oraz  zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Senat przeprowadził drugie czytanie dwóch projektów ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy, przygotowany przez senacką Komisję Ustawodawczą, stanowi wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Zapewni on możliwość udziału sprawcy w posiedzeniu dotyczącym jego dalszego pobytu w zakładzie psychiatrycznym, jeśli jego stan zdrowia pozwala na ten udział. O dalszym pobycie sprawcy w zakładzie psychiatrycznym ma orzekać sąd, w którego okręgu przebywa sprawca.

Projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, opracowany przez senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych, zwiększa zakres ochrony osób, które poniosły szkodę w wyniku czynów niedozwolonych i korzystają z usług kancelarii odszkodowawczych. Wprowadza ograniczenie wysokości wynagrodzenia za czynności związane z dochodzeniem tych roszczeń, wymóg zatwierdzenia przez klienta czynności prawnych zmierzających do zrzeczenia się roszczenia, wypłacanie odszkodowań bezpośrednio osobie poszkodowanej oraz obowiązkowe ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11086,66-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html

66. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień za nami

24 października 2018 r. zakończył się 1. dzień 66. posiedzenia Senatu. Senatorowie rozpatrzyli 13 ustaw i wysłuchali sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2017 r. oraz informacji o działalności tej Rady, które przedstawiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

fot.Michał Józefaciuk/Senat

Przed przystąpieniem do obrad Izba uczciła minutą ciszy pamięć senatora V kadencji Henryka Dzidy, zmarłego 7 października 2018 r.

Senat rozpatrzył 14 ustaw.

Ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej(projekt rządowy) dostosowuje system dowodzenia Sił Zbrojnych RP do struktur dowodzenia w NATO. Zwiększa m.in. rolę szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, któremu mają podlegać dowódcy generalny i operacyjny rodzajów sił zbrojnych oraz szef Inspektoratu Wsparcia. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej nadal ma podlegać ministrowi obrony do czasu osiągnięcia przez WOT pełnej gotowości działania. Wtedy to szef MON ma zdecydować o przekazaniu tej formacji pod dowództwo szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw(projekt komisyjny) utrzymuje w mocy decyzję o wydaniu zgody na wykonywanie ratownictwa górskiego i wodnego, jeśli podmioty, które te zgody posiadają, uzyskają do 31 grudnia 2018 r. wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy(projekt komisyjny) zobowiązuje ona do składania przez kontrolerów PIP pisemnych oświadczeń o prowadzeniu przez członków ich rodzin działalności gospodarczej, której przedmiot pokrywa się z przedmiotem kontroli prowadzonej przez pracowników PIP. Nowe przepisy mają zapewnić przejrzystość działalności gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny inspektorów pracy, jeśli ma ona związek z działalnością kontrolną prowadzoną przez nich.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych(projekt rządowy) przewiduje powołanie do życia powszechnego dobrowolnego systemu oszczędzania, współtworzonego przez pracowników, pracodawców i państwo z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb finansowych po 60. roku życia. Program przeznaczono dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wpłata podstawowa, finansowana przez uczestnika pracowniczego planu kapitałowego (PPK), może wynosić od 2 do 4% wynagrodzenia, pracodawca dopłacałby od 1,5 do 4% wynagrodzenia. Maksymalna wpłata na PPK w wypadku 1 pracownika wyniosłaby 8%. Obowiązywałaby też coroczna dopłata z budżetu w wysokości 240 zł, a ponadto państwo dawałoby dodatkową „opłatę powitalną” w wysokości 200 zł. Program PPK będzie prowadzony przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń i powszechne towarzystwa emerytalne. Gdy pracownik osiągnie 60. rok życia, będzie mógł wypłacić zgromadzone środki jednorazowo, ale wtedy w wysokości 75% z obciążeniem podatkowym. Jeżeli zaś będzie je wypłacał w miesięcznych ratach przez 10 lat, nie będzie to opodatkowane.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw(projekt rządowy) wprowadza usługę polegającą na wypełnianiu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), dzięki czemu podatnik nie będzie musiał go składać. Z zeznaniem wypełnionym przez KAS podatnik będzie mógł się zapoznać na portalu podatkowym od 15 lutego roku następującego po roku podatkowym do 30 kwietnia. Zeznanie będzie można zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT; zmodyfikować lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS, zaakceptować je, co będzie równoznaczne ze złożeniem rozliczenia rocznego PIT; odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Ustawa o produktach kosmetycznych(projekt rządowy) ma poprawić nadzór nad produktami kosmetycznymi i zwiększyć bezpieczeństwo stosowania kosmetyków. Tworzy system informowania o działaniach niepożądanych. Dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, określa obowiązki producentów i dystrybutorów kosmetyków oraz kompetencje organów związanych z egzekwowaniem wymagań co do prawidłowości składowania, oznakowania i dokumentacji potwierdzającej bezpieczeństwo produktu. Przedsiębiorcy będą umieszczać informacje i tzw. receptury ramowe kosmetyków, których znajomość jest konieczna w razie potrzeby podjęcia leczenia, w unijnej bazie notyfikacji produktów kosmetycznych. Przepisy europejskie nakładają też obowiązek informowania o tzw. ciężkim niepożądanym działaniu produktów kosmetycznych.

