Aktualności

Dziś Senat wznowi obrady 30. posiedzenia

Wczoraj wieczorem zakończył się pierwszy dzień 30. posiedzenia Senatu. Senatorowie przyjęli dwie nowelizacje: ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, a także ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.
Izba wznowi obrady dziś o godz. 10.00. Senatorowie wysłuchają informacji Adama Bodnara o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela, a także powołają członka Rady Polityki Pieniężnej. Będą oni kontynuować rozpatrywanie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Porządek obrad przewiduje pracę nad ośmioma ustawami oraz drugie czytanie senackiego projektu ustawy. Więcej na http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9206,30-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html

senat-15-11
fot. Katarzyna Czerwińska

30. posiedzenie Senatu 15-17.11.2016

Rozpoczęło się 30. dwudniowe posiedzenie Senatu. Senatorowie wysłuchają informacji Adama Bodnara o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela, a także powołają członka Rady Polityki Pieniężnej. Porządek obrad został uzupełniony o ustawę – ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Więcej na http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9206,30-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html
senat

List do Ambasadora Maroka ws. przestrzegania praw człowieka i demokracji na świecie

W związku z listem Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Królestwa Maroka Youns’a Tijani’ego na temat raportu dotyczącego przestrzegania praw człowieka oraz demokracji na świecie przygotowanego przez Parlament Europejski wystosowałem następującą odpowiedź:
pismo-do-ambasadora-maroka-str-1
pismo-do-ambasadora-maroka-str-2

Oświadczenie w sprawie zmian w zapisach obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

Oświadczenie złożone  na 27. posiedzeniu Senatu w dniu 18 października 2016 r. a  skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!

W związku z licznymi wystąpieniami przedsiębiorców i usługodawców w sprawie zapisów obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, druk nr 870, zwracam się do Pani Premier z uprzejmą prośbą o analizę poniżej zawartych uwag oraz podjęcie działań umożliwiających wprowadzenie do ww. projektu ustawy przedstawionych poprawek. Przedmiotowy projekt ustawy wprowadzający ogólny zakaz handlu i wykonywania innych czynności sprzedażowych w niedziele dopuszcza w ściśle określonych przypadkach nieliczne odstępstwa od tej zasady. Wśród nich nie zostały jednak uwzględnione zakłady pogrzebowe, które ze względu na specyfikę pracy prowadzą działalność we wszystkie dni tygodnia. Pominięcie ich w katalogu odstępstw skutkować będzie koniecznością wstrzymania się ze sprzedażą usługi pogrzebowej do poniedziałku lub do czasu zakończenia danego święta. W praktyce oznaczać to będzie konieczność wielogodzinnego oczekiwania na zabranie przez zakład pogrzebowy zwłok zmarłego. Trudno wyobrazić sobie taką sytuację. Warto też zauważyć, iż proponowane zapisy projektu ustawy są sprzeczne z zapisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. (DzU z 2015r., poz. 2126) oraz wydanymi do niej aktami wykonawczymi. Ich celem jest m.in. zabezpieczenie epidemiologiczne oraz ochrona zwłok przed uszkodzeniem. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, że coraz więcej pogrzebów odbywa się w niedziele i święta. Są to dni najbardziej dogodne dla rodziny zmarłego, gdyż dają wszystkim możliwość uczestniczenia w pochówku i jednocześnie nadania mu odpowiedniej oprawy. Nieodzowną częścią pogrzebu jest składanie kwiatów, wieńców i wiązanek na grobie zmarłego, co z kolei wiąże się z koniecznością sprzedaży tych artykułów przez kwiaciarnie. Warto zauważyć, iż sprzedaż kwiatów również na takie okazje jak chrzty, śluby, urodziny, imieniny odbywa się głównie w weekendy, w tym w niedziele i święta. Zdaniem przedsiębiorców proponowane zapisy ustawy zawierają rozwiązania dyskryminujące kwiaciarnie. Trudno nie zgodzić się z tezą, że zakaz handlu w niedziele i święta w kwiaciarniach o powierzchni użytkowej przekraczającej 50 m 2 łamie zasady konkurencyjności i równego traktowania podmiotów wykonujących tę samą działalność gospodarczą. Jak wskazują przedsiębiorcy, do powierzchni użytkowej kwiaciarni należy zaliczyć, oprócz sali sprzedażowej i miejsca do ekspozycji kwiatów, pomieszczenia klimatyzowane do przechowywania kwiatów i roślin, pomieszczenia magazynowe, chłodnie, zaplecze techniczne, a także pomieszczenie sanitarne dla pracowników. Pozostawienie zapisów w proponowanej formie oznaczać będzie, że kwiaciarnie, które postawiły na swój rozwój i zapewnienie jak najwyższej jakości i najszerszej oferty sprzedawanego towaru i usług m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, zostaną pozbawione możliwości zarobku w dniach, w których sprzedaż kwiatów jest najwyższa. Wątpliwości przedsiębiorców budzi również propozycja wprowadzenia kryterium przychodu ze sprzedaży kwiatów na poziomie minimum 30% miesięcznego obrotu placówki. Jak wskazują, niski pułap przychodu może spowodować, że przedsiębiorcy prowadzący dotychczas działalność handlową w innym zakresie niż sprzedaż kwiatów, w celu umożliwienia prowadzenia handlu w niedziele rozszerzą swoją ofertę sprzedaży o kwiaty. By zapobiec podobnym praktykom, przedsiębiorcy proponują wprowadzenie zapisu o obrotach ze sprzedaży kwiatów i artykułów ściśle z nimi powiązanych wynoszących 100% miesięcznego obrotu, przy jednoczesnym wprowadzeniu w kwiaciarniach, których ograniczenie handlu w niedzielę nie będzie dotyczyło, całkowitego zakazu sprzedaży innych towarów niż kwiaty i artykuły ściśle z nimi powiązane. Ze względu na powyższe uprzejmie proszę Panią Premier o podjęcie działań, które umożliwią wprowadzenie do obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele następujących zmian. 1. Rozszerzenie art. 4 ust. 1 o pkt 19 o treści „w zakładach pogrzebowych”. 2. Wykreślenie zapisu dotyczącego ograniczenia powierzchni użytkowej kwiaciarni do 50 m 2 i zmianę zapisu dotyczącego kryterium minimalnego miesięcznego obrotu uzyskanego ze sprzedaży kwiatów; proponowany zapis art. 4 ust. 1 pkt 1: „w kwiaciarniach, w których sprzedaż kwiatów i artykułów ściśle z nimi powiązanych, stanowi 100% miesięcznego obrotu placówki rozumianego jako przychód ze sprzedaży”.

