Pasywna hala sportowa oraz basen przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie?

Zwróciłem się do Joanny Skrzydlewskiej, członka Zarządu Województwa Łódzkiego, z prośbą o pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego przez Urząd Miejski w Sulejowie, który dotyczy udzielenia wsparcia finansowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na budowę pasywnej hali sportowej oraz basenu pasywnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie. Koszt inwestycji to 14 625 355 zł, z czego dofinansowanie, o które ubiega się Gmina to 8 635 246 zł.

Przedmiotowy projekt zawiera innowacyjne rozwiązania dotyczące eksploatacji obu w/w obiektów. Pasywność to nie tylko znaczne obniżenie kosztów poprzez minimalne zużycie energii, ale przede wszystkim ochrona środowiska naturalnego.
Gmina Sulejów jest prężnie działającym ośrodkiem sportu w naszym województwie. To tutaj odbyły się turnieje finałowe Mistrzostw Polski Młodzików i Juniorów w siatkówce plażowej. Gmina podjęła kroki, aby utworzyć pierwszą w Polsce Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego w Siatkówce Plażowej. Dlatego też, istotne jest, aby stworzyć odpowiednie zaplecze treningowe w postaci pełnowymiarowej hali sportowej. Obecnie, ze względu na dużą liczbę klubów i brak wystarczającej infrastruktury sportowej (dotyczy to zwłaszcza okresu jesienno- zimowego) bardzo często dochodzi do sytuacji, w której niemożliwością jest przeprowadzenie wszystkich treningów czy zorganizowanie zawodów. Zmusza to kluby do wynajmowania hal w innych gminach, co bardzo utrudnia organizację i znacznie podnosi koszty. Ponadto, ciągłe przemieszczanie się pomiędzy różnymi ośrodkami sportowymi zniechęca młodzież do uprawnia sportu i systematycznych treningów.
Budowa basenu pasywnego i wprowadzenie obowiązkowych zajęć nauki pływania dla wszystkich uczniów, jest istotna między innymi względu na położenie Sulejowa nad rzeką Pilicą i Zalewem Sulejowskim. Nauka pływania i wpajanie zasad bezpieczeństwa są bardzo ważne, gdyż dzieci z tego obszaru na co dzień mają do czynienia z zagrożeniami związanymi z bliskością zbiorników wodnych.
Rozbudowa infrastruktury sportowej jest bardzo ważna również ze względu na szybko rosnącą liczbę coraz młodszych dzieci, które są otyłe. Stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportu, w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania i bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, z pewnością pomoże w promocji zdrowego stylu życia i w walce z nadwagą.
Warto podkreślić, że dla wielu gmin w Polsce mniejszym problemem jest sfinansowanie budowy obiektów sportowych, niż pokrycie ogromnych kosztów związanych z eksploatacją tego typu budynków, zwłaszcza basenów. Zaproponowane przez Gminę Sulejów rozwiązania niwelują ten problem, co oznacza, że w przyszłości możliwa będzie budowa takich obiektów nawet w mniejszych gminach. Ponadto, z uwagi na rosnące zanieczyszczenie środowiska i konieczność podjęcia natychmiastowych działań związanych z jego ochroną, budowa obiektów pasywnych, powinna być wymogiem stawianym przy nowych inwestycjach tego typu.
Biorąc powyższe pod uwagę, uprzejmie proszę Panią Marszałek o pozytywne rozpatrzenie wniosku Urzędu Miejskiego w Sulejowie. Budowa przedmiotowych obiektów jest kluczowa nie tylko dla Gminy Sulejów, ale i całego województwa, które ma ogromną szansę stać się istotnym ośrodkiem sportu na mapie Polski i innowacyjnym ze względu na zastosowane rozwiązania.