Ustawao dokumentach publicznych (projekt rządowy) tworzy jednolity system zabezpieczeń przed fałszowaniem dokumentów publicznych. Ustala hierarchię dokumentów w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa państwa. Utworzone zostaną 3 kategorie dokumentów publicznych: dokumenty najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, m.in. dowód osobisty, paszport, dokumenty wydawane przez urzędy stanu cywilnego, tytuły wykonawcze wydawane przez sądy i referendarzy sądowych, Karta Polaka, prawo jazdy, legitymacje służbowe, np. Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa; dokumenty ważne ze względu na bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, m.in. dotyczące broni, międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, potwierdzające wykształcenie wyższe, świadectwa dojrzałości; dokumenty mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, m.in. koncesje, pozwolenia, licencje, certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne i studenckie. Ustawa tworzy też rejestr wzorów dokumentów publicznych, prowadzony przez ministra spraw wewnętrznych. Dzięki temu każdy obywatel ma mieć dostęp on-line do wzorów obowiązujących dokumentów publicznych z opisem podstawowych zabezpieczeń i sposobu weryfikacji ich autentyczności. Za wytwarzanie, oferowanie, zbywanie lub przechowywanie w celu sprzedaży replik dokumentu publicznego będzie groziła grzywna, ograniczenie wolności albo kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi(projekt rządowy) ma wzmocnić pozycję rolnika w relacjach handlowych pomiędzy dostawcą a nabywcą bez względu na łączną wartość obrotów między nimi, a także ograniczyć nieuczciwe praktyki w tych relacjach. Znosi progi dotyczące obrotów, więc każdy, a nie – jak dotychczas – tylko zainteresowany przedsiębiorca, będzie mógł anonimowo zgłosić Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) stosowanie nieuczciwych praktyk. Obecnie rolnicy, jako dostawcy produktów rolno-spożywczych, nie mogą zgłaszać zawiadomień o stosowaniu nieuczciwych praktyk handlowych ze względu na niespełnianie kryteriów: progu wartości obrotów między dostawcą a nabywcą – 50 tys. zł i obrotu – 100 mln zł ze strony nabywcy lub dostawcy, który stosował praktykę wykorzystującą przewagę kontraktową.

Ustawa o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia(projekt rządowy) znosi obowiązek przygotowania i zatwierdzenia przez powiatowego lekarza weterynarii projektu technologicznego nowego zakładu produkcyjnego, co ma ułatwić wytwarzanie żywności na małą skalę i jej sprzedaż. Podmioty chcące uruchomić taką działalność nadal będą musiały składać pisemne wnioski o wpis do rejestru zakładów w terminie co najmniej 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia. Osoby zamierzające produkować żywność na niewielką skalę w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale w których regularnie przygotowuje się żywność na sprzedaż, zostaną zwolnione z obowiązku zatwierdzania takiej działalności przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a jedynie będą musiały złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów.