Z wyrazami szacunku

Maciej Grubski

Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” – 10 listopada 2016 r.

dsc_6124 dsc_6094 dsc_5987 dsc_5967 dsc_6142 dsc_6137 odznaki-zbioroweZ okazji Święta Niepodległości 23 osoby oraz Klub Żużlowy Orzeł Łódź otrzymali od Rady Miejskiej Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom oraz dziękuję za trud, jaki codziennie Państwo wkładają w pracę na rzecz tego Miasta i jego mieszkańców.

Szczegółowa relacja z uroczystości

Puchar Polski w boksie dla Włókiennika Łódź – 9 listopada 2016 r.

09-11Zawodnicy Włókiennika Łódź Piotr Kowalczyk i Ali Aliev wracają z Pucharu Polski z dwoma medalami. Szczegóły w Dzisiejszym Dzienniku Łódzkim na s. 19.
Serdecznie gratuluję młodym bokserom wyników i pasji. Życzę im dalszych sukcesów w dążeniu do celu. Wierzę, że wkrótce zdobędziecie olimpijskie medale!
Trenerom Włókiennika gratuluję natomiast takich wychowanków. To w dużej mierze dzięki Państwu młodzi sportowcy mogą dziś chwalić się takimi sukcesami 🙂

29. posiedzenie Senatu – 3-4 listopada 2016 r.

