Aktualności

35. posiedzenie Senatu – 1. i 2. dzień

21 lutego 2017 r. rozpoczęło się 35. posiedzenie Senatu. Dziś, 22 lutego, był drugi dzień obrad. Izba wznowi obrady 24 lutego o godz. 14.00.

senat 21.02.

Fot. Michał Józefaciuk

21 lutego
Na obradach gościła przebywająca z wizytą w Polsce delegacja czeskiego Senatu z jego przewodniczącym Milanem Štěchem.
Porządek obrad został uzupełniony o pięć ustaw – ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i ustawę zawierającą przepisy ją wprowadzające, nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Z porządku wykreślona została ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która będzie omówiona na następnym posiedzeniu.
We wtorek Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych. Senat omówił ustawę o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,. Izba zajęła się ustawą o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Senat debatował nad ustawą o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Izba pracowała nad ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Senatorowie omówili ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Senatorowie pracowali nad ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Relacja z pierwszego dnia obrad jest dostępna na https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9452,35-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html.

senat 22.02.

Fot. Michał Józefaciuk

22 lutego 2017
Senat zapoznał się z informacją rządu o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej od lipca do grudnia 2016 r. – w trakcie przewodnictwa Słowacji w Radzie UE, którą przedstawił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.
Z porządku obrad wykreślona została ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która będzie omówiona na następnym posiedzeniu.
Relacja z drugiego dnia obrad jest dostępna na https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9455,35-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html

senat 22.02 2
Fot. Michał Józefaciuk

35. posiedzenie Senatu – zapowiedź

W dniach 21  i 22 lutego 2017 r. Senat zbierze się na 35. posiedzeniu. Senatorowie zapoznają się z informacją o udziale  Polski w pracach Unii Europejskiej od lipca do grudnia 2016 r. – w trakcie przewodnictwa Słowacji w Radzie UE.

Izba rozpatrzy ustawę o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych. Był to rządowy projekt. Nowelizacja znosi stawki minimalne pobierane przez rzeczników patentowych za wykonywanie czynności określonych w umowach zawartych z klientami. Takie stawki pozostaną wyłącznie na potrzeby ustalania i zasądzania kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz przed Urzędem Patentowym orzekającym w postępowaniu spornym. Komisja Europejska w opinii z 25 lutego ubr. uznała, że dotychczas obowiązujące stawki minimalne naruszają artykuł 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskie – ograniczają swobodę przedsiębiorczości i transgranicznego świadczenia usług przez rzeczników patentowych. Po wejściu w życie nowelizacji rzecznicy patentowi będą mogli stosować konkurencyjne ceny za swoje usługi. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Senat omówi ustawę o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, której projekt przygotował rząd. Nowelizacja przyznaje weteranom prawo do otrzymania i noszenia ubioru mundurowego wraz z oznakami stopni wojskowych, co będzie wyrazem uznania dla ich niezłomnej postawy i zasług w walce o niepodległość Polski. Uhonorowani w ten sposób zostaną członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej, m.in. żołnierze wyklęci, powstańcy warszawscy, żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Każdy członek korpusu będzie mógł jednorazowo i bezpłatnie dostać na własność mundur i nosić go w określonych sytuacjach wraz z oznakami stopni wojskowych. Wystarczy złożyć wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień. Ubiór mundurowy kombatantów będzie się różnić od umundurowania używanego przez Siły Zbrojne RP. Nowelizacja wzorowana jest na prawach, jakie w 1919 r. rząd II RP przyznał weteranom powstania styczniowego. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Senatorowie będą pracować nad ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wywodzącą się z projektu rządowego. Nowelizacja dotyczy pakietu onkologicznego. Wprowadza ona uproszczoną sprawozdawczość w zakresie prowadzenia list osób oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Przyznaje ministrowi zdrowia uprawnienia do ogłaszania, w drodze obwieszczenia, zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, odrębnie dla poszczególnych dziedzin medycyny. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

Porządek obrad zawiera ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, powstałą na bazie projektu rządowego. Ustawa ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego przez wprowadzenie monitorowania drogowego przewozu paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego oraz gromadzenie i przetwarzanie danych o ich przewozie. Monitorowanie umożliwi rejestr zgłoszeń, który ma być prowadzony w systemie teleinformatycznym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Kontrolę przewozu tych towarów będą przeprowadzać funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, a także – przy wykonywaniu swoich zadań – funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Fot. senat.gov.pl