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (projekt rządowy) umożliwi „Poczcie Polskiej” sprzedaż z bonifikatą lokali mieszkalnych, które znajdują się należących do niej budynkach niemieszkalnych.

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami(projekt poselski) umożliwi poruszanie się trójkołowym motocyklem kierowcom, którzy co najmniej od 3 lat mają prawo jazdy kat. B, szczególnie tym, które ze względu na niepełnosprawność nie mogą odbyć egzaminu na prawo jazdy kategorii A. Nowe przepisy powinny zwiększyć liczbę użytkowników motocykli trójkołowych, w szczególności osób niepełnosprawnych, które nie mogą zdać egzaminu na prawo jazdy kat. A, a także ograniczyć korki i emisję spalin.

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej(projekt poselski) umożliwi nieodpłatne nabycie akcji przez uprawnionych pracowników spółek powstałych w wyniku komercjalizacji z połączenia Polskiej Agencji Prasowej i Przedsiębiorstwa Wydawniczego „Rzeczpospolita” (jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, następca prawny Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawniczego „Rzeczpospolita”).

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych(projekt poselski) ustanawia 19 października – dzień porwania i męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki – Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych. Według projektodawców ustawy stanowienie tego święta „jest wyrazem hołdu” dla duchownych, którzy swoją postawą nie tylko „dawali wyraz wierze w Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej”.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r.(projekt rządowy) dotyczy wyrażenia zgody na ratyfikację konwencji, której zmiana okazała się konieczna ze względu na dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii, pogłębiające się różnice w systemach finansowania produkcji w krajach europejskich oraz ekonomiczne i finansowe zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich 25 lat w sektorze audiowizualnym.

Obrady zostaną wznowione 25 października o godz. 11:00.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11064,66-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html

Wyniki wyborów samorządowych 2018

PKW ogłosiła oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Miasta Łodzi. Zwyciężyła, podobnie jak w dwóch poprzednich kadencjach, Hanna Zdanowska. Haniu, serdecznie gratuluję! Proszę dalej rozwijaj nasze miasto i dbaj o jego mieszkańców. Łodzianie trzykrotnie dali Ci kredyt zaufania i, jak widać, zdecydowanie docenili Twoje starania. Powodzenia!

Znamy także wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego, które zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość (17 mandatów). Mieszkańcy regionu zdecydowali, że w Sejmiku zasiądą również kandydaci Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej (Koalicja Obywatelska, 12 mandatów) oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego (4 mandaty). Nowy skład Sejmiku >>>.

Tradycyjnie wybrano też radnych Rady Miejskiej w Łodzi. Zasiądzie w niej 32 radnych Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesnej i  SLD) oraz 8 PiS.

Moje gratulacje dla wszystkich zwycięzców. Losy Łodzi i regionu są w Państwa rękach. Liczę na Państwa ciężką pracę na rzecz Łódzkiego i jego mieszkańców. Powodzenia!

66. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

24 października 2018 r. rozpoczęło się 66. posiedzenie Senatu. Izba minutą ciszy uczciła pamięć senatora Henryka Dzidy, zmarłego 7 października 2018 r. Podczas 3-dniowego posiedzenia zaplanowano rozpatrzenie 15 ustaw, m.in. ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, powołującej do życia powszechny dobrowolny system gromadzenia oszczędności emerytalnych, współtworzony przez pracowników, pracodawców i państwo, a także ustawy o kołach gospodyń wiejskich, określającej formy i zasady zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, umożliwiającej im korzystanie ze wsparcia w postaci środków unijnych czy dotacji celowych z budżetu państwa. Na tym posiedzeniu senatorowie zapoznają się także ze sprawozdaniem z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2017 r. i informacją o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres kadencji minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11064,66-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html

66. posiedzenie Senatu – zapowiedź

24–26 października 2018 r. odbędzie się 66. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim rozpatrzenie 15 ustaw, m.in. ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, powołującej do życia powszechny dobrowolny system gromadzenia oszczędności emerytalnych, współtworzony przez pracowników, pracodawców i państwo, a także ustawy o kołach gospodyń wiejskich, określającej formy i zasady zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, umożliwiającej im korzystanie ze wsparcia w postaci środków unijnych czy dotacji celowych z budżetu państwa.

