Aktualności

75. posiedzenie Senatu – zapowiedź

20–22 marca 2019 r. odbędzie się 75. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim m.in. podjęcie uchwały w 10. rocznicę śmierci prof. Zbigniewa Religi, pioniera polskiej transplantacji serca, senatora, ministra zdrowia.

Na tym posiedzeniu Izba podejmie 2 uchwały.

uchwale w 10. rocznicę śmierci prof. Zbigniewa Religi (inicjatywa grupy senatorów) Izba przypomina, że 8 marca 2019 r. minęła 10. rocznica śmierci tego wielkiego człowieka, chirurga, pioniera polskiej transplantacji serca, który „całym swoim życiem zawodowym i politycznym służył chorym”, a „zdobywając szczyty wiedzy i umiejętności zawodowych, zawsze pozostawał czuły na drugiego człowieka”. Kierowany przez niego zespół Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii w Zabrzu w 1983 r. dokonał pierwszego w Polsce udanego przeszczepienia serca. W 2001 r. zaś prof. Zbigniew Religaw Instytucie Kardiologii w Warszawie przeprowadził pierwszy w Polsce zabieg wstrzyknięcia do serca preparatu pobudzającego powstawanie nowych naczyń krwionośnych. Wśród najważniejszych dziedzin jego działalności zawodowo-naukowej znalazły się przeszczepianie serca i płuc, chirurgiczne leczenie niewydolności mięśnia sercowego i zatorowości płucnej, kliniczne zastosowanie sztucznego serca oraz stworzenie polskiej zastawki biologicznej i prototypu sztucznego serca. W 1991 prof. Zbigniew Religa powołał do życia Fundację Rozwoju Kardiochirurgii, która zajmuje się wdrażaniem do praktyki klinicznej innowacyjnych metod leczenia chorób serca. Od 1989 r. brał czynny udział w polityce, m.in. był senatorem III i V kadencji, a w okresie 2005–07 – ministrem zdrowia.

Uchwałą w 100. rocznicę powołania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (inicjatywa grupy senatorów) Senat „chce uczcić zasługi i codzienny trud wielu pokoleń pracowników i absolwentów uczelni, którzy dobrze przysłużyli się Polsce”. Izba przypomina, że kierując się potrzebą budowania polskiej gospodarki i polskich struktur państwa, wkrótce poodzyskaniu niepodległości, 8 kwietnia 1919 r., rząd polski podjął decyzję o powołaniu Akademii Górniczej w Krakowie, a 20 października 1919 r. naczelnik państwa Józef Piłsudski dokonał jej uroczystego otwarcia. Uczelnia szybko osiągnęła wysoki poziom kształcenia, wchodząc do grona najlepszych europejskich szkół górniczych. Jej dalszy rozwój przerwał wybuch II wojny światowej. Tuż po niej uczelnia stała się ośrodkiem pomocy dla innych wyższych szkół technicznych.

Podczas 75. posiedzenia Izba rozpatrzy ponadto 11 ustaw.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (projekt rządowy) dostosowuje polskie prawo do dyrektywy 2014/40/UE. Producent lub importer wyrobów tytoniowych przeznaczonych na polski rynek będzie musiał wystąpić o niepowtarzalny identyfikator i stosować odpowiednie zabezpieczenia, służące do śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych, co umożliwi sprawdzenie, czy pochodzą z legalnego źródła. Nowela zakłada, że dla ciągłej weryfikacji maksymalnego poziomu wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosowym prawo poboru próbek papierosów w miejscach ich produkcji będzie miała Państwowa Inspekcja Sanitarna. Próbki ma pobierać 6 państwowych inspektorów sanitarnych w powiatach: augustowskim, grójeckim, poddębickim, poznańskim, radomskim i w Krakowie, czyli tam, gdzie znajdują się przedsiębiorstwa produkujące papierosy. Nowela uszczegółowia również zadania inspektora ds. substancji chemicznych, reguluje m.in. sposób jego komunikacji i współpracy z organami państw spoza Unii Europejskiej, państw członkowskich UE i instytucjami unijnymi, a także organizacjami międzynarodowymi.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (projekt senacki) zapewnia sprawcy osadzonemu na mocy decyzji sądu w zakładzie psychiatrycznym prawo do udziału w posiedzeniu dotyczącym jego dalszego pobytu w tej placówce. W opinii o stanie zdrowia sprawcy i postępach w leczeniu będzie zawarta informacja o tym, czy stan zdrowia sprawcy pozwala na udział w posiedzeniu. Nowela przewiduje także zmianę właściwości miejscowej sądu orzekającego o dalszym pobycie sprawcy w zakładzie psychiatrycznym na sąd, w którego okręgu przebywa sprawca, co zmniejszy obciążenia i uciążliwości związane z konwojowaniem go na posiedzenie sądu. Ustawa umożliwia też, w wyjątkowych wypadkach, np. szczególnej czasochłonności, wypłacenie biegłemu wynagrodzenia przed sporządzeniem przez niego opinii. Nowela wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 marca 2017 r. (sygn. akt SK 13/14), w którym TK orzekł, że przepis, który osadzonemu nie gwarantuje prawa do udziału w posiedzeniu dotyczącym jego dalszego pobytu w zakładzie psychiatrycznym, jest niezgodny z konstytucją.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (projekt rządowy) wprowadza zasadę, iż każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy przysługuje żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Przewiduje ponadto 20-letni termin na złożenie wniosku o zwrot takiej nieruchomości lub jej części, co powinno zamknąć okres niepewności co do sytuacji prawnej zainteresowanych stron. Po upływie tego terminu właściwy organ będzie zwolniony z obowiązku informowania o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w niej. Nowelizacja stanowi wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. (sygn. akt SK 26/14) i 12 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 39/15). Orzeczono w nich niekonstytucyjność przepisu uzależniającego żądanie byłego współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobierców od zgody pozostałych byłych współwłaścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców, a także przepisu, który uniemożliwia żądanie byłego właściciela lub jego spadkobiercę zwrotu nieruchomości nabytej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,gdy nieruchomość stała się zbędna na cel publiczny uzasadniający jej nabycie.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane (projekt senacki) przenosi do ustawy – Prawo budowlane przepisy, zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczące ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych. Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15), który orzekł, że organy władzy wykonawczej nie mogą wydawać aktów prawnych normujących kwestie ograniczania praw i wolności.