senat-1Późnym wieczorem 4 listopada 2016 r. zakończyło się 29. posiedzenie Senatu. Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”.
Ustawa, której projekt przygotował rząd, ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia kobietom, które urodzą ciężko chore dziecko i ich rodzinom. Przewiduje, że z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Przewodnikiem rodzin po systemie wsparcia ma być asystent rodziny, którego zadaniem będzie koordynowanie dostępnej pomocy. Zgodnie z ustawą wsparcie dla rodzin oraz kobiet w ciąży będzie realizowane m.in. przez zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających, do diagnostyki prenatalnej oraz poprzez zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej. Ustawa m.in. gwarantuje kobietom w ciąży oraz dzieciom z ciężkimi chorobami prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Wsparcie obejmie też pomoc psychologiczną oraz prawną. Ustawa zakłada m.in., że dzieci do 18. roku życia z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie ich rozwoju lub w czasie porodu, będą mogły korzystać ze świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej dzieci poza kolejnością.
Senat na tym posiedzeniu przyjął ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej oraz przepisy wprowadzające tę ustawę.
Izba wprowadziła 12 poprawek do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Jej projekt przygotowali posłowie. Ustanawia ona od 1 stycznia 2017 r. Krajową Administrację Skarbową, czyli wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika, płatnika i przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. Celem KAS ma być zwiększenie wpływów do budżetu, uszczelnienie systemu podatkowego, zmniejszenie biurokracji i przeniesienie części pracowników do pomocy podatnikom i przedsiębiorcom. Ustawa przewiduje konsolidację urzędów i izb skarbowych, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej. KAS będzie podporządkowana ministrowi finansów, a jej szefem ma być wiceminister finansów. Senatorowie z czterema poprawkami przyjęli ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Był to projekt poselski. Zawiera ona regulacje dotyczące wejścia w życie przepisów dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa wprowadzająca wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. z wyjątkami. Poprawki senackie przewidują, że ustawa ma obowiązywać od 1 marca 2017 r., a nie od 1 stycznia, ponadto ze służb skarbowych zostanie zdjęta odpowiedzialność za ochronę lotnisk.
Senatorowie z czterema poprawkami przyjęli ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Był to projekt poselski. Zawiera ona regulacje dotyczące wejścia w życie przepisów dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa wprowadzająca wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. z wyjątkami.
Izba wprowadziła 81 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, powstałą na bazie projektów rządowych. Nowelizacja dostosowuje przepisy polskie do unijnych. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa usług płatniczych i rozwój krajowego systemu kart płatniczych. Umożliwia ona zakładanie tzw. podstawowego rachunku płatniczego, którego posiadacz uzyska darmowy dostęp do podstawowych transakcji. Ustawa zakłada również, że konsumenci będą mogli łatwiej przenosić rachunek płatniczy w przypadku, gdy znajdą atrakcyjniejszą ofertę. Wprowadza ona także nowe procedury nadzorcze nad płatnościami elektronicznymi. Określa bowiem zasady funkcjonowania stron internetowych porównujących oferty rachunków płatniczych. Za pośrednictwem tych stron będzie można również porównać bankomaty – dowiedzieć się, z których gotówkę można pobrać bezpłatnie. Wykaz takich stron internetowych będzie dostępny na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Ustawa nakłada też na dostawców usług płatniczych obowiązek bezpłatnego przekazywania na prośbę konsumenta informacji dotyczących opłat pobieranych za usługę prowadzenia rachunku płatniczego. Informacje te mają być jasne i precyzyjne, aby konsument był w pełni świadomy, za jakie usługi zapłaci. Ustawa wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkami. Większość poprawek senackich ma charakter legislacyjny. Senatorowie zaproponowali, aby w przypadku rozwiązania umowy rachunku płatniczego podmiot, w którym rachunek był prowadzony, musiał w ciągu dwóch tygodni