W projektowanym porządku obrad znalazły się następujące ustawy:

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (projekt rządowy) przewiduje powołanie do życia powszechnego dobrowolnego systemu oszczędzania, współtworzonego przez pracowników, pracodawców i państwo z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb finansowych po 60. roku życia. Program przeznaczono dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wpłata podstawowa, finansowana przez uczestnika pracowniczego planu kapitałowego (PPK), może wynosić od 2 do 4% wynagrodzenia, pracodawca dopłacałby od 1,5 do 4% wynagrodzenia. Maksymalna wpłata na PPK w wypadku 1 pracownika wyniosłaby 8%. Obowiązywałaby też coroczna dopłata z budżetu w wysokości 240 zł, a ponadto państwo dawałoby dodatkową „opłatę powitalną” w wysokości 200 zł. Program PPK będzie prowadzony przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń i powszechne towarzystwa emerytalne. Gdy pracownik osiągnie 60. rok życia, będzie mógł wypłacić zgromadzone środki jednorazowo, ale wtedy w wysokości 75% z obciążeniem podatkowym. Jeżeli zaś będzie je wypłacał w miesięcznych ratach przez 10 lat, nie będzie to opodatkowane.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza usługę polegającą na wypełnianiu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), dzięki czemu podatnik nie będzie musiał go składać. Z zeznaniem wypełnionym przez KAS podatnik będzie mógł się zapoznać na portalu podatkowym od 15 lutego roku następującego po roku podatkowym do 30 kwietnia. Zeznanie będzie można zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT; zmodyfikować lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS, zaakceptować je, co będzie równoznaczne ze złożeniem rozliczenia rocznego PIT; odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Ustawa o produktach kosmetycznych (projekt rządowy) ma poprawić nadzór nad produktami kosmetycznymi i zwiększyć bezpieczeństwo stosowania kosmetyków. Tworzy system informowania o działaniach niepożądanych. Dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, określa obowiązki producentów i dystrybutorów kosmetyków oraz kompetencje organów związanych z egzekwowaniem wymagań co do prawidłowości składowania, oznakowania i dokumentacji potwierdzającej bezpieczeństwo produktu. Przedsiębiorcy będą umieszczać informacje i tzw. receptury ramowe kosmetyków, których znajomość jest konieczna w razie potrzeby podjęcia leczenia, w unijnej bazie notyfikacji produktów kosmetycznych. Przepisy europejskie nakładają też obowiązek informowania o tzw. ciężkim niepożądanym działaniu produktów kosmetycznych.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (projekt komisyjny) utrzymuje w mocy decyzję o wydaniu zgody na wykonywanie ratownictwa górskiego i wodnego, jeśli podmioty, które te zgody posiadają, uzyskają do 31 grudnia 2018 r. wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Ustawa o dokumentach publicznych (projekt rządowy) tworzy jednolity system zabezpieczeń przed fałszowaniem dokumentów publicznych. Ustala hierarchię dokumentów w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa państwa. Utworzone zostaną 3 kategorie dokumentów publicznych: dokumenty najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, m.in. dowód osobisty, paszport, dokumenty wydawane przez urzędy stanu cywilnego, tytuły wykonawcze wydawane przez sądy i referendarzy sądowych, Karta Polaka, prawo jazdy, legitymacje służbowe, np. Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa; dokumenty ważne ze względu na bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, m.in. dotyczące broni, międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, potwierdzające wykształcenie wyższe, świadectwa dojrzałości; dokumenty mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, m.in. koncesje, pozwolenia, licencje, certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne i studenckie. Ustawa tworzy też rejestr wzorów dokumentów publicznych, prowadzony przez ministra spraw wewnętrznych. Dzięki temu każdy obywatel ma mieć dostęp on-line do wzorów obowiązujących dokumentów publicznych z opisem podstawowych zabezpieczeń i sposobu weryfikacji ich autentyczności. Za wytwarzanie, oferowanie, zbywanie lub przechowywanie w celu sprzedaży replik dokumentu publicznego będzie groziła grzywna, ograniczenie wolności albo kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (projekt rządowy) dostosowuje system dowodzenia Sił Zbrojnych RP do struktur dowodzenia w NATO, m.in. zwiększa rolę szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, któremu mają podlegać dowódcy generalny i operacyjny rodzajów sił zbrojnych oraz szef Inspektoratu Wsparcia. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej nadal ma podlegać ministrowi obrony do czasu osiągnięcia przez WOT pełnej gotowości działania. Wtedy to szef MON ma zdecydować o przekazaniu tej formacji pod dowództwo szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (projekt rządowy) ma wzmocnić pozycję rolnika w relacjach handlowych pomiędzy dostawcą a nabywcą bez względu na łączną wartość obrotów między nimi, a także ograniczyć nieuczciwe praktyki w tych relacjach. Znosi progi dotyczące obrotów, więc każdy, a nie – jak dotychczas – tylko zainteresowany przedsiębiorca, będzie mógł anonimowo zgłosić Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) stosowanie nieuczciwych praktyk. Obecnie rolnicy, jako dostawcy produktów rolno-spożywczych, nie mogą zgłaszać zawiadomień o stosowaniu nieuczciwych praktyk handlowych ze względu na niespełnianie kryteriów: progu wartości obrotów między dostawcą a nabywcą – 50 tys. zł i obrotu – 100 mln zł ze strony nabywcy lub dostawcy, który stosował praktykę wykorzystującą przewagę kontraktową.