Ustawa o ustanowieniu Święta Chrztu Polski (projekt poselski) ustanawia nowe święto państwowe, przypadające 14 kwietnia, „zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (projekt rządowy) dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia, tzw. RODO. Usuwa przepisy sprzeczne z RODO lub powielające rozwiązania w nim zawarte. W noweli zaproponowano zmiany do 167 ustaw, obejmujących m.in. sektory: ubezpieczeniowy, bankowy, kultury, zdrowia, rodziny i pracy, sportu i turystyki, spraw wewnętrznych i administracji, edukacji narodowej, inwestycji i rozwoju.

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (projekt rządowy) wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z 26 października 2016 r., nakazującą zwiększenie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego z wykorzystaniem wspólnych wymogów dostępności, co ma poprawić konkurencyjność podmiotów zajmujących się programowaniem i projektowaniem stron internetowych lub aplikacji mobilnych, zmniejszyć koszty ponoszone przez organy sektora publicznego związane z dostępnością cyfrową i mobilną. Dzięki pełniejszej i skuteczniejszej dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych obywatele uzyskają szerszy dostęp do usług i informacji prezentowanych przez organy sektora publicznego, co ułatwi korzystanie z przysługujących im praw. Ustawa wpisuje się także w założenia rządowego programu Dostępność +, mającego na celu podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności obywateli, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek czy niepełnosprawność napotykają ograniczenia w życiu codziennym.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym (projekt rządowy) dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia 2016/480 z 1 kwietnia 2016, ustanawiającego wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego. Przewiduje, że dane znajdujące się w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), prowadzonym przez głównego inspektora transportu drogowego, będą dostępne dla wszystkich właściwych organów innych państw członkowskich. W ewidencji przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, znajdą się również dane dotyczące numerów rejestracyjnych i kraju rejestracji pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika, a także statusu i rodzaju licencji wspólnotowej oraz liczby pojazdów zgłoszonych do takiej licencji. Główny inspektor transportu drogowego będzie miał dostęp do funkcji kontroli licencji wspólnotowej w systemie europejskich rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego.

Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (projekt rządowy) dokonuje aktualizacji działań PARP w wyniku przeglądu funkcjonowania obecnych zapisów ustawy, dostosowuje je także do zmian w gospodarce i prawie europejskim. Nowelizacja wzmacnia uprawnienia agencji w zakresie weryfikacji podmiotów korzystających z pomocy finansowej, by skutecznie chronić przed wyłudzeniami środków pomocowych. Wprowadza nową formę wsparcia w postaci nagród, szczególnie w obszarze innowacji. Likwiduje radę nadzorczą PARP, której obowiązki przejmie minister ds. gospodarki. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest zaangażowana w pozyskiwanie i dystrybucję m.in. środków pochodzących z funduszy strukturalnych, może udzielać przedsiębiorcom pomocy finansowej, doradczej, szkoleniowej i informacyjnej.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r. (projekt rządowy) upoważnia prezydenta do ratyfikacji międzynarodowej umowy z Królestwem Danii, tworzącej niezbędne ramy prawne dla projektu Baltic Pipe (połączenie Polski ze złożami gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym za pośrednictwem duńskiego systemu przesyłowego) i dzielącej zadania pomiędzy inwestorów. Umowa przewiduje, że polski operator przesyłowy gazu Gaz-System będzie właścicielem i operatorem podmorskiej części gazociągu aż po wybrzeże Danii, do tzw. ostatniego suchego spawu. Właścicielem i operatorem tłoczni gazu Everdrup będzie duński Energinet, Gaz-System ma partycypować w kosztach jej budowy. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie uprawniony do zatwierdzenia taryfy Gaz-Systemu, uwzględniającej poniesione przez spółkę koszty na budowę, utrzymanie i eksploatację części gazociągu i tłoczni Everdrup – elementów infrastruktury znajdujących się poza terytorium Polski. W umowie strony potwierdzają również, że będą wspierać inwestorów w przygotowaniu i realizacji projektu Baltic Pipe, tak aby został on ukończony do 1 października 2022 r.

Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r. (projekt rządowy) dotyczy wypowiedzenia umowy, której przepisy utraciły swoje znaczenie po zastąpieniu ich przez nowe instrumenty współpracy lub z powodu niestosowania w praktyce. Wypowiadana umowa nie jest już praktycznie stosowana.

