Trwa 36. posiedzenie Senatu

Późnym wieczorem 2 marca 2017 r. zakończył się pierwszy dzień obrad. Tego dnia kilka godzin toczyła się debata nad ustawą o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Izba zapoznała się ponadto z programem prac Komisji Europejskiej na ten rok i omówiła nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Więcej na http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9477,36-posiedzenie-senatu-pierwszy-dzien.html

s3

Fot. Katarzyna Czerwińska

3 marca Senat wznowił obrady od rozpatrzenia ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Głosowania odbędą się pod koniec posiedzenia.
Izba omówi dziś ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz dwie nowelizacje ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Senatorowie będą pracować nad ustawą o zmianie ustawy o finansach publicznych. Izba będzie debatować nad ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kod eks karny skarbowy. Senat omówi ustawę o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Izba rozpatrzy ustawę o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Senatorowie przeprowadzą drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wycofania z Sejmu senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Więcej na http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9481,36-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html
s2

Fot. Katarzyna Czerwińska