Ustawa o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (projekt rządowy) znosi obowiązek przygotowania i zatwierdzenia przez powiatowego lekarza weterynarii projektu technologicznego nowego zakładu produkcyjnego, co ma ułatwić wytwarzanie żywności na małą skalę i jej sprzedaż. Podmioty chcące uruchomić taką działalność nadal będą musiały składać pisemne wnioski o wpis do rejestru zakładów w terminie co najmniej 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia. Osoby zamierzające produkować żywność na niewielką skalę w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale w których regularnie przygotowuje się żywność na sprzedaż, zostaną zwolnione z obowiązku zatwierdzania takiej działalności przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a jedynie będą musiały złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów.

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich (projekt rządowy) określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację. Przewiduje, że koło gospodyń wiejskich ma być dobrowolną niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Zgodnie z ustawą koło może założyć 10 osób – mieszkańców danej wsi. Koła muszą być wpisane do rejestru, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mogą prowadzić działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich, wspierać przedsiębiorczość kobiet, rozwijać kulturę ludową. Dzięki osobowości prawnej koła będą mogły korzystać z różnego rodzaju form wsparcia w postaci środków unijnych czy dotacji celowych z budżetu państwa.

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (projekt rządowy) umożliwi „Poczcie Polskiej” sprzedaż z bonifikatą lokali mieszkalnych, które znajdują się należących do niej budynkach niemieszkalnych.

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (projekt poselski) umożliwi poruszanie się trójkołowym motocyklem kierowcom, którzy co najmniej od 3 lat mają prawo jazdy kat. B, szczególnie tym, które ze względu na niepełnosprawność nie mogą odbyć egzaminu na prawo jazdy kategorii A. Nowe przepisy powinny zwiększyć liczbę użytkowników motocykli trójkołowych, w szczególności osób niepełnosprawnych, które nie mogą zdać egzaminu na prawo jazdy kat. A, a także ograniczyć korki i emisję spalin.