Podczas 75. posiedzenia Izba przeprowadzi drugie czytanie 2 projektów ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (inicjatywa grupy senatorów) zawiera propozycję, by 2 maja, obchodzony jako Dzień Flagi, stał się Dniem Symboli Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej, czyli Orła Białego, Flagi i Mazurka Dąbrowskiego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (projekt Komisji Ustawodawczej) ma zapewnić ochronę przed eksmisją „na bruk” z lokalu mieszkalnego w okresie od 1 listopada do 31 marca. Ujednolici reguły w zakresie ochrony osób eksmitowanych w procedurze cywilnej i administracyjnej, pozwoli na przyjęcie odpowiednich regulacji na etapie postępowania egzekucyjnego, których istotą będzie ochrona eksmitowanych przed bezdomnością. Proponowana nowelizacja stanowi wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2017 r. (sygn. akt K 27/15), który orzekł, że przepis ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, odnoszący się do egzekucji z lokalu mieszkalnego, jest niezgodny konstytucją, gdyż nie zawiera regulacji gwarantujących minimalną ochronę przed bezdomnością.

Senatorowie zapoznają się również z informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017 r., którą przedstawi prezes TK Julia Przyłębska.

Senat stwierdzi także pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników Sądu Najwyższego. Do 25 lutego 2019 r. do Kancelarii Senatu w wpłynęło 28 zgłoszeń. Zgłoszenia kandydatów wniesione po upływie terminu lub niespełniające wymogów formalnych zostaną pozostawione bez dalszego biegu.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11508,75-posiedzenie-senatu-zapowiedz.html

Widzew ma zdolnych bokserów [Dziennik Łódzki, 6 marca 2019 roku]

Od dawna obserwuję styl pracy trenera Bogdana Szuby i jestem pod wielkim wrażeniem. Ten człowiek pracuje z niezwykłym zaangażowaniem i można być pewnym, że wychowa prawdziwych mistrzów!

źródło: Dziennik Łódzki, 6 marca 2019 r.

74. posiedzenie Senatu zakończone

26 lutego 2019 r. odbyło się 74. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 14 ustaw, do 2 wprowadziła poprawki. Zmieniła też składy swoich komisji.

Przed przystąpieniem do obrad senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w lutym 2019 r.: senatora I i II kadencji Ryszarda Juszkiewicza, senatora II kadencji Franciszka Połomskiego oraz biskupa Alojzego Orszulika, uczestnika obrad Okrągłego Stołu, kawalera Orderu Orła Białego.

Obradom Izby przysłuchiwał się przewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej Viktoras Pranckietis wraz z delegacją.

Senat z 4 poprawkami przyjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Jedna z nich wydłuża z 3 do 4 lat termin na złożenie wniosku o rezerwację częstotliwości dla analogowych programów radiofonicznych. Kolejna doprecyzowuje, że prezes UKE nie będzie mógł na podstawie znowelizowanych przepisów prawa telekomunikacyjnego zmienić ani cofnąć rezerwacji częstotliwości w zakresie 694–790 MHz, w którym obecnie znajduje się naziemna telewizja cyfrowa. Nowela wprowadza nowe rozwiązania związane z gospodarowaniem częstotliwościami, urządzeniami radiowymi i opłatami za częstotliwości. Rozszerza ona katalog wypadków, w których zmiana decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości wymaga przeprowadzenia konsultacji z rynkiem telekomunikacyjnym, usprawnia postępowanie związane z rezerwacją częstotliwości, modyfikuje zasady przyznawania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, przyznaje też nowe kompetencje prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ustawa dostosowuje prawo polskie do wymogów prawa Unii Europejskiej.

9 poprawek, głównie redakcyjnych, wprowadzono do ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim (projekt rządowy). Jedna z senackich poprawek doprecyzowuje, jakiego rodzaju informacji gromadzonych w bazie danych statków nie mogą udostępniać dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej. Nowelizacja ma na celu podniesienie polskich standardów bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej i ujednolicenie systemu wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej, a także doprecyzowanie procedury administracyjnej w tym zakresie. Nowela dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy europejskiej ustanawiającej wymagania techniczne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa statkom pływającym po śródlądowych drogach wodnych w Polsce i państwach europejskich, a także klasyfikację śródlądowych dróg wodnych. Zmiany dotyczą wydawania unijnych świadectw zdolności żeglugowej, także dla określonych kategorii statków morskich, statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji.

Ustawy przyjęte przez Senat bez poprawek:

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (projekt poselski) zakłada m.in. likwidację obowiązku utrzymania cen na poziomie nie wyższym niż na koniec 2018 r. przez przedsiębiorstwa przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną określą ceny i stawki na 2019 r. w wysokości cen z 31 grudnia 2018 r., ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane dla odbiorcy końcowego 30 czerwca 2018 r., ustalone przez to przedsiębiorstwo w inny sposób.

Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz (projekt poselski) przewiduje połączenie w sieć 38 instytutów badawczych. Ma ona stanowić zaplecze naukowe do realizacji strategicznych programów rządowych. Do zadań sieci należeć będzie także transfer wiedzy oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w gospodarce. Sieć będzie ponadto stanowić zaplecze technologiczne i intelektualne administracji publicznej, szczególnie w obszarach związanych z nowoczesnymi technologiami.

