Rozpoczął się drugi dzień obrad 63. posiedzenia Senatu

10 lipca 2018 r. zakończył się pierwszy dzień 63. posiedzenia Senatu. Zdominowała go wielogodzinna debata nad ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. konstytucją dla nauki.

Izba rozpatrzyła nastepujące ustawy:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), której celem jest zmniejszenie ponoszonego przez przedsiębiorców ryzyka inwestycyjnego związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów ze złóż przy jednoczesnej ochronie interesów Skarbu Państwa.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski) modyfikuje procedurę szacowania szkód łowieckich i ustalania wysokości odszkodowania. W składzie zespołu szacującego szkody przedstawiciela gminy zastąpi przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (projekt rządowy) ma zastąpić cztery obecnie obowiązujące ustawy: prawo o szkolnictwie wyższym, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, o zasadach finansowania nauki oraz o pożyczkach i kredytach studenckich. Ustawa uzależnia możliwości uczelni, m.in. prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych, od kategorii naukowych, jakie uzyskają w prowadzonych przez siebie dyscyplinach. Uprawnienia do prowadzenia studiów i nadawania stopni naukowych otrzymają uczelnie, a nie ich jednostki organizacyjne. Planowany jest nowy podział dyscyplin, wzorowany na tym proponowanym przez OECD.

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (projekt rządowy) zawiera niezbędne z punktu widzenia reformy szkolnictwa wyższego przepisy zmieniające, uchylające, przejściowe i dostosowujące.

Ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (projekt prezydencki) zakłada bezpłatną pomoc prawną dla wszystkich osób, które z powodu sytuacji materialnej nie mogą skorzystać z płatnych usług prawniczych. Nowa forma pomocy bezpłatnej – poradnictwo obywatelskie, obejmujące również mediację – jest adresowana przede wszystkim do osób zadłużonych, mających problemy mieszkaniowe.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (projekt senacki) umożliwia osobom deportowanym do pracy przymusowej korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych w aptekach, a także z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania od lekarza. Osoby te będą miały ponadto pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej.

Nowela ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (projekt rządowy) ma zapewnić  skuteczniejsze funkcjonowanie i lepsze monitorowanie przewozu towarów wrażliwych (są to m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne oraz opałowe, wyroby zawierające alkohol etylowy, susz tytoniowy, produkty lecznicze) przez wykorzystanie danych geolokalizacyjnych środka transportu.

Ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma na celu m.in. uproszczenie procedur administracyjnych, ułatwienie prowadzenia międzynarodowego obrotu materiałem roślinnym, wyeliminowanie problemów pojawiających się przy granicznej kontroli fitosanitarnej drewnianych materiałów opakowaniowych oraz uregulowanie zasad współpracy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z innymi jednostkami administracji.

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (pilny projekt rządowy) wprowadza obowiązkową kaucję dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami. W razie porzucenia odpadów samorządy będą miały środki finansowe na ich zagospodarowanie lub unieszkodliwienie. Obowiązkowy będzie też całodobowy monitoring składowisk śmieci. Odpady będzie można ponadto magazynować przez rok, a nie – jak obecnie – trzy lata.

Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (pilny projekt rządowy) przewiduje, że inspekcja będzie mogła ścigać przestępstwa przeciwko środowisku, określone w kodeksie karnym i  w ustawie o odpadach. Kontrole będą prowadzone planowo i pozaplanowo, o dowolnej porze dnia i nocy.

Nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (projekt poselski) umożliwia właściwym organom nakładanie na prowadzących instalacje wymagające uzyskania tzw. pozwolenia zintegrowanego obowiązków pomiarowych w szerszym zakresie niż obecnie.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (projekt rządowy) przewiduje likwidację i włączenie obszaru gminy Ostrowice do gminy albo gmin sąsiednich. Gmina Ostrowice, jedna z najbardziej zadłużonych gmin w Polsce, nie ma możliwości finansowych spłaty zadłużenia ani żadnych perspektyw finansowych, aby realizować inwestycje. Ustawa stwarza podstawy prawne likwidacji gminy Ostrowice i włączenia jej terytorium do gmin sąsiednich bez przenoszenia na nie ciężarów związanych z obsługą i spłatą jej zobowiązań.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) zakłada przyspieszenie tempa wzrostu nakładów finansowych na publiczny system ochrony zdrowia, tak by nie mniej niż 6% PKB było przeznaczane na ten cel od 2024 r. (4,78% w 2018 r.). Wcześniej przewidywano, że nastąpi to w 2025 r. Nowela realizuje jeden z zapisów porozumienia ministra zdrowia z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z 8 lutego 2018 r.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10821,63-posiedzenie-senatu-dzien-pierwszy.html

11 lipca 2018 r. Senat wznowił obrady. Przed przystąpieniem do obrad Izba minutą ciszy uczciła pamięć ofiar zbrodni wołyńskiej. Porządek 63. posiedzenia został uzupełniony o 2 nowelizacje ordynacji podatkowej i ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Podczas tego posiedzenia zostaną jeszcze rozpatrzone ustawy:

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (projekt rządowy) wdraża do polskiego prawa unijną dyrektywę w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Ma zwiększyć odporność usług świadczonych z wykorzystaniem technologii informatycznych na ataki w cyberprzestrzeni, a tym samym zapewnić ciągłość działania tych usług dla obywateli i przedsiębiorstw. Ustawa określa organizację i sposób funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, sprawowania nadzoru i kontroli stosowania jej przepisów oraz zakresu i trybu stanowienia Strategii Cyberbezpieczeństwa RP.

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw(projekt rządowy) ma na celu przeciwdziałanie wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Przewiduje informowanie klienta przez banki o zamrożeniu rachunku. Banki mają informować przedsiębiorcę o żądaniu lub dokonaniu blokady wyłącznie na jego wniosek, po uprzednim potwierdzeniu przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że dokonano blokady rachunków tego przedsiębiorcy na jego żądanie.

Ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości(projekt prezydencki) przewiduje, że prezydent będzie mógł nadawać pamiątkowe odznaczenie osobom, które „położyły szczególne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu”. Medal będzie przyznawany w czasie obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski, czyli w latach 2018–21.

Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego(projekt prezydencki) rozszerza kompetencje Rady Dialogu Społecznego, wzmacnia strony pracowników i pracodawców. Rada oraz przedstawiciele pracowników i pracodawców będą opiniować Wieloletni Plan Finansowy Państwa, projekty strategii, programów i innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów. Strony pracowników i pracodawców będą mogły występować do ministra finansów o wydanie interpretacji przepisów podatkowych, jeśli są one niejednolicie stosowane.

Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania(projekt rządowy) ma pomóc w rozwiązaniu problemu braku mieszkań dla osób o dochodach zbyt wysokich, by ubiegać się o mieszkania gminne i jednocześnie zbyt niskich, aby zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania.

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (projekt rządowy) przewiduje skrócenie z 5 lat do roku okresu przygotowania inwestycji mieszkaniowych i określenie ich standardów, m.in. odległości od szkół czy przystanków komunikacji miejskiej. Ustawa pozwoli na wykorzystanie gruntów, które dotąd nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, a także pokolejowych, powojskowych i poprzemysłowych.

Nowela ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (projekt poselski) umożliwia obniżenie uposażenia i obniżenie lub utratę diety parlamentarnej posłom i senatorom, którzy swoim zachowaniem naruszają powagę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego podczas ich posiedzeń lub posiedzeń ich organów, a nie – jak dotychczas – na sali obrad. Karane będzie także naruszanie w rażący sposób spokoju i porządku na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu.

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10834,63-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html