Oświadczenie w sprawie zmian w zapisach obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

Oświadczenie złożone  na 27. posiedzeniu Senatu w dniu 18 października 2016 r. a  skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!

W związku z licznymi wystąpieniami przedsiębiorców i usługodawców w sprawie zapisów obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, druk nr 870, zwracam się do Pani Premier z uprzejmą prośbą o analizę poniżej zawartych uwag oraz podjęcie działań umożliwiających wprowadzenie do ww. projektu ustawy przedstawionych poprawek. Przedmiotowy projekt ustawy wprowadzający ogólny zakaz handlu i wykonywania innych czynności sprzedażowych w niedziele dopuszcza w ściśle określonych przypadkach nieliczne odstępstwa od tej zasady. Wśród nich nie zostały jednak uwzględnione zakłady pogrzebowe, które ze względu na specyfikę pracy prowadzą działalność we wszystkie dni tygodnia. Pominięcie ich w katalogu odstępstw skutkować będzie koniecznością wstrzymania się ze sprzedażą usługi pogrzebowej do poniedziałku lub do czasu zakończenia danego święta. W praktyce oznaczać to będzie konieczność wielogodzinnego oczekiwania na zabranie przez zakład pogrzebowy zwłok zmarłego. Trudno wyobrazić sobie taką sytuację. Warto też zauważyć, iż proponowane zapisy projektu ustawy są sprzeczne z zapisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. (DzU z 2015r., poz. 2126) oraz wydanymi do niej aktami wykonawczymi. Ich celem jest m.in. zabezpieczenie epidemiologiczne oraz ochrona zwłok przed uszkodzeniem. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, że coraz więcej pogrzebów odbywa się w niedziele i święta. Są to dni najbardziej dogodne dla rodziny zmarłego, gdyż dają wszystkim możliwość uczestniczenia w pochówku i jednocześnie nadania mu odpowiedniej oprawy. Nieodzowną częścią pogrzebu jest składanie kwiatów, wieńców i wiązanek na grobie zmarłego, co z kolei wiąże się z koniecznością sprzedaży tych artykułów przez kwiaciarnie. Warto zauważyć, iż sprzedaż kwiatów również na takie okazje jak chrzty, śluby, urodziny, imieniny odbywa się głównie w weekendy, w tym w niedziele i święta. Zdaniem przedsiębiorców proponowane zapisy ustawy zawierają rozwiązania dyskryminujące kwiaciarnie. Trudno nie zgodzić się z tezą, że zakaz handlu w niedziele i święta w kwiaciarniach o powierzchni użytkowej przekraczającej 50 m 2 łamie zasady konkurencyjności i równego traktowania podmiotów wykonujących tę samą działalność gospodarczą. Jak wskazują przedsiębiorcy, do powierzchni użytkowej kwiaciarni należy zaliczyć, oprócz sali sprzedażowej i miejsca do ekspozycji kwiatów, pomieszczenia klimatyzowane do przechowywania kwiatów i roślin, pomieszczenia magazynowe, chłodnie, zaplecze techniczne, a także pomieszczenie sanitarne dla pracowników. Pozostawienie zapisów w proponowanej formie oznaczać będzie, że kwiaciarnie, które postawiły na swój rozwój i zapewnienie jak najwyższej jakości i najszerszej oferty sprzedawanego towaru i usług m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, zostaną pozbawione możliwości zarobku w dniach, w których sprzedaż kwiatów jest najwyższa. Wątpliwości przedsiębiorców budzi również propozycja wprowadzenia kryterium przychodu ze sprzedaży kwiatów na poziomie minimum 30% miesięcznego obrotu placówki. Jak wskazują, niski pułap przychodu może spowodować, że przedsiębiorcy prowadzący dotychczas działalność handlową w innym zakresie niż sprzedaż kwiatów, w celu umożliwienia prowadzenia handlu w niedziele rozszerzą swoją ofertę sprzedaży o kwiaty. By zapobiec podobnym praktykom, przedsiębiorcy proponują wprowadzenie zapisu o obrotach ze sprzedaży kwiatów i artykułów ściśle z nimi powiązanych wynoszących 100% miesięcznego obrotu, przy jednoczesnym wprowadzeniu w kwiaciarniach, których ograniczenie handlu w niedzielę nie będzie dotyczyło, całkowitego zakazu sprzedaży innych towarów niż kwiaty i artykuły ściśle z nimi powiązane. Ze względu na powyższe uprzejmie proszę Panią Premier o podjęcie działań, które umożliwią wprowadzenie do obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele następujących zmian. 1. Rozszerzenie art. 4 ust. 1 o pkt 19 o treści „w zakładach pogrzebowych”. 2. Wykreślenie zapisu dotyczącego ograniczenia powierzchni użytkowej kwiaciarni do 50 m 2 i zmianę zapisu dotyczącego kryterium minimalnego miesięcznego obrotu uzyskanego ze sprzedaży kwiatów; proponowany zapis art. 4 ust. 1 pkt 1: „w kwiaciarniach, w których sprzedaż kwiatów i artykułów ściśle z nimi powiązanych, stanowi 100% miesięcznego obrotu placówki rozumianego jako przychód ze sprzedaży”.

Z wyrazami szacunku

Maciej Grubski