Ustawa o Agencji Badań Medycznych (projekt rządowy) określa zasady jej funkcjonowania. Agencja będzie m.in. finansować projekty badawcze i prace  rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz projekty  interdyscyplinarne o celach medycznych.

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) zakłada m.in. rozszerzenie i doprecyzowanie kompetencji prezesa Rady Ministrów w zakresie koordynacji wykonywania uprawnień w spółkach objętych ustawą oraz modyfikuje mechanizm przekazywania uprawnień do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa. Wprowadza też zmiany przepisów regulujących zbywanie udziałów i akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. Zmiany pozwolą na usunięcie wątpliwości interpretacyjnych i doprecyzowanie niektórych przepisów ustawy.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (projekt senacki) z 2 do 3 lat wydłuża termin na wystąpienie z roszczeniem o wykupienie nieruchomości lub jej części bądź o odszkodowanie za poniesioną szkodę w wypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska. Ten czas będzie liczony od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Po tym czasie nie będzie można wystąpić już z takim roszczeniem. Nie będzie można dochodzić roszczeń, które wygasły przed wejściem w życie przepisów noweli. Nowelizacja realizuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 7 marca 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (projekt poselski) umożliwia uzyskanie zwrotu części podatku akcyzowego od wszystkich rodzajów oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do produkcji rolnej, dzięki dodaniu do katalogu olejów objętych zwrotem akcyzy oleju napędowego klasyfikowanego do kodu CN 2710 20 11. Nowela przewiduje też przedłużenie do końca marca terminu składania wniosków o zwrot akcyzy. Dzięki temu zakończyłyby się  problemy rolników z odzyskaniem zwrotu podatku.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza nowe formy wsparcia – gwarancje do kredytów, z których będą mogli skorzystać rolnicy oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r. (projekt rządowy) dotyczy ratyfikacji umowy ustanawiającej precyzyjne współrzędne geograficzne, określające zewnętrzny przebieg polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, zwłaszcza w pobliżu wyspy Bornholm. Umowa rozwiązuje trwający od lat 70. XX w. spór z Danią.

Ustawa o ratyfikacji Decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniającej Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. (projekt rządowy) dotyczy ratyfikacji decyzji Rady Unii Europejskiej wprowadzającej zmiany w procedurze wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Decyzja przewiduje m.in. możliwość przeprowadzenia głosowania z wyprzedzeniem, głosowania korespondencyjnego, elektronicznego czy internetowego, a także zakaz głosowania więcej niż raz. Umożliwia też nakładanie przez państwa członkowskie sankcji za złamanie tego zakazu.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma na celu reformę funkcjonowania służb kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia. Wprowadza też zmiany w udzielaniu świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej; szpitale ogólnopolskie będą mogły udzielać świadczeń, jeśli mają izbę przyjęć lub oddział ratunkowy. Określono też jednolite zasady tzw. segregacji medycznej pacjentów w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Chodzi o kryteria oceny stanu zagrożenia życia i zdrowia pacjentów. Ponadto obsada lekarska i pielęgniarska zostanie dostosowana do charakteru dyżuru w szpitalu (tzw. ostre i tępe dyżury).

Ustawa o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (projekt poselski) przewiduje rekompensatę w formie skarbowych papierów wartościowych dla publicznego radia i telewizji za opłaty nieuiszczone przez osoby ustawowo z niej zwolnione w latach 2018–2019. Łączna wartość nominalna papierów skarbowych nie może przekroczyć 1 mld 260 tys. zł.

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (projekt rządowy) ma na celu ułatwienie przygotowania i realizacji strategicznych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski przedsięwzięć, takich jak budowa i modernizacja rurociągów naftowych i paliwowych. W załączniku do ustawy wśród strategicznych inwestycji wskazano budowę rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock, rurociągów produktów naftowych Boronów – Trzebinia oraz Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra – Wielowieś, a także budowę rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy albo ich odbudowę, rozbudowę, przebudowę, remont, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11445,74-posiedzenie-senatu.html

74. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

26 lutego 2019 r. rozpoczęło się 74. posiedzenie Senatu.

Przed przystąpieniem do obrad senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w lutym 2019 r.: senatora I i II kadencji Ryszarda Juszkiewicza i senatora II kadencji Franciszka Połomskiego oraz biskupa Alojzego Orszulika, uczestnika obrad Okrągłego Stołu, kawalera Orderu Orła Białego.

Izba rozpatruje ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (projekt poselski), który zakłada m.in. likwidację obowiązku utrzymania cen na poziomie nie wyższym niż na koniec 2018 r. przez przedsiębiorstwa przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną określą ceny i stawki na 2019 r. w wysokości cen stosowanych 31 grudnia 2018 r., ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane dla odbiorcy końcowego 30 czerwca 2018 r., ustalone przez to przedsiębiorstwo w inny sposób. Zgodnie z nowelą 20% środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych będzie przekazywane Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Senat zajmie się też następującymi ustawami:

Ustawa o Agencji Badań Medycznych (projekt rządowy) przewiduje utworzenie Agencji Badań Medycznych, zrzeszającej krajowych i zagranicznych ekspertów, którzy będą pracować nad innowacyjnością polskiej medycyny.

