Aktualności

35. posiedzenie Senatu, 24 lutego – relacja

Senatorowie 24 lutego 2017 r. zakończyli obrady. Zaproponowali, by przepisy upraszczające kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego weszły w życie od 1 lipca, a nie od marca br. jak przewidywała nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która była rozpatrywana w Senacie.

2

Fot. Michał Józefaciuk

Senat wprowadził właśnie tę jedną poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która dotyczy pakietu onkologicznego. Nowela wprowadza uproszczoną sprawozdawczość w zakresie prowadzenia list osób oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Przyznaje ministrowi zdrowia uprawnienia do ogłaszania, w drodze obwieszczenia, zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, odrębnie dla poszczególnych dziedzin medycyny.

Izba z 5. poprawkami legislacyjnymi przyjęła ustawę o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych. Był to rządowy projekt. Nowelizacja znosi stawki minimalne pobierane przez rzeczników patentowych za wykonywanie czynności określonych w umowach zawartych z klientami. Takie stawki pozostaną wyłącznie na potrzeby ustalania i zasądzania kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz przed Urzędem Patentowym orzekającym w postępowaniu spornym. Komisja Europejska w opinii z 25 lutego ubr. uznała, że dotychczas obowiązujące stawki minimalne naruszają artykuł 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskie – ograniczają swobodę przedsiębiorczości i transgranicznego świadczenia usług przez rzeczników patentowych. Po wejściu w życie nowelizacji rzecznicy patentowi będą mogli stosować konkurencyjne ceny za swoje usługi. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Senat nie wprowadził poprawek do ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, której projekt przygotował rząd. Nowelizacja przyznaje weteranom prawo do otrzymania i noszenia ubioru mundurowego wraz z oznakami stopni wojskowych, co będzie wyrazem uznania dla ich niezłomnej postawy i zasług w walce o niepodległość Polski. Uhonorowani w ten sposób zostaną członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej, m.in. żołnierze wyklęci, powstańcy warszawscy, żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Każdy członek korpusu będzie mógł jednorazowo i bezpłatnie dostać na własność mundur i nosić go w określonych sytuacjach wraz z oznakami stopni wojskowych. Wystarczy złożyć wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień. Ubiór mundurowy kombatantów będzie się różnić od umundurowania używanego przez Siły Zbrojne RP. Nowelizacja wzorowana jest na prawach, jakie w 1919 r. rząd II RP przyznał weteranom powstania styczniowego. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, których projekty przygotował rząd. Ustawa powołuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który powstanie z połączenia części Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych. Jej celem jest stworzenie instytucji, która będzie realizowała zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich oraz gospodarowaniem państwową ziemią. Połączenie zadań dwóch agencji ma zmniejszyć koszty funkcjonowania, poprawić dostępność do usług i informacji dla beneficjentów i zmniejszyć obciążenia administracyjne. Ośrodek przejmie zadania Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie gospodarowania państwową ziemią, a także kształtowania ustroju rolnego, w tym poprawy struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. Będzie też wykonywać zadania Agencji Rynku Rolnego, takie jak wspieranie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie handlu żywnością, realizacja unijnego programu związanych z dostarczaniem owoców i mleka do szkół, monitorowanie rynku cukru, wydawanie pozwoleń na import i eksport żywności do i z krajów pozaunijnych. Docelowo KOWR zarządzać ma także nowymi instrumentami wsparcia i stabilizowania sytuacji w rolnictwie, np. ochroną dochodów rolniczych, marketingiem rolnym oraz scalaniem i wymianą gruntów. Jedyną agencją płatniczą będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa stanowią, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

Senat nie wprowadził poprawek do ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Był to projekt rządowy. Na mocy nowelizacji w wykazie podmiotów uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku będą mogły być umieszczone organizacje pożytku publicznego, które nie złożyły w terminie sprawozdania, ale wykażą, że stało się tak nie z ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych. Obecnie warunkiem umieszczenia organizacji w tym wykazie jest terminowe złożenie sprawozdania merytorycznego z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego z roku, za który składają one zeznanie podatkowe. Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

Izba bez poprawek przyjęła ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Był to projekt poselski. Nowelizacja obejmuje prawem do zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy na podstawie przepisów ustawy z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, od pierwszego dnia ubezpieczenia.

Senatorowie wprowadzili 7 poprawek doprecyzowujących do ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Ustawa powstała na bazie projektu poselskiego. Wykonuje ona prawo Unii Europejskiej. Zasadniczym kierunkiem zmian związanych z wdrożeniem prawodawstwa unijnego jest poszerzenie zakresu automatycznej wymiany informacji podatkowych i wprowadzenie jednolitego standardu takiej wymiany. Określa ona zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązki instytucji finansowych oraz kontrolę ich wykonywania. Ustawa ma ograniczyć oszustwa podatkowe oraz przeciwdziałać trudnościom w określaniu wysokości zobowiązań podatkowych, wynikającym z wzrastającej liczby przeprowadzanych transakcji transgranicznych. Ustawa wejdzie w życie po siedmiu dniach od dnia ogłoszenia z wyjątkami.