przekazać zestawienie opłat za okres tuż przed rozwiązaniem umowy. Kolejna poprawka doprecyzowuje, że po przeprowadzeniu przez klienta pięciu bezpłatnych operacji w miesiącu, bank lub SKOK będzie mógł naliczyć opłaty, ale opłaty te nie mogą być wyższe od najczęściej stosowanych przez danego dostawcę przez ostatnie 12 miesięcy w odniesieniu do analogicznych transakcji. Następna poprawka określa, że bank będzie miał takie same obowiązki informacyjne wobec dotychczasowego posiadacza rachunku (np. przekazanie istniejących na rachunku stałych poleceń przelewu oraz zgód na realizację poleceń zapłaty w ciągu ostatnich 12 miesięcy), gdy posiadacz rachunku będzie chciał otworzyć nowy rachunek w innym państwie członkowskim UE.senat-2
Senatorowie z dwiema poprawkami przyjęli ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, której projekt przygotowali posłowie. Nowelizacja tworzy instrumenty prawne niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań oraz prowadzenia spójnej polityki przez ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę morską, rybołówstwo oraz żeglugę śródlądową. Przewiduje ona zmianę podziału kompetencji organów administracji publicznej przez zmianę ponad 20 ustaw. Nowe przepisy zmierzają w szczególności do rozszerzenia uprawnień ministra odpowiedzialnego za żeglugę śródlądową. Wiąże się to z tym, że w nowelizacji z 19 listopada 2015 r. ustanowiono żeglugę śródlądową osobnym działem administracji rządowej. Jedna z poprawek zaproponowanych przez Senat zakłada, że Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju będzie miała dziesięciu, a nie jedenastu członków.
Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Był to rządowy projekt. Na mocy nowelizacji decyzja organu rentowego zobowiązująca do zwrotu kwoty nienależnie pobranych świadczeń, takich jak zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze, nie może być wydana później niż w terminie pięciu lat od ostatniego dnia okresu, za który je pobrano. Skutkiem przyjęcia ustawy jest uporządkowanie stanu prawnego w zakresie przedawnienia zwrotu nienależnie pobranych kwot. Jest to rozwiązanie korzystne dla świadczeniobiorców, ponieważ ogranicza w czasie roszczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Senat nie wprowadził poprawek do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, której projekt przygotował rząd. Nowelizacja przyznaje osobom, które opiekowały się niepełnosprawnymi, a po śmierci podopiecznych utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, prawo do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne. Umożliwia ona zaliczenie okresu pobierania takiego świadczenia i zasiłków do okresów uprawniających do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.
Przed południem Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r. W trakcie debaty nad tym punktem porządku obecny był ambasador Kazachstanu Ałtaj Abibułłajew. Po głosowaniu marszałek Stanisław Karczewski wręczył ambasadorowi tekst uchwały. Celemustawy o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r. jest wyrażenie przez parlament zgody na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji umowy. Ustawę opracował rząd. Jest to tzw. duża ratyfikacja, wynikająca z art. 89 Konstytucji. Po wejściu w życie umowa uchyli tę obecnie obowiązującą z 1995 r. Porozumienie dotyczy współpracy politycznej, w tym w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, gospodarczej i sektorowej. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Senat przyjął także pięć z sześciu uchwał ustanawiających patronów dla 2017 r. Będą to: Władysław Biegański, Tadeusz Kościuszko, Józef Haller, Władysław Raczkiewicz. Rok 2017 będzie także rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej.
Senatorowie podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego. Jej projekt został przygotowany przez senatora Waldemara Kraskę. W uchwale Senat zwraca się do uczelni medycznych i samorządu zawodowego o popularyzację tej postaci. Wybitny lekarz, badacz, etyk, społecznik zmarł 29 stycznia 1917 r. Uczynił z prowincjonalnego szpitala w Częstochowie ośrodek naukowy – „małą klinikę”, której dorobek porównywano z dorobkiem ośrodków uniwersyteckich. W ciągu 35 lat pracy w Częstochowie Biegański ogłosił drukiem 132 prace w dziedzinie medycyny i filozofii. Był prekursorem kilku dziedzin medycyny, w tym neurologii, kardiologii, ortopedii. Popularyzował oświatę sanitarną, w szczególności zasady higieny, wygłaszając liczne odczyty.