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) zakłada m.in. rozszerzenie i doprecyzowanie kompetencji prezesa Rady Ministrów w zakresie koordynowania wykonywania uprawnień w spółkach objętych ustawą, modyfikuje mechanizm przekazywania uprawnień do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa. Wprowadza też zmiany przepisów regulujących zbywanie udziałów i akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. Zmiany pozwolą na usunięcie wątpliwości interpretacyjnych i doprecyzowanie niektórych przepisów ustawy.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza nowe rozwiązania związane z gospodarowaniem częstotliwościami, urządzeniami radiowymi i opłatami za częstotliwości. Wprowadzone zmiany m.in. rozszerzają katalog wypadków, w których zmiana decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości wymaga przeprowadzenia konsultacji z rynkiem telekomunikacyjnym, usprawniają postępowanie związane z rezerwacją częstotliwości, modyfikują zasady przyznawania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, przyznają też nowe kompetencje prezesowi UKE. Ustawa dostosowuje prawo polskie do wymogów prawa Unii Europejskiej.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (projekt senacki) z 2 do 3 lat wydłuża termin na wystąpienie z roszczeniem o wykupienie nieruchomości lub jej części bądź o odszkodowanie za poniesioną szkodę w wypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska. Ten czas będzie liczony od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego, powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Po tym czasie nie będzie można wystąpić już z takim roszczeniem. Nie będzie można dochodzić roszczeń, które wygasły przed wejściem w życie przepisów noweli. Nowelizacja realizuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 7 marca 2018 r. (sygn. akt K 2/17).

Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (projekt poselski) umożliwia uzyskanie zwrotu części podatku akcyzowego od wszystkich rodzajów oleju napędowego, zakupionego i wykorzystanego do produkcji rolnej, dzięki dodaniu do katalogu olejów objętych zwrotem akcyzy oleju napędowego klasyfikowanego do kodu CN 2710 20 11. Nowela przewiduje też przedłużenie do końca marca terminu składania wniosków o zwrot akcyzy. Dzięki temu zakończyłyby problemy rolników z odzyskaniem zwrotu podatku.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza nowe formy wsparcia – gwarancje do kredytów, z których będą mogli skorzystać rolnicy oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego.

Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim (projekt rządowy) ma na celu podniesienie polskich standardów bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej i ujednolicenie systemu wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej, a także doprecyzowanie procedury administracyjnej w tym zakresie. Nowela dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy europejskiej 2016/1629, ustanawiającej wymagania techniczne, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa statkom pływającym po śródlądowych drogach wodnych w Polsce i państwach europejskich, oraz klasyfikację śródlądowych dróg wodnych. Zmiany dotyczą wydawania unijnych świadectw zdolności żeglugowej, także dla określonych kategorii statków morskich, statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r. (projekt rządowy) dotyczy ratyfikacji umowy ustanawiającej precyzyjne współrzędne geograficzne, określające zewnętrzny przebieg polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, zwłaszcza w pobliżu wyspy Bornholm. Umowa rozwiązuje trwający od lat 70. XX w. spór z Danią.

Ustawa o ratyfikacji Decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniającej Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. (projekt rządowy) dotyczy ratyfikacji decyzji Rady, wprowadzającej zmiany w procedurze wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Decyzja przewiduje m.in. możliwość przeprowadzenia głosowania z wyprzedzeniem, głosowania korespondencyjnego, elektronicznego czy internetowego, a także zakaz głosowania więcej niż raz. Umożliwia też nakładanie przez państwa członkowskie sankcji za złamanie tego zakazu.

Marszałek Stanisław Karczewski poinformował, że porządek 74. posiedzenia może zostać rozszerzony o rozpztrzenie ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz (projekt poselski), który przewiduje połączenie w sieć 38 instytutów badawczych. Ma ona stanowić zaplecze naukowe do realizacji strategicznych programów rządowych. Do zadań sieci należeć będzie także transfer wiedzy oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki.

73. posiedzenie Senatu – drugi dzień

14 lutego 2019 r. zakończyło się 73. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 3 ustawy, do 1 wprowadziła poprawki. Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska i podjął 2 uchwały okolicznościowe, m.in. upamiętniającą mecenasa Jana Olszewskiego, zmarłego 7 lutego 2019 r. Senatorowie zapoznali się z 2 informacjami: o działalności Sądu Najwyższego w 2017 r. oraz o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2018 r. (przewodnictwo Austrii w Radzie Unii Europejskiej).

Drugiego dnia obrad Izba wprowadziła 9 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), przede wszystkim o charakterze doprecyzowującym i redakcyjnym. Kilka z nich ma na celu prawidłowe zróżnicowanie terminu wejścia w życie przepisów nowelizacji, tak aby w sposób niebudzący wątpliwości ustalić, które z nich obowiązują na poszczególnych etapach wprowadzania nowych rozwiązań. Ustawa m.in. wprowadza rozwiązania uniemożliwiające sprowadzanie do naszego kraju cudzoziemców, którzy wjeżdżają pod pretekstem podjęcia studiów, ale ich nie kontynuują. Nowela dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw spoza UE, której termin wdrożenia minął 23 maja 2018 r. Chodzi o cudzoziemców przyjeżdżających m.in. w celu prowadzenia badań naukowych, podjęcia studiów, szkoleń czy udziału w wolontariacie lub programach wymiany szkolnej. Nowelizacja przewiduje, że minister spraw wewnętrznych ustanowi instytucję zatwierdzania jednostek prowadzących studia, organizujących staż i organizacyjnych, na rzecz których cudzoziemcy będą wykonywać świadczenia jako wolontariusze. Obowiązek zatwierdzania nie będzie dotyczył uczelni akademickich, publicznych uczelni zawodowych, uczelni wojskowych, uczelni służb państwowych oraz uczelni prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, których stosunek do Rzeczypospolitej Polskiej reguluje umowa międzynarodowa lub ustawa. Nowela ma też wyeliminować tzw. turystykę pobytową, polegającej na składaniu wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przez osoby przebywające w Polsce na podstawie wizy wydanej przez inne państwo należące do strefy Schengen. Problem dotyczy m.in. obywateli: Iraku, Bangladeszu, Pakistanu i Indii.