Bez poprawek senatorowie uchwalili nowelizację ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowelizacja zmienia ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawę Przepisy wprowadzające ustawę o KAS tak, aby dostosować je do znowelizowanych ustaw: o podatku od towarów i usług oraz Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja m.in. znosi podwójne odprawy dla funkcjonariuszy służby celnej.

Senatorowie na tym posiedzeniu zapoznali się z informacją rządu o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej od lipca do grudnia 2016 r. – w trakcie przewodnictwa Słowacji w Radzie UE, którą przedstawił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.

1

Fot. Michał Józafaciuk

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9460,35-posiedzenie-senatu-trzeci-dzien.html

35. posiedzenie Senatu – 3. dzień (zapowiedź)

Od uzupełnienia porządku obrad 35. posiedzenia o rozpatrzenie nowelizacji przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej rozpoczęli 24 lutego 2017 r. obrady senatorowie.
Nowelizacja zmienia ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawę Przepisy wprowadzające ustawę o KAS tak, aby dostosować je do znowelizowanych ustaw: o podatku od towarów i usług oraz Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja m.in. znosi podwójne odprawy dla funkcjonariuszy służby celnej.
W trzecim dniu posiedzenia przewidziane są głosowania nad wcześniej rozpatrzonymi ustawami. Pierwszego dnia obrad Izba rozpatrzyła: nowelizację ustawy o rzecznikach patentowych, nowelizację ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, nowelę ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nowelę ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Drugiego dnia obrad senatorowie zapoznali się z informacją rządu o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej od lipca do grudnia 2016 r. – w trakcie przewodnictwa Słowacji w Radzie UE, którą przedstawił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.

senat flagi

Fot. Senat RP

Oświadczenie senatorskie skierowane do Pana Witolda Bańki Ministra Sportu i Turystyki – 21.02.2017 r.

Szanowny Panie Ministrze

Przeglądając liczne przewodniki turystyczne dostępne na naszym rynku, ku mojemu zdziwieniu zauważyłem, że duża część przedstawia niewłaściwą, mylącą mapę jednego z krajów. Tym państwem jest Królestwo Maroka, prezentowane w ogromnej części publikacji w nieuznawanych granicach, zawierając w swych ramach terytorium Sahary Zachodniej. Część z przewodników nawet nie wspomina o tym, że jest to rejon sporny. Przypomnę, że Sahara Zachodnia nie jest częścią Maroka. Została zajęta przez Maroko w wyniku inwazji wojskowej w 1975 roku i od ponad czterdziestu lat znajduje się pod okupacją. Zwracam uwagę na fakt, iż żadna organizacja międzynarodowa, w tym ONZ, nie uznaje marokańskiego zwierzchnictwa nad terenami Sahary Zachodniej, co więcej: ONZ utrzymuje na tym terenie misję pokojową dążącą do zorganizowania referendum, w którym miejscowa ludność mogłaby określić swoją przyszłość jako niepodległe państwo. Marokańskiego zwierzchnictwa nad Saharą Zachodnią nie uznaje również żadne państwo na świecie, w tym także Rzeczpospolita Polska. Zgodnie z prawem międzynarodowym Sahara Zachodnia pozostaje terytorium niesamodzielnym, czekającym na dekolonizację. Nie jest i nigdy nie była zatem częścią Maroka. Warto zwrócić uwagę, że wspomniane publikacje wprowadzają użytkownika w błąd podwójnie. Nie dość że terytoria Sahary widnieją w nich jako część Maroka, to również przedstawiane są jako w pełni przez ten kraj kontrolowane. Turysta chcący dojechać do La Guery zdziwiłby się zapewne widząc w opustoszałym mieście wojska mauretańskie (La Guera od końca lat 70 jest pod kontrolą Mauretanii). Turysta pragnący zwiedzić wschodnie rubieże Sahary Zachodniej byłby zapewne zaskoczony widząc na swej drodze marokańskie fortyfikacje wojskowe i pola minowe (tereny wschodnie kontrolowane są przez partyzantów Frontu POLISARIO i oddzielone murem). Zatem prezentowane w przewodnikach mapy nie mają pokrycia ani w sytuacji politycznej ani w rzeczywistości. Właściwą mapę Maroka można znaleźć choćby na stronie ONZ: (http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/morocco.pdf).
Poniżej przedstawiam listę przewodników prezentujących niewłaściwą mapę Królestwa Maroka:
Wydawnictwo Pascal wraz z firmą Itaka (kilka różnych wersji przewodnika)
Wydawnictwo Berlitz (kilka różnych wersji przewodnika)
Wydawnictwo National Geographic
Wydawnictwo ExpressMap
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o podjęcie działań w powyższej sprawie tak by polski turysta podróżujący po rejonie Maghrebu mógł poruszać się po tym wspaniałym rejonie Afryki z pełną świadomością jego historii i obecnej sytuacji oraz podziwiać jego różnorodność etniczną i kulturową.