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (projekt komisyjny) zobowiązuje do składania przez kontrolerów PIP pisemnych oświadczeń o prowadzeniu przez członków ich rodzin działalności gospodarczej, której przedmiot pokrywa się z przedmiotem kontroli prowadzonej przez pracowników PIP. Nowe przepisy mają zapewnić przejrzystość działalności gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny inspektorów pracy, jeśli ma ona związek z działalnością kontrolną prowadzoną przez nich.

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej (projekt poselski) umożliwi nieodpłatne nabycie akcji przez uprawnionych pracowników spółek powstałych w wyniku komercjalizacji z połączenia Polskiej Agencji Prasowej i Przedsiębiorstwa Wydawniczego „Rzeczpospolita” (jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, następca prawny Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawniczego „Rzeczpospolita”).

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych (projekt poselski) ustanawia 19 października – dzień porwania i męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki – Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych. Według projektodawców ustawy stanowienie tego święta „jest wyrazem hołdu” dla duchownych, którzy swoją postawą nie tylko „dawali wyraz wierze w Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej”.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r. (projekt rządowy) dotyczy wyrażenia zgody na ratyfikację konwencji, której zmiana okazała się konieczna ze względu na dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii, pogłębiające się różnice w systemach finansowania produkcji w krajach europejskich oraz ekonomiczne i finansowe zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich 25 lat w sektorze audiowizualnym.

Podczas tego posiedzenia Izba przeprowadzi drugie czytanie 2 projektów ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) stanowi wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Zapewni możliwość udziału sprawcy w posiedzeniu dotyczącym jego dalszego pobytu w zakładzie psychiatrycznym, jeśli jego stan zdrowia pozwala na udział w posiedzeniu. O dalszym pobycie sprawcy w zakładzie psychiatrycznym ma orzekać sąd, w którego okręgu przebywa sprawca.

Projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (projekt Komisji Budżetu i Finansów Publicznych) zwiększa zakres ochrony osób, które poniosły szkodę w wyniku czynów niedozwolonych i korzystają z usług kancelarii odszkodowawczych. Wprowadza ograniczenie wysokości wynagrodzenia za czynności związane z dochodzeniem tych roszczeń, wymóg zatwierdzenia przez klienta czynności prawnych, zmierzających do zrzeczenia się roszczenia, wypłacanie odszkodowań bezpośrednio osobie poszkodowanej i obowiązkowych ubezpieczeń OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Izba podejmie także uchwałę w 70. rocznicę śmierci Kardynała Augusta Hlonda Prymasa Polski (inicjatywa grupy senatorów), którego Jan Paweł II nazwał Wielkim Prymasem II Rzeczypospolitej. Przypomniano w niej m.in., że kardynał starał się być zwornikiem jedności państwa i Kościoła, dążył do ożywienia życia religijnego, dbał o potrzebujących, bezrobotnych i najbiedniejszych.

Na tym posiedzeniu senatorowie zapoznają się także ze sprawozdaniem z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2017 r. informacją o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres kadencji minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11064,66-posiedzenie-senatu-zapowiedz.html

W Sulejowie medal dla pięściarza KSW ŁKS

Zwycięzcami Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Boksie w Witowie-Kolonii (gm. Sulejów) zostali w poszczególnych kategoriach wagowych Jakub Słomiński, Dorian Mospinek, Hewarth iKarakian Bagdasarian, Adrian Kowal, Damian Durkacz, Łukasz Zyguła, Ryszard Lewicki, Sebastian Wikotrzak, Michał Soczyński, Aleksander Stawirej. Norbert Różański z KSW ŁKS Boks zdobył brązowy medal i to był najlepszy wynik wśród zawodników z naszego regionu. Więcej w Dzienniku Łódzkim z 22 października 2018 r. oraz na https://dzienniklodzki.pl/po-51-latach-medal-dla-piesciarza-ksw-lks-boks-lodz-brawa-tez-dla-promotorow-boksu-zdjecia/ar/13606228

Ostatnia impreza tej rangi w naszym województwie odbyła się 30 lat temu.

Poziom tegorocznych zawodów był bardzo wysoki. Serdecznie gratuluję zarówno organizatorom, jak i zawodnikom. Trzymajcie tak dalej!