Senat bez poprawek przyjął 2 ustawy.

Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych (projekt komisyjny) przewiduje, że środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej będą wydatkowane również na rozwój turystyki społecznej. Stanowi reakcję sejmowej Komisji do Spraw Petycji na petycję Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które postulowało, aby środki funduszu przeznaczać również na rozwój turystyki społecznej, sprzyjającej aktywności fizycznej obywateli. Dotychczas środki te przeznaczane na przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz zadania określone w przepisach dotyczących zdrowia publicznego w zakresie aktywności fizycznej.

Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r. (projekt rządowy) dotyczy wyrażenia zgody na wypowiedzenie przez prezydenta umowy międzynarodowej, kwestionowanej przez Komisję Europejską z uwagi na jej niezgodność z prawem UE, podobnie jak inne umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji (tzw. umowy intra-EU BIT), zawarte między państwami członkowskimi, które zostały wezwane przez Komisję Europejską do zakończenia ich obowiązywania.

Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (inicjatywa Komisji Ustawodawczej), który wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 marca 2018 r. (sygn. akt K 2/17). Projekt noweli wydłuża z 2 do 3 lat termin na wystąpienie z roszczeniem o wykupienie nieruchomości lub jej części bądź o odszkodowanie za poniesioną szkodę w wypadku ograniczenia korzystania z niej w związku z ochroną środowiska. Roszczenia miałyby dotyczyć głównie działalności lotnisk, np. hałasu.

Senatorowie podjęli 2 uchwały okolicznościowe. W uchwale w 100. rocznicę utworzenia w Polsce instytucji kurateli sądowej (inicjatywa Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej) Senat przypomniał, że naczelnik państwa Józef Piłsudski 7 lutego 1919 r. wydał dekret o utworzeniu sądów dla nieletnich w 3 miastach: Warszawie, Łodzi i Lublinie. Utworzono przy nich urząd stałych opiekunów sądowych, po 10 latach przemianowanych na kuratorów nieletnich, z czasem zakres ich zadań objął również osoby dorosłe, które dopuściły się przestępstwa. Jak podkreślono w uchwale, kuratorzy sądowi są służbą od wielu lat w istotny sposób korzystnie wpływającą na bezpieczeństwo społeczeństwa, zmniejszenie przestępczości, ograniczenie patologii i demoralizacji nieletnich. „Z uwagi na 100-lecie istnienia tego zawodu w Polsce pragniemy podziękować kuratorom sądowym za zaangażowaną pracę w służbie państwu i społeczeństwu polskiemu” – napisano w uchwale.

Izba podjęła także uchwałę upamiętniającą mecenasa Jana Olszewskiego – prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (1930–2019) (inicjatywa grupy senatorów PiS). W uchwale przypomniano m.in., że Jan Olszewski był adwokatem, działaczem opozycji niepodległościowej, obrońcą w procesach politycznych, politykiem, urodzonym w Warszawie w rodzinie kolejarzy, związanej z tradycjami niepodległościowego ruchu socjalistycznego. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Szarych Szeregów, uczestnikiem powstania warszawskiego. Od 1956 r. aktywnie uczestniczył w polskich zrywach wolnościowych, m.in. jako członek Klubu Krzywego Koła i redaktor „Po Prostu”. W 1976 r. znalazł się wśród założycieli Polskiego Porozumienia Niepodległościowego i uczestniczył w zakładaniu Komitetu Obrony Robotników. We wrześniu 1980 r. włączył się w organizowanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W wyborach parlamentarnych w 1991 r. Jan Olszewski uzyskał mandat posła na Sejm I kadencji, a 6 grudnia 1991 r. powołano go na stanowisko „premiera pierwszego po transformacji rządu, powołanego przez Sejm, wybranego w wolnych wyborach”. „Jako prezes Rady Ministrów RP podjął starania na arenie międzynarodowej, by wprowadzić Polskę do NATO i Wspólnot Europejskich, jednocześnie przeciwstawiając się uzależnieniu kraju od Rosji” – napisano. Przypomniano też, że na wniosek Sejmu jego rząd zrealizował uchwałę lustracyjną. „Ta próba lustracji zakończyła się odwołaniem jego rządu. Decyzją Sejmu podczas >>nocnej zmiany<< w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 r., w rocznicę wyborów z 1989 r., Jan Olszewski został pozbawiony funkcji prezesa Rady Ministrów” – napisano w uchwale. Przypomniano również, że Jan Olszewski był współautorem obywatelskiego projektu konstytucji z 1994 r., a po wyborach prezydenckich w 1995 r.,  w których uzyskał 4. miejsce, założył Ruch Odbudowy Polski. Jan Olszewski był także doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, działał na rzecz likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. 3 maja 2009 r. został odznaczony Orderem Orła Białego. Jak napisano w uchwale: „Pan premier Jan Olszewski do końca życia pozostał wierny ideałom Polski niepodległej, praworządnej i demokratycznej. Był człowiekiem honoru, pełnym godności, skromności i uczciwości. Dobrze zapisał się w historii narodu polskiego jako patriota, mąż stanu, wzór do naśladowania. Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje Mu należny hołd. Cześć Jego pamięci”.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11425,73-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html