II Mistrzostwa Łodzi w Mini-Zapasach – 12 lutego 2017

Około stu młodych zawodników w wieku 6-11 lat wzięło udział w II Mistrzostwach Łodzi w Mini-Zapasach organizowanych w Centrum Atletyki Kuźnia. Zapowiadano je w sobotnim Dzienniku Łódzkim. To świetna inicjatywa promująca nie tylko zapasy, ale sport ogólnie, walkę fair play i zdrowy styl życia.
Klubowi gratuluję pomysłu i konsekwencji w jego realizacji, a młodym zapaśnikom – osiągniętych wyników. Trzymajcie tak dalej!

k0zz17351403 m

Źródło fotografii: Dziennik Łódzki,  art. „Walczą zapaśnicy w wieku 6-11 lat” str. 14, 11.02.2017, fot. Krzysztof Szymczak
Film z I edycji można obejrzeć na http://www.facebook.com/kuznialodz/videos/1802075640043989/

 

34. posiedzenie Senatu – 1 lutego 2017 r.

Późnym wieczorem 1 lutego 2017 r. zakończyło się 34. posiedzenie Senatu. Bez poprawek przyjęto nowelizację ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, nowelizację ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Izba wprowadziła jedną poprawkę do nowelizacji ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Senatorowie przyjęli ponadto projekt ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego i podjęli decyzję o wniesieniu tego projektu do Sejmu. Izba podjęła uchwałę w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich.

1

Fot. Michał Józefaciuk

Więcej na http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9413,34-posiedzenie-senatu.html

Odpowiedź na oświadczenie senatorskie ws. granic Sahary Zachodniej i Maroka

Przeglądając stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych z informacjami o państwach świata (https://polakzagranica.msz.gov.pl/Informacje,o,panstwach,16.html), zauważyłem, że przedstawia ona niewłaściwą, mylącą mapę Maroka. Na mapie prezentowano błędne granice Maroka, zawierające część terytorium Sahary Zachodniej.
7 grudnia 2016 r., podczas 31. posiedzenia Senatu skierowałem oświadczenie senatorskie w tej sprawie do Witolda Waszczykowskiego, Ministra Spraw Zagranicznych.
Cieszy mnie, iż powyższa mapa została skorygowana. Oto odpowiedź, jaką otrzymałem w tej sprawie.

33. posiedzenie Senatu – 11 stycznia 2017 r.

11 stycznia 2017 r. zakończyło się 33. posiedzenie Senatu, pierwsze w Nowym Roku.

Na początku obrad Izba minutą ciszy uczciła pamięć zmarłych niedawno – Marii Łopatkowej, senatora III kadencji, i Longina Komołowskiego, prezesa Wspólnoty Polskiej, człowieka „Solidarności”, byłego wicepremiera.

Senat przyjął bez poprawek przygotowaną przez rząd ustawę budżetową na rok 2017.

Izba przyjęła dwa senackie projekty nowelizacji.
Pierwszy projekt to zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przygotowany przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w związku z pismem Rzecznika Praw Obywatelskich. Do tego urzędu wpływają skargi rodziców niemających prawa do zasiłku pogrzebowego w przypadku urodzenia martwego dziecka, dla którego nie było możliwości określenia płci, gdyż w celu otrzymania tego zasiłku niezbędny jest odpis aktu urodzenia dziecka. Celem projektu jest przyznanie zasiłku pogrzebowego osobom, które poniosły koszty pogrzebu martwo urodzonego dziecka, dla którego sporządzono jedynie kartę zgonu.
Senat przyjął projekt nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, opracowany przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na podstawie petycji nadesłanej przez osobę prywatną. Celem projektu jest stworzenie podstaw prawnych dla umożliwienia osobom małoletnim udziału w posiedzeniach jawnych, zarówno podczas postępowania cywilnego, jak i sądowoadministracyjnego. Nie określa on dolnej granicy wiekowej dla małoletnich, co zapewnia swobodę decyzji przewodniczącemu składu sędziowskiego, który będzie indywidualnie podejmował decyzję, biorąc pod uwagę ewentualne zakłócenie przebiegu posiedzenia, czy ewentualną demoralizację małoletniego przez treści prezentowane w jego trakcie.