Izba przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki. Jej projekt został opracowany przez grupę senatorów. W uchwale Senat zwraca się do władz wojskowych, środowisk oświatowych, organizacji społecznych, kościuszkowskich, harcerzy, instytucji kultury i mediów o organizowanie i wspieranie obchodów rocznicowych. Obrońca Konstytucji 3 Maja w wojnie z 1792 r. z Rosją, naczelnik insurekcji z 1794 r., polski i amerykański generał, uczestnik walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, obywatel honorowy Republiki Francuskiej, zmarł 15 października 1817 r. w Solurze. „Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki, by naród polski oddał należny hołd pamięci swego bohatera, bohatera światowej sławy, a także by młodym pokoleniom wskazać przykład służby i poświęcenia dla Ojczyzny i aby wzmocnić przez to kondycję duchową narodu” – czytamy m.in. w uchwale.
senat-3Senat ustanowił rok 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera. Projekt tej uchwały został wniesiony przez senatora Jana Żaryna. Przypomina ona, że generał Haller (1873–1960) był jednym z najwybitniejszych polskich dowódców i polityków związanych z obozem narodowym i chrześcijańsko-demokratycznym. „Ogłoszenie roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera pozwoli nie tylko przybliżyć postać samego generała i jego najbliższych (Stanisława Hallera i Cezarego Hallera, także oficerów Wojska Polskiego), ale także skupić uwagę Polaków na ważnych wydarzeniach i wyjątkowych organizacjach, zasłużonych w dziejach Polski, znanych z krzewienia polskości i patriotycznego ducha” – czytamy m.in. w uchwale.
Uchwała o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia, przygotowana przez grupę senatorów, została podjęta w obecności o. Mariana Waligóry, przeora klasztoru ojców Paulinów na Jasnej Górze, o. Mariusza Tabulskiego, definitora generalnego, o. Marka Tomczyka, przeora klasztoru ojców Paulinów w Warszawie i o. Pawła Przygodzkiego, sekretarza generalnego. Uchwała przypomina, że 8 września 2017 r. przypada 300. rocznica koronacji Jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej, Królowej Korony Polskiej. Obrzędu koronacji papieskimi koronami Ojca Świętego Klemensa XI dokonał na Jasnej Górze arcybiskup Krzysztof Szembek. Senatorowie wyrazili przekonanie, że przywołanie historycznego wydarzenia z roku 1717 i ustanowienie z tej okazji roku 2017 Rokiem Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej, „będzie znaczącym wkładem w propagowanie patriotycznej i religijnej tradycji Rzeczypospolitej, będzie lekcją polskiego dziedzictwa, w szczególności dla młodego pokolenia”.
W głosowaniu przepadła uchwała w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem Bolesława Leśmiana. Projekt tej uchwały został wniesiony przez Komisję Kultury i Środków Przekazu w związku z 80. rocznicą śmierci oraz 140. rocznicą urodzin poety.
Izba podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Raczkiewicza. Jej projekt został opracowany przez grupę senatorów. Senat pragnie uhonorować jednego z najważniejszychpolityków pierwszej połowy XX wieku, albowiem 6 czerwca 2017 r. upływa siedemdziesiąt lat od jego śmierci. „Postrzegany był jako państwowiec. Jednak najważniejszy urząd, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, przyszło mu zajmować w tragicznym dla Polski okresie II wojny światowej i pierwszych lat powojennych. Jedną z przyczyn nominowania go na stanowisko prezydenta były jego bardzo dobre kontakty z Polonią, zapoczątkowane w okresie pełnienia funkcji marszałka Senatu, izby parlamentu sprawującej opiekę nad Polonią”- napisali m.in. senatorowie. Ich zdaniem, w tych niełatwym okresie Raczkiewicz był dla Polaków w kraju i za granicą symbolem trwania państwowości polskiej. Senat zwraca się do uczelni, szkół, organizacji społecznych i mediów o popularyzację Roku Władysława Raczkiewicza. „Niech jego niezłomna praca dla Polski w okresie pokoju i wojny, zdolność do podejmowania największych wyzwań staną się wzorem dla przyszłych i obecnych urzędników i polityków oraz wszystkich pracujących na rzecz dobra wspólnego” – czytamy m.in. w uchwale.
Na początku obrad senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć senatora I kadencji Lecha Kozioła, zmarłego 2 listopada br.