73. posiedzenie Senatu

13 lutego 2019 r. zakończył się pierwszy dzień 73. posiedzenia Senatu. Izba wznowi obrady 14 lutego o 9.00. Zaplanowano podjęcie uchwały w 100. rocznicę utworzenia w Polsce instytucji kurateli sądowej (inicjatywa Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej), w której Senat przypomina, że naczelnik państwa Józef Piłsudski 7 lutego 1919 r. wydał dekret o utworzeniu sądów dla nieletnich w 3 miastach: Warszawie, Łodzi i Lublinie. Utworzono przy nich urząd stałych opiekunów sądowych, po 10 latach przemianowanych na kuratorów nieletnich, z czasem zakres ich zadań objął również osoby dorosłe, które dopuściły się przestępstwa. Jak podkreślono w uchwale, kuratorzy sądowi są służbą od wielu lat w istotny sposób korzystnie wpływającą na bezpieczeństwo społeczeństwa, zmniejszenie przestępczości, ograniczenie patologii i demoralizacji nieletnich. „Z uwagi na 100-lecie istnienia tego zawodu w Polsce pragniemy podziękować kuratorom sądowym za zaangażowaną pracę w służbie państwu i społeczeństwu polskiemu” – napisano w projekcie uchwały.

Senat zapozna się także z informacją o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2018 r. (przewodnictwo Austrii w Radzie Unii Europejskiej), którą przedstawi wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.

Pierwszego dnia obrad senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć Jana Olszewskiego, działacza opozycji i obrońcy w procesach politycznych w czasach PRL-u, premiera w latach 1991–92, posła na Sejm I, III i IV kadencji.

Izba zdecydowała o wykreśleniu z porządku obrad punktu dotyczącego informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017 r.

Podczas 73. posiedzenia Izba rozpatrzyła 3 ustawy.

Senatorowie omówili ustawę o zmianie ustawy o grach hazardowych (projekt komisyjny) przewiduje, że środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej będą wydatkowane również na rozwój turystyki społecznej. Stanowi reakcję sejmowej Komisji do Spraw Petycji na petycję Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które postulowało, aby środki funduszu przeznaczać również na rozwój turystyki społecznej, sprzyjającej aktywności fizycznej obywateli. Dotychczas środki te przeznaczane na przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz zadania określone w przepisach dotyczących zdrowia publicznego w zakresie aktywności fizycznej.

Izba zajęła się ustawą o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma na celu m.in. wprowadzenie rozwiązań uniemożliwiających sprowadzanie do naszego kraju cudzoziemców, którzy wjeżdżają pod pretekstem podjęcia studiów, ale ich nie kontynuują. Nowela dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw spoza UE, której termin wdrożenia minął 23 maja 2018 r. Chodzi o cudzoziemców przyjeżdżających m.in. w celu prowadzenia badań naukowych, podjęcia studiów, szkoleń czy udziału w wolontariacie lub programach wymiany szkolnej. Nowelizacja przewiduje, że minister spraw wewnętrznych ustanowi instytucję zatwierdzania jednostek prowadzących studia, organizujących staż i organizacyjnych, na rzecz których cudzoziemcy będą wykonywać świadczenia jako wolontariusze. Obowiązek zatwierdzania nie będzie dotyczył uczelni akademickich, publicznych uczelni zawodowych, uczelni wojskowych, uczelni służb państwowych oraz uczelni prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, których stosunek do Rzeczypospolitej Polskiej reguluje umowa międzynarodowa lub ustawa. Nowela ma też wyeliminować tzw. turystykę pobytową, polegającej na składaniu wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przez osoby przebywające w Polsce na podstawie wizy wydanej przez inne państwo należące do strefy Schengen. Problem dotyczy m.in. obywateli: Iraku, Bangladeszu, Pakistanu i Indii.

Senatorowie omówili ustawę o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r. (projekt rządowy) dotyczy wyrażenia zgody na wypowiedzenie przez prezydenta umowy międzynarodowej, kwestionowanej przez Komisję Europejską z uwagi na jej niezgodność z prawem UE, podobnie jak inne umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji (tzw. umowy intra-EU BIT), zawarte między państwami członkowskimi, które zostały wezwane przez Komisję Europejską do zakończenia ich obowiązywania.

Izba przeprowadziła drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (inicjatywa Komisji Ustawodawczej), który wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 marca 2018 r. (sygn. akt K 2/17). Projekt noweli wydłuża z 2 do 3 lat termin na wystąpienie z roszczeniem o wykupienie nieruchomości lub jej części bądź o odszkodowanie za poniesioną szkodę w wypadku ograniczenia korzystania z niej w związku z ochroną środowiska. Roszczenia miałyby dotyczyć głównie działalności lotnisk, np. hałasu.