Izba odrzuciła projekty ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej, przygotowany przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na podstawie petycji wniesionej przez osobę prywatną oraz ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, opracowany przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na podstawie petycji wniesionej przez osobę prywatną.

1

Fot. Michał Józefaciuk

Senatorowie PO wspierają posłów i posłanki zjednoczonej opozycji 1-2.01.2017

Dyżur rozpoczęty 1 stycznia

fot3093

a zakończony 2 stycznia o 6 rano

fot6a04

Szybko rośnie moda na gale sztuk walki

Dopiero co odbył się emocjonujący III Ogólnopolski Turniej Bokserski o Puchar Włókiennika, a już miłośnicy sztuk walki zaczynają myśleć o galę KSW 39, która odbędzie się 27 maja na PGE Narodowym. To będzie wielkie wydarzenie. Opisano je w Dzienniku Łódzkim z 27 grudnia 2016 r, dodatek sportowy str. 5.
Łódź powinna postawić właśnie na takie dziedziny sportu, jak judo, boks, zapasy i podnoszenie ciężarów. Moim zdaniem są one przyszłością tego miasta! Są medalodajne i ogólnorozwojowe, a ponadto przyciągają tłumy widzówmg-27

Świąteczno-noworoczne życzenia

Szanowni Państwo,
 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku pragnę życzyć Wam, aby był to czas poświęcony najbliższym, pełen ciepła i spokoju. Życzę Państwu również wiele zdrowia, a także bogatego Mikołaja 🙂15622191_584477825076799_7821538056564661921_n

32. posiedzenie Senatu – piąty dzień

Podczas piątego dnia 32. posiedzenia Senatu przyjęte zostały dwie uchwały rocznicowe oraz trzy ustawy.

Na początku posiedzenia senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć ofiar zamachu terrorystycznego na bożonarodzeniowym jarmarku w Berlinie, który miał miejsce 19 grudnia.

1

Izba podjęła dwie  uchwały rocznicowe. Pierwsza to uchwała w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego, opracowana przez grupę senatorów. W uchwale Senat oddaje hołd pamięci Alberta Chmielowskiego – artysty, powstańca, opiekuna ubogich i świętego. „25 grudnia 2016 r. przypada stulecie śmierci świętego Brata Alberta Chmielowskiego, co się zbiega z zakończeniem roku 2016 ogłoszonego przez papieża Franciszka jako Rok Miłosierdzia. W roku tym szczególnie warto pamiętać o postaci Brata Alberta Chmielowskiego jako tego, który swym życiem najbardziej dobitnie realizował miłosierdzie” – czytamy m.in. w uchwale. Senat zwraca się w niej do nauczycieli i wychowawców z apelem o popularyzację wśród młodzieży postaci św. Brata Alberta –„miłosiernego opiekuna najuboższych, który swym życiem może służyć jako ideał człowieczeństwa, w którym najważniejsze jest +więcej być niż mieć+”.

Druga to uchwała w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej,  wniesiona przez grupę senatorów. Przypominają oni, że w 1906 r. została założona Polska Macierz Szkolna, stowarzyszenie oświatowe powołane do życia przez Henryka Sienkiewicza w celu organizacji niepublicznych szkół i placówek oświatowych z polskim językiem wykładowym, działających w duchu chrześcijańskim i narodowym. Powstała ona na terenach objętych zaborem rosyjskim, gdzie poziom analfabetyzmu wśród ludności małych miasteczek i wsi sięgał 75 procent. „Tak ożywiona działalność Polskiej Macierzy Szkolnej wywołała niezadowolenie władz rosyjskich, które już w 1907 roku zawiesiły jej funkcjonowanie. Pomimo delegalizacji organizacja kontynuowała swoją działalność w konspiracji. Dzięki Polskiej Macierzy Szkolnej tysiące Polaków w kraju pozostającym pod zaborami mogło uczyć się w języku polskim, poznawać polską literaturę i historię. (…) Działalność Polskiej Macierzy Szkolnej walnie przyczyniła się do rozbudzenia aspiracji niepodległościowych Polaków i w ostateczności do odrodzenia się Rzeczypospolitej” – napisali m.in. senatorowie.

Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Był to rządowy projekt. Nowelizacja przewiduje zniesienie w pełniejszym zakresie przywilejów emerytalnych związanych z pracą w aparacie bezpieczeństwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przez ustalenie na nowo świadczeń emerytalnych i rentowych osobom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. Nie będą obniżone emerytury i renty tych funkcjonariuszy, których służba rozpoczęła się nie wcześniej niż 12 września 1989 r. oraz tych, których obowiązek służby wynikał z przepisów o powszechnym obowiązku obrony. Celem ustawy jest odebranie niesłusznie przyznanych przywilejów – wysokich świadczeń emerytalnych i rentowych. Pierwszą próbę obniżenia świadczeń emerytalnych byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 podjęto w 2009 r. Zmiany obejmą funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, jednostek Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Obniżenie emerytur i rent będzie dotyczyć także osób, które służyły w jednostkach Ministerstwa Obrony Narodowej, w tym – w Wojskowej Służbie Wewnętrznej i Wojskach Ochrony Pogranicza. Zmiany dotyczą także kadry oraz słuchaczy i studentów m.in. Centrum Wyszkolenia MSW i Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW w Legionowie. Szef MSWiA będzie mógł wyłączyć spod działania ustawy – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – osoby pełniące służbę na rzecz totalitarnego państwa ze względu na jej krótki okres przed 31 lipca 1990 r. oraz rzetelnie wykonywanie zadań i obowiązków po 12 września 1989 r., zwłaszcza z narażeniem życia. Nowelizacja zakłada, że obniżone świadczenia emerytalne i rentowe nie będą mogły przekraczać średniej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wypłacanej przez ZUS w czasie tworzenia ustawy (według wstępnych danych w czerwcu 2016 r. przeciętna emerytura wynosiła ok. 2053 zł, renta z tytułu niezdolności do pracy – ok. 1543 zł, a renta rodzinna – ok. 1725 zł). Świadczenia w nowej wysokości mają być wypłacane od 1 października 2017 r. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. z wyjątkami.

Izba nie wprowadziła poprawek do ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw.  Był to projekt prezydencki. Nowelizacja przyznaje prawo do ulg komunikacyjnych oraz ulgowego wstępu do muzeów i parków narodowych zamieszkałej za granicą grupie dzieci i młodzieży uczącej się języka polskiego (oraz ich nauczycielom). Ulgi te obejmą uczniów szkół społecznych prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców, polskie parafie i sekcje polskie funkcjonujące w szkołach działających w systemach oświaty innych państw. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Senat uchwalił bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw. Był to poselski projekt. Nowelizacja  wprowadza zmiany dotyczące wycinki drzew i krzewów przez zwiększenie uprawnień właścicieli nieruchomości, na których one rosną, oraz wyposażenia jednostek samorządu w kompetencje do dostosowywania poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb. Od przyszłego roku wycinka drzew na prywatnej posesji będzie możliwa bez zezwolenia, a gminy będą mogły rezygnować z konieczności uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów w wybranych przez nie sytuacjach oraz rezygnować w niektórych przypadkach z opłat za ich usunięcie. Gminy uzyskają także możliwość określania stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

2

21 grudnia senatorowie rozpatrzą ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, której projekt przygotował rząd. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza ułatwienia w odzyskiwaniu należności od dłużników mających rachunki bankowe w innych państwach w sprawach cywilnych i handlowych. Umożliwi ona skuteczne wykonywanie unijnej procedury europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Wejście w życie nowelizacji umożliwi wierzycielom zabezpieczenie ich roszczeń na rachunkach bankowych dłużników, niezależnie od państwa, w którym są one prowadzone. W przypadku Polski nowe przepisy obejmą egzekwowanie należności z rachunków bankowych oraz prowadzonych przez SKOK-i. Skutkiem wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym dłużnika będzie blokada tego rachunku. Czynności dotyczące wykonywania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym mają być realizowane przez komorników. Ustawa wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2017 r.

Izba będzie pracować nad ustawą o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu między Rzecząpospolitą Polską a terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu. Był to projekt rządowy. Ustawa tworzy ramy prawne, na podstawie których określone zostaną zasady wzajemnej współpracy w zakresie opodatkowania dochodów. Brak regulacji dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania w stosunkach Polski z Tajwanem stanowi  przeszkodę w rozwijaniu wzajemnych relacji gospodarczych. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Fot. Katarzyna Czerwińska