Koniec głosowania. 5870 głosów na „tak” w plebiscycie Dziennika Łódzkiego.

Serdecznie dziękuję za oddane na mnie w plebiscycie Dziennika Łódzkiego głosy 🙂 Dzięki Państwu zająłem 1. miejsce wśród łódzkich senatorów. Głosów na „nie” otrzymałem zaledwie 108, co daje łącznie 5762 punkty.

Drugie miejsce zajął Michał Seweryński, senator PiS (łącznie 896 punktów), a trzecie Przemysław Błaszczyk, także z PiS (łącznie 875 punktów).

Łącznie w plebiscycie trwającym w dniach 7-31 października oddano ponad 42 tys. głosów na parlamentarzystów z województwa łódzkiego.

 

„Czemu milczę w sprawie caracali? Nie wszyscy wszystko muszą mówić” (wywiad)

caracale-5-11-malyW sobotnim Dzienniku Łódzkim (5.11.2016) ukazał się wywiad ze mną, jako wiceszefem senackiej komisji obrony narodowej, „Czemu milczę w sprawie caracali? Nie wszyscy wszystko muszą mówić” a przeprowadzony przez Marcina Dardę.

W trakcie blisko trzech lat działałem jako wsparcie dla Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 w Łodzi. Z odwołanym już prezesem łódzkich WZL zastanawialiśmy się nawet, czy nie byłoby dobrym pomysłem, by w Łodzi produkować nowoczesne rosyjskie konstrukcje. Ale wtedy doszło do porozumienia z Airbus Helicopters i szansa dla Łodzi na zostanie częścią tego wielkiego koncernu stanęła przed miastem otworem. W parlamencie lobbing był prowadzony po to, by to doprowadzić do końca. Mówiłem, żeby tę umowę podpisać jeszcze przed wyborami parlamentarnymi w 2015 r. Nie doszło tego, a rok później PiS pożegnał Airbusa. PiS zrywając ten kontrakt, „ratuje” Łódź 100 miejscami pracy. Łódź z Airbusem kooperuje od lat, jest tu biuro konstrukcyjne koncernu, AH współpracuje z Politechniką Łódzką, a kolejny sukces, czyli rozbudowa WZL dzięki kontraktowi, przeszedł koło nosa.

Więcej na str. 8.

Oświadczenie w sprawie wypowiedzi podczas briefingu prasowego w dniu 18 października 2016 r., dotyczącej prowadzenia obrad Senatu przez wicemarszałka Borusewicza

Oświadczenie złożone przez senatorów Bogdana Klicha, Kazimierza Kleinę, Piotra Zientarskiego, Sławomira Rybickiego, Jarosława Dudę, Wiesława Kiliana, Leszka Czarnobaja, Roberta Dowhana, Mariana Poślednika, Andrzeja Kobiaka, Piotra Florka, Jerzego Wcisłę, Macieja Grubskiego, Mieczysława Augustyna, Piotra Wacha, Jadwigę Rotnicką, Barbarę Borys-Damięcką, Leszka Piechotę, Jana Rulewskiego, Andrzeja Misiołka, Barbarę Zdrojewską, Grażynę Sztark, Ryszarda Bonisławskiego, Aleksandra Pocieja, Przemysława Termińskiego, Jerzego Fedorowicza i Grzegorza Napieralskiego na 28. posiedzeniu Senatu w dniu 21 października 2016 r. a skierowane do marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego

Szanowny Panie Marszałku!

W związku z wypowiedzią Pana Marszałka z dnia 18 października 2016 r. przedstawioną na briefingu prasowym składamy niniejsze oświadczenie.
Pan Marszałek w swoim przemówieniu stwierdził: „Bezpośrednio po wydaniu tej decyzji przez marszałka Borusewicza powiedziałem i podjąłem decyzję, że pan marszałek nie będzie prowadził obrad, bo prowadzeniem obrad stanowi pewnego rodzaju zagrożenie dla funkcjonowania Senatu. W związku z tym pan marszałek Borusewicz póki co nie będzie prowadził obrad Senatu”.
Wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec takiego postępowania, które narusza podstawowe zasady pracy parlamentarnej. Jak do tej pory nie zdarzyło się, aby którykolwiek z marszałków zastosował wobec wicemarszałka karę, której nie ma w Regulaminie Senatu, pozbawiając tym samym wicemarszałka uprawnienia do prowadzenia obrad Izby. Wola polityczna Pana Marszałka nie może być ponad Regulaminem Senatu, na którego straży winien Pan stać.
Uważamy, że postępując w ten sposób, naruszył pan także prawa opozycji, której przedstawiciel powinien mieć identyczne uprawnienia jak inni wicemarszałkowie. Tymczasem działania Pana Marszałka podważają tę zasadę, znacząco ograniczając rolę opozycji w Senacie.
Oczekujemy od Pana Marszałka podania podstaw prawnych podjętej decyzji lub wycofania się z niej i podania tego do wiadomości publicznej.

Bogdan Klich Mieczysław Augustyn
Kazimierz Kleina Piotr Wach
Piotr Zientarski Jadwiga Rotnicka
Sławomir Rybicki Barbara Borys-Damięcka
Jarosław Duda Leszek Piechota
Wiesław Kilian Jan Rulewski
Leszek Czarnobaj Andrzej Misiołek
Robert Dowhan Barbara Zdrojewska
Marian Poślednik Grażyna Sztark
Andrzej Kobiak Ryszard Bonisławski
Piotr Florek Aleksander Pociej
Jerzy Wcisła Przemysław Termiński
Maciej Grubski Jerzy Fedorowicz
Grzegorz Napieralski