Z poważaniem
Maciej Grubski

35. posiedzenie Senatu – 1. i 2. dzień

21 lutego 2017 r. rozpoczęło się 35. posiedzenie Senatu. Dziś, 22 lutego, był drugi dzień obrad. Izba wznowi obrady 24 lutego o godz. 14.00.

senat 21.02.

Fot. Michał Józefaciuk

21 lutego
Na obradach gościła przebywająca z wizytą w Polsce delegacja czeskiego Senatu z jego przewodniczącym Milanem Štěchem.
Porządek obrad został uzupełniony o pięć ustaw – ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i ustawę zawierającą przepisy ją wprowadzające, nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Z porządku wykreślona została ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która będzie omówiona na następnym posiedzeniu.
We wtorek Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych. Senat omówił ustawę o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,. Izba zajęła się ustawą o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Senat debatował nad ustawą o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Izba pracowała nad ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Senatorowie omówili ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Senatorowie pracowali nad ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Relacja z pierwszego dnia obrad jest dostępna na https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9452,35-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html.

senat 22.02.

Fot. Michał Józefaciuk

22 lutego 2017
Senat zapoznał się z informacją rządu o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej od lipca do grudnia 2016 r. – w trakcie przewodnictwa Słowacji w Radzie UE, którą przedstawił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.
Z porządku obrad wykreślona została ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która będzie omówiona na następnym posiedzeniu.
Relacja z drugiego dnia obrad jest dostępna na https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9455,35-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html

senat 22.02 2
Fot. Michał Józefaciuk

35. posiedzenie Senatu – zapowiedź

W dniach 21  i 22 lutego 2017 r. Senat zbierze się na 35. posiedzeniu. Senatorowie zapoznają się z informacją o udziale  Polski w pracach Unii Europejskiej od lipca do grudnia 2016 r. – w trakcie przewodnictwa Słowacji w Radzie UE.

Izba rozpatrzy ustawę o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych. Był to rządowy projekt. Nowelizacja znosi stawki minimalne pobierane przez rzeczników patentowych za wykonywanie czynności określonych w umowach zawartych z klientami. Takie stawki pozostaną wyłącznie na potrzeby ustalania i zasądzania kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz przed Urzędem Patentowym orzekającym w postępowaniu spornym. Komisja Europejska w opinii z 25 lutego ubr. uznała, że dotychczas obowiązujące stawki minimalne naruszają artykuł 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskie – ograniczają swobodę przedsiębiorczości i transgranicznego świadczenia usług przez rzeczników patentowych. Po wejściu w życie nowelizacji rzecznicy patentowi będą mogli stosować konkurencyjne ceny za swoje usługi. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Senat omówi ustawę o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, której projekt przygotował rząd. Nowelizacja przyznaje weteranom prawo do otrzymania i noszenia ubioru mundurowego wraz z oznakami stopni wojskowych, co będzie wyrazem uznania dla ich niezłomnej postawy i zasług w walce o niepodległość Polski. Uhonorowani w ten sposób zostaną członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej, m.in. żołnierze wyklęci, powstańcy warszawscy, żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Każdy członek korpusu będzie mógł jednorazowo i bezpłatnie dostać na własność mundur i nosić go w określonych sytuacjach wraz z oznakami stopni wojskowych. Wystarczy złożyć wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień. Ubiór mundurowy kombatantów będzie się różnić od umundurowania używanego przez Siły Zbrojne RP. Nowelizacja wzorowana jest na prawach, jakie w 1919 r. rząd II RP przyznał weteranom powstania styczniowego. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Senatorowie będą pracować nad ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wywodzącą się z projektu rządowego. Nowelizacja dotyczy pakietu onkologicznego. Wprowadza ona uproszczoną sprawozdawczość w zakresie prowadzenia list osób oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Przyznaje ministrowi zdrowia uprawnienia do ogłaszania, w drodze obwieszczenia, zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, odrębnie dla poszczególnych dziedzin medycyny. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

Porządek obrad zawiera ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, powstałą na bazie projektu rządowego. Ustawa ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego przez wprowadzenie monitorowania drogowego przewozu paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego oraz gromadzenie i przetwarzanie danych o ich przewozie. Monitorowanie umożliwi rejestr zgłoszeń, który ma być prowadzony w systemie teleinformatycznym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Kontrolę przewozu tych towarów będą przeprowadzać funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, a także – przy wykonywaniu swoich zadań – funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Fot. senat.gov.pl