Senatorowie zapoznali się z informacją o działalności Sądu Najwyższego w 2017 r., którą przedstawił prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Cywilną Dariusz Zawistowski.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11409,73-posiedzenie-senatu.html

Gala Sportowiec Roku 2018. Na czele Adam Kszczot

W Dzienniku Łódzkim z 9 lutego 2019 r. znajdziecie relację z Gali Sportowiec Roku 2018. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom

 

 

Senator Maciej Grubski kończy karierę polityczną i idzie do biznesu [Dziennik Łódzki, 6.01.2019]

Rezygnuję z polityki wraz z końcem kadencji 2015-2019. Moja decyzja jest ostateczna.
Do takich decyzji się dojrzewa, a ja już jakiś czas temu dojrzałem. Jestem zmęczony tą wojną polsko-polską, tym po-litycznym duopolem Platforma – PiS, jestem zażenowany poziomem niektórych polityków i wcale nie mam tu na myśli wyłącznie polityków PiS.

 

„W jesiennych wyborach parlamentarnych na listach wyborczych nie zobaczymy już jednej z barwniejszych postaci łódzkiej polityki, senatora Macieja Grubskiego. Rezygnuje z polityki wraz z końcem kadencji 2015-19, a jego decyzja – jak twierdzi – jest ostateczna. – Do takich decyzji się dojrzewa, a ja już jakiś czas temu dojrzałem – mówi nam Maciej Grubski. – Jestem zmęczony tą wojną polsko-polską, tym politycznym duopolem Platforma – PiS, jestem zażenowany poziomem niektórych polityków i wcale nie mam tu na myśli wyłącznie polityków PiS. Polityk nie chce jednak powiedzieć kogo konkretnie ma na myśli. Nieoficjalnie wiadomo, że gdy odejdzie z Senatu zajmie się biznesem. Zaprzecza jednak, że odchodzi z polityki wyłącznie dlatego, że pojawiła się dla niego atrakcyjna oferta z biznesu.

fot. Dziennik Łódzki

Nie odchodzę dla biznesu, tylko dlatego, że nie widzę dla siebie miejsca w polityce – mówi Grubski. – A muszę przecież z czegoś utrzymać rodzinę gdy politykiem i senatorem już nie będę. Grubski nie chce jednak póki co zdradzić czym konkretnie i w jakiej branży będzie się zajmował. To jedna z barwniejszych postaci łódzkiej sceny politycznej ostatnich trzech dekad. Były zapaśnik, który poszedł politykę. Najpierw lokalną: był radnym Unii Wolności, a potem Platformy Obywatelskiej w Łodzi, był też przewodniczącym PO w Łodzi. Po wyborach samorządowych w 2006 r. został szefem Rady Miejskiej w Łodzi, ale na krótko, bo rok później wybrano go na senatora. Grubski wybory do Senatu wygrał potem jeszcze dwa razy: w 2011 i 2015 r. Podczas drugiej kadencji senatorem zainteresowało się Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zarzuty otrzymał jednak dopiero w grudniu 2017 r., czyli po przejęciu władzy przez PiS. Prokurator zarzucił mu m.in. podanie nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Sam Grubski twierdzi, że tylko się pomylił, narzeka, że podobne przewinienie umorzono Jackowi Sasinowi (PiS), dziś ministrowi w Kancelarii Premiera, a on musi stawać przed sądem. „Pomyłka” opiewała na około 60 tys. zł. Akt oskarżenia w tej sprawie leży w jednym z warszawskich sądów, terminu pierwszej rozprawy jednak jeszcze nie ogłoszono.

fot. Dziennik Łódzki

W styczniu 2017 r. Grubski w wywiadzie dla Dziennika Łódzkiego powiedział, że był obiektem akcji specjalnej CBA: podstawiono mu agenta udającego biznesmena, który chce stawiać w Łodzi hotel. Senator opowiadał, jak to „biznesmen” stawiał mu wódkę i pytał „komu ma dać w łapę”, zniknął zaś po tym, jak Grubski zasugerował swoje wątpliwości co do jego intencji – czytamy w wywiadzie. CBA nigdy się do tego wywiadu nie odniosło. W 2018 r. Grubski został zawieszony w prawach członka PO i klubu parlamentarnego. Powód? Udzielił wywiadu portalowi Sputnik, uważanemu za narzędzie agentury wpływu rosyjskich służb specjalnych, a w wywiadzie zachwalał Władimira Putina, krytykując jednocześnie politykę zagraniczną rządu Mateusza Morawieckiego. Nie składał w PO wyjaśnień, tylko odszedł z partii, tłumacząc, że jest w PO „kneblowany”, choć partia od dawna jego poglądy znała. W łódzkiej PO od tamtej pory mówiło się, że i tak nie ma szans na poparcie partii w wyborach 2019 r., sam Grubski z kolei powiada, że był dogadany z innymi środowiskami, które są powiązanymi z Koalicją Obywatelską, zatem start miał pewny, ale zrezygnował. Dziś najczęściej wymieniane nazwisko w kontekście startu do Senatu z zachodniej Łodzi, to nazwisko Pawła Bliźniuka, radnego sejmiku z klubu KO.”

Źródło: https://dzienniklodzki.pl/senator-maciej-grubski-konczy-kariere-polityczna-i-idzie-do-biznesu/ar/13862966#strefa-biznesu

 

 

Źródło: Dziennik Łódzki – Kocham Łódź, 8 stycznia 2019 r.