Oświadczenie w sprawie wypowiedzi podczas briefingu prasowego w dniu 18 października 2016 r., dotyczącej prowadzenia obrad Senatu przez wicemarszałka Borusewicza

Oświadczenie złożone przez senatorów Bogdana Klicha, Kazimierza Kleinę, Piotra Zientarskiego, Sławomira Rybickiego, Jarosława Dudę, Wiesława Kiliana, Leszka Czarnobaja, Roberta Dowhana, Mariana Poślednika, Andrzeja Kobiaka, Piotra Florka, Jerzego Wcisłę, Macieja Grubskiego, Mieczysława Augustyna, Piotra Wacha, Jadwigę Rotnicką, Barbarę Borys-Damięcką, Leszka Piechotę, Jana Rulewskiego, Andrzeja Misiołka, Barbarę Zdrojewską, Grażynę Sztark, Ryszarda Bonisławskiego, Aleksandra Pocieja, Przemysława Termińskiego, Jerzego Fedorowicza i Grzegorza Napieralskiego na 28. posiedzeniu Senatu w dniu 21 października 2016 r. a skierowane do marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego

Szanowny Panie Marszałku!

W związku z wypowiedzią Pana Marszałka z dnia 18 października 2016 r. przedstawioną na briefingu prasowym składamy niniejsze oświadczenie.
Pan Marszałek w swoim przemówieniu stwierdził: „Bezpośrednio po wydaniu tej decyzji przez marszałka Borusewicza powiedziałem i podjąłem decyzję, że pan marszałek nie będzie prowadził obrad, bo prowadzeniem obrad stanowi pewnego rodzaju zagrożenie dla funkcjonowania Senatu. W związku z tym pan marszałek Borusewicz póki co nie będzie prowadził obrad Senatu”.
Wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec takiego postępowania, które narusza podstawowe zasady pracy parlamentarnej. Jak do tej pory nie zdarzyło się, aby którykolwiek z marszałków zastosował wobec wicemarszałka karę, której nie ma w Regulaminie Senatu, pozbawiając tym samym wicemarszałka uprawnienia do prowadzenia obrad Izby. Wola polityczna Pana Marszałka nie może być ponad Regulaminem Senatu, na którego straży winien Pan stać.
Uważamy, że postępując w ten sposób, naruszył pan także prawa opozycji, której przedstawiciel powinien mieć identyczne uprawnienia jak inni wicemarszałkowie. Tymczasem działania Pana Marszałka podważają tę zasadę, znacząco ograniczając rolę opozycji w Senacie.
Oczekujemy od Pana Marszałka podania podstaw prawnych podjętej decyzji lub wycofania się z niej i podania tego do wiadomości publicznej.

Bogdan Klich Mieczysław Augustyn
Kazimierz Kleina Piotr Wach
Piotr Zientarski Jadwiga Rotnicka
Sławomir Rybicki Barbara Borys-Damięcka
Jarosław Duda Leszek Piechota
Wiesław Kilian Jan Rulewski
Leszek Czarnobaj Andrzej Misiołek
Robert Dowhan Barbara Zdrojewska
Marian Poślednik Grażyna Sztark
Andrzej Kobiak Ryszard Bonisławski
Piotr Florek Aleksander Pociej
Jerzy Wcisła Przemysław Termiński
Maciej Grubski Jerzy Fedorowicz
Grzegorz Napieralski