II Mistrzostwa Łodzi w Mini-Zapasach – 12 lutego 2017

Około stu młodych zawodników w wieku 6-11 lat wzięło udział w II Mistrzostwach Łodzi w Mini-Zapasach organizowanych w Centrum Atletyki Kuźnia. Zapowiadano je w sobotnim Dzienniku Łódzkim. To świetna inicjatywa promująca nie tylko zapasy, ale sport ogólnie, walkę fair play i zdrowy styl życia.
Klubowi gratuluję pomysłu i konsekwencji w jego realizacji, a młodym zapaśnikom – osiągniętych wyników. Trzymajcie tak dalej!

k0zz17351403 m

Źródło fotografii: Dziennik Łódzki,  art. „Walczą zapaśnicy w wieku 6-11 lat” str. 14, 11.02.2017, fot. Krzysztof Szymczak
Film z I edycji można obejrzeć na http://www.facebook.com/kuznialodz/videos/1802075640043989/

 

34. posiedzenie Senatu – 1 lutego 2017 r.

Późnym wieczorem 1 lutego 2017 r. zakończyło się 34. posiedzenie Senatu. Bez poprawek przyjęto nowelizację ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, nowelizację ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Izba wprowadziła jedną poprawkę do nowelizacji ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Senatorowie przyjęli ponadto projekt ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego i podjęli decyzję o wniesieniu tego projektu do Sejmu. Izba podjęła uchwałę w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich.

1

Fot. Michał Józefaciuk

Więcej na http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9413,34-posiedzenie-senatu.html

Odpowiedź na oświadczenie senatorskie ws. granic Sahary Zachodniej i Maroka

Przeglądając stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych z informacjami o państwach świata (https://polakzagranica.msz.gov.pl/Informacje,o,panstwach,16.html), zauważyłem, że przedstawia ona niewłaściwą, mylącą mapę Maroka. Na mapie prezentowano błędne granice Maroka, zawierające część terytorium Sahary Zachodniej.
7 grudnia 2016 r., podczas 31. posiedzenia Senatu skierowałem oświadczenie senatorskie w tej sprawie do Witolda Waszczykowskiego, Ministra Spraw Zagranicznych.
Cieszy mnie, iż powyższa mapa została skorygowana. Oto odpowiedź, jaką otrzymałem w tej sprawie.

33. posiedzenie Senatu – 11 stycznia 2017 r.

11 stycznia 2017 r. zakończyło się 33. posiedzenie Senatu, pierwsze w Nowym Roku.

Na początku obrad Izba minutą ciszy uczciła pamięć zmarłych niedawno – Marii Łopatkowej, senatora III kadencji, i Longina Komołowskiego, prezesa Wspólnoty Polskiej, człowieka „Solidarności”, byłego wicepremiera.

Senat przyjął bez poprawek przygotowaną przez rząd ustawę budżetową na rok 2017.

Izba przyjęła dwa senackie projekty nowelizacji.
Pierwszy projekt to zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przygotowany przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w związku z pismem Rzecznika Praw Obywatelskich. Do tego urzędu wpływają skargi rodziców niemających prawa do zasiłku pogrzebowego w przypadku urodzenia martwego dziecka, dla którego nie było możliwości określenia płci, gdyż w celu otrzymania tego zasiłku niezbędny jest odpis aktu urodzenia dziecka. Celem projektu jest przyznanie zasiłku pogrzebowego osobom, które poniosły koszty pogrzebu martwo urodzonego dziecka, dla którego sporządzono jedynie kartę zgonu.
Senat przyjął projekt nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, opracowany przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na podstawie petycji nadesłanej przez osobę prywatną. Celem projektu jest stworzenie podstaw prawnych dla umożliwienia osobom małoletnim udziału w posiedzeniach jawnych, zarówno podczas postępowania cywilnego, jak i sądowoadministracyjnego. Nie określa on dolnej granicy wiekowej dla małoletnich, co zapewnia swobodę decyzji przewodniczącemu składu sędziowskiego, który będzie indywidualnie podejmował decyzję, biorąc pod uwagę ewentualne zakłócenie przebiegu posiedzenia, czy ewentualną demoralizację małoletniego przez treści prezentowane w jego trakcie.

Izba odrzuciła projekty ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej, przygotowany przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na podstawie petycji wniesionej przez osobę prywatną oraz ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, opracowany przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na podstawie petycji wniesionej przez osobę prywatną.

1

Fot. Michał Józefaciuk

Senatorowie PO wspierają posłów i posłanki zjednoczonej opozycji 1-2.01.2017

Dyżur rozpoczęty 1 stycznia

fot3093

a zakończony 2 stycznia o 6 